Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма icon

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірмаНазваТовариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма
Дата конвертації03.04.2013
Розмір131.26 Kb.
ТипДокументи
джерело

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

АУДИТОРСЬКА ФІРМА
69095 УКРАЇНА м. Запоріжжя вул. Українська, 4 код ЄДРПОУ 23791493

р/р 26006003038001 в ФЗД АТ «ІНДЕКС-БАНК» МФО 313861

телефон 212-17-25, 213-29-17, тел/факс 213-21-56


АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК № 2

про фінансову відкритого акціонерного товариства “Запоріжнафтопродукт”

звітність станом на 31.12.2010 р.


Керівництву та акціонерам

ВАТ «Запоріжнафтопродукт»


Згідно з Договором від № 4/1 від 31січня 2011 р., укладеним між ТОВ “Аудиторська фірма “Аудитцентр-Запоріжжя”, що здійснює свою діяльність на підставі Свідоцтва про внесення до Реєстру суб`єктів аудиторської діяльності №1934, виданого за рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001р. та ВАТ “Запоріжнафтопродукт” (адреса: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 9а, код ЄДРПОУ 05493616) проведено аудиторську перевірку фінансової звітності за 2010 р. у складі: Баланс на 31.12.2010 р., Звіт про фінансові результати за 2010 р., Звіт про рух грошових коштів за 2010 р., Звіт про власний капітал за 2010 р. та Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік.

Згідно з вищезазначеним договором аудиторська перевірка охоплювала діяльність ВАТ “Запоріжнафтопродукт” за 2010 рік.


^ Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до вимог Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХІV та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпеченні складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.


^ Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Перевірка проводилась відповідно до міжнародних стандартів аудиту (далі по тексту МСА): 700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, 705 “Модифікація думки у звіті незалежного аудитора”, інших міжнародних стандартів та практики аудиту в Україні, а також у відповідності до Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. № 3480-IV, “Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами”, затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006 р. № 1528, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01.2007 р. № 53/13320, та інших законодавчих та нормативних документів. МСА вимагають від нас дотримуватись етичних принципів, а також планувати і здійснювати аудиторську перевірку, щоб одержати обґрунтовану впевненість у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих перекручень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансовій звітності Компанії. Вибір процедур залежить від професійного судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.


^ Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Аудитори не підтверджують показники звітності щодо вартості основних засобів (рядки 030, 031, 032 Балансу), оскільки не отримали достатніх доказів для визнання таких необоротних об’єктів активами. Залишкова вартість таких об’єктів повинна бути відображена у складі інших витрат (рядок 160 Звіту про фінансові результати). Відповідно, вартість активів Товариства зменшилася б, а чистий збиток, відповідно, збільшився б, що привело би до збільшення непокритого збитку та зменшенню власного капіталу акціонерів.

Аудитори вважають, що мають бути збільшені показники адміністративних витрат (рядок 070 Звіту про фінансові результати) та забезпечення виплат персоналу (рядок 400 Балансу) на суму забезпечення майбутніх виплат відпусток.

Товариством було проведено списання фінансових інвестицій, але аудитори не змогли отримати достатні й прийнятні аудиторські докази, щодо підтвердження цієї операції.

Проте, вказані факти мають обмежений вплив на положення справ в цiлому, i не впливають на загальну картину фiнансового стану ВАТ “Запоріжнафтопродукт”.


Висновок

На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться у параграфі “Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, фінансова звітність Відкритого акціонерного товариства «Запоріжнафтопродукт»: Баланс на 31.12.2010 р. (Ф. № 1), Звіт про фінансові результати за 2010 р.” (Ф. № 2), Звіт про рух грошових коштів за 2010 р. (Ф. № 3), Звіт про власний капітал за 2010 р. (Ф. № 4) та Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік (Ф. № 5), - справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан Товариства на 31.12.2010 р. у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІV та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.


Розкриття інформації


Перед складанням річної фінансової звітності для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку Товариством проведено інвентаризацію активів і зобов'язань відповідно до Інструкції по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України за № 69 від 11.08.1994 р., та наказу по Товариству “Про проведення річної інвентаризації” від 31.12.2010 р. № 4. Аудитори не приймали участь в інвентаризації матеріальних активів, тому висновки про достовірність та повноту фінансової звітності ми базували на аналізі наданих Товариством документів по інвентаризації активів і зобов'язань, а також первинної документації щодо фінансово-господарської діяльності Товариства.


Розкриття інформації за видами активів відповідно до національних П(С)БО


Активи у бухгалтерського обліку класифіковано та оцінено відповідно до Положень (стандартів). Оцінка активів достовірно визначена й очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов’язаних з їх використанням.


В балансі Товариства до складу розділу I «Необоротні активи» входять залишки таких активів як: незавершене будівництво, основні засоби.

Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2010 р. складає 9 тис. грн. Амортизація основних засобів із застосуванням прямолінійного методу за 2010 р. була нарахована у розмірі 2 тис. грн. Станом на 31.12.2010 р. загальна сума нарахованого зносу основних засобів складає 42 тис. грн., тобто основні засоби є зношеними на 81,18%. Аудитори не можуть підтвердити суму відображених в Балансі основних засобів, оскільки вважають, що не отримали достатніх доказів для визнання таких необоротних об’єктів активами. На нашу думку, залишкова вартість таких об’єктів повинна бути відображена у складі інших витрат (рядок 160 Звіту про фінансові результати).

Незавершене будівництво станом на 31.12.2010 р. складає 115 тис.грн. Зменшення вартості незавершеного будівництва протягом 2010 р. на 159 тис грн. відбулося внаслідок списання на інші витрати непродуктивних витрат у зв’язку із втратою Товариством інтересу до подальшого інвестування у розпочаті об’єкти (роботи).

Довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств, та інших довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2010 р. немає. Зменшення залишку довгострокових фінансових інвестицій на кінець року у порівнянні з початком на 54 030,159 тис. грн. відбулося внаслідок їх продажу та списання:

  • цінні папери на суму 53 928 тис. грн. були продані;

  • цінні папери на суму 103 тис. грн. були списані як такі, що не відповідають вимогам визнання активом.

Аудитори не змогли отримати достатні й прийнятні аудиторські докази щодо підтвердження операції списання цінних паперів.


До складу розділу ІІ Балансу Товариства “Оборотні активи” входять залишки таких активів, як: дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом та виданими авансами, інша поточна дебіторська заборгованість, грошові кошти в національній та іноземній валюті, інші оборотні активи.

Бухгалтерський облік запасів здійснюється у відповідності до П(С)БО 9 «Запаси», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246. Оприбуткування запасів здійснюється за цінами придбання (за собівартістю), а при вибутті застосовується метод середньозваженої собівартості. На кінець 2010 р. залишків запасів у Товариства немає.

Дебіторська заборгованість відображається в балансі Товариства на підставі принципу обережності з дотриманням вимог згідно вимог П(С)БУ 10 “Дебіторська заборгованість”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237. Станом на 31.12.2010 р. дебіторська заборгованість складає:

дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (за чистою вартістю реалізації) – 56 602 тис. грн., основна сума якої утворилася внаслідок продажу у поточному році фінансових інвестицій з відстрочкою платежу;

дебіторська заборгованість за розрахунками

з бюджетом - 988 тис. грн., на кінець року відбулось збільшення залишку заборгованості у порівнянні з початком року на суму 663 тис. грн. в основному, у зв’язку із прийняттям Товариством самостійного рішення про зарахування належної йому повної суми бюджетного відшкодування з ПДВ у зменшення податкових зобов'язань з цього податку наступних податкових періодів,

за виданими авансами – 361 517 тис. грн., у складу якої відображена заборгованість, пов’язана із основною діяльністю Товариства;

інша поточна дебіторська заборгованість – 17 тис.грн., до складу якої входить заборгованість по розрахунках із внесків до Пенсійного фонду та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

В ході проведення перевірки було виявлено прострочену дебіторську заборгованість, але її сума не є суттєвою.

Ведення операцій на поточних рахунках протягом 2010 р. здійснювалося без порушень вимог “Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.03.2004 р. за N 377/8976. Сума грошових коштів станом на 31.12.2010 р. складає:

в національній валюті - 38 тис. грн.,

в іноземній валюті - 7 тис. грн.

Інші оборотні активи на кінець 2010 р. складають 15 911 тис. грн. і відображають суму ПДВ, який Товариство за умови отримання належним чином оформлених податкових накладних має право включити до складу податкового кредиту.


Розкриття інформації про зобов`язання відповідно до національних П(С)БО


Аудитори вважають, що забезпечення мають відображати суму забезпечення майбутніх виплат відпусток, а тому мають бути збільшені показники адміністративних витрат (рядок 070 Звіту про фінансові результати) та забезпечення виплат персоналу (рядок 400 Балансу).

На нашу думку, зобов’язання класифіковано та оцінено відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 11 “Зобов’язання” затвердженого наказом МФУ від 31.01.2000 р. № 20 та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу та господарських операцій підприємств та організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. Оцінка зобов’язань достовірно визначена й очікується зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди.


За строками погашення у обліку та звітності Товариство розрізняє поточні (терміном погашення до 12 місяців включно) та довгострокові (терміном погашення більше 12 місяців) зобов`язання.

Станом на 31.12.2010 р. кредиторська заборгованість складає:

довгострокові зобов’язання – 75403 тис. грн., в тому числі

відстрочені податкові зобов’язання на 31.12.2010 р. склали 75307 тис. грн.,

інші довгострокові зобов`язання – 96 тис.грн., включають поворотну фінансову допомогу. На кінець року відбулось зменшення залишку заборгованості у порівнянні з початком року внаслідок її погашення на суму 74 тис. грн.;

поточні зобов’язання – 259 876 тис. грн., в тому числі

кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 128 059 тис.грн., у складу якої відображена заборгованість, пов’язана із основною діяльністю Товариства,

за розрахунками

з бюджетом – 226 тис. грн. по розрахунках з прибуткового податку та з орендної плати за землю,

з оплати праці – 12 тис. грн.,

інші поточні зобов`язання – 131 579 тис. грн., включають суми ПДВ, сплаченого у складі авансів постачальникам та підрядникам, в тому числі податку, не віднесеного Товариством до податкового кредиту, заборгованість по розрахунках із комітентом та підзвітними особами.

Кредиторської заборгованості з простроченим строком позовної давності станом на 31.12.2010 р. Товариство не має.


Розкриття інформації про власний капітал відповідно до національних П(С)БО


Власний капітал відображено в балансі одночасно з відображенням активів і зобов’язань, які призводять до його зміни. Розкриття інформації про окремі статті власного капіталу відповідає вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Ми вважаємо, що статті першого розділу пасиву балансу достовірно оцінені і дають правдиве і неупереджене уявлення про власний капітал.

Статутний фонд станом на 31.12.2010 р. внесений у повному розмірі. Суму заявленого Статутного фонду у бухгалтерському обліку відбито на балансовому рахунку № 40 «Статутний капітал», у сумі, рівнозначній зареєстрованій в Статуті Товариства 144 217 тис. грн.

Іншого додаткового капіталу станом на 31.12.2010 р. немає. Зміни у іншому додатковому капіталі відбулися внаслідок його списання на нерозподілений прибуток.

Сума резервного капіталу становить 1 036 тис. грн. і відбита на балансовому рахунку № 43 «Резервний капітал». Резервний капітал в звітному періоді не змінювався.

За наслідками фінансово-господарської діяльності Товариство станом на 31.12.2010 р. має непокритий збиток у сумі 45 328 тис. грн. Збільшення збитку у звітному році відбулося на 1 16 414 тис. грн. Разом з тим, аудитори зазначають, що зауваження щодо основних засобів та забезпечення виплат персоналу можуть привести до збільшення чистого збитку, і, відповідно, до збільшення залишку непокритого збитку та зменшення власного капіталу на 31.12.2010 р.


Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства України.


Чисті активи Товариства станом на 31.12.2010 р. складають 99 925 тис. грн., що менше, ніж величина Статутного капіталу на 44 292 тис. грн. Це не відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV. Отже, Товариство має зменшити свій статутний капітал та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку.

Визначення вартості чистих активів ми проводили на підставі “Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств”, що схвалені Рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485.


Сплата статутного фонду (капіталу) у встановлені законодавством терміни


Статутний фонд станом внесений у повному розмірі в установлені законодавством терміни. Сума заявленого Статутного фонду, відображена у бухгалтерському обліку, рівнозначна сумі, зареєстрованій в Статуті Товариства.

На дату видачі аудиторського висновку Товариство має Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій № 1096/1/10 від 26.11.2010 р., згідно якого розмір Статутного фонду станом на 31.12.2010 р. становить 144 216 688 (сто сорок чотири мільйони двісті шістнадцять тисяч шістсот вісімдесят вісім) гривень і розподілений на прості іменні акції кількістю 576 866 752 (п’ятсот сімдесят шість мільйонів вісімсот шістдесят шість тисяч сімсот п’ятдесят дві) штуки номінальною вартістю 0,25 (двадцять п’ять коп.) гривень за акцію (форма випуску – бездокументарна).


Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку.


Визнання доходів в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється з використанням методу нарахування всіх доходів, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам П(С)БО 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290.

Для обліку доходів використовуються рахунки 7-го класу. Товариство достовірно розподіляє за елементами та ознаками доходи на рахунках бухгалтерського обліку згідно з діючими вимогами Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. Протягом 2010 р. Товариством було отримано доходів на суму 58 280 тис. грн.

Визнання витрат в бухгалтерському обліку Товариства здійснюється з використанням методу нарахування всіх витрат, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам П(С)БО 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318.

Для обліку витрат використовуються рахунки витрат 9-го класу. Аудитори не згодні із класифікацією витрат, що відшкодовуються третіми особами і відображаються у складі інших операційних доходів, як адміністративних витрат та витрат на збут. На нашу думку, такі витрати повинні обліковуватися у складі інших операційних витрат. Проте на визначення фінансових результатів від операційної діяльності та суми чистого збитку (прибутку) таке зауваження не впливає. В усіх інших аспектах Товариство достовірно розподіляє за елементами та ознаками витрати на рахунках бухгалтерського обліку 9-го класу згідно з діючими вимогами Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. Сума витрат за 2010 р. склала 82 669 тис. грн.

Таким чином, за 2010 р. Товариство отримало чистий збиток у сумі 24 389 тис. грн., який визначено у відповідності до вимог національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та чинного законодавства України.


Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом 2010 р. та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених ч. 1 ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. № 3480-IV


Протягом 2010р. Товариством не приймалися рішення щодо:

- розміщення цінних паперів на суму. що перевищує 25% статутного капіталу;

- про викуп власних акцій;

- про припинення діяльності Товариства;

- зменшення статутного капіталу;

- справи про банкрутство та санацію не порушувалися;

- операції лістингу ЦП на фондовому ринку не відбувалися;

Товариство у 2010р. не укладало угоди з установами банків на отримання кредитів, сума яких перевищує 25% активів на початок року.

Протягом 2010 року відбулися змін в персональному складі посадових осіб Товариства. На загальних зборах ВАТ “Запоріжнафтопродукт”, які відбулися 25.03.2009р., прийнято рішення про затвердження посадової особи у зв’язку з виконанням обов’язків та про зміну складу посадових осіб:

  • 13.01.2010 Мітєва О.Ю. звільнена з посади головного бухгалтера за власним бажанням;

  • 13.01.2010 Процько В.К. призначена головним бухгалтером;

  • 31.05.2010 Процько В.К звільнена з посади головного бухгалтера за власним бажанням;

  • 31.05.2010 Вайло О.А. призначена головним бухгалтером;

  • 20.10.2010 Фоміна Л.П. звільнено з посади голови ревізійної комісії;

  • 20.10.2010 Тюпа І.В. обрана головою ревізійної комісії;


На підставі відповіді на наш запит Товариство повідомило, що у 2010 р. не відбулися зміни власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків акцій.


Директор

ТОВ “АФ “Аудитцентр-Запоріжжя” _____________ Г.А. Брославцева

Сертифікат № 003408 від 25.06.98 р.


Дата видачі висновку: “ 08” квітня 2011 року.


Адреса аудиторської фірми:

м. Запоріжжя, вул.. Українська, буд. 4
Схожі:

Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітністі Товариства з обмеженою відповідальністю «Група Інвестиційний Стандарт» за 2011 рік Адресат
Товариство з обмеженною відповідальністю Аудиторська фірма “Український корпоративний аудит”
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма iconТовариство з обмеженою відповідальністю „Аудиторська фірма „альціона”
Номер і дата видачі свідоцтва про внесення до реєстру суб'єктів аудиторської діяльності
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма iconТовариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Економічні пріоритети»
Одеса, пр. Шевченка, буд. 33, тел. 8(048) 719-86-16; р/р №26007024202001 в ат «імексбанк», мфо 328384
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма iconТовариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма “Вефіль”
Акціонерам Приватного акціонерного товариства «Рівнеелеваторбуд» та Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку,управлінському...
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма iconТовариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Контролінг"
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, за №3446 видане рішенням...
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма iconТовариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Контролінг"
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги, за №3446 видане рішенням...
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма iconТовариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «аудит–конто»
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №3407, видане рішенням Аудиторської палати України від 24. 06....
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма iconТовариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «аудит–конто»
Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №3407, видане рішенням Аудиторської палати України від 24. 06....
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма iconАкціонерам пат „Автотранспортник” аудиторський висновок (звіт) про достовірність фінансової звітності пат „Автотранспортник” за 2011 рік
Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Альянс Восток»
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма iconСтатут товариства 3 обмеженою відповідальністю загальні положення
Господарське товариство " " (далі "Товариство") є юридичною особою товариством з обмеженою відповідальністю, що засноване на підставі...
Товариство з обмеженою відповідальністю аудиторська фірма iconТовариство з обмеженою відповідальністю
Україна 54018 м. Миколаїв виробничо-комерційна фірма вул. Миколаївська, буд. 20, кв. 55
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи