Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра економіки, обліку та аудиту icon

Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра економіки, обліку та аудитуНазваMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра економіки, обліку та аудиту
Дата конвертації06.01.2013
Розмір280.36 Kb.
ТипПрограма
джерело

MIHICTEPCTBO OCBITИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ПВНЗ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

кафедра економіки, оБЛІКУ ТА АУДИТУуніверситету
проф. I. Тимошенко
2012 р.
ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для освітньо-кваліфікаційних рівнів

«Спеціаліт», «Магістр»


Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво

Напрями підготовки:

7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

7.03050901 Облік і аудит

8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

8.03050901 Облік і аудит


Київ – 2012

ВСТУП


Мета фахового вступного випробування зі спеціальності є з’ясування теоретичних знань та практичних навичок вступників, відповідність цих знань і навичок вимогам кваліфікаційної характеристики.

Для підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися наведеною у програмі літературою.

Розділ 1.

Стратегія підприємства


ТЕМА 1. Стратегія підприємства поняття, еволюція концепції.

Еволюція систем планування розвитку підприємства. Зміна умов підприємницької діяльності у світі та їх вплив на розвиток систем планування діяльності підприємств. Чотири фази еволюції систем планування: фінансове планування, екстраполятивне планування, стратегічне планування, стратегічне управління. Характерні риси фаз еволюції. Зарубіжний досвід стратегічного управління.

Історічні етапи розвитку підходів до передбачення майбутнього підприємства: теологічний, екологічний, соціологічний, ідеологічний. Стратегічне планування: сутність, зміст, етапи.


ТЕМА 2. Визначення місії та цілей підприємства.

Визначення місії підприємства. Суть та значення місії для підприємства. Обов'язкова інформація, що міститься в офіційному визначенні місії. Філософія, концепція та імідж підприємства. Процес визначення напряму руху організації.

Класифікація та ранжування цілей підприємства. Поняття цілей. Значення цілевизначення. Довгострокові та короткострокові цілі. Вісім галузей діяльності, що в них мають бути визначені цілі компанії: позиція на ринку, продуктивність, забезпечення ресурсами, прибутковість, інновації, управління, кадри, соціальна відповідальність.


ТЕМА 3. Оцінювання зовнішнього середовища підприємства.

Види зовнішнього середовища. Структурні компоненти загального середовища (політичний, економічний, соціальний, правовий, техно­логічний). П’ять компонентів операційного середовища (постачальники, споживачі, конкуренти, робоча сила, міжнародна діяльність).

Діагностика зовнішнього середовища підприємства. Діагностика зовнішнього середовища непрямого впливу. Діагностика зовнішнього середовища безпосереднього впливу.

Аналіз галузі та конкуренції. Загальний аналіз галузі (місце в народному господарстві, зрілість, ринки сировини, збуту, прибутковість, темпи інновацій і т.п.). Позиціонування стратегічних груп у галузі. Загальна схема галузевих витрат. Модель Портера аналізу п’яти конкурентних сил у галузі (споживачі, постачальники, конкуренти, товари-субститути, потенційні конкуренти). Вплив кожної сили на рівень конкуренції в галузі. Бар’єри входу—виходу з галузі. Аналіз існуючих конкурентів. Джерела інформації для аналізу конкурентів. Конкурентні профілі.


ТЕМА 4. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства.

Концептуальні основи діагностики. Методи та засоби діагностики. Методи діагностики. Засоби діагностики. Діагностика стратегічних ресурсів підприємства. Аналіз фінансової діагностики. Діагностика маркетингової діяльності. Діагностика збутової діяльності підприємства. Діагностика виробничо-господарської діяльності.

Оцінка сильних та слабких сторін підприємства. Ресурси підприємства, їх кількісна та якісна характеристика. Класифікація ресурсів підприємства з погляду сильних і слабких сторін. Основні методи і показники, які використо­вуються для оцінки сильних та слабких сторін підприємства. Конкурентні пере­ваги фірми та ресурси, необхідні для забезпечення їх стабільності (довготривалість, неможливість ідентифікації та копіювання конкурентами і т.п.). Концепція ключових компетенцій фірми і її застосування для визначення конкурентних переваг. Визначення ключових факторів успіху компанії. Побудова матриці SWOT.


ТЕМА 5. Конкурентоспроможність підприємства.

Сутність конкурентоспроможності, конкурентних переваг підприємства. Оцінка конкурентоспроможності підприємства на основі визначення конкурентоспроможності товару. Оцінка конкурентної позиції організації методом конкурентних переваг. Бенчмаркінг як інструмент визначення конкурентоспроможності.


ТЕМА 6. Стратегії бізнесу.

Стратегії однобізнесового підприємства. Стратегії зростання, стабільності, скорочення та їх застосування. Різновиди стратегій зростання: вертикальна інтеграція, горизонтальна інтеграція, конгломератна та концентрична диверсифікація, злиття компаній та створення СП тощо. Різновиди стратегії стабільності: пауза, обережний розвиток, прибутковість без змін. Стратегії скорочення: відсікання зайвого, переорієнтація, банкрутство або ліквідація.

Стратегії багатобізнесових підприємств. Стратегія комбінування. (портфельна) — загальна стратегія багатобізнесового підприємства. Суть портфельного аналізу. Поняття стратегічного бізнес-одиниці (СБО). Критерії виділення СБО. Стратегічні зони господарювання.


ТЕМА 7. Корпоративна стратегія підприємства.

Загальна схема розробки стратегії для СБО. Стратегічний аналіз СБО. Визначення місії та цілей СБО. Роль вищого керівництва корпорації та керівництва СБО у процесі розробки стратегії бізнесу. Організація процесу стратегічного планування бізнесу.

Модель Портера розробки стратегії бізнесу. Класифікація стратегій за М. Портером (лідерство у зниженні витрат, диференціація, фокусувати). Критерії в вибору конкретних стратегій (необхідні навички та ресурси, вимоги до організації і т.п.). Ризики базових стратегій Портера. Структура галузі та вибір стратегії.


ТЕМА 8. Матричні методи формування корпоративної стратегії підприємства.

Методика портфельного аналізу. Застосування матричних моделей для портфельного аналізу. Матриця Бостонської консультативної групи. Матриці Дженерал-Електрик, Мак-Кінзі, Артура де Літтла та ін. Переваги то недоліки матричних моделей. Оцінка збалансованості портфеля. Чотири базові стратегії, що застосовуються при розробці портфеля: збільшення частки ринку, збереження частки ринку, збирання врожаю, звільнення.


ТЕМА 9. Альтернативність у стратегічному виборі.

Стратегічні альтернативи. Результати SWOT аналізу і різні типи стратегічних дій за матрицею SWOT. Аналіз критичних питань при розробці стратегій. Розробка альтернативних варіантів стратегічних дій. Обмеження в формулюванні стратегій. Критерії вибору стратегії та їх ранжування. Шість критеріїв за Д. Ейксром.


ТЕМА 10. Функціональні стратегії підприємства.

Суть та призначення функціональних стратегій. Місце функціональних стратегій. Аналіз ресурсопотоків, результатів ресурсоспоживання та їх планування. Цілі, нормативи та планові показники при розробці функціо­нальних стратегій. Взаємозв'язок функціональних стратегій.

Типи функціональних стратегій, їх загальна характеристика. Стратегія маркетингу. Стратегія НДДКР. Стратегія виробництва. Кадрова стратегія. Фінансова стратегія та інші.


ТЕМА 11. Організаційні фактори реалізації стратегії.

Стратегія та організаційна структура підприємства. Провідна роль стратегії та її взаємозв'язок із оргструктурою. Значення відповідності оргструктури підприємства його стратегічному плану. Обгрунтування необхідності зміни оргструктури та її здійснення в процесі реалізації стратегії підприємства.

Реалізація стратегії, підприємства та організаційна культура. Поняття про організаційну культуру підприємства. Складові організаційної культури підприємства. Приведення організаційної культури у відповідність із вибраною стратегією. Механізми розвитку організаційної культури (основні і другорядні) та їх застосування в процесі реалізації стратегій.


Розділ 2.
^

Внутрішній економічний механізм підприємстваТема 1. Внутрішній економічний механізм підприємства та його складові

Підприємство як агент ринкової економіки. Загальна характеристика ринкового механізму. Економічна сутність внутрішнього економічного механізму діяльності підприємства.


^ Тема 2. Економічна та господарська стратегія підприємства.

Формування господарської стратегії та передбачення її напрямку. Типи господарської стратегії та її вибір на підприємстві. Етапи розробки господарської стратегії діяльності підприємства.


^ Тема 3. Виробнича та товарна стратегія діяльності підприємств

Виробнича програма та виробничі потужності підприємства. Бізнес-план, його зміст і методика складання. Товарна стратегія підприємства, умови її формування. Планування виробництва нових товарів, їх асортимент та реалізація.


^ Тема 4. Витрати виробництва на підприємстві та їх класифікація

Сутність і види витрат виробництва. Види витрат підприємства та їх економічний зміст. Класифікація витрат по показниках на виробництво і реалізацію продукції підприємства.


^ Тема 5. Економічна сутність собівартості виробленої продукції та її види.

Економічна сутність собівартості виробленої продукції та її види. Склад і структура витрат, які включаються в собівартість продукції. Групування витрат на виробництво продукції по економічних елементах та статтях калькуляції.


Тема 6. Цінова політика та види цін на підприємстві.

Завдання і механізм розробки цінової політики. Види цін та їх класифікація по ступеню регулювання та характеру обслуговуючого обліку. Постановка мети цінової політики підприємств і вибір методів ціноутворення.


^ Тема 7. Цінова стратегія підприємства та особливості ціноутворення при різних моделях ринку.

Цінова стратегія підприємства. Ціни ринку вільної конкуренції. Ціноутворення в умовах монополістичної конкуренції. Ціноутворення в умовах монополії. Ціноутворення в умовах чистої монополії.


^ Тема 8. Якість і конкурентоспроможність продукції підприємства в умовах ринку.

Економічна сутність та показники якості продукції. Економічна сутність та показники конкурентноздатності. Державні і міжнародні стандарти і системи якості.


^ Тема 9. Технічний рівень підприємства та ефективність впровадження нової техніки і технологій.

Технічний рівень і ефективність впровадження нової техніки і технології на підприємстві. Технологічний рівень виробництва та його узагальнені критерії. Методика порівняльної економічної ефективності впровадження нової техніки і технологій на підприємстві.


^ Тема 10. Інвестиційна діяльність підприємства.

Сутність інвестиційної діяльності підприємства. Принципи інвестиційної діяльності. Портфельні інвестиції та їх мета. Ризик фінансових інвестицій.


^ Тема 11. Капітальні вкладення та їх ефективність.

Економічна сутність капітальних вкладень підприємства. Напрямки використання капітальних вкладень. Джерела фінансування капітальних вкладень.


^ Тема 12. Експортно-імпортні операції на підприємстві та їх правове регулювання.

Особливості експортної політики підприємства та документальне їх оформлення. Форми розрахунків операцій підприємства по експорту та митні збори. Операції підприємства по імпорту і зустрічні угоди.

Розділ 3.

^

Організація виробництва


Тема 1. Організаційні основи виробництва

Сутність і соціальне значення виробничої діяльності в сучасних умовах. Сутнісно-змістова характеристика виробництва. Цілі й завдання виробництва. Взаємозв’язок технології та організації виробництва. Виробнича функція. Промислова революція. Розподіл праці. Дослідження методів роботи. Планування виробничих операцій. Принципи поточного виробництва. Мотивація праці. Контроль якості.


Тема 2. Виробничі системи

Поняття, складові елементи та структура виробничих систем. Класифікація виробничих систем. Взаємодія виробничої системи із зовнішнім середовищем. Закони розвитку виробничих систем. Класифікація підприємств. Техніко-виробнича база та її складові. Ієрархічна структура виробничої системи підприємства. Рівні організова­ності та особливості створення виробничих систем. Сучасні ви­робничі стратегії та концепції гнучкості й мобільності виробничих систем.


Тема 3. Виробничий процес і організаційні типи виробництва

Поняття, цілі й завдання технології виробництва. Сутність, зміст і структура виробничого процесу. Класифікаційні ознаки основних, допоміжних і обслуговуючих виробничих процесів. Характеристика стадій (фаз) основного виробництва різних галузей промисловості. Чинники, що впливають на структуру виробничого процесу. Особливості розподілу виробничих процесів за ступе­нем автоматизації та характером об'єкта виробництва. Сутність і призначення принципів: диференціації, концентрації, інтеграції, спеціалізації, пропорційності, паралельності, прямоточності, безперервності, ритмічності, автоматичності, гнучкості, гомеостатичності. Поняття типу виробництва. Ознаки одиничного, серійного, масового типів виробництва.


Тема 4. Організація трудових процесів і робочих місць. Нормування праці

Сутнісно-змістова харак­теристика їх організаційної єдності. Класифікація трудових про­цесів. Трудовий процес та його структура. Методи аналізу трудового процесу. Сутність, цілі й завдання організації праці. Сфери застосування та критерії впливу на виробництво. Поділ і кооперування праці, їх форми та межі. Сутність і роль робочого місця у виробничому процесі. Класифікація робочих місць. Вимоги до організації робочого місця як системи праці. Складові елементи робочого місця. Організаційні системи забезпечення та обслуговування робочих місць. Структура проекту організації робочого місця та карта організації праці. Призначення, завдання та організація нормування на підприємстві. Види трудових норм: часу, виробітку, обслуговування, чисельності, керованості. Об'єкти нормування праці. Класифікація затрат робочого часу. Типова структура норми часу на операцію. Методи аналізу затрат робочого часу. Призначення та класифікація нормативів праці. Методичні особливості створення трудових нормативів. Класифікація норм затрат праці. Чинники, що впливають на величину норми.


Тема 5. Організація виробничого процесу в просторі

Принципи побудови організації «ідеального» процесу; спеціалізація, пропорційність, прямоточність. Поняття про загальну та виробничу структури. Чинники впливу на територіальне розміщення засобів виробництва. Робоче місце як первинна ланка організації виробничого процесу. Особливості формування виробничих дільниць, цехів, виробництв. Чинники впливу на побудову структури основного виробництва. Комплексна та спеціалізована виробничі структури. Показники, що характеризують виробничу структуру. Шляхи вдосконалення виробничих структур.


Тема 6. Організація виробничого процесу в часі

Сутність, структура та характеристика складових циклу. Тривалість виробничого й технологічного циклів. Вплив технологічного процесу на рух предметів праці. Побудова графіків та розрахунок операційного циклу для послідовного, паралельного та паралельно-послідовного способів поєднання операцій. Сутність складного процесу. Взаємозв'язок операцій обробки, процесів виготовлення, складання виробів та умов виробництва. Зниження трудомісткості операцій за рахунок удосконалення конструкції та технології. Оптимізація партії запуску деталей та серійності продукції. Збалансованість виробництва, раціоналізація процесів транспортування, складування та контролю.


Тема 7. Організація допоміжних виробництв

Сутність та місце технічного обслуговування в системі основного виробництва. Розвиток та адаптація інфраструктури до внутрішніх і зовнішніх змін виробництва. Передумови та завдання формування системи інструментального обслуговування виробництва. Підрозділи інструментального виробництва. Шляхи скорочення витрат на виробництво технологічного оснащення. Завдання технічного обслуговування та ремонту засобів праці. Системи ремонтного обслуговування устаткування. Нормативна база ремонтного виробництва. Структура енергетичного господарства та органи управління. Методи визначення потреби в енергоресурсах. Норми й нормативи енергоспоживання.


Тема 8. Організація обслуговуючих господарств

Завдання та структура транс­портного господарства. Системи організації внутрішньозавод­ських транспортних потоків. Класифікація транспорт­них засобів. Вибір транспортної системи й розрахунок потреби в рухомому складі. Показники використання транспортних засобів. Матеріальні ресурси та їх по­токи у виробничій системі. Завдання, функції та структура склад­ського господарства. Класифікація матеріальних ресурсів. Визна­чення потреби в матеріальних ресурсах. Класифікація складських приміщень. Показники роботи складського господарства. Напрями вдосконалення матеріального обслуговування виробництва.


Тема 9. Одиничний і партіонний методи організації виробництва

Сутність методу організації вироб­ництва у просторі та часі. Характеристика перервного, напівперервного й безперервного методів. Характеристика ознак методу та форми спеціалізації непотокового виробництва. Сутність групової технології. Визначення економічно оптимального розміру партії. Розрахунок ритму. Величина виробничих випереджень. Взаємозв'язки масових параметрів партіонної обробки. Цілі, основні блоки та принципи функціонування системи «точно вчасно» або «точно в зазначений час» (ЛТ).


Тема 10. Організація потокового й автоматизованого виробництв

Сутнісно-змістова характерис­тика потокового методу. Основні його ознаки й умови організа­ції. Техніко-економічна характеристика потокового виробництва. Класифікація потокових ліній. Роторні та автоматичні потокові лінії. Особливості та основні техніко-економічні показники видів потокових ліній. Методика розрахунку параметрів потокових лі­ній. Загальна характеристика та види автоматичних ліній. Продуктивність і компонування автоматичних ліній. Гнучкі автоматизовані виробництва (ГАВ) та гнучкі виробничі системи (ГВС). Сутність гнучкості та принципи її розрахунку.


Тема 11. Організаційно-виробниче забезпечення якості та конкурентоспроможності продукції

Еволюція технології та поняття якості. Основні вимоги до якості продукції. Класифікація показників якості. Стандартизація процесів, продукції та послуг, засоби вимірювання та методи оцінки якості. Система забезпечення якості та її елементи. Системне управління якіс­тю на основі ДСТУ ISO 9000—2001. Моделі системи якості. Елементи системи якості. Документація системи якості. Особли­вості системи якості у сфері послуг. Види й ме­тоди технічного контролю якості. Сутність і завдання сертифікації продукції. Атестація виробництв. Сертифікація систем якості. Оцінка якості проектів, технологій.


Тема 12. Комплексна підготовка виробництва до випуску нової продукції

Життєвий цикл продукції (процесів) та характеристика етапів. Сучасні концептуальні підходи до зміни продукту. Сутність комплексної підготовки виробництва та її складові. Особливості створення та освоєння продукту. Організаційні форми й методи досліджень, проектування та освоєння виробів. Сутнісно-змістова характеристика досліджень. Поняття, цілі й завдання проектне-конструкторської підготовки. Види дослідних робіт. Основні етапи проек­тування виробів. Організація проведення робіт. Цілі, зміст та логіка технологічної підготовки. Системи технологічної підготовки виробництва. Види технологічних процесів. Технологічна документація. Методи оцінки та вибір технологічного процесу. Організаційно-економічна підготовка виробництва та створення нового продукту. Зміст і завдання організаційно-економічної підготовки. Організація освоєння продукту в се­рійному та масовому виробництвах. Методи прискорення осво­єння нової продукції.


Тема 13. Організаційне проектування виробничих систем

Передумови та сутність організаційного проектування. Цілі, завдання та зміст організаційного проектування. Етапи оргпроектування. Методи та принципи організації проектних робіт. Установлення еталонів проекту організації виробничої системи. Оцінка рівня організаційної, функціональної, елементної побудови виробничої системи на рівні цеху (дільниці). Аналіз економічних показників та оцінка організаційно-технічного рівня діючого виробництва. Розробка заходів щодо вдосконалення організації виробництва.

Структура організаційного проекту. Передпроектні ро­боти. Зовнішнє проектування. Вибір організаційного типу вироб­ництва. Визначення складу підрозділів за їх спеціалізацією та формою організації. Побудова організаційної структури виробництва. Організація основного та обслуговуючого виробництва. Оперативне управління виробництвом.


Розділ 4.

^ ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


ТЕМА 1. Основи регулювання науково-технічної політики.

Науково-технічна революція і науково-технічний прогрес. Роль науково-технічного прогресу у розвитку вітчизняного виробництва. Науково-технічна політика. Значення науки. Особливості прояву науково-технічної політики на сучасному етапі. Науково-технічна політика в промисловості, енергетиці, в аграрному секторі. Охорона навколишнього середовища, ресурсо-зберігаючі технології. Інформаційні та комп'ютерні технології. Підтримка стійкого та збалансованого зростання економіки. Пріоритетні науково-технічні розробки, фінансування науково-технічних розробок.

^ ТЕМА 2. Зміст і класифікація інноваційної діяльності

Економічний зміст інноваційної діяльності. Інноваційна діяльність як вимога часу. Стимулювання інновацій в ринкових умовах. Специфічне значення інновацій в ринкових умовах. Функції інноваційної діяльності. Вчення І. Шумпетера щодо економіко-організаційного змісту інновацій. Типи інновацій. Міжнародні стандарти і вимоги в галузі технічних інновацій. Новація нововведення. Форми інноваційної діяльності. Дифузія нововведень. Етапи інноваційного прогресу. Класифікація інновацій. Залежність інновацій від технологій і ринкових умов. Продуктивні і процесні інновації. Інновації на вході і виході. Радикальні і модифіковані інновації. Інноваційно-циклічні моделі М.Д. Кондрат’єва. Інноваційні хвилі. Докорінні науково-технічні зміни, економічні зміни у суспільстві. Організаційна структура інноваційної діяльності. Класифікація наукових установ в залежності від форм власності. Венчурні підприємства і ризиковий капітал. Ризиковий бізнес. Інноваційні фірми.


^ ТЕМА 3. Стратегія інноваційної діяльності.

Економічна сутність розробки стратегії інноваційної діяльності. Стратегічне планування, його зміст і конкретизація. Термін планування. Внутрішні і зовнішні фактори впливу на вибір інноваційної стратегії. Економіка, політика, ринок, конкуренція. Економічні фактори. Фактори соціально-демографічного спрямування. Визначення “вузьких місць" у діяльності фірм та підприємств. Етапи розробки інноваційної стратегії. Методи та шляхи вибору інноваційної стратегії. Типи інноваційних стратегій. Життєвий цикл продукту як метод розробки інноваційної стратегії. Методи структурно-морфологічного аналізу, публікаційної активності, патентів-аналогів, термінологічного аналізу, метод показників. Міжнародна класифікація винаходів. Міжнародна патентна класифікація. Вибір інноваційної стратегії на основі розвитку ринку. Моделі вибору інноваційної стратегії.


^ ТЕМА 4. Управління життєвим циклом нової техніки.

Нова техніка і стадії її життєвого циклу. Науково-дослідна робота. Технічне завдання. Дослідно-конструкторські роботи. Робоча документація, підготовка виробництва. Пуск і перевірка технічного обладнання. Експериментальна серія. Вихід на потужність. Попередньо-виробнича стадія життєвого циклу. Портфель замовлень. Виробництво створеної продукції. Наукове забезпечення і супроводження нововведень. Функціонально-вартісний аналіз нової техніки. Принцип Ейзенхауера. Скорочення витрат на виробництво нової техніки, поліпшння якості роботи. Підготовчий, інформаційний, аналітичний, дослідницький і впроваджувальний етапи аналізу. Коефіцієнт значущості витрат. Підготовка до виробництва нової продукції. Зовнішня і внутрішня підготовка. Конструкторська підготовка. (Інженерне прогнозування. Оптимізація параметрична. Оцінка технологічності конструкцій.) Технологічна підготовка. (Технічний і техніко-економічні рівні нової продукції. Конкурентоспроможність, надійність нової продукції. Превентивна концепція розробки нової техніки.) Сертифікація. Стандартизація. Міжнародні організації в галузі стандартизації. Оцінка нової продукції на відповідальність світовому технічному рівню. Коефіцієнт конкордації.

^ ТЕМА 5. Попит на науково технічну продукцію.

Механізм управління науково-дослідними і дослідно-конструкторськими роботами. Аналіз попиту на наукову продукцію та його місце в системі управління наукою. Портфель наукових проектів. Фактори, що впливають на вибір проектів. Великі і дрібні проекти. Порівняння проектів. Оцінка перспективності наукових проектів. Невизначеність попиту на науково-технічну продукцію. Аналіз попиту на інновації. Альтернативні можливості придбання нової продукції. Вплив цін на попит, залежність між ними. Закон попиту. Ефект доходів. Ефект заміщення. Детермінанти попиту. Внутрішні фактори попиту. (Відповідність стандартам. Гарантійне і сервісне обслуговування. Технічний рівень виробника. Термін освоєння нової продукції.) Форми попиту на нову продукцію. Групування видів попиту. (Негативний попит. Нераціональний попит.) Повноцінний попит. Зайвий попит. Чутливість та еластичність попиту. Коефіцієнти цінової еластичності. Структурний аналіз попиту.

^ ТЕМА 6. Прогресивні виробничі технології.

Зміст технології. Предмет дослідження технологій. Технологія як наука. Фізичні, хімічні, механічні, комерційні, соціальні, екологічні та інші закономірності переробки матеріалів. Види технологій. Технологічний процес. Сучасні виробничі технології і тенденції їх розвитку. Продукт як результат застосування технології. (Матеріальний, енергетичний та інтелектуальний продукти.) Виробничі технології як системи, їх ознаки. Виробничі технології як об'єкт управління. Предметна галузь. Засоби опису технології. Структура виробничої системи, складові умови, що впливають на її розвиток. Класифікація виробничих технологій. Ефективність технологій. Технології матеріального виробництва. Технологічні особливості технологій щодо виробництва в машинобудуванні і в хімічній промисловості. Технологія виробництва енергетичного продукту. Виробництво енергії. Енергетика. Структура енергетичних підприємств. Енергоресурси. Політика енергозбереження, ресурсоощадні технології.

^ ТЕМА 7. Планування інноваційної діяльності

Предмет планування інновацій. Функції планування інновацій. Принципи планування інновацій. (Поєднання науково-технічних, соціальних та економічних завдань розвитку. Наукова обгрунтованість та оптимальність інноваційних рішень. Стратегічні напрямки. Бюджетна збалансованість.) Безперервність планування інновацій. Взаємозв'язок планів. Основні види і класифікаційні ознаки планування інновацій. Термін прогнозування і планування (коротко-, середньо-, і довгострокові інноваційні плани). Рівень планування (фірма, проект, окремий виконавиць). Предмет планування (науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи виробництва, збут, постачання, персонал, фінанси тощо). Продуктово-тематичне планування. Техніко-економічне планування. Об'ємно-календарне планування. Фази планування. Організація планування інновацій. Спеціалізовані структури з питань планування інновацій. Централізовані та децентралізовані системи планування інновацій. Науково-технічне прогнозування. Методи науково-технічного прогнозування. Метод екстраполяцій. (Динамічне і статичне екстраполювання. Оцінка типа "інтерв'ю"). Метод експертних оцінок. Метод "мозкової атаки". Методи моделювання.

^ ТЕМА 8. Управління дослідницьким проектом

Дослідницький проект, його зміст і форми. Ініціативні проекти. Фундаментальна наукова проблема і шлях її вирішення. Стан досліджень, очікувані результати, їх порівняння із світовим рівнем. Проект розвитку матеріально-технічної бази наукових досліджень. Проект створення інформаційних систем і баз даних. Проект створення центрів колективного користування. Оформлення інноваційних проектів. Обов'язкова інформація і документація. Кошторис витрат. Технічне завдання. Етапи виконання робіт. Особливості оформлення конкурсних проектів. Пріоритетні напрями досліджень. Міжгалузеві проекти з питань впровадження сучасних технологій.

^ ТЕМА 9. Експертизи інноваційних проектів.

Завдання експертизи проектів. Оцінка науково-технічного рівня проектів. Процедура оцінки проектів. Принципи і методи експертизи інноваційних проектів. Аналіз наукового змісту проектів. Порівняльний аналіз кількох проектів. Формалізація результатів експертизи. Рейтингові оцінки. Методи відбору інноваційних проектів. Єдина основа щодо співставлення проектів. Інтереси інвестора. Ефективність інноваційних проектів. Метод дисконтування. Фактор часу. Інфляційний фактор. Відсоткова процентна ставка. Порівняння доходів на капітал з відсотковою ставкою. Термін окупності інвестицій. Рентабельність інвестицій. Індекс дохідності. Комерційна ефективність проекту.

^ ТЕМА 10. Управління ризиками.

Ризик як економічна категорія. Класифікація ризиків. Оцінка ризику. Управління ризиком, стратегія і тактика. Правила і обмеження щодо прийнятя рішень. Варіанти рішень. Суб'єкт і об'єкт управління ризиками. Організаційна система управління ризиками. Відповідальність за ризик. Методи управління ризиком. Збитки при прямих інвестиціях, в ризикову справу. Способи знижки ризику. (Розподілення ризику, страхування ризику, створення резерву). Використання імітаційної моделі ризику. Інфляційні ризики.

^ ТЕМА 11. Фінансування інноваційних проектів.

Зміст фінансування інноваційних проектів. Умови, стадії та система фінансування проектів. Джерела фінансування проектів. Фінансування проектів на конкурентних засадах. Конкурс як державна підтримка інноваційної діяльності. Класифікація проектів, що подаються на конкурс. Участь державних органів у фінансуванні проектів. Залучення іноземних інвестицій на фінансування інноваційних проектів. Інвестиційні кредити. Кредитний договір. Лізинг. Типи лізингових операцій. Фінансовий лізинг.


Розділ 5.

Проектний аналіз


Тема 1. Сучасна концепція проекту.

Визначення проекту, його оточення та учасники. Управління проектом за етапами його розвитку. Стратегічне, оперативне управління проектом.


Тема 2. Життєвий цикл проекту.

Поняття життєвого циклу. Виникнення ідей і визначення цілей проекту. Попередній аналіз здійснюваності та ефективності проекту. Розробка показників проекту на основі відібраних варіантів. Переговори щодо вироблення компромісних рішень учасників проекту. Реалізація проекту: ретроспективний аналіз, підходи до завершальної оцінки. Зміст і основні напрямки експертизи проекту.


Тема 3. Методологія проектного аналізу.

Вигоди і витрати у проектному аналізі. Визначення цінності проекту. Розрахунки грошових потоків з урахуванням безповоротних витрат та наявних вигод. Альтернативна вартість та типи альтернативних рішень. Зміна вартості грошей у часі. Формування активів та пасивів початкового балансу проекту. Урахування інфляції у проектному аналізі.


Тема 4. Критерії оцінки інвестиційних проектів.

Структура витрат проекту. Поточні витрати. Загальні витрати. Управління структурою витрат, розрахунок точки беззбитковості. Методи оцінки ефективності проектів: чиста теперішня вартість, внутрішня норма рентабельності, строк окупності. Правила використання критеріїв окупності. Загальний підхід до врахування ризиків.


Тема 5. Комерційний аналіз проекту.

Сутність, мета, завдання, способи комерційного аналізу. Система маркетингової інформації, процес її добутку і аналізу. Аналіз макро- та мікро середовища, прогноз обсягів збуту продукції проекту. Ціноутворення продукту проекту, канали руху товару, визначення витрат на маркетингові заходи. Розробка плану маркетингу, ревізія маркетингу.


Тема 6. Технічний аналіз проекту.

Сутність, цілі, засоби, методи технічного аналізу. Визначення місць реалізації та масштабів проектів. Аналіз технології, обладнання, виробничої інфраструктури. Графік виконання проекту, розрахунок капіталовкладень. Очікувані витрати виробництва і збуту підприємства. Схема матеріально-технічного постачання. Підготовка та освоєння виробництва, забезпечення якості.


Тема7. Екологічний аналіз.

Оцінка економічних наслідків проекту, урахування взаємозалежності вигод та витрат. Оцінка змін продуктивності за екологічними чинниками, превентивних витрат, вартості землі, використовуваних природних ресурсів та вартості їх оновлення. Втрати доходів та їх оцінювання.


Тема 8. Інституційний аналіз проекту.

Сутність, мета, завдання, методи, фактори. Узгодження цілей проекту та цілей організації. Оцінка рівня та діапазону управління, принципи діапазону управління. Оцінка розподілу видів діяльності по підрозділах, кадрового забезпечення.


Тема 9. Соціальний аналіз проекту.

Зміст робіт по проведенню соціального аналізу на стадіях реалізації проекту. Компоненти соціального аналізу. Оцінка рівня та якості життя населення, причетного до проекту. Участь населення у підготовці до експлуатації та на стадії проекту. Індикатори, що використовуються у соціальному аналізі. Визначення інтересів населення безпосереднього оточення проекту.


Тема 10. Оцінка ризиків проекту.

Сутність ризиків і невизначеності щодо інвестиційних проектів. Цілі, завдання, способи аналізу проектних ризиків. Аналіз причин виникнення ризиків. Класифікація, способи локалізації і зниження ризиків проекту. Врахування ризику в процесі прийняття інвестиційних рішень.


Тема 11. Фінансовий аналіз проекту.

Зміст, цілі й завдання фінансового аналізу. Визначення інвестиційної спроможності підприємства за показниками фінансового стану та ліквідності. Розрахунок капітальних витрат. Прогнозування фінансових результатів. Розрахунок потреби в оборотних коштах проекту. Бюджет проекту, види фінансування. Оптимізація структури капіталу реалізації проекту.


Тема 12. Економічний аналіз проекту.

Зміст, мета, сутність, послідовність, призначення економічного аналізу. Оцінка економічної привабливості проектів на різних ієрархіях інвестування. Визначення економічних ефектів та ефективності. Оцінка впливу проекту на економіку регіону і країни. Побічні ефекти проекту та їх впливи на економічну ефективність.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Конституція України.

 2. Закон України “Про підприємства” //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №20.

 3. Закон України “Про власність” //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №20.

 4. Закон України “Про банкрутство” //Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №31.

 5. Закон України “Про підприємства в Україні” //Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №24.

 6. Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” //Галицькі контракти. – 1998. – №№1-2.

 7. Закон України “Про оплату праці” //Галицькі контракти. – 1995. – №21.

 8. Закон України “Про господарські товариства” //ДІБП. – 1992. – №2.

 9. Основні положення про склад витрат виробництва на підприємствах і організаціях //Галицькі контракти. – 1994. - №12.

 10. Типове положення по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості продукції (робіт і послуг) //Галицькі контракти. – 1996. – №36.

 11. Положення про порядок віднесення амортизаційних відрахувань на витрати виробництва (обігу) //Разом. – 1996. – №32.

 12. Господарський кодекс України.


До розділу 1.

 1. Нємцов В.Д., Довгань Л.Є. Стратегічний менеджмент. – К.: 2007.

 2. Виханский О.С. Стратегическое управление: Учеб. – М.: Гардарика, 1998.

 3. 8.Кіндрацька Г.І. Основи стратегічного менеджменту: Навч. посібник. – Львів: Кінапрі ЛТД, 2000.

 4. Круглов М.И. Стратегическое управление компанией: Учеб. для вузов. – М.: Русская деловая литература, 2002.

 5. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. – М.: Новосибирск, 2001.

 6. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии: Учеб. для вузов: Пер. с англ. / Под ред. Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи. ЮНИТИ, 1998.

 7. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2004.

 8. Осовська Г.В., Іщук О.К., Стратегічний менеджмент. Навчальний посібник.- К.:Кондор, 2003.- 196 с.

 9. Соболев Ю.В., Диконь В.Л. Стратегія підприємства та стратегічний менеджмент – Харків: Олант, 2002- 416 с

 10. Міщенко А.Г. “Стратегічне управління”: Навчальний посібник.- К. Центр навчальної літератури, 2004.- 336 с.

До розділу 2.

 1. Вейс Г., Деринг У. Введение в общую экономику и организацию производства. Красноярск, 2000 г.

 2. Ворст И., Ревентлоу П. Экономика фирмы. – М.: Высшая школа, 2001

 3. Голуб А., Струкова Е. Экономика природопользования – М.: Аспект, 2005 г.

 4. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономика.-М: Республика – 2003 г.

 5. Организация и планирование производственного предприятия. Учебное пособие. СПб.: Изд. Санкт-Петербургского ун-та экономики и финансов, 2006 г.

 6. Рыночная економика: Учебник в 3 т./ Под. Ред. В. Камаева – М.: Владос, 2001 г.

 7. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. – М.: Дело, 2007 г.


До розділу 3.

 1. Вітт Юрген. Управління збутом.-М.:2005.

 2. Пєтухов Р.М. Економічна ефективність і організація виробництва. -М.: Економіка, 2003.

 3. Організація, планування і управління діяльністю промислових підприємств. -К.: Вища школа,2001. (Ред. Проф. С.М.Бухало).

 4. Портер Майкл. Конкуренція. "Вільямс"-С.-П., -М.:, 2008.

 5. Швидченко Г.О. та інш. Обґрунтування інвестиційних проектів і процес трансформації форм власності. - К.: КНЕУ, 2008.

 6. Васільков В.Г.,Дзюбенко Л.Н. Організація виробництва: навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни – К.:КНЕУ,2007.-241 с.

 7. Петрович Й.М., Захарчин Г.М, Буняк С.О. Організація виробництва: Практикум -К.: Центр навчальної літератури, 2005- 336 с.

 8. Організація виробництва: навчальний посібник/ О.В.Оніщенко. К.:Лібро, 2003.-336 с.

 9. Васільков В.Г. Організація виробництва: навчальний посібник.-К._КНЕУ, 2003 – 524 с.


До розділу 4.

 1. Инновационный менеджмент. Уч. п. под ред. С.Д. Ильенковой. - М: ЮНИТИ, 2000.

 2. Инновационный менеджмент. Справ. ІІособие под ред. П.Н. Завлина. СПб, 1998.

 3. Сухоруков А.І. Економічна та організація інноваційної діяльності. К., 2001.

 4. Гордієнко Л.Ю. Інноваційний менеджмент. – Харьков, 2001.

 5. Гринев В.Ф. инновационный менеджмент. К. МАУП, 2000.

 6. Кочетков В.Н., Шипова Н.А. Экономический риск и методы его измерения. К.: Европейский университет, 2002.


До розділу 5.

 1. Аналіз вигод і витрат: Практ. Посіб./секретаріат Ради Скарбниці Канади: Пер. с англ. С. Соколик.–К.: Основи, 2003.–175 с.

 2. Загородній А.Г., Стадницький Ю.І. Менеджмент реальних інвестицій: Навчальний посібник.–К.: Знання, 2006.–210с.

 3. Ильин Н.И. и др. Управление проектами.–СПб.:»Два-три», 2001.–610с.

 4. Кочетков В.Н., Шипова Н.А. Экономический риск и методы его измерения:Учебное пособие.–К.: ЕУФИМБ, 2007.–68с.

 5. Москвін С.О., Бевз С.М. та ін. Проектний аналіз. Навчальний посібник.–К.: ТОВ “Лібра”, 2003.–368с.

 6. Стонер Джеймс А.Ф. Долан Едвин Г. Вступ у бізнес: пер. з англ. К

 7. Шеремет В.В. Управление инвестициями.–М.: Высшая школа, 1998.

 8. Шилов Э.И., Закорко П.П. и др. Методы оценки эффективности и привлекательности инвестиционных проектов. -К.:КГТУСА, 2007.–91с.


Схожі:

Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра економіки, обліку та аудиту iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра економіки, обліку та аудиту
У майбутньому це дасть можливість спеціалістам грамотно та об’єктивно орієнтуватись при прийнятті економічних рішень
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра економіки, обліку та аудиту iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра економіки, обліку та аудиту
Дисципліна ”Облік та аудит” є однією з ключових для підготовки майбутніх фахівців фінансової системи взагалі, і банківської системи,...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра економіки, обліку та аудиту iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра маркетингу
Метою фахового вступного випробування є з'ясування рівня теоретичних знань і практичних навичок вступників
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра економіки, обліку та аудиту iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра фінансів та банківської справи
Фахове вступне випробування здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра економіки, обліку та аудиту iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" Кафедра фінансів та банківської справи
Метою фахового вступного випробування є з’ясування рівня теоретичних знань та практичних навичок вступників і відповідність їх вимогам...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра економіки, обліку та аудиту iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності
У зв’язку з цим виникає необхідність підготовки фахівців, здатних професійно працювати у принципово нових умовах ринкових відносин,...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра економіки, обліку та аудиту iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет"
Вивчення запропонованої дисципліни має велике світоглядне значення і дозволить вступникам пізнати закономірності розвитку, соціальну...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра економіки, обліку та аудиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра менеджменту
Фахове вступне випробування здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра економіки, обліку та аудиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз «європейський університет»

Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра економіки, обліку та аудиту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз «європейський університет» Херсонська філія інформаційний лист
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи