Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності icon

Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльностіНазваMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності
Дата конвертації06.01.2013
Розмір153.72 Kb.
ТипПрограма
джерело

MIHICTEPCTBO OCBITИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ПВНЗ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльностіуніверситету
проф. I. Тимошенко
2012 р.
ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для освітньо-кваліфікаційних рівнів

«Спеціаліт»


Галузь знань 0201 Культура

Напрям підготовки:

7.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність


Київ – 2012

ВСТУП


Процеси, що відбуваються сьогодні в Україні в галузі економіки, виробництва, науки, інших сферах суспільного життя, передбачають підвищення рівня їх інформаційно-аналітичного і документаційного забезпечення. У зв’язку з цим виникає необхідність підготовки фахівців, здатних професійно працювати у принципово нових умовах ринкових відносин, використовуючи при цьому широкий спектр сучасної документаційної бази.

Мета навчальної дисципліни - надати цілісне уявлення про докумен­тознавство як наукову дисципліну; природу, сутність, соціальну роль, ознаки і властивості документа як системного об'єкта.

Завдання курсу:

- надати знання, необхідні для теоретичного уявлення про документознавство як наукову дисципліну;

 • висвітлити етапи виникнення і розвитку документів різних типів і видів;

 • розкрити природу, сутність, соціальну роль, ознаки і властивості документа; розглянути основні типи і види документів, їх характерні ознаки, структуру;

 • визначити прикладне значення документознавства, окреслити сфери застосування властивостей документу та його значення у розвитку комунікацій.

Місце дисципліни у структурно-логічній схемі: В процесі вивчення дисципліни вступник набуває знання і вміння, необхідні для подальшого вивчення споріднених дисциплін: діловодства, архівознавства, аналітико-синтетичної переробки документної інформації; теорії документних потоків; електронного документознавства; управлінського документознавства.

“Документознавство” є базовою, загальнопрофесійною дисципліною для підготовки фахівців зі спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”.


РОЗДІЛ 1. Етапи розвитку та засади документознавства


Тема 1. Вступ. Основні етапи розвитку документознавства.
^

Документознавство як навчальна дисципліна. Предмет, завдання і структура курсу, його місце у підготовці фахівців. Нормативні документи і основна література.


Виникнення і розвиток традиційного документознавства. Становлення документознавства як науки інформаційного циклу. Інтеграція наук про документ. Основні віхи становлення науки про документ.

Тема 2. Сучасні погляди на структуру науки про документ.

Пошук назв науки про документ. Визначення поняття “документознавство”. Сучасні концепції науки про документ. Концепція Ю.М. Столярова, Н.Б. Зінов’євої , А. М. Сокової, Н.М. Кушнаренко, С.Г. Кулешова, М.С. Слободяника, Г.М. Швецової-Водки

^ Тема 3. Системи документування та їх еволюція. Розвиток носіїв інформації.

Основні поняття. Кодування інформації. Основні риси, притаманні системі кодування інформації. Знакові методи фіксації інформації.Основні форми документування. Предметне документування. Зображувальне документування. Складові процесу документування. Розвиток способів документування.

^ Тема 4. Розвиток носіїв інформації

Розвиток засобів документування. Розвиток засобів зображувального писемного документування

Застосування глиняних табличок. Документи з папірусу. Використання остраки. Використання воскових дощечок. Шкіра як матеріал для письма. Винайдення паперу. Сучасні носії інформації.


^ РОЗДІЛ 2. Основи теорії документа.


Тема 1. Методологічні основи знань про документ.

Об’єкт і предмет загального документознавства. Завдання та особливості загального документознавства. Взаємозв’язки документознавства зі спорідненими науковими дисциплінами: документографознавством, джерелознавством. Взаємозв’язки документознавства з допоміжними історичними дисциплінами: архівознавством, кодикологією, дипломатикою, палеографією, пам’яткознавством тощо.

Методи і принципи документознавчих досліджень. Основні принципи методології дослідження документознавства.

^ Тема 2. Визначення терміна “документ”. Властивості, функції й ознаки документа.

Походження терміна “документ”. Сфера використання терміна. Офіційні визначення поняття “документ”. Визначення поняття “документ” в стандартах та законодавчих актах.

Системний підхід до вивчення документа. Значимі властивості документа. Основні ознаки документа. Загальні та спеціальні функції документа.

^ Тема 3. Інформаційні та матеріальні рівні документа

Матеріальний рівень документа. Інформаційний рівень документа. Видова класифікація інформації. Поняття інформаційної складової документа.

Документ як джерело інформації. Інформаційні ресурси як сукупність документів в інформаційних системах.

^ Тема 4. Комунікаційні можливості документа

Документно-комунікаційна система. Документні потоки та масиви. Документ як артефакт. Артефактна цінність документа. Міжнародне і державне регулювання питань щодо збереження артефактних документів.


^ РОЗДІЛ 3. Організація створення документа


Тема 1. Види структур і реквізити документа

Характеристика видів документів відповідно до структури. Зовнішня та внутрішня структура документа. Реквізити документа. Класифікація реквізитів. Склад реквізитів в різних видах документів.

^ Тема 2. Розвиток класифікації документів

З історії розвитку класифікації документів. Поняття й принципи класифікації документів. Ознаки класифікації. Класифікація документів за інформаційною складовою, класифікація документів за матеріальною складовою, класифікація документів за обставинами існування в зовнішньому середовищі.


^ Тема 3. Комплексна схема класифікації документів

Поняття “типологія”, “типізація”, “класифікація”, “класифікування”, “тип”, “клас”. Принципи типології документів. Поняття “типологічна класифікація”.

^ Тема 4. Особливості машиночитаних документів

Визначення електронного документа, його специфічні характеристики. Перфоровані носії інформації. Магнітні носії інформації. Оптичні документи. Голографічні документи. Флеш-накопичувачі пам’яті. Передумови виникнення електронних видань. Роль ІНТЕРНЕТ у забезпеченні доступності електронних видань.

^ РОЗДІЛ 4. Документація офіційного походження. Видання як вид документа


Тема 1. Системи документації офіційного походження, їх характеристика

Загальні поняття. Типи інформації. Класифікації систем документації офіційного походження. Рівні документації в установі.

Система управлінської документації, її структура і принципи класифікації.

Види ділових документів за класифікаційними ознаками документа: матеріальною конструкцією, способом документування, цільовим призначенням, структурою та ін.

Особисті ознаки класифікації ділових документів: за спеціалізацією /загальні, спеціалізовані/; за призначенням / організаційні, розпорядчі, інформаційні, колегіальних органів/; за походженням / внутрішні і зовнішні /; за напрямком / вхідні і вихідні/; за формою /стандартні й індивідуальні/; за секретністю /службового користування, секретні/; за терміном зберігання /постійного, тривалого і тимчасового зберігання/.

Характеристика основних видів корпоративної (службової) документації.

^ Тема 2. Види документації установи. Економічна та наукова системи документації.

Поділ видів документації установи. Співвідношення понять “управлінська інформація” та “управлінська документація”.

Бізнес-план. Контракт. Звіт про науково-дослідну та науково-конструкторську роботу, його особливості. Дисертація: поняття, основні різновиди та особливості. Автореферат дисертації: визначення, характерні ознаки. Переклади іноземної та вітчизняної наукової документації. Препринт як вид неопублікованого документа.

Нормативний документ: поняття стандартизації. Стандарт як основний вид нормативного документа. Технічні умови як невід’ємна частина документації на продукцію. Патентний документ: історія, визначення, юридичний статус.

^ Тема 3. Загальні ознаки видань. Класифікаційна схема видань.

Визначення поняття «видання». Визначення поняття “електронне видання”. Особливості електронних видань. Основні ознаки видань. Структура та допоміжний апарат видань.

Класифікаційна характеристика видань. Класифікація видань за цільовим призначенням, аналітико-синтетичним переробленням інформації, знаковою природою, матеріальною конструкцією, обсягом, складом основного тексту, періодичністю, структурою, інформаційними ознаками, видами періодичних і продовжуваних видань. Типологічна класифікація видань.

^ Тема 4. Типологічні ознаки електронних видань.

Особливості електронних ресурсів. Класифікація електронних видань, характеристика електронних видань, характеристика видань за типом носія або характером доступу, за характером взаємодії з користувачем, за видами розповсюдження, статусом та наявністю друкованого еквіваленту.

Міжнародна практика підготовки електронних видань. Інтегровані електронні видання. Проект "Відкритий журнал". Поняття "електронна публікація", її характеристика і складові. Формування колекції електронних журналів: оригінальні і паралельні журнали. Вплив міжнародного досвіду на розвиток електронних видань в Україні. Роль ІНТЕРНЕТ у забезпеченні доступності електронних видань. Бази даних як специфічний вид електронних документів. Проблеми законодавчого забезпечення розвитку системи електронних видань.

^ Тема 5. Книга як вид документа.

Документознавчий підхід до визначення поняття “книга”.

Еволюція поняття "книга" в різні періоди розвитку цивілізації.

Соціально-історичні передумови виникнення і розвитку книги. Періодизація розвитку книги, еволюція її змісту і форми.

Книга як єдність соціальної інформації та матеріального носія. Книга як функціональна система. Співвідношення понять “документ” і “книга”.

Типологізація та класифікація книг як документа і видання. Співвідношення книги з іншими видами документів.

Структура сучасної книги. Внутрішні і зовнішні елементи книги. Книжковий блок. Палітурка. Форзац. Суперобкладинка. Футляр. Манжетка. Види і функції тексту. Ілюстрації, їх різновиди. Декоративні прикраси книги.

Титульний лист, його різновиди. Елементи титульного листа. Шмуцтитул. Авантитул.

Особливості оформлення художніх і технічних елементів книги. Одиниці виміру книжкового блоку.

Внутрішня конструкція книги. Вступна частина. Основний текст. Заключна частина. Додатки. Науково-довідковий апарат книги.

Реквізити книги.

Перспективи розвитку книги. Книга як вид медіа.

^ Тема 6. Періодичні та продовжувані видання

Періодичне видання: визначення поняття, характерні риси. Об’єктивний характер появи журналу як каналу документальних комунікацій. Розвиток журналу як оперативного засобу комунікацій. Журнал як “архів науки”. Роль журналу в сучасній системі документальних комунікацій. Інформаційний аналіз журналу.

Загальні та специфічні ознаки класифікації продовжуваних видань. Характеристика основних видів періодичних і продовжуваних видань.

Журнал як вид періодичного видання: визначення поняття, відмінні риси. Класифікація журналів за змістом, цільовим призначенням, читацькою адресою, періодичністю, форматом та іншими ознаками.

Типи журналів: громадсько-політичний, науковий, науково-популярний, виробничо-практичний, популярний, літературно-художній, реферативний тощо.

Структура і реквізити журналу.

Продовжуване видання: визначення поняття, характерні риси. Виникнення і розвиток продовжуваних видань як каналу комунікацій. Інформаційний аналіз продовжуваних видань.

Характеристика основних видів продовжуваних видань


^ РОЗДІЛ 5. Ідеографічні та іконічні документи


Тема 1. Картографічні документи

Картографічний документ: історія розвитку. Характеристика та класифікація картографічних документів. Карта як один із видів картографічних документів. Властивості та принципи класифікації карт.

^ Тема 2. Музичні документи.

Основні визначення та класифікація музичних документів. Розвиток музичного друку. Реквізити сучасного музичного документа.

Тема 3. Ізографічні документи

Ізографічне видання: основні поняття. Види видань за класифікаційними ознаками. Листівка як вид ізографічного документа.

^ Тема 4. Аудіовізуальні документи

Класифікація аудіовізуальних документів. Історія виникнення та розвиток аудіовізуальних документів.

Кінодокумент: визначення поняття, відмінні риси. Кінофільм. Структура і реквізити кінофільмів. Діафільм: поняття, характерні риси, різновиди діафільмів. Структура і реквізити діафільмів. Відеофільм: поняття, різновиди. Діапозитив як різновид фотодокумента: поняття, відмінні риси, різновиди. Структура і реквізити діапозитива /слайда/. Комплект діапозитивів. Фонодокумент: поняття, співвідношення з поняттям "аудіальний документ". Різновиди фонодокументів.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


законодавчі акти та нормативні документи


 1. Закон України «Про внесення змін до закону України “Про Національний архівний фонд і архівні установи”» // Архіви України. – 2002. – № 1-3. – С. 3-23. - 2 екз.

 2. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» // Голос України. – 1992. – 8 грудня. - 2 екз.

 3. Закон України «Про інформацію» // Голос України. – 1992. – 13 листопада. - 2 екз.

 4. Закон України «Про науково-технічну інформацію» // Голос України. – 1993. – 23 липня. - 2 екз.

 5. Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи» // Аохіви України. – 1993. – №4-6. – С.4-15. - 2 екз.

 6. ДК 010-98. Державний класифікатор управлінської документації. – К., 1999. - 2 екз.

 7. ДСТУ 2392-94. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення. Чинний від 1995-01-01. – К., 1994. - 2 екз.

 8. ДСТУ 2394-94. Інформація та документація. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення. – К., 1994. - 2 екз.

 9. ДСТУ 2395-94. Інформація та документація. Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів для індексування. Основні вимоги. Чинний від 1995-01-01. – К., 1994. - 2 екз.

 10. ДСТУ 2628-94. Системи оброблення інформації. Оброблення тексту. Терміни та визначення. Чинний від 1995-01-07. – К., 1994. - 2 екз.

 11. ДСТУ 2732-94. Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення. Чинний від 1995-07-01. – К., 1994. - 2 екз.

 12. ДСТУ 2737-94. Записування і відтворення інформації. Терміни та визначення. Чинний від 1995-07-01. – К., 1994. - 2 екз.

 13. ДСТУ 3017-95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. Чинний від 1996-01-01. – К., 1995. - 2 екз.

 14. ДСТУ 3018-95. Видання. Поліграфічне виконання. Терміни та визначення. Чинний від 1996-01-01. – К., 1995. - 2 екз.

 15. ДСТУ 3843-99. Державна уніфікована система документації. Основні положення. – К., 2000. - 2 екз.

 16. ДСТУ 3844-99. Державна уніфікована система документації. Формуляр-зразок. Вимоги до побудови. – К., 2000. - 2 екз.

 17. ДСТУ 4163-2003. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів. – К., 2003. - 2 екз.

 18. Галузевий стандарт України «Документи з паперовими носіями. Правила зберігання Національного архівного фонду. Технічні вимоги» // Архіви України. – 2001. – № 1-2. - 2 екз.

 19. Інструкція про порядок відбору та передачі секретних документів на архівне зберігання // Архіви України. – 1997. – № 1-6. - 2 екз.


^ ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бездрабко В.В. Управлінське документознавство. К.: Кондар. 2007.

– 260 с. - 2 екз.

 1. Зиновьева Н.Б. Документоведение: Учеб.-метод. пособие. - М.: ИПО Профиздат, 2008. - 208 с. - 2 екз.

 2. Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / УДНДІАСД; Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. - К., 2009. - 162 с. - 2 екз.

 3. Кушнаренко Н.Н. Документоведение: Учебник. – 7-е изд., перераб. и доп. – К.: Т-во Знання , КОО, 2007. – 460 с. - 2 екз.

 4. Ларьков Н.С. Документоведение: Учебное пособие. - М., 2009.- 427 с. - 2 екз.

 5. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство.Навч. посібник: К.:Ліра-К-2009. –395с. - 2 екз.

 6. Палеха Ю.І., Леміш Н.О. Загальне документознавство.Навч. посібник: К.:Ліра-К-2008.– вид.2-ге – 450с. - 2 екз.

 7. Швецова-Водка Г. Типологія документа: Навч. посіб. для студ. ін-тів культури. - К.: Кн. палата України, 2007. - 180 c. - 2 екз.

 8. Швецова-Водка Г. Документознавство: Навч. посіб. – К: Знання, 2008. – 398 с. - 2 екз.

^ ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА


 1. Беспянська Г.В. Діловодство. Навч. посібник для дист. навчання. / За наук. ред . доц. В.Г. Бездрабко. – К.: Університет "Україна", 2009. – 469 с. - 2 екз.

 2. Беспянська Г.В. Організація роботи з кадрами. Навч. посібник./ За наук. редакцією доц. В.В. Бездрабко. – К.: Університет "Україна", 2009. – 244 с. - 2 екз.

 3. Беспянська Г.В. Справочинство. Навч. посібник для дистанційного навчання. / За редакцією доц. В.В. Бездрабко. – К.: Університет "Україна", 2008.- 489 с. - 2 екз.

 4. Документ в коммуникации и восприятии: Лекции по курсу "Документоведение" / Зиновьева Н. Б., и др. - Краснодар, 2009. - 58 с. - 2 екз.

 5. Документознавство та інформаційна діяльність: наука, освіта, практика: Матеріали наук. конф. 18 квітня 2007р. / М.С.Слободяник (голов.ред.). – К.: ДАКККіМ, 2007. – 120 с. - 2 екз.

 6. Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 25-26 травня 2007р. К.: ДАКККіМ, 2007. – 212 с. - 2 екз.

 7. Зиновьева Н.Б. Документознавство: Учебно-методическое пособие. - М., 2009. – 208 с- 2 екз..

 8. Зиновьева Н.Б., Саяпина ИА., Пашнина И.И. Документ в коммуникации и восприятии: Лекции по курсу Документоведение . – Краснодар, 2007. – 58 с. - 2 екз.

 9. Ильюшенко М. П., Кузнецова Т.В., Лившиц Я.З. Документоведение. Документ и системы документации. – М.: МГИАИ, 2007. – 132 с. - 2 екз.

 10. Комова М.В. Документознавча термінологія. – Л.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 167 с. - 2 екз.

 11. Кулешов С. Г. Управлінське документознавство: Навч. посібник. - К.: ДАКККіМ, 2007. - 57 с.; - 2 екз.

 12. Ліпінська А.В. Інформаційні ресурси в документознавства: Навч. посібник для дист. навчання / За наук. Ред.. акад. АПН України, д. пед. н., проф. Жал дека М.І. – К.: Університет "Україна", 2008.- 330 с. - 2 екз.

 13. Ломачинська І.М. Документно-інформаційні комунікації в системі соціальних комунікацій. Навч. посібник. / За ред. проф. Т.Г. Горбаченко. – К.: Університет "Україна", 20078.103с. - 2 екз.

 14. Ломачинська І.М., Лоскутова С.А. Спеціальне діловодство. Навч. посібник. . /За наук. редакцією проф. Т.Г. Горбаченко: У 24. – К.: Університет "Україна", 2007. – 399 с. - 2 екз.

 15. Матвієнко О.В., Цивін М.Н. Інформаційний менеджмент. Опорний конспект лекцій у схемах і таблицях. Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вид. Дім "Слово", 2007.- 200 с. - 2 екз.

 16. Науково-технічна термінологія: Навч.-метод. комплекс навч. дисципліни «Науково-технічна термінологія» для студ. спец. 6.020100 - Документознавство та інформаційна діяльність / А.В.Ліпінська (уклад.). – К.: ВМУРоЛ «Україна», 2009. – 158 с. - 2 екз.

 17. Отле П. Библиотека, библиография, документация: Избранные труды пионера информатики / Рос. гос. б-ка; Пер. с англ. и франц. Р. С. Гиляревского и др.; Предисл., сост., коммент. Р. С. Гиляревского. - М.: ФАИР-ПРЕСС, Пашков дом, 2009. - 350 с. - 2 екз.

 18. Пізнюк Л.В. Лінгвістичні основи документознавства. Навч. посібник./ За ред. проф. І.П. Ющука. – К.: Університет "Україна", 2007. – 355 с. - 2 екз.

 19. Пішеніна Т.І., Шаповал О.Ф. Інформаційне забезпечення управління та реферування. – К.: Університет "Україна", 2007.- 278 с. - 2 екз.

 20. Поберезська Г.Г. Організація справочинства та редагування документів. Навч. посібник.– К.: Університет "Україна", 2008. – 203 с. - 2 екз.

 21. Сорока П.М., Сорока Б.П. Інформаційний менеджмент. Навч. посібник для дистанційного навчання. – К.: Університет "Україна", 2007. – 535 с. - 2 екз.

 22. Столяров Ю. Документный ресурс: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений.- М.: Изд-во "Либерея", 2009. - 149с. - 2 екз.

 23. Струтинська О.В. Інформаційні системи і мережні технології. Навч. посібник./ За ред. проф. М.І. Желдака. – К.: Університет "Україна", 2009. – 249 с. - 2 екз.

 24. Трач Ю.В. Спеціальне документознавство. Навч. посібник./ За ред. проф. Г.М. Швецової-Водки. – К.: Університет "Україна", 2009. – 214 с. - 2 екз.

 25. Шаповал О.Ф. Економіка інформаційної діяльності. Нав. Посібник для дистанційного навчання. / За наук. ред. проф. О.Б. Бутнік – Сіверського. – К.: Університет "Україна", 2007 – 119 с. - 2 екз.

 26. Швецова-Водка Г. Документ і книга в системі соціальних комунікацій / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне, 2008. - 438 с. - 2 екз.

 27. Шевченко В.В. Ломачинська І.М. Музеєзнавство. Навч. посібник.– К.: Університет "Україна", 2007. – 288 с. - 2 екз.


Схожі:

Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра маркетингу
Метою фахового вступного випробування є з'ясування рівня теоретичних знань і практичних навичок вступників
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра економіки, обліку та аудиту
У майбутньому це дасть можливість спеціалістам грамотно та об’єктивно орієнтуватись при прийнятті економічних рішень
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра фінансів та банківської справи
Фахове вступне випробування здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" Кафедра фінансів та банківської справи
Метою фахового вступного випробування є з’ясування рівня теоретичних знань та практичних навичок вступників і відповідність їх вимогам...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра економіки, обліку та аудиту
Мета фахового вступного випробування зі спеціальності є з’ясування теоретичних знань та практичних навичок вступників, відповідність...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет"
Вивчення запропонованої дисципліни має велике світоглядне значення і дозволить вступникам пізнати закономірності розвитку, соціальну...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра економіки, обліку та аудиту
Дисципліна ”Облік та аудит” є однією з ключових для підготовки майбутніх фахівців фінансової системи взагалі, і банківської системи,...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра менеджменту
Фахове вступне випробування здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз «європейський університет»

Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз «європейський університет» Кафедра фінансів та банківської справи
Метою фахового вступного випробування є з’ясування рівня теоретичних знань та практичних навичок вступників і відповідність їх вимогам...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи