Висновок незалежного аудитора icon

Висновок незалежного аудитораНазваВисновок незалежного аудитора
Дата конвертації09.04.2013
Розмір210.27 Kb.
ТипДокументи
джерело

Висновок незалежного аудитораДержавній комісії з цінних паперів та фондового ринку


Акціонерам відкритого акціонерного товариства

“Одеський консервний завод дитячого харчування”

Висновок щодо фінансових звітів відкритого акціонерного товариства „Одеський консервний завод дитячого харчування”1. Вступний параграф


Фірма „Трансаудит” у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю (код за ЄДРПОУ 23865010, вул. Гоголя 14 офіс 17, м. Одеса, 65082, тел. (0661)-370872), електронна адреса tau@te.net.ua, свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності за N 1463 видано відповідно до рішення Аудиторської палати України від 26.01. 2001 р. N 98 та чинне до 30.11. 2015 р.) на підставі договору від 26.01. 2011 р. № 1116 виконала аудиторську перевірку фінансових звітів відкритого акціонерного товариства “Одеський консервний завод дитячого харчування” (код за ЄДРПОУ 05529930, провулок Високий 22, м. Одеса, 65007, тел. 344042, 344045; електронна пошта t.pokotilo@vitmark.com , основні види діяльності: виробництво продуктів дитячого харчування, чисельність працівників – 74, мається філія: Кучурганська виробнича філія ВАТ «Одеський консервний завод дитячого харчування», код ЄДРПОУ 25032395,Одеська обл. Роздільнянський район, с. Степанівка, вул. Леніна,144), що складаються з Балансу станом на 31.12. 2010 р. та Звіт про фінансові результати за 2010 р., Звіт про рух грошових коштів за 2010 р., Звіт про власний капітал за 2010 р. та Примітки до річної фінансової звітності за 2010 р., з метою визначення повноти, достовірності та відповідності вимогам чинного законодавства.

Концептуальною основою для складання фінансових звітів акціонерного товариства була його облікова політика (відповідно до вимог статті 1 Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” та МСБО 8 „Облікові політики, зміни в облікових політиках та помилки”), як сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються товариством в поточному році та для складання і подання фінансової звітності. Її було визначено наказом по товариству від 02.01. 2003 р. N 10-П та протягом 2003-2011 рр. вона залишалась незмінною.


2. Фінансово-облікова та інша інформація, що її було використано при перевірці


- установчі документи,

- організаційно-розпорядча документація,

- договірна документація,

- первинні облікові та фінансові документи,

- облікові реєстри,

- банківські витяги та касова книга,

- реєстри синтетичного обліку,

- безпосередньо фінансові звіти.


3. Відповідальність


Керівні посадові особи товариства несуть відповідальність за підготовку та достовірне відображення інформації в фінансових звітах згідно з прийнятою концептуальною основою.

Ця відповідальність стосується розробки, впровадження та використання

внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного відображення даних в фінансових звітах, що вони не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок; вибору та застосування відповідної облікової політики; подання облікових оцінок, які відповідають тим чи іншим обставинам

Відповідальність аудитора поширюється на його думку щодо фінансових звітів на основі аудиторської перевірки.

Аудит було виконано відповідно до вимог Законів України “Про господарські товариства”, «Про акціонерні товариства», “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про аудиторську діяльність” та “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженого рішенням ДКЦПФРУ від 19.12. 2006 р. N 1528 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.01. 2007 р. за N 53/13320 та Міжнародних стандартів аудиту 700 “Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення”, 701 “Модифікація висновку незалежного аудитора”, 720 “Інша інформація в документах, що містять перевірені фінансові звіти”, 800 “Аудиторський висновок при виконанні завдань спеціального призначення”. Зазначеними стандартами від аудитора вимагається дотримання етичних вимог, а також планування і здійснення аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень


4. Особливості виконання аудиту


Перевірка, а відповідно планування та виконання аудиторських процедур, були спрямовані на отримання розумних підтверджень (аудиторських доказів) щодо відповідності фінансової звітності чинним нормативно-правовим актам та відсутності у ній суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Для цього під час аудиту було виконано дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також зроблено оцінку відповідності застосованих принципів обліку чинним протягом звітного року законодавчим та нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Крім того, шляхом тестування також здійснено оцінку коректності даних звітності з точки зору оподаткування. При цьому до завдань аудитора не входило висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю товариства.

Аудитори вважають, що виконана перевірка забезпечує розумну основу для аудиторського висновку.

Загальна кількість помилок, виявлених аудитором, не є істотною. Відповідно до вимог Міжнародного стандарту аудиту N 320 “Суттєвість в аудиті” аудитор вважає, що ймовірність, що пропущені помилки разом із знайденими можуть перевищити розмір суттєвості, тобто межу, за якою споживачі фінансової звітності товариства прийматимуть неадекватні їй висновки, є незначною (не більше 25,0 тис. грн.).


5. Аудиторська думка (висновок) щодо фінансових звітів в цілому


В фінансовій звітності за 2010р. дотримані встановлені чинним законодавством України та прийнятою в цьому році. обліковою політикою вимоги. Однак, мались певні обмеження обсягу аудиторської роботи, зокрема, не можна вважати припустимим використання облікової політики, запровадженої в 2003 р. Втім, вплив можливих коригувань при наявності даних обмежень (невідповідностей) є незначним та не матиме наслідком перекручення загального фінансового стану, а отже думка є умовно-позитивною. Звіти є об’єктивними в усіх відношеннях, відображають в усіх суттєвих аспектах інформацію згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності, реально, точно та повно репрезентують фінансовий стан на дату їх складання. Фінансові результати за звітний 2010 р (валюта балансу 62066 тис. грн., чистий дохід 24431 тис. грн., чистий прибуток 525 тис. грн.), відображені в фінансовій звітності, підтверджуються.
^

6. Змістовна частина висновку6.1. Початкові залишки


Оскільки аудиторську перевірку фінансової звітності за 2009 р. робила фірма „Трансаудит” (висновок від 12.03. 2010 р.), яка підтвердила правильність прикінцевих (2009 р.) залишків по рахункам товариства, то аудитор відповідно до норм Міжнародного стандарту аудиту № 510 „Перше завдання – залишки на початок періоду” обмежився встановленням їх тотожності початковим залишкам по рахунках звітності за 2010 р. Тотожність, що її було визначено, є доказом правильності початкових залишків.

6.2. Думка щодо стану бухгалтерського обліку


Бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів діяльності здійснювався в натуральному вимірі та в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій були виключно документи та інвентаризаційні віомості; всю інформацію, що зафіксовано в них, систематизовано на рахунках бухгалтерського обліку шляхом подвійного запису. Стан первинних документів та облікових реєстрів добрий. Отже, є аналітична база для забезпечення детальних даних для прийняття управлінських рішень та формування фінансової, податкової та статистичної звітності.

Складання і надавання користувачам фінансової звітності робилось своєчасно. Звітність складено в національній валюті України - гривні, при цьому дані в звітності наведені з заокругленням до тисяч гривень без знаків після коми.

Показники в формах річної фінансової звітності товариства узгоджені відповідно до Методичних рекомендацій з перевірки порівнянності фінансових звітів, затверджених наказом МФУ від 22.12.2008 р. N 1524 зі змінами, внесеними наказами Мінфіну від 29.12. 2009 р. N 1572, від 15.02.2010 р. № 72 та 12.01. 2011 р. № 10.

Висновок: бухгалтерський облік та фінансова звітність товариства були повними, відповідали приписам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, чинним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, встановленій товариством обліковій політиці.


6.3. Думка щодо розкриття інформації за видами активів


6.3.1. Проведений аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення думки, що класифікація та оцінка всіх видів активів, тобто ресурсів, контрольованих товариством в результаті минулих подій, використання котрих, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому, зроблені в бухгалтерському обліку і звітності достовірно. Відповідну інформацію розкрито згідно вимог пп. 53-59 Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів Ради КМСБО. Зокрема, вбачається, що:

6.3.2. В рядках 010-012 балансу (кредит рахунку 12) відображено сальдо придбаних в звітному році нематеріальних активів (НМА), тобто немонетарних активів, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифікованими та утримуються з метою використання протягом періоду, що більше одного року, для виробництва чи торгівлі.


Рахунок (субрахунок)

Сальдо по Дт на 01.01. 2010 р. (грн.) (первісна вартість)

Сальдо по Дт на 31.12. 2010 р. (грн.) (первісна вартість)Назва

128

Інші нематеріальні активи

24704

38704


Сума НМА станом на 31.12.2010 року дорівнювала 38704 грн.., залишкова вартість - 21549 грн. Накопичена амортизація складала 44.32% первісної вартості нематеріальних активів.

Амортизація НМА нараховувалась з огляду на строків корисного використання НМА

Склад, достовірність та повнота оцінки нематеріальних активів відповідно до МСБО 38 “Нематеріальні активи” підтверджуються.

6.3.3. В рядку 020 правильно відображено сальдо незавершеного будівництва виробничих об’єктів (складських приміщень та трансформаторної підстанції) – 148 тис. грн. (дебет рахунку 15).

6.3.4. За даними фінансової звітності станом на 31.12. 2010 р. на балансі обліковувались такі основні засоби та інші необоротні активи:


Рахунок

Сальдо по Дт на 01.01.2010 р. (грн.) (первісна вартість)

Сальдо по Дт на 31.12.2010 р. (грн.) (первісна вартість)

Номер

Назва10

Основні засоби101

Земельні ділянки103

Будинки та споруди

37147

63205

104

Машини та обладнання

6544

7418

105

Транспортні засоби

340

334

106

Інструменти, прилади та інвентар

212

200

109

Інші основні засоби

2

1

11

Інші необоротні матеріальні активи112

Малоцінні необоротні матеріальні активи117

Інші необоротні матеріальні активи

10

13


Сума накопиченої амортизації основних засобів станом на 31.12.2010 р. дорівнювала 16065 тис. грн., залишкова вартість - 55106 тис. грн. Накопичена амортизація складала 22,57% первісної вартості основних засобів.

Нарахування амортизації на основні засоби здійснювалось прямолінійним методом. Інвентаризацію основних засобів та інших необоротних матеріальних активів було зроблено станом на 1.11. 2010 р. за наказом від 22 жовтня 2011 р. № 201.Розбіжностей між даними бухгалтерського обліку та фактичною наявністю об’єктів основних засобів та інших необоротних матеріальних активів не зафіксовано..

В цілому склад основних засобів, достовірність і повнота їх оцінки, а також ступінь розкриття інформації по них відповідають вимогам МСБО 16 “Основні засоби” та обліковій політиці товариства.

6.3.5. Облік фінансових інвестицій - активів, утриманих для приросту капіталу через розподіл доходу для збільшення вартості капіталу та інших вигод здійснювався відповідно до положень МСБО 28 „Інвестиції в асоційовані підприємства” з використанням субрахунку 141. Балансову вартість інвестицій оцінено достовірно, а саме: в рядку 040 балансу - майновий внесок до статутного фонду ТОВ «Рахнянсько-Лісовий консервний завод» у вигляді лінії переробки яблук на загальну суму 1512 тис. грн. Переоцінок в звітному періоді (як і у попередніх) не робилось.

Інших необоротних активів не малось.

6.3.6. Визнання первісної оцінки та оцінка запасів в звітному році здійснювалося відповідно до МСБО 2 “Запаси”. Надходження запасів провадилось за їх первісною вартістю в розрізі класифікаційних груп. Зокрема, первісна власність придбаних за плату запасів складалась з ціни постачальника, витрат на заготівлю, вантажно-розвантажувальні роботи та інших витрат, пов’язаних з придбанням та доведенням до стану придатності для використання. Відпуск запасів у виробництво провадився методом середньозваженої собівартості.

Станом на 31.12. 2010 р. прикінцеве сальдо запасів мало такий вигляд в розрізі класифікаційних груп


Група

Номер рахунка (субрахунка)

На кінець року, тис. грн.

^ 1) Виробничі запаси:- сировина та матеріали;

209

31

- купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби;- паливо;

203

309

- тара і тарні матеріали;- будівельні матеріали;- запасні частини;

207

3

- матеріали сільськогосподарського призначення;- малоцінні та швидкозношувані предмети.

22

2

2) Тварини на вирощуванні та відгодівлі^ 3) Незавершене виробництво4) Готова продукція^ 5) ТовариРАЗОМ
345В складі прикінцевого сальдо запасів переважало паливо – 89,6%.

Запасів, переданих на комісію чи у заставу, не малось. Неліквідних, залежаних та зіпсованих запасів немає. Переоцінки не робились.

Визнання первісної оцінки та оцінка запасів, а також розкриття інформації відповідали вимогам МСБО 2 “Запаси”.

6.3.7. Дебіторську заборгованість оцінено в балансі реально, простроченої немає, резерву сумнівних боргів немає. Вся дебіторська заборгованість дорівнювала 67,7% загального обсягу обігових активів. Найбільшу питому частку з неї становила заборгованість за продукцію (товари, роботи, послуги)


^ Стаття дебіторської заборгованості

На кінець року, тис. грн.

Розрахунки з постачальниками та підрядниками

827

Розрахунки з іншими дебіторами

1970

Розрахунки з страхування

56

Усього

2853


Ця заборгованість мала такі терміни непогашення


^ Термін непогашення

На кінець року, тис. грн.

На кінець року, %

До 90 днів

1186

41,57

91-365 днів

0

0

Більше ніж 1 рік

1667

58,43

Всього

2853

100,00


Підтверджується достовірність розміру заборгованості, а також повнота розкриття інформації щодо неї відповідно до пп. 19-20 МСБО 39 „Фінансові інструменти: визнання та оцінка”

6.3.8. Мається відповідність наявних грошових коштів товариства сумам відображеними в складі оборотних активів у фінансовій звітності. Загальний прикінцевий залишок грошових коштів – 1071 грн. підтверджується даними витягів банків та касової книги, а також зведеними даними форм 3 та 5.


6.3.9. Достовірно відображено прикінцеве сальдо витрат майбутніх періодів -32 тис. грн.


6.4. Думка щодо розкриття інформації про зобов’язання

6.4.1 Виконаний аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення думки: інформація про зобов’язання, тобто теперішню заборгованість товариства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів, котрі втілюють в собі майбутні економічні вигоди, розкрита відповідно до положень пп. 60-64 Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів за МСБО достовірно та й без суттєвих перекручень .

6.4.2. Протягом року товариство не формувало жодних забезпечень виплат наступних витрат і платежів

6.4.3. В рядку 470 балансу достовірно відображено довгострокове зобов’язання в вексельній формі


Вид зобов’язання

На кінець року, тис. грн.

Векселя

1795


6.4.4. Є реальними, легальними та чинними розмір поточних зобов’язань у фінансовій звітності товариства, тобто зобов’язань, що будуть погашені протягом операційного циклу або мають бути погашеними протягом 2011 р.

Зокрема, достовірною є сума сума кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги – 1072 тис. грн. грн. Загальна кількість кредиторів 7 осіб, заборгованість підтверджено актами узгодження з з 3 особами.

Облік та оцінка зобов’язань провадяться у відповідності з вимогами МСБО 37 “Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи”.

6.4.5. Достовірно відображено на рахунку 69 нульове сальдо доходів майбутніх періодів.


6.5. Думка щодо розкриття інформації про власний капітал


6.5.1. Здійснений аудит дає обґрунтовану підставу для висловлення думки: інформацію формування та розмір власного капіталу, тобто залишкової частки в активах товариства після вирахування всіх його зобов’язань, розкрито за приписами пп. 65-68 Концептуальної основи складання та подання фінансових звітів Ради КМСБО, достовірно та справедливо. Структура власного капіталу, розмір якого 57635 тис. грн., складається з правильно відображеного :

статутного капіталу, обсяг якого становить 43231750,0 грн. (172927000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна),

іншого додаткового капіталу (кредитове сальдо рахунків 42 та 423) – 15127618 грн.,

непокритого збитку – 801546 грн.

вилученого капіталу – 23021 грн.

6.5.2. Дотримується вимога частини 4 статті 24 Закону України „Про господарські товариства”: обсяг статутного капіталу - 800 тис. грн. більше суми, еквівалентної 1250 мінімальним заробітним платам, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що вона діяла на дату створення акціонерного товариства, а саме (1250 х 0,006= 7,5 тис. грн.).

6.5.3. Станом на 31.12. 2010 р. заявлений статутний капітал було сплачено в повному обсязі в встановлені законодавством терміни за винятком вилученої в поточному році частки в сумі 23021 грн. Привілейованих акцій, акцій на пред’явника та облігацій товариством не випускалось. Форма існування цінних паперів – документарна.

6.5.4. Протягом звітного періоду товариство не робило дій щодо випуску та розміщення іпотечних облігацій, розміщення проспекту емісії іпотечних облігацій, не здійснювало іпотечного покриття іпотечних облігацій.


6.6. Думка щодо вартості чистих активів


Аудитом підтверджується, що товариством дотримується законодавча вимоги щодо вартості чистих активів станом на дату подання фінансової звітності, а саме вимога частини 3 статті 155 Цивільного кодексу України - вартість чистих активів (рядок 380 балансу – 57535 тис. грн.) перевищує вартість статутного капіталу (рядок 300 балансу – 43232 тис. грн


6.7. Думка щодо результатів фінансово-господарської діяльності


6.7.1. Аудиторська перевірка дає обґрунтовану підставу для висловлення думки щодо справедливості та достовірності відображених результатів фінансово-господарської діяльності товариства

6.7.2. Відображення доходів в бухгалтерському обліку здійснюється відповідно до приписів МСБО 18 “Доходи”. Аудитом підтверджується, що дані стосовно доходу, наведені в фінансовій звітності, відповідають записам в первинних документах та облікових реєстрах. Тому достовірними є значення доходу (виручки) від реалізації (товарів, робіт, послуг) – 29317 тис. грн., інших операційних доходів (від реалізації сільськогосподарської сировини) – 1397 тис. грн. та інших доходів – 19 тис. грн.

6.7.3 За результатами аудиту встановлено, що дані стосовно витрат, наведені в фінансовій звітності, відповідають записам в первинних документах та облікових реєстрах. Це твердження підтверджується зокрема, вибірковою перевіркою нарахування заробітної плати та внесків до фондів соціального страхування

В структурі операційних витрат переважали амортизаційні витрати – 38,5%


6.8. Думка щодо фінансового стану


Аналіз показників фінансового стану наведено нижче, при цьому показники ліквідності та платоспроможності обчислено станом на 31.12. 2010 р. (і порівняно станом на 31.12. 2009 р.), а показники рентабельності - за 2010 р. (та порівняно за 2009 р.)Показники та формули їх розрахунку

Значення на 31.12. 2010 р.

(за 2010 р.)

Значення на 31.12. 2009 р.

(за 2009 р.)

Оптимальне значення

1.Коефіцієнти ліквідності:


.1.1. Поточної ліквідності або покриття

ІІ розділ активу балансу + рядок 270

К1.1= ----------------------------------------

ІV розділ пасиву балансу + рядок 630


1.2..Термінової або швидкої ліквідності (

Підсумок ІІ розділу активу рядки 100-140 + ряд. 270

К1.2= ------------------

Підсумок ІV розділу пасиву + рядок 630


1.3. Абсолютної або критичної ліквідності

Грошові кошти (коди рядків 230-240 балансу)

К1.3= ------------------------------------------

IV розділ пасиву балансу1,96


1,80


0,001,18


1,17


0,00більше 2,0


1,0-2,0


0,25 – 0,5


2. Коефіцієнт фінансової стійкості

ІІ + ІІІ + ІV+ V розділи пасиву балансу

К2= ---------------------------------------

І розділ пасиву балансу0,080,14менше 1,0


3. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

І розділ пасиву балансу

К3= -----------------------------------

всього за активами балансу0,930,880.25-0,5


4. Рентабельність операційних витрат

{чистий прибуток чи збиток (код рядку 220 чи 225 ф. 2 )}

К4= ------------------------------------х 100%

(код рядку 280 форми 2)4,278,01
5. Рентабельність реалізації

{чистий прибуток чи збиток (код рядку 220 чи 225 ф. 2 )}

К5= ---------------------------------------х 100%

( різниця між рядками 010 та 015 форми № 2)2,003,27
6. Рентабельність активів

{чистий прибуток чи збиток (код рядку 220 чи 225 ф. 2 К6= ----------------------------------х 100%

ф. 1 (ряд. 280 (гр. 3) + ряд. 280 (гр. 4)) / 2)0,781,05
бльше 0З інформації таблиці вбачається, що фінансовий стан товариства в звітному році був задовільним, хоча й дещо погіршав порівняно з попереднім роком. Дані фінансової звітності реально відображають фактичний фінансовий стан товариства.

Протягом звітного року не відбувалось дій, які могли суттєво вплинути на фінанси-господарський стан та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів. Маються всі підстави для висловлення думки про можливість безупинного функціонування товариства, як суб’єкта господарювання.


Директор фірми Трансаудит”, Бейгельзімер М.Г.

незалежний аудитор сертифікат АПУ серії А № 000501 від 29.10. 2004 р. строком дії до 29.10. 2014 р.)


Дата складання висновку 06.03. 2011 р.
Схожі:

Висновок незалежного аудитора iconВисновок незалежного аудитора
Цей висновок адресований управлінському персоналу ват „Стахановська швейна фабрика”
Висновок незалежного аудитора iconЗвіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «запоріжшляхбуд» м. Запоріжжя 2013 рік аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «запоріжшляхбуд»
Висновок незалежного аудитора iconЗвіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства «ясна поляна» станом на: 31 грудня 2011 року м. Донецьк 12 квітня 2012 року аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом. Будь-які інші сторони не мають право...
Висновок незалежного аудитора iconЗвіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства «експо нафта продукт» станом на: 31 грудня 2011 року м. Донецьк 18 квітня 2012 року аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом. Будь-які інші сторони не мають право...
Висновок незалежного аудитора iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності п ублічн ого акціонерного товариства «Укренергозахист» за 2011р. Основні відомості про емітента
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Укренергозахист»...
Висновок незалежного аудитора iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства "сктб "Елемент" Адресат: власники цінних паперів, наглядова рада та правління емітента Вступний параграф
Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Відкритого акціонерного товариства “сктб “Елемент”
Висновок незалежного аудитора iconВисновок незалежного аудитора акціонерам та керівництву
Вінницька область, Могилів-Подільський район, село Озаринці, вулиця Набережна буд. 39
Висновок незалежного аудитора iconЗвіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності приватного акціонерного товариства «укргіпроцукор» Код єдрпоу 00334416 станом на 31 грудня 2011 року м. Київ-2012 рік аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
Києву. Учасниками Товариства є акціонери – фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації,...
Висновок незалежного аудитора iconЗвіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності приватного акціонерного товариства «укргіпроцукор» Код єдрпоу 00334416 станом на 31 грудня 2012 року м. Київ-2012 рік аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
Києву. Учасниками Товариства є акціонери – фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації,...
Висновок незалежного аудитора iconЗвіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства «інвестбудсервіс» станом на: 31 грудня 2011 року м. Донецьк 12 квітня 2012 року аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)
Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва пат «інвестбудсервіс», фінансовий звіт якого перевіряється,...
Висновок незалежного аудитора iconВисновок незалежного аудитора про достовірність фінансової звітності
Юридична адреса: 53740, Дніпропетровська область, Широківський район, селище міського типу Миколаївка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи