Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" icon

Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет"НазваMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет"
Дата конвертації06.01.2013
Розмір157.64 Kb.
ТипПрограма
джерело

MIHICTEPCTBO OCBITИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ПВНЗ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ"
Кафедра історії та теорії держави і правауніверситету
проф. I. Тимошенко
2012 р.
ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для освітньо-кваліфікаційних рівнів

«Спеціаліт», «Магістр»


Галузь знань 0304 Право

Напрями підготовки:

7.03040201 Правознавство

8.03040201 Правознавство


Київ – 2012

ВСТУПВивчення запропонованої дисципліни має велике світоглядне значення і дозволить вступникам пізнати закономірності розвитку, соціальну цінність цілого ряду державних і правових інститутів.

^ Метою дисципліни є опанування майбутніми спеціалістами ґрунтовних знань, щодо правового регулювання української економіки, працівниками економічної сфери суспільства основ знань з теорії держави і права та провідних його галузей засвоєння основних засад юридичного забезпечення підприємницької й господарської діяльності, порядку розгляду адміністративних, цивільних, кримінальних справ, вирішення господарських спорів, механізму захисту прав і свобод людини і громадянина. На цій основі відбувається формування правової свідомості та поглиблення правової культури, а також вмінь користуватися нормативно-правовими актами.

^ Завданням дисципліни є формування правової свідомості та правової культури молоді, надання допомоги студентам у з'ясуванні проблем становлення державності України, правового забезпечення створення основ громадянського суспільства, демократичної держави соціально-правового спрямування, засобів навчання, роботи з рекомендованою літературою (підручниками, навчальними посібниками), нормативно-правовими актами, використанням комп'ютерних правових баз тощо.

^ Предметом дисципліни є загальні та специфічні закономірності виникнення, розвитку і функціонування державно-правової організації суспільства, держави і права, що розглядаються як цілісні соціальні інститути, вироблення системи наукових понять, визначень і принципів права як соціального явища, науки та навчальної дисципліни.

^ Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі визначається її тісним зв'язком з комплексом базових та гуманітарних, а також фахових спеціальних економічних дисциплін. Дисципліна "Правознавство" є вихідною і передую вивченню таких дисциплін як "Економіка підприємств", "Правові основи охорони інформації".


^ РОЗДІЛ 1. Загальне поняття про публічно-правові дисципліни


Тема 1. Основи теорії держави і права

Наукові концепції про державу та право. Основні передумови виникнення держави та права. Сутність та ознаки держави. Історичні типи держави. Форми держави. Функції та механізм держави.

Історія становлення і розвитку України як суверенної демократичної держави. Механізм, функції і форми Української держави. Створення правової держави в Україні. Основні завдання по формуванню правової держави в Україні та шляхи їх розв’язання.

Співвідношення правової держави і громадянського суспільства.

Сутність та функції права. Правові норми у системі соціальних норм. Сутність і принципи права України. Роль права України в регулюванні суспільних відносин.

Поняття та ознаки правової норми. Поняття системи права. Галузі права в системі права. Правові інститути. Система права і система законодавства. Джерела (форми) права.

Поняття та види правовідносин. Структура (елементи) правовідносин. Підстави виникнення, зміни та припинення правовідносин (юридичні факти).

Поняття законності і правопорядку в суспільстві. Гарантії законності.

Правомірна поведінка. Поняття та види правопорушень. Ознаки правопорушення. Склад правопорушення. Поняття, підстави, мета та види юридичної відповідальності.

^ Тема 2. Основи конституційного права України

Поняття і система конституційного права України. Основи конституційного права України як правова база національного законодавства, його провідна роль у системі права України. Джерела конституційного права України. Загальна характеристика Конституції України як Основного Закону держави.

Поняття і принципи конституційного ладу України. Основні риси України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної і правової держави. Принципи державного суверенітету, розподілу державної влади, здійснення місцевого самоврядування. Принципи верховенства права, культурної та мовної політики в Україні. Державні символи України.

Поняття і принципи правового положення людини і громадянина. Людина як найвища соціальна цінність. Система прав та свобод людини і громадянина, гарантії їх здійснення. Конституційні обов’язки людини і громадянина. Інститут громадянства в Україні.

Форми здійснення народовладдя в Україні. Форми безпосередньої демократії. Референдум: поняття та види. Виборче право та виборча система України. Система державних органів України.

Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади. Склад і порядок формування Верховної Ради України.

Конституційний статус Президента України. Порядок обрання Президента України. Президент України як глава держави, його повноваження.

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади. Порядок утворення і повноваження Кабінету Міністрів України та місцевих державних адміністрацій.

Судова система України та форми здійснення правосуддя. Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Основні повноваження Конституційного Суду України. Склад і порядок формування Конституційного Суду України. Система судів загальної юрисдикції, їх повноваження. Система та повноваження господарських судів України.

Прокуратура України: конституційно-правовий статус та повноваження.

^ Тема 3. Основи трудового права України

Поняття, принципи і система трудового права. Джерела трудового права. Загальна характеристика Кодексу законів про працю України.

Трудові правовідносини та їх особливості. Суб’єкти трудового права.

Поняття колективного договору. Сторони колективного договору (угоди) і порядок його укладання. Зміст колективного договору і контроль за його виконанням. Відповідальність за порушення колективного договору.

Поняття, сторони та зміст трудового договору. Контракт як особлива форма трудового договору. Загальний порядок укладання трудового договору. Випробування при прийнятті на роботу.

Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з ініціативи працівника. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи власника з окремими категоріями працівників.

Правове регулювання зайнятості населення.

Права і обов’язки молодих спеціалістів.

Поняття і види робочого часу. Ненормований робочий день. Надурочні роботи, умови і порядок їх застосування.

Поняття і види часу відпочинку. Поняття та види відпусток. Порядок надання відпусток працівникам.

Поняття і система оплати праці. Оплата праці при відхиленні від нормальних умов роботи (оплата праці в надурочний і нічний час, у святкові та вихідні дні, за сумісництвом, при суміщенні посад).

Поняття і зміст трудової дисципліни. Методи забезпечення дисципліни праці. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку.

Дисциплінарна відповідальність працівників. Дисциплінарні проступки. Дисциплінарні стягнення: види та порядок застосування. Умови застосування дисциплінарних стягнень.

Поняття, значення і підстави матеріальної відповідальності за трудовим законодавством. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації. Обмежена матеріальна відповідальність. Повна матеріальна відповідальність і підстави її застосування. Підвищена (кратна) матеріальна відповідальність. Майнова відповідальність підприємств, установ і організацій за шкоду, заподіяну працівникові. Визначення розміру шкоди і порядок її відшкодування.

Поняття і загальна характеристика охорони праці. Загальні правила і спеціальні норми та правила охорони праці. Охорона праці жінок, неповнолітніх та інвалідів.

Загальна характеристика трудових спорів. Індивідуальні трудові спори. Строки і порядок розгляду індивідуальних трудових спорів. Органи, уповноважені розглядати індивідуальні трудові спори. Колективні трудові спори і порядок їх розгляду. Виконання рішень по трудових спорах.

^ Тема 4. Основи адміністративного права України

Поняття, система та джерела адміністративного права України. Адміністративно-правові норми та адміністративно-правові відносини.

Суб’єкти адміністративного права. Поняття і класифікація органів виконавчої влади. Система органів виконавчої влади. Громадяни та об’єднання громадян як суб’єкти адміністративного права в Україні.

Загальні засади державної служби. Основні принципи державної служби. Право на державну службу. Правовий статус державного службовця. Класифікація державних службовців.

Правові основи організації управління економікою. Загальна характеристика та особливості управління економікою в сучасних умовах. Система органів управління економікою в сучасних умовах. Правове положення міністерств, державних комітетів та інших центральних органів виконавчої влади, що здійснюють управління економікою.

Поняття та ознаки адміністративного правопорушення. Склад адміністративного правопорушення. Поняття адміністративної відповідальності. Адміністративні стягнення, їх мета, види та зміст. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення.

^ Тема 5 . Основи фінансового та банківського права України

Поняття, система та джерела фінансового права України. Фінансово-правові норми. Особливості фінансово-правових відносин. Суб’єкти та зміст фінансово-правових відносин.

Правові засади здійснення фінансового контролю в Україні. Поняття, види та методи фінансового контролю. Система органів фінансового контролю, їх повноваження.

Поняття бюджету, види бюджетів. Бюджетна система України. Державний бюджет України. Місцеві бюджети. Бюджетні права України, Автономної Республіки Крим, місцевих рад. Бюджетний процес в Україні.

Система оподаткування в Україні. Поняття та види податків і зборів (обов‘язкових платежів). Загальнодержавні та місцеві податки і збори. Права та обов’язки платників податків. Відповідальність за порушення податкового законодавства.

Поняття банківського права, його предмет, метод та джерела. Банківська система України. Поняття банку. Види банків в Україні. Правовий статус Національного банку України. Структура та повноваження Національного банку України. Правове положення комерційних банків. Види комерційних банків


^ Тема 6. Основи кримінального права України

Поняття, система та джерела кримінального права. Загальна характеристика Кримінального кодексу України.

Кримінальна відповідальність за вчинення злочину. Підстави кримінальної відповідальності.

Поняття, ознаки та види злочинів. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності.

Обставини, що виключають злочинність діяння.

Стадії вчинення злочину.

Поняття, мета та види покарання за вчинення злочинів.

Загальна характеристика окремих видів злочинів. Злочини проти особи. Злочини проти власності. Злочини у сфері господарської діяльності. Злочини у сфері службової діяльності.


^ РОЗДІЛ 2. Приватно-правові галузі права та процес


Тема 1. Основи цивільного права України

Поняття, система та джерела цивільного права. Роль цивільного права в регулюванні господарських відносин в умовах ринкової економіки.

Цивільно-правові відносини та їх елементи. Види цивільно-правових відносин. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних прав та обов’язків.

Фізичні особи як суб’єкти цивільних правовідносин. Цивільна правоздатність та дієздатність фізичних осіб.

Юридичні особи як суб’єкти цивільних прав. Поняття, ознаки юридичних осіб, їх правоздатність та дієздатність. Органи юридичних осіб. Створення, реорганізація та ліквідація юридичної особи. Види юридичних осіб.

Українська держава як суб’єкт цивільних правовідносин.

Об’єкти цивільних правовідносин: поняття та види.

Здійснення і захист цивільних прав. Захист честі, гідності та ділової репутації.

Правочини у цивільному праві. Поняття, види та форми правочинів. Умови дійсності правочину. Недійсність правочину та її правові наслідки.

Здійснення правочинів представниками. Поняття та види представництва. Довіреність. Поняття та види довіреності.

Поняття та значення строків і термінів у цивільному праві. Поняття та види позовної давності. Загальна позовна давність. Спеціальна позовна давність. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. Зупинення і переривання перебігу позовної давності.

Поняття права власності та форми власності в Україні. Суб’єкти права власності. Право виключної власності народу України. Право приватної власності. Право колективної власності. Право державної власності та її види. Захист права власності в Україні.

Право інтелектуальної власності: поняття та особливості. Об‘єкти та суб‘єкти права інтелектуальної власності. Майнові та особисті немайнові права інтелектуальної власності.

Поняття і зміст зобов’язання. Підстави виникнення зобов’язань. Виконання зобов’язання. Способи забезпечення виконання зобов’язань. Відповідальність за порушення зобов’язання. Поняття і значення зобов’язань, що виникають внаслідок заподіяння шкоди.

Поняття цивільно-правового договору, його значення, зміст і види. Порядок укладення, зміни та розірвання договору.

Договір купівлі-продажу. Договір міни. Договір дарування. Договір найму (оренди). Договір позики. Загальна характеристика кредитного договору та договору банківського рахунку.

Поняття, підстави та види цивільно-правової відповідальності.

Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Загальні підстави відповідальності за завдану моральну шкоду. Відповідальність за шкоду, завдану органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим, органом місцевого самоврядування або їх посадовою чи службовою особою. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю.

^ Тема 2. Основи сімейного права України.

Поняття, принципи і система сімейного права. Джерела сімейного права. Загальна характеристика Сімейного Кодексу. Сімейні правовідносини. Поняття про шлюб, підстави розірвання шлюбу. Усиновлення, опіка, піклування та патронат над дітьми. Права та обов’язки подружжя за національним правом. Визначення походження дитини. Особисті немайнові права та обов’язки батьків і дітей.

^ Тема 3. Основи житлового права України

Управління житловим фондом. Забезпечення громадян жилими приміщеннями. Користування жилими приміщеннями. Забезпечення схоронності житлового фонду, його експлуатація та ремонт. Відповідальність за порушення житлового законодавства.

Вирішення житлових спорів.

^ Тема 4. Основи земельного та екологічного права України

Поняття, предмет і основні принципи земельного права. Джерела земельного права. Загальна характеристика Земельного кодексу України.

Склад та цільове призначення земель України. Правовий режим земель різного призначення.

Права на землю. Право власності на землю. Суб‘єкти права власності на землю. Право землекористування. Право земельного сервітуту. Обмеження прав на землю. Порядок набуття та реалізації права на землю.

Поняття, предмет і джерела екологічного права. Об’єкти екологічного права. Механізм забезпечення екологічної безпеки в Україні. Екологічні права та обов‘язки громадян. Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства

^ Тема 5. Основи міжнародного права

Поняття та предмет міжнародного права. Система та джерела міжнародного права. Співвідношення міжнародного та національного права. Суб’єкти міжнародного права. Принципи міжнародного права.

Право міжнародних договорів. Дипломатичне право. Міжнародне економічне право. Права людини і міжнародне право.

^ Тема 6. Розгляд цивільних та кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення та вирішення господарських спорів

Конституційні основи правосуддя в Україні. Судоустрій та судова система України. Поняття судочинства. Система судів загальної юрисдикції. Господарські суди. Третейські суди.

Органи, вповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення. Провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Розгляд цивільних справ у суді.

Розгляд кримінальних справ у суді.

Порядок вирішення господарських спорів у господарському суді.

Прокуратура України та її роль у забезпеченні законності в державі.


^ СПИСОК РЕКОМЕДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативна:

 1. Акт проголошення незалежності України від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 38.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003.

 3. Господарський процесуальний кодекс від 6 листопада 1991 року в редакції Закону від 21 червня 2001 року.

 4. Декларація про державний суверенітет України прийнята Верховною Радою УРСР 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. - № 31.

 5. Закон України “Про банки і банківську діяльність” від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради (ВВР) – 2001. - № 5-6.

 6. Закон України “Про вибори Президента України” від 5 березня 1999 р. // Голос України. – 1999. – 25 березня.

 7. Закон України "Про виконавче провадження" від 21 квітня 1999 р. // Урядовий кур'єр.-1999. -№Ю1-102.

 8. Закон України “Про громадянство України” від 18 січня 2001 р. // Голос України. – 2001. - №42. – 6 березня.

 9. Закон України “Про економічну самостійність Української РСР” від 3 серпня 1990 року. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. - № 34.

 10. Закон України “Про екологічний аудит” від 24.06.2004 №1932.

 11. Закон України “Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим” від 23 грудня 1998 року. // Відомості Верховної Ради України. – 1999 - № 5-6.

 12. Закон України “Про колективне сільськогосподарське підприємство” від 14 лютого 1992 року. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 20. З наступними змінами і доповненнями.

 13. Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 року. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 49. З наступними змінами і доповненнями.

 14. Закон України “Про міжнародні договори України” від 29.06.2004 №1906.

 15. Закон України “Про Національний банк України” від 20 травня 1999 року. // Відомості Верховної Ради України. — 1999. - № 29.

 16. Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища” від 25 червня 1991 року. // Відомості Верховної Ради України. — 1991. - № 41. З наступними змінами і доповненнями.

 17. Закон України “Про прокуратуру” від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - №52.

 18. Закон України “Про правові засади цивільного захисту” від 24.06.2004 №1859.

 19. Закон України “Про Центральну виборчу комісію” від 30.06.2004 №1932.

 20. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2002. - № 3,4.

 21. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року.

 22. Кодекс України про адміністративні порушення від 7 грудня 1984 року з наступними змінами і доповненнями.

 23. Конституція України: прийнята на пятій сесії Верховоної Ради України 28 червня 1996 року. // Голос України. – 1996. – 13 липня.

 24. Кримінальний кодекс України 5 квітня 2001 р.// ВВРУ. – 2001. - № 25-26.

 25. Кримінально - процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 року з наступними змінами і доповненнями.

 26. Сімейний кодекс України від 01 січня 2004 року.

 27. Указ Президента України № 1572/99 "Про систему центральних органів виконавчої влади” від 15 грудня 1999 року. // Урядовий кур’єр. – 1999. - №237. - 17 грудня.

 28. Указ Президента України № 1573/99 "Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади" від 15 грудня 1999 року. // Урядовий кур’єр. – 1999. - №237. - 17 грудня.

 29. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року.

 30. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 року №1618.


Основна:

 1. Загальна теорія держави і права: навчальний посібник / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков та інші; За ред. В.В. Копєйчикова. – Стер. вид. – К.: Юрінком Інтер, 2000. (15 прим.)

 2. І. В. Кононенко Основи правознавства, Київ 2008 р. (4 прим.)

 3. Ківалов С.В. Основи правознавства. – К, 2001. (2 прим.)

 4. Правознавство: Навч. посібник / Т.В. Варфоломеєва, В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський, О.М. Піцан. – К.: Знання-Прес, 2001. (3 прим.)

 5. Правознавство: Навчальний посібник. / За ред. В. Г. Гончаренка. – К.: Український інформаційно-правовий центр. – 2002. (5 прим.)

 6. Правознавство: Підручник / В.Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко, С.І. Шимон та ін.; За заг. ред. В.Ф. Опришка, Ф.П. Шульженка. – К.: КНЕУ, 2003с. (4 прим.)

 7. Правознавство: Навчальний посібник. / За ред. В.В.Копєйчикова.- К.: Юрінком Інтер, 2002. (9 прим.)


Додаткова:

 1. Адмiнiстративне право України: Пiдручник для юрид. спец. / Ред. Ю.П.Битяк. -Х: Право, 2000.

 2. Дмитрiєв А.I., Муравйов В.I. Мiжнародне публiчне право: Навч. посiбник. -К: Юрiнком Iнтер, 2000.

 3. Колпаков В.К. Адмiнiстративне право України: Пiдручник. - 3-тє вид., стереотип. -К: Юрiнком Iнтер, 2001.

 4. Конституційне право України: Підручник / Ред. В.Ф. Погорiлко. -К.: Наук. думка, 1999.

 5. Костюченко О.А. Банкiвське право: Навч.посiбник. -К: КНЕУ, 1999.

 6. Кримінальне право України: Загальна частина. / За ред. Бажанова М. І. – Х, 2002.

 7. Кримінальне право України: Особлива частина. / За ред. Бажанова М. І. – Х, 2002.

 8. Прокопенко В.I. Трудове право України: Пiдручник. -2-ге вид. –Х.: Консум, 2000.

 9. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Х.: Консум, 2000.

 10. Тематичний словник термінів та визначень з курсу теорії держави і права. -К., 1995.

 11. Фiнансове право: Пiдручник для студ./ Ред. Л.К.Воронова. -2-ге вид., виправ. та доп. -Х: Консум, 1999.

 12. Хропанюк В.Н. Теория государства и права.- М.: Интер-стиль, 1999.

 13. Черкес М.Ю. Мiжнародне право: Пiдручник. -К: Знання, 2000.

 14. Юридичний словник-довідник: За ред. Ю.С.Шемшученка. – К.: Феміна, 1996.

 15. П.Стецюк “Особливості формування конституційних ідей в українській суспільно-політичній думці 20-30 років ХХ століття //Вісник Конституційного суду України.,

№ 2, 2004 рік.

 1. О.Мироненко Світова конституційна юстиція у міжвоєнний період: нові доктрини //Вісник Конституційного суду України., № 2, 2004 рік.

 2. О.Вінник “Системний підхід до розв’язання проблеми гармонізації публічних і приватних інтересів у господарській діяльності” // Юридична Україна. 1/2003.


Схожі:

Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра маркетингу
Метою фахового вступного випробування є з'ясування рівня теоретичних знань і практичних навичок вступників
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра економіки, обліку та аудиту
У майбутньому це дасть можливість спеціалістам грамотно та об’єктивно орієнтуватись при прийнятті економічних рішень
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра фінансів та банківської справи
Фахове вступне випробування здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" Кафедра фінансів та банківської справи
Метою фахового вступного випробування є з’ясування рівня теоретичних знань та практичних навичок вступників і відповідність їх вимогам...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра економіки, обліку та аудиту
Мета фахового вступного випробування зі спеціальності є з’ясування теоретичних знань та практичних навичок вступників, відповідність...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності
У зв’язку з цим виникає необхідність підготовки фахівців, здатних професійно працювати у принципово нових умовах ринкових відносин,...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра економіки, обліку та аудиту
Дисципліна ”Облік та аудит” є однією з ключових для підготовки майбутніх фахівців фінансової системи взагалі, і банківської системи,...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз «європейський університет»

Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз «європейський університет»
Українські історики минулого та сучасності: особливості погляду на історію України
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз «європейський університет»
На яку потребу людського духу відповідає філософія? Що передувало філософському знанню?
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи