Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра маркетингу icon

Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра маркетингуНазваMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра маркетингу
Дата конвертації06.01.2013
Розмір53.46 Kb.
ТипПрограма
джерело

MIHICTEPCTBO OCBITИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ПВНЗ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

КАФЕДРА МАРКЕТИНГУуніверситету
проф. I. Тимошенко
2012 р.
ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для освітньо-кваліфікаційних рівнів

«Спеціаліт», «Магістр»


Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво

Напрями підготовки:

7.03050701 Маркетинг

8.03050701 Маркетинг


КИЇВ – 2012ВСТУП

Метою фахового вступного випробування є з'ясування рівня теоретичних знань і практичних навичок вступників.

Фахове вступне випробування має комплексний характер з усіх основних профілюючих дисциплін, що формують кваліфікаційний рівень фахівця.

У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися наведеною у програмі основною літературою та законодавчими актами.

^ ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

" Промисловий маркетинг "


Метою вивчення дисципліни “Промисловий маркетинг” є всебічне дослідження усіх сторін діяльності господарюючих суб’єктів промислового ринку.

^ Завдання дисципліни – ознайомлення з особливостями промислового ринку, а саме процесом постачання сировини та матеріалів на промислові підприємства, маркетингове дослідження ринку промислових товарів, ринкове сегментування та позиціонування, розробка продуктової стратегії, ціноутворення, розповсюдження товарів, реклама на промисловому ринку, які в край необхідні сьогодні для керівників промислових підприємств, менеджерів, рекламістів тощо.


^ Перелік тем дисципліни

Суть та завдання промислового маркетинг. Характеристика ресурсного забезпечення підприємств промислового ринку. Маркетингові стратегії промислового ринку. Маркетинг персоналу промислового підприємства. Імплементація досліджень на ринку промислових товарів. Методи збору інформації на промисловому ринку. Сегментування та позиціонування товарів промислового ринк. Маркетингова товарна політика та управління асортиментом продукції. Ціноутворення в системі промисловому маркетингу. Управління збутовою діяльністю та розподіл готової продукції. Оптова та роздрібна торгівля на промисловому ринку. Маркетингова комунікаційна політика підприємств промислового ринку. Особливості реклами на промисловому ринку. Особистий продаж на промисловому ринку. Паблік рілейшнз і промисловість. Управління та планування маркетингу на промисловому ринку. Організаційні структури служби маркетингу промислових підприємств. Організація, контроль та ефективність маркетингової діяльності.


^ ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

"Mаркетинг "


Мета: формування системи знань про сутність і зміст маркетингу як філософію підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки та конкуренції.

Завдання дисципліни полягає в набуттi пpактичних навичок у галузi маpкетингових дослiджень, плануваннi та упpавлiннi асоpтиментом та якiстю пpодукцiї, цiноутвоpеннi, пpосуваннi на pинок товаpiв та послуг, системi pозподiлу та каналiв збуту товаpiв конкpетних фipм.


^ Перелік тем дисципліни

Сутність маркетингу та його сучасна концепція. Система і характеристики сучасного маркетингу. Організація і контроль маркетингової діяльності підприємств. Маpкетинговi дослiдження. Маркетингова товарна політика. Планування нових товарів. Маркетингова цінова політика. Методи маркетингового ціноутворення. Маркетингова політика комунікацій. Комплекс маркетингових комунікацій. Маркетингова політика розподілу. Управління каналами розподілу.


^ ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

"Mаркетингові дослідження "


Мета дисципліни - формування у студентів знань та вмінь у галузі теорії та методології маркетингових досліджень макро- і мікросередовища ринку продукції/послуг.

Завдання дисципліни полягає у створенні студентам дидактичних та практичних умов оволодіння знаннями щодо системи, методів та алгоритмів дослідження внутрішнього і зовнішнього бізнес-середовища підпри­ємств, шляхів і резервів його маркетингового розвитку.

^ Перелік тем дисципліни

Сутність і система маркетингових досліджень. Маркетингова інформація. Методи збирання первинної інформації. Дослідження кон'юнктури і місткості ринку. Прогнозні дослідження збуту. Маркетингові дослідження конкуренції та конкурентів. Дослідження конкурентоспроможності підприємства. Дослідження поведінки споживачів. Сегментування ринку. Формування звіту з маркетингових досліджень.


^ ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

" Інфраструктура товарного ринку "


Метою є оволодіння студентами теоретичних знань та практичних навичок у досягненні комерційного успіху в організації оптових закупівель і збуту, оптового та роздрібного продажу товарів (сировини, тощо), а також у зниженні витрат, пов’язаних з пересуванням товарів від виробників до їх споживачів.

Основні завдання дисципліни орієнтовані на те, щоб навчити студентів вірно визначати та аналізувати мету, завдання і практику діяльності підприємств з точки зору держави, галузей виробництва, власників майна, споживачів, а також ділових відносин між ними з урахуванням вітчизняного та закордонного досвіду, прищепити навики комплексного підходу по вибору ефективної організації комерційних та технологічних операцій на товарному ринку.

^ Перелік тем дисципліни

Теоретична концепція інфраструктури товарного ринку. Організація господарських зв’язків комерційних підприємств. Особливості комерційної діяльності торговельних будинків з оптових закупівель, продажу товарів. Закупівля, продаж товарів через оптові ярмарки, виставки та ринки. Організація закупівлі, продажу товарів через біржі, аукціони. Використання тендерної торгівлі для закупівлі, продажу товарів, робіт, послуг. Комерційні угоди щодо закупівлі, продажу товарів та оцінка їх ефективності. Збутова політика комерційних підприємств. Основні етапи продажу товарів та його стимулювання. Комерційна діяльність з оптового продажу товарів. Комерційна діяльність з роздрібного продажу товарів. Організація самообслуговування у роздрібній торгівлі. Умови ефективного роздрібного продажу товарів за зразками, попереднім замовленням, за індивідуальним обслуговуванням, у т.ч. з відкритою викладкою. Вплив комерційної діяльності на підвищення культури торгівлі. Використання бізнес-плану для забезпечення розвитку комерційної діяльності. Вплив логістики на ефективність функціонування товарного ринку. Різні форми логістичних відтворень. Технологічні процеси і управління матеріальними потоками в логістиці. Заготівельна логістика. Сутність розподільчої логістики. Внутрішньовиробнича логістика. Логістика посередництва. Логістика складування. Логістичні інформаційні системи. Економічна ефективність та використання логістики за кордоном.

Схожі:

Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра маркетингу iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра економіки, обліку та аудиту
У майбутньому це дасть можливість спеціалістам грамотно та об’єктивно орієнтуватись при прийнятті економічних рішень
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра маркетингу iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра фінансів та банківської справи
Фахове вступне випробування здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра маркетингу iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" Кафедра фінансів та банківської справи
Метою фахового вступного випробування є з’ясування рівня теоретичних знань та практичних навичок вступників і відповідність їх вимогам...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра маркетингу iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра економіки, обліку та аудиту
Мета фахового вступного випробування зі спеціальності є з’ясування теоретичних знань та практичних навичок вступників, відповідність...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра маркетингу iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності
У зв’язку з цим виникає необхідність підготовки фахівців, здатних професійно працювати у принципово нових умовах ринкових відносин,...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра маркетингу iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет"
Вивчення запропонованої дисципліни має велике світоглядне значення і дозволить вступникам пізнати закономірності розвитку, соціальну...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра маркетингу iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра економіки, обліку та аудиту
Дисципліна ”Облік та аудит” є однією з ключових для підготовки майбутніх фахівців фінансової системи взагалі, і банківської системи,...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра маркетингу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра менеджменту
Фахове вступне випробування здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра маркетингу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз «європейський університет»

Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра маркетингу iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз «європейський університет» Кафедра фінансів та банківської справи
Метою фахового вступного випробування є з’ясування рівня теоретичних знань та практичних навичок вступників і відповідність їх вимогам...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи