Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" Кафедра фінансів та банківської справи icon

Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" Кафедра фінансів та банківської справиНазваMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" Кафедра фінансів та банківської справи
Дата конвертації06.01.2013
Розмір344.36 Kb.
ТипПрограма
джерело

MIHICTEPCTBO OCBITИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ПВНЗ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

Кафедра ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИуніверситету
проф. I. Тимошенко
2012 р.
ПРОГРАМА

фахового вступного випробування для освітньо-кваліфікаційних рівнів

«Спеціаліт», «Магістр»


Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво

Напрями підготовки:

7.03050802 Фінанси і кредит

8.03050802 Фінанси і кредит


Київ - 2012


ВСТУП

Метою фахового вступного випробування є з’ясування рівня теоретичних знань та практичних навичок вступників і відповідність їх вимогам кваліфікаційної характеристики.

Фахове вступне випробування має комплексний характер з усіх основних профілюючих дисциплін.

В процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується користуватися наведеною у програмі основною літературою та законодавчими актами.


^ РОЗДІЛ І. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

Тема1. Теоретичні основи, необхідність і сутність фінансового аналізу

Необхідність і сутність фінансового аналізу. Завдання фінансового аналізу. Напрямки і принципи фінансового аналізу. Предмет, об’єкт та суб’єкти фінансового аналізу. Види аналізу (зовнішній, внутрішній).

Методи і прийоми фінансового аналізу: горизонтальний, вертикальний, трендовий аналіз, аналіз відносних показників, порівняльний і факторний аналіз. Класифікація методів аналізу: неформалізовані і формалізовані. Традиційні методи економічної статистики, математико-статистичні методи, що використовуються у фінансовому аналізі.

Система показників, що використовуються у фінансовому аналізі. Моделювання факторних систем фінансових показників. Детермінований та стохастичний аналіз. Типи та основні прийоми детермінованого моделювання. Способи оцінки впливу факторів у детермінованому моделюванні факторних систем.

Основні типи моделей, що використовуються у фінансовому аналізі і прогнозуванні. Інструментарій (спеціальні прийоми) фінансового аналізу.

Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу

Склад показників інформаційної бази. Джерела інформації для проведення фінансового аналізу.

Значення бухгалтерського балансу для фінансового аналізу діяльності підприємства. Характеристика форм фінансової звітності. Методи перевірки бухгалтерського балансу і оцінка активів. Необхідність і порядок трансформації бухгалтерського балансу в аналітичний баланс-нетто. Економічна оцінка балансу підприємства.

Інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємств, окремих галузей, сфер діяльності і форм власності.

Методи коректування джерел інформації на інфляційний фактор.

Тема 3. Загальна оцінка фінансового стану підприємства

Ущільнений баланс підприємства. Аналіз валюти бухгалтерського балансу. Коефіцієнт росту валюти балансу. Коефіцієнт росту виручки від реалізації.

Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу. Аналіз тенденцій розвитку (трендовий аналіз).

Порівняльний аналітичний баланс. Угруповання показників порівняльного аналітичного балансу.

Тема 4. Аналіз майна підприємства

Значення і методи аналізу майна підприємства. Аналіз структури майна підприємства. Аналіз динаміки майна підприємства. Класифікація, порядок розрахунку і методи оцінки показників, що характеризують стан використання майна підприємства. Завдання, основні напрямки та інформаційне забезпечення аналізу необоротних активів. Аналіз наявності та стану основних засобів та нематеріальних активів.

Завдання, основні напрямки та інформаційне забезпечення аналізу оборотних активів. Аналіз структури розміщення оборотних активів. Аналіз стану нормативних оборотних засобів по окремих статтях. Показники оборотності оборотного капіталу. Аналіз джерел фінансування поточних активів. Оцінка використання оборотного капіталу по видах. Аналіз дебіторської заборгованості. Аналіз оборотності товарно-матеріальних цінностей.

Основні напрямки поліпшення використання майна підприємства і оптимізація джерел його формування.

Тема 5. Аналіз капіталу підприємства

Значення і методи аналізу капіталу підприємства. Структура капіталу і фактори, що її визначають. Види фінансування. Аналіз структури капіталу. Аналіз динаміки капіталу. Класифікація, порядок розрахунку і методи оцінки показників, що характеризують стан використання капіталу підприємства.

Аналіз структури і динаміки кредиторської заборгованості. Основні напрямки поліпшення використання капіталу підприємства і оптимізація джерел його формування.

Тема 6. Аналіз фінансової стійкості

Значення фінансової стійкості. Внутрішня, загальна і фінансова стійкість. Фактори, що впливають на фінансову стійкість. Абсолютні показники фінансової стійкості: наявність власних оборотних коштів і загальної величини джерел для формування запасів і витрат, їхній надлишок або нестача.

Чотири типи фінансової стійкості: абсолютна стійкість, нормальна стійкість, нестійкий (передкризовий) фінансовий стан, кризовий фінансовий стан. Відносні показники (коефіцієнти) фінансової стійкості, їх угруповання.

Тема 7. Аналіз ліквідності балансу

Сутність ліквідності і її значення для оцінки фінансового стану підприємства. Ліквідність балансу. Угруповання активу балансу по ступені ліквідності. Угруповання пасиву балансу по ступені зростання термінів погашення зобов'язань.

Основні показники ліквідності підприємства: абсолютної і поточної ліквідності, проміжний коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт самофінансування. Розрахунок чистих активів підприємства.

Тема 8. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків

Поняття грошового потоку і його значення для фінансової діяльності підприємства. Необхідність, мета і завдання використання грошових потоків на підприємстві.

Класифікація вхідних та вихідних грошових потоків у господарський, фінансовій та інвестиційної діяльності підприємства. Прямий та непрямий методи оцінки руху грошових коштів: способи здійснення, їх переваги і недоліки. Основні причини невідповідності величин грошових потоків сумі отриманого прибутку.

Стратегія управління грошовими потоками, методи їх оцінки. Аналіз грошових потоків від основної діяльності. Аналіз грошових потоків від інвестиційної діяльності. Аналіз грошових потоків від фінансової діяльності. Сутність та основні етапи перспективного аналізу грошових потоків.

Аналіз забезпеченості підприємства грошовими коштами: моделі Баумоля і Міллера-Орра. Аналіз грошових потоків із застосуванням системи коефіцієнтів. Ануїтети і дисконтування грошових потоків підприємства. Класифікація ануїтетів. Техніка оцінки майбутньої та поточної вартості ануїтетів постнумерандо и пренумерандо. Поняття чистого грошового потоку.

Тема 9. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Формування фінансових результатів і завдання аналізу прибутку. Аналіз валового прибутку. Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів. Оцінка якості прибутку.

Факторний аналіз валового, операційного, оподатковуваного і чистого прибутку. Аналіз впливу на прибуток окремих факторів, що базуються на категорії маржинального доходу. Аналіз розподілу і використання прибутку.

Методи узагальнення результатів фінансового аналізу діяльності підприємства. Поняття прибутковості (рентабельності) підприємства. Економічна характеристика показників рентабельності. Факторний аналіз рентабельності підприємства.

Система показників ділової активності підприємства.

Аналіз прибутковості цінних паперів.

Тема 10. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства

Аналіз реальних інвестицій. Фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів. Методи оцінки: метод розрахунку періоду окупності; метод визначення розрахункової норми доходу; метод розрахунку чистого приведеного доходу; метод розрахунку внутрішньої норми прибутковості; метод розрахунку рентабельності інвестицій. Порівняльний аналіз і вибір інвестиційних альтернатив.

Аналіз фінансування інвестиційних проектів: джерела фінансування; джерела засобів. Оптимізація розподілу інвестицій по проектах. Аналіз ризиків впровадження інвестиційних проектів: методи аналізу ризику, методи зниження ризику.

Тема11. Оцінка потенційного банкрутства

Поняття і причини виникнення стану банкрутства. Методи прогнозування можливого банкрутства підприємства.

Фінансові наслідки банкрутства підприємства. Показники для визнання підприємства неплатоспроможним.

Тема 12. Комплексний фінансовий аналіз і узагальнена (рейтингова) оцінка фінансового стану підприємства

Принципи побудови узагальнених показників. Престиж фірми. Імідж фірми. Сучасне представлення про рейтинг фірми. Рейтингові системи. Ринковий рейтинг. Кредитний рейтинг. Капіталізація фірми.

Характеристика економічного потенціалу фірми. Мультиплікатор доходів.

Класифікація (ранжирування) підприємств по рейтингу. Методи порівняльної рейтингової оцінки підприємств. Рейтингове число (R).


^ РОЗДІЛ ІІ. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

Зміст і завдання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. Фінансова, інвестиційна та операційна діяльність підприємства. Організація фінансової діяльності підприємств. Капітал підприємства та його економічна сутність. Форми фінансування підприємств. Класифікація форм фінансування за джерелами походження капіталу та за правовим статусом інвесторів.

Теоретичні основи фінансової діяльності підприємств. Теорема іррелевантності. Теорія оптимізації портфеля інвестицій Г. Марковіца.

Модель оцінки доходності активів (САРМ). Правове регулювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання.

Фінансова діяльність підприємства в системі функціональних завдань фінансового менеджменту. Особливості прийняття рішень у сфері фінансування.

Тема 2. Особливості фінансування підприємств різних форм організації бізнесу

Економіко-правова характеристика суб’єктів господарювання. Класифікація суб’єктів господарювання. Основні критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу.

Особливості проведення фінансової діяльності суб’єктів господарювання без створення юридичної особи. Особливості фінансової діяльності акціонерних товариств. Особливості фінансової діяльності товариств з обмеженою відповідальністю. Особливості фінансової діяльності товариств з додатковою відповідальністю, повних товариств та командитних товариств. Особливості фінансової діяльності приватних підприємств та малих підприємств. Особливості фінансової діяльності підприємств з іноземними інвестиціями. Фінансова діяльність державних та казенних підприємств.
^

Тема 3. Формування власного капіталу підприємств


Власний капітал підприємства, його функції та складові частини. Особливості формування статутного капіталу. Економічний зміст статутного капіталу підприємства. Додатковий капітал підприємства та джерела його поповнення. Призначення резервного капіталу підприємства та його необхідність. Джерела формування резервного капіталу підприємства.

Корпоративні права підприємства. Номінальна та ринкова вартість корпоративних прав. Курс емісії акцій, порядок розрахунку емісійного доходу.

Порядок збільшення статутного капіталу підприємства Необхідність та джерела збільшення статутного капіталу підприємства. Методи збільшення статутного капіталу акціонерного товариства.

Основні цілі зменшення статутного капіталу підприємства. Методи та порядок проведення зменшення статутного капіталу підприємства. Деномінація та конверсія акцій. Порядок викупу та анулювання корпоративних прав підприємства. Звіт про власний капітал підприємства.

Тема 4. Самофінансування підприємства.

Внутрішні джерела фінансування підприємств. Економічний зміст самофінансування. Самофінансування як метод фінансового забезпечення підприємств. Критерії прийняття рішень щодо самофінансування.

Форми фінансування підприємств. Відкрите та приховане самофінансування. Збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку. Забезпечення наступних витрат і платежів.

Чистий грошовий потік як джерело фінансування підприємств. Методи розрахунку чистого грошового потоку. Звіт про рух грошових коштів. Самофінансування як індикатор фінансового забезпечення поточної та інвестиційної діяльності підприємства. Дивідендна політика підприємства і самофінансування.

Тема 5. Дивідендна політика підприємств.

Зміст, значення та основні завдання дивідендної політики. Фактори дивідендної політики. Типи дивідендної політики підприємства. Теорії дивідендної політики. Дивідендна політика і структура капіталу. Дивідендна політика та самофінансування. Порядок нарахування дивідендів. Методи нарахування дивідендів. Джерела та форми виплати дивідендів. Ефективність дивідендної політики. Особливості нарахування дивідендів акціонерними товариствами та товариствами з обмеженою відповідальністю. Оподаткування дивідендів.
^

Тема 6. Фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу


Позичковий капітал підприємства, його складові частини та порядок формування. Визначення потреби підприємства в позичкових коштах. Необхідність та порядок одержання банківських кредитів суб’єктами господарювання. Комерційне кредитування підприємств. Лізингове кредитування підприємств. Оцінка кредитоспроможності підприємства. Оцінка кредитного забезпечення.

Механізм випуску, розміщення та обслуговування облігацій підприємств. Види облігацій. Операції підприємства з векселями. Залучення кредитів від іноземних інвесторів. Залучення кредитів за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів.

Тема 7. Фінансові аспекти реорганізації підприємств.

Завдання і мета реорганізації підприємств. Реорганізація як специфічний напрямок фінансової діяльності підприємств. Характеристика видів реорганізації підприємств. Нормативно-правове регулювання реорганізації суб’єктів господарювання.

Реорганізація, спрямована на укрупнення підприємства: злиття, поглинання, приєднання. Реорганізація, спрямована на розукрупнення підприємств: поділ, виділення.

Перетворення як особлива форма реорганізації. Зміст та порядок складання реорганізаційної угоди. Передавальний та роздільний баланси.
^

Тема 8. Фінансові інвестиції підприємств.


Сутність і класифікація фінансових інвестицій підприємства. Довгострокові фінансові інвестиції. Поточні фінансові інвестиції. Оцінка доцільності фінансових інвестицій. Методи оцінки інвестицій. Оцінка фінансових інвестицій за справедливою вартістю. Застосування методу ефективної ставки відсотка при оцінці фінансових інвестицій. Контрольний пакет корпоративних прав. Відображення вартості фінансових інвестицій у звітності.

Тема 9. Фінансова діяльність інститутів спільного інвестування.

Загальна характеристика інститутів спільного інвестування та їх класифікація. Корпоративний інвестиційний фонд та організація його діяльності. Пайовий інвестиційний фонд.

Компанія з управління активами. Незалежний оцінювач майна інститутів спільного інвестування. Особливості оподаткування інститутів спільного інвестування.

Тема 10. Фінансова діяльність підприємств у сфері зовнішньоекономічних відносин

Види зовнішньоекономічних операцій. Законодавче регулювання зовнішньоекономічних відносин підприємств. Фінансові служби які регулюють зовнішньоекономічну діяльність.

Договори зовнішньоекономічної діяльності. Порядок здійснення розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності. Платіжні умови зовнішньоекономічних договорів.

Документарний акредитив. Форфейтинг – як спосіб кредитування зовнішньоекономічних операцій..

Тема 11. Фінансовий контролінг

Сутність та необхідність фінансового контролінгу підприємствах. Функції і завдання фінансового контролінгу. Стратегічний фінансовий контролінг. Оперативний фінансовий контролінг. Внутрішній аудит в системі функцій контролінгу.

Методи контролінгу. Бенчмаркінг та його зміст. АВС-аналіз та порядок його використання. Аналіз сильних та слабких місць. Аналіз точки беззбитковості. Методи фінансового прогнозування.
^

Тема 12. Бюджетування на підприємстві


Бюджетування як функція фінансового контролінгу. Характеристика системи бюджетів підприємства. Способи бюджетування. Визначення потреби підприємства у капіталі. Види потреби в капіталі. Потреба у капіталі для фінансування необоротних активів. Потреба у капіталі для фінансування оборотних активів. Правила фінансування підприємств: золоте правило фінансування, золоте правило балансу, правило вертикальної структури капіталу, ефект фінансового лівериджу.

Планування фінансових результатів підприємства. Планування ліквідності балансу підприємства. Прогноз руху грошових коштів. Планування показників балансу. Бюджетний контроль та аналіз відхилень.


^ РОЗДІЛ ІІІ. ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Тема 1 «Сутність та види податків»

Економічна суть податків, їх визначення та ознаки. Виникнення податків і значення у розвитку суспільства. Функції податків та механізм їх реалізації. Принципи податків. Види податків та їх класифікаційні відмінності.

Податки в системі доходів бюджету держави. Прямі і непрямі податки: сутність, роль, переваги та недоліки, вплив на економіку та формування державних бюджетів.

Пряме оподаткування. Реальні та особисті податки. Переваги і недоліки прямих податків, проблеми їх справляння. Регулюючий механізм окремих видів прямих податків.

Види непрямих податків: акцизи, фіскальні монополії, мито. Специфічні й універсальні акцизи. Форми універсального акцизного оподаткування. Види і призначення мита, митна політика. Переваги та недоліки непрямих податків, їх місце в податковій системі.

Податки в системі фінансових відносин. Основні напрями податкового регулювання економіки і соціальної сфери.

Тема 2 «Податкова система та податкова політика»

Поняття податкової системи і вимоги до неї. Принципи побудови податкової системи і вимоги до її формування. Структурна побудова податкової системи. Оптимізація співвідношення між різними видами податків. Фактори, що визначають структуру податкової системи. Складові податкової системи.

Податкова політика: поняття податкової політики та її напрями. Фактори, що визначають напрями і характер податкової політики. Принципи податкової політики.

Особливості податкової політики в період переходу до ринкових відносин. Проблеми податкової політики України за сучасних умов.

Податковий механізм, його суть та основні елементи: механізм обчислення податків, механізм сплати податків, податкові пільги, податковий кредит, податкові санкції.
^

Тема 3. Державна податкова служба України. Податковий менеджмент.


Податкова служба України, її організаційна структура та функції, завдання, підпорядкованість, фінансування. Права, обов'язки, відповідальність працівників державної податкової служби. Основи та організація податкової роботи, її основні елементи. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності податкової служби.

Правове регламентування встановлення й справляння податків. Законодавчі акти України з питань оподаткування. Інструктивно-методичне забезпечення справляння податків. Облік платників податків. Облік надходжень податків, облікові реєстри. Контроль за своєчасним надходженням податків. Комп'ютеризація облікової і контрольної роботи.

Порядок обчислення та способи стягнення податків.. Способи стягнення податків: утримання податків біля джерела отримання доходів, за декларацією, за платіжними повідомленнями, марками. Порядок звітування платників податків. Форми розрахунків по податках: авансові платежі та розрахунки за фактом. Централізовані й децентралізовані, готівкові й безготівкові способи розрахунків. Відповідальність платників за своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом і за подання податкових декларацій та звітів.

Тема 4 «Податок на додану вартість»

Економічна сутність податку на додану вартість, передумови його виникнення та шляхи розвитку в Україні. Платники податку на додану вартість та їх облік. Об'єкт та база оподаткування з ПДВ, особливості їх визначення в різних галузях. Ставки податку на додану вартість. Сутність нульової ставки. Податковий кредит. Пільги з податку на додану вартість. Пільги для окремих товарів, робіт і послуг. Пільги для окремих суб’єктів. Спрямованість пільг і їх дія. Порядок обчислення податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету. Відшкодування ПДВ.

Порядок і строки сплати податку на додану вартість. Декларування податку на додану вартість, зміст декларації, порядок її складання й подання до податкової інспекції. Терміни подання декларацій. Відповідальність суб’єктів оподаткування.
^

Тема 5 « Акцизний податок»


Особливості індивідуального акцизного оподаткування в Україні. Платники акци­зного податку та об'єкти оподаткування. Групи підакцизних товарів і ставки акцизного податку. Оподаткування акцизним податком імпортних та експортних товарів.

Методика обчислення сум акцизного податку, що підлягають сплаті до бюджету. Документальне оформлення акцизного податку, порядок складання звітного розрахунку.

Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Порядок придбання акцизних марок.

Пільги з акцизного податку. Строки акцизного податку. Санкції до порушників за­конодавства.
^

Тема 6 «Мито»


Розвиток мита в світі та його значення в податкових системах. Митно-тарифна політика держави та її вплив на економічну незалежність держави, захист вітчизняного товаровиробника. Організація митної справи: митна територія та митний ко­рдон, митний контроль, ввезення, вивезення та транзит товарів, ми­тна декларація і декларанти. Досвід окремих країн світу та України в регулюванні зовнішньої торгівлі за допомогою мита.

Єдиний Митний тариф України. Види мита, їх відмінності та умови застосування: адвалерне, комбіноване, специфічне, сезонне, антидемпінгове мито. Вивізне та транзитне мито.

Платники та об'єкт оподаткування митом. Нарахування та справляння мита, порядок сплати. Використання пільг для юри­дичних і фізичних осіб. Порядок перераху­вання мита до бюджету.

Тема 7 «Податок на прибуток підприємств»

Економічна суть оподаткування прибутку підприємств.

Платники податку на прибуток, об'єкт оподаткування. Порядок визначення оподатковуваного прибутку, його економічний зміст. Вплив амортизації на величину оподатковуваного прибутку.

Особливості встановлення податкових ставок до окремих видів діяльності.

Пільги з податку на прибуток, види пільг, їх спрямування, регулювання та призначення. Умови застосування окремих пільг.

Порядок обчислення та сплати податку на прибуток. Авансові платежі, їх терміни і порядок здійснення. Порядок складання декларації про прибуток підприємства.

Контроль податкових інспекцій за розрахунками з бюджетом щодо податку на прибуток.

Санкції до платників — порушників податкового законодавства.
^

Тема 8 « Податок на доходи фізичних осіб»


Податок на доходи фізичних осіб як форма індивідуального прибуткового оподаткування, його місце в системі оподаткування населення. Платники податку. Визначення об'єкту оподаткування. Суми виплат, що не включаються до сукупного оподатковуваного доходу. Податкова знижка. Ставки податку на доходи фізичних осіб. Переваги і недоліки пропорційних, прогресивних та регресивних ставок податку. Податкова соціальна пільга.

Оподаткування доходів самозайнятих осіб.

Особливості оподаткування іноземних громадян.

Декларація про доходи, терміни її подання в податкові органи. Відповідаль­ність платників за своєчасність подання декларації та її достовір­ність, штрафні санкції за порушення податкового законодавства.

Контрольні функції податкових інспекцій щодо податку на доходи фізичних осіб. Контроль за своєчасністю й повнотою перера­хування податковими агентами утриманого податку. Санкції до податкових агентів за порушення правил розрахунків.
^

Тема 9 « Плата за землю»


Суть плати за землю, її форми. Відмінності у сплаті податку власниками і користувачами землі та орендарями.

Суб’єкти та об’єкти плати за землю. Документи, якими підтверджується площа земельної ділянки, що підлягає оподаткуванню.

Плата за землю сільськогосподарського призначення: ставки, нарахування, порядок і строки сплати, санкції за порушення податкового законодавства.

Плата за землі несільськогосподарського призна­чення: ставки, нарахування, порядок і строки сплати, санкції за порушення податкового законодавства.

Пільги по платі за землю. Особливості внесення орендної плати за землю. Звітність та податковий облік плати за землю.

Контроль за сплатою земельного податку.
^

Тема 10 « Інші загальнодержавні податки і збори»


Збір за першу реєстрацію транспортного засобу: платники, об’єкт, ставки та порядок сплати.

Екологічний податок: платники, об’єкти, порядок визначення і сплати.

Рентні платежі: рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів, природного газу та аміаку; рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, що видобуваються в Україні.

Ресурсні платежі: плата за користування надрами; збір за користування радіочастотним ресурсом України; збір за спеціальне використання води; збір за спеціальне використання лісових ресурсів.

Фіксований сільськогосподарський податок.

Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.

Збори у вигляді цільових надбавок до тарифів на електро- і теплову енергію, природний газ.

Тема 11 «Спрощена система оподаткування суб’єктів малого бізнесу»

Мета впровадження та значення спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, її сутність. Переваги та недоліки зазначеної системи оподаткування. Етапи становлення спрощеної системи в Україні.

Єдиний податок: суть та обмеження щодо переходу на спрощену систему оподаткування. Особливості оподаткування єдиним податком юридичних та фізичних осіб.
^

Тема 12. «Місцеві податки та збори»


Сутність та особливості місцевого оподаткування в Україні. Склад місцевих податків та зборів і порядок їх установлення. Основні недоліки і проблеми місцевого оподаткування в Україні.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Єдиний податок.

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Збір за місця для припаркування транспортних засобів.

Туристичний збір.

Напрямки удосконалення місцевого оподаткування в Україні.


^ РОЗДІЛ IV. ФІНАНСОВИЙ РИНОК

Тема 1. Фінансовий ринок; сутність, функції та роль в економіці

Поняття фінансового ринку, його структура та роль в національній економіці. Грошовий ринок, ринок цінних паперів, кредитний ринок, ринок капіталів, валютний ринок

Суб’єкти фінансового ринку. Позичальники. Інвестори. Фінансові інститути.

Характеристика об’єктів фінансового ринку. Гроші з економічної точки зору. Цінні папери. Характеристики цінних паперів. Типи інструментів фінансового ринку (проста позика, дисконтна позика, позика з фіксованими виплатами, купонна облігація)

Тема 2. Регулювання фінансового ринку

Поняття і типи фінансової політики. Напрями фінансової політики. Завдання фінансової політики. Типи фінансової політики: класичний, регулюючий і планово-директивний.

Характеристика сучасної фінансової політики України.

Сутність фінансового механізму. Структура фінансового механізму. Типи фінансових механізмів: директивний та регулюючий.

Управління фінансами в умовах ринкової економіки. Об’єкти і суб’єкти управління фінансами. Зовнішній та внутрішній фінансовий контроль.

Тема 3. Фінансові посередники та фінансові інструменти

Типи фінансових посередників. Торговці цінними паперами, інвестиційні фонди, довірчі товариства, страхові компанії, товариства покупців, банки. Функції фінансових посередників.

Сутність фінансового інструменту. Основні види цінних паперів (облігації, акції, контракти на постачання в майбутньому (ф’ючерси), опціони, опціони на постачання в майбутньому), як інструменти фінансового ринку.

Тема 4. Ризик та ціна капіталу

Поняття і класифікація фінансових ризиків. Критерії поділу ризиків. Основні види ризиків: систематичний, несистематичний, селективний, часовий, ризик законодавчих змін, інфляційний ризик, галузевий ризик. Методи оцінки ризику. Аналітичні методи оцінки фінансового ризику, метод експертних оцінок, економіко-математичне моделювання як метод оцінки, метод аналогій. Методи управління фінансовими ринками.

Майбутня та поточна вартість фінансових інструментів. Варіанти майбутніх грошових потоків. Вартість капіталу. Варіанти формування майбутнього грошового потоку.

Моделі оцінки поточної ринкової вартості фінансових інструментів.

Практичне застосування концепції вартості грошей у часі.

Тема 5. Ринок капіталів

Сутність ринку капіталів. Позиковий капітал. Основні учасники ринку капіталів: первинні інвестори, спеціалізовані посередники, позичальники. Кредитні важелі регулювання ринкової економіки (середньострокові та довгострокові позики).

Сутність кредитних відносин. Функції кредиту – перерозподільна, емісійна та контрольна.

Банки – основні учасники ринку капіталів. Види діяльності комерційних банків: активні та пасивні операції. Джерела формування банківських кредитних ресурсів. Класифікація кредитів що надаються банкам.

Тема 6. Ринок похідних фінансових інструментів

Сутність похідних цінних паперів. Законодавче регулювання обігу похідних цінних паперів в Україні. Закони України: „Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”, „Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”. Функції похідних фінансових інструментів. Критерії віднесення фінансових інструментів до похідних. Основні види похідних фінансових інструментів: опціони, ф’ючерси, депозитарні розписки.

Інші види похідних цінних паперів: сертифікат цінного паперу, варант, ордер, купон.

Сурогатні форми цінних паперів: лотерейні білети, страхові поліси, обов’язкові замінники грошей, платіжнорозрахункові зобов’язання, легітимізаційні знаки, ректапапери.

Тема 7. Грошовий ринок та ринок банківських позичок

Сутність грошового ринку. Інструменти грошового ринку. Види відсотків. Попит та пропозиція на гроші. Модель грошового ринку. Функції грошового ринку.

Характеристика облікового ринку та його особливості. Інституційна структура облікового ринку. Онкольний та вексельний кредити. Основні інструменти облікового ринку: банківські, казначейські, комерційні векселі, інші види короткострокових зобов’язань.

Характеристика міжбанківського ринку. Міжбанківські депозити. Міжбанківські кредити: овердрафт, овернайт, кредити за операціями РЕПО.

Тема 8. Валютний ринок

Поняття валютного ринку. Міжнародний та національний валютний ринки. Валютний курс та його функції. Котирування та його методи. Типи валюти за конвертованістю. Види ліцензій на проведення валютних операцій: генеральна, внутрішня, розширена. Операції головних учасників валютного ринку. Валютні операції. Поточні валютні операції. Валютні операції пов’язані з рухом капіталу. Види валютних курсів: крос курс, споткурс, форвард, фьючерс. Ф’ючерсні та форвардні угоди. Валютний арбітраж та складний арбітраж як операції валютного ринку.

Валютні регулювання та курсова політика Центрального банку. Особливості валютного регулювання і курсової політики Національного банку України.

Тема 9.Фондова біржа та біржові операції

Сутність фондової біржі. Функції фондової біржі. Учасники фондової біржі. Діяльність на фондовій біржі. Види біржових операцій.


^ РОЗДІЛ V. СТРАХОВІ ПОСЛУГИ

Тема 1. Поняття, необхідність і класифікація страхового захисту та страхових послуг

Суть, принципи і роль страхування. Необхідність різноманітних форм страхового захисту. Витоки страхування. Принципи страхування. Роль страхування в період переходу до ринкової економіки.

Класифікація страхування. Поняття класифікації та її значення. Класифікація страхування за об’єктами. Обов’язкове і добровільне страхування.

Страхування ризиків. Економічна необхідність страхової послуги та ознаки її специфічності. Становлення і розвиток системи страхових послуг. Класифікація страхових послуг. Страхова послуга як елемент страхового ринку.

Тема 2. Організація реалізації страхових послуг

Визначення та формування попиту на страхові послуги. Служба маркетингу страхової компанії та її функції. Основи управління у страховій діяльності. Організаційні структури та форми управління страхових компаній. Формування фондів страхової компанії. Перестрахування, функції і права Укрстрахнагляду за страховою діяльністю на Україні. Страхові посередники та їх роль в реалізації страхових послуг. Форми реалізації страхових послуг. Контроль за реалізацією страхових послуг.

Тема 3. Особисте страхування

Особисте страхування і його різновидності. Глоссарій страхових термінів з особистого страхування. Актуарій. Редуційована страхова сума. Страхування помилок лікарів. Таблиці смертності. Індустріальне страхування.

Правила індивідуального страхування життя. Страхові та не страхові події. Вступ угоди в силу. Припинення дії угоди. Порядок виплат. Документи, необхідні для отримання виплат.

Страхування від нещасного професійного випадку. Страхові події. Угода страхування. Таблиці тарифних ставок. Професії, які підлягають ризику 2-ї групи. Професії, які підлягають підвищеному ризику. Діти. Припинення дії угоди страхування. Порядок виплат.

Правила страхування життя по експресс-страховці. Страхові події укладання угод страхування. Розмір страхової премії. Припинення дії угоди страхування. Порядок виплат.

Анцітетне страхування життя (страхова каса СК). Анцітет. Страхові події. Укладання угод, порядок та строк її дії. Виплати страхового відшкодування.

Колективне страхування життя. Укладання угоди. Ризики. Страхове відшкодування. Виплати. Строк дії угоди та строк вступу в силу.

Нагромаджене страхування життя. Угода страхування. Страхові події. Події, що не є страховими. Порядок укладання угоди страхування. Порядок виплат страхових відшкодувань. Опис програм страхування, прийнятих в деяких провідних страхових компаніях.

Тема 4. Майнове страхування

Інтерес власника майна. Страхування майна юридичних осіб. Страхування майна фізичних осіб. Страхування технічних ризиків. Страхування кредитних та фінансових ризиків. Страхування транспорту. Страхові об’єкти:Страхування водного транспортуСтрахування автотранспорту. Авіаційне страхування. Базові тарифи. Правила страхування. Заява на авіаційне страхування. Поліс авіаційного страхування. Заява про настання страхового випадку. Страхування вантажів. Правила страхування багажів. Види пересувань. Укладання угоди. Ризики. Неповерненість збитку. Початок та закінчення страхової відповідальності. Страхові суми та страхові премії. Тарифи страхування вантажів. Документи, необхідні для укладання угоди страхування вантажів.

Тема 5. Страхування відповідальності

Страхування відповідальності власників будівель та споруд пов’язаних з відповіданнями перед третіми особами при обслуговуванні цих осіб. Страхування відповідальності при виробленні проектних, інженерних та інших робіт. Страхування персональної відповідальності. Страхування післяпускових гарантійних зобов’язань. Страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту. Страхування відповідальності судновласників. Страхування відповідальності роботодавця. Страхування професійної відповідальності. Страхування відповідальності за екологічне забруднення. Комбінований поліс з страхування цивільної відповідальності.

Тема 6. Розрахунки страхових тарифів та комісійної винагороди

Глоссарій страхових термінів. Абсолютне нетто. Амортизаційна теорія страхового договору. Амортизація. Брутто-премія. Брутто-ставка. Брутто-доля. Ймовірність страхового випадку. Депозит премії. Заробітна премія. Котування. Ліміт відповідальності страхувальника. Максимально можливий збиток (ММЗ).

Портфель страхувань. Проходження справи. Рівномірний розподіл, дроблення ризиків. Розкладочна система обчислення премії. Резерви неоплачених збитків у страхуванні. Ризикова премія. Система страхового забезпечення по принципу першого ризику. Система страхового забезпечення. Власне утримання. Страховий тариф. Статистика. Тариф. Збитковість страхової суми. Екстраполяція. Екстрапремія.

Механізм розрахунку тарифів. Страховий фонд. Ризики, пов'язані з особистим страхуванням. Структура тарифу. Коефіцієнт середньорічної збитковості і сума фактичних виплат відшкодувань за останні п'ять років: недоліки методу.

Методика розрахунку тарифів на основні теорії ймовірностей. Розрахунок відхилень від середнього. Інші методики розрахунку тарифів. Назва, коротка характеристика методик. Розрахунок комісійної винагороди.


^ СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

до дисципліни «Фінансовий аналіз»

Основна

 1. Фролова Т.О. Фінансовий аналіз. –К.: Європейський університет, 2005. –253с.

 2. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник.-К.: Міленіум, 2003.-160с.

 3. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник.- ЦНЛ, 2005.-528с.

 4. Ковалёв А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. – М.: Центр экономики и маркетинга, 2009г. – 216 с.

 5. Ефимова О.В. Финансовый анализ. – 3-е изд., переаб. и доп. – М.: Бухгплтерский учет, 2009.

 6. Мелкумов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансирование инвестиционных проектов. –М.: ИКЦ «ДИС», 2009. – 160с.

Нормативна

 1. Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV„Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

 2. Закон України від 22 травня 1997 р. №283/97-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств”

 3. Закон України від 18 лютого 1997 р. №77 "Про систему опо­даткування" ( із змінами і доповненнями)

 4. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом від 30 червня 1999 р.

 5. Закон України „Про державну підтримку малого підприємництва” від 19 жовтня 2000 року.

 6. Указ Президента України „Про концепцію амортизаційної політики” від 7 березня 2001 р.


Додаткова

 1. Романов А.Н., Лукашевич И.Я. Оценка коммерческой деятельности предпринимательства: опыт зарубежных корпораций. – М.: Финансы и статистика, 2008г.

 2. Бутинець Ф.Ф., Мних Є.В., Олійник О.В. Економічний аналіз. Практикум. – Житомир.: ПП “Рута”, 2008р., -416с.

 3. Грабова И.Н., Кириленко В.Б. Бухгалтерский учет и анализ торгово-коммерческой деятельности. – К.: Учетинформ, 2007г.

 4. Ковалев В.В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: «Либра» 2005г.

 5. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов.– М.: «Финансы и статистика», 2009г. – 144с.

 6. Количественные методы финансового анализа./Под ред. Стивена Дж.Брауна и Марка П.Крицмена. – М.: ИНФРА-М. 2009г.

 7. Кононенко О. Читаем финансовую отчетность. Харьков,: “Фактор”, 2009г., - 96с.

 8. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. – М.: ДИС-МВ центр, 2009г.

 9. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия. Методы оценки. - М.: ИКЦ "ДИС", 2008г.

 10. Крылова Т.В. Выбор партнера. Анализ отчетности капиталистического предприятия. – М.: Финансы и статистика, 2009г.

 11. Мелкумов Я.С. Организация и финансирование инвестиций. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 248с

 12. Радионов Н.В.,Радионова С.П. Основы финансового анализа: математические методы, системный подход.-СПб.:Альфа,2009.-592 с.

 13. Риполь-Сарагоси Ф.Б. Основы финансового и управленческого анализа.-М.: "Издательство Приор",2009.-224 с.

 14. Русак Н.А.,Русак В.А. Финансовый анализ субъекта хозяйствования: Справ.пособ.-Мн.:Выш.школа, 2009.-309 с.

 15. Савчук В.П., Прилипко С.И., Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов. – К.: "Абсолют-В" "Эльга", 2009г.

 16. Самочкин В.Н. Гибкое развитие предприятия. Анализ и планирование.-М.:Дело, 2009.- 336 с.

 17. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. –479с.

 18. Економічний аналіз / За ред Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”,2009.

 19. Шеремет А.Д., Негашев Е.Г. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М., 2009.

 20. Терещенко О.О. Фінансова санація та банкрутство підприємств.- К.:КНЕУ,2009.


до дисципліни «Фінансова діяльність суб’єктів господарювання»

Основна література:

 1. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посібник. – КНЕУ, 5-те вид. 2008. – 554с.

 2. Филимоненков А.С. Финансы предприятий / Учебное пособие. – К.: Ника-Центр, Эльга. – 2008. – 280с.

 3. Фінанси підприємств : Підручник / Кер. авт. кол. наук. ред.проф. А.М. Поддєрьогін. – 7-те вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 2005.


Нормативна література:

 1. Закон України „Про банки і банківську діяльність” // ВВР. – 2001. - № 5-6 – 2008. - № 5.

 2. Закон України „Інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)” // ВВР. – 2007. - № 21.

 3. Закон України „Про господарські товариства” // ВВР. – 1991. - № 49.

 4. Закон України „Про оподаткування прибутку підприємств” // ВВР. – 1997. - № 27.

 5. Закон України „Про цінні папери і фондову біржу” // ВВР, - № 38.(14)

 6. Положення про порядок збільшення (зменшення) статутного фонду акціонерного товариства. Рішення Державної комісії цінних паперів фондового ринку від 08.04.1998р. № 44.

 7. Положення про порядок реєстрації випуску акцій акціонерного товариства при збільшенні статутного фонду у зв’язку з індексацією основних фондів. Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 17.03.2000р. № 25.

 8. Тематична добірка „Неприбуткові організації” // Український діловий тижневик „Галицькі контракти”. – 1998. - № 28.

 9. Указ Президента України від 11.05.1994р. № 224 / 94 „Про холдингові компанії”.


Додаткова література

 1. Бабо А. Прибыль. Пер. с фр. / Общ. Ред. и комент. В. И. Кузнецова. – М.: АО Прогресс, Универс. – 2007. – 114с.

 2. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – К.: Ника Центр. – 2009. – 528с.

 3. Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятия. – М.: Финансы и статистика. – 2008. – 214с.

 4. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С. Ф. Голова. – Дніпропетровськ. ТОВ „Баланс-Клуб”. – 2007. – 768с.

 5. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник.- К.: НІОС. – 2007. – 608с.

 6. Гридчина М. В. Финансовый менеджмент: Курс лекций. – К.: МАУП. – 2009.- 136с.

 7. Джай К. Шим, Джойл Г. Сигел. Основы коммерческого бюджетирования / Пер. с англ. – СПб.: Пергамент. – 2008. – 496с.

 8. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 / Редкол.: С. В. Мочерний та ін. – К.: Видавничий центр „Академія”. – 2008. – 864с.

 9. Загородній А. Г., Вознюк Г. Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник – Львів.: Видавництво „Центр Європи”, 2007. – 576с.

 10. Коласс Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. Проблемы, концепции и методы: Учебн. Пособие / Пер. с франц. под. ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы. ЮНИТИ. – 2007. – 576с.

 11. Методы расчета кредитных, инвестиционных, пенсионных и страховых схем. – М.: Дело. – 2008. – 304с.

 12. Роготюк О.Л. Про діяльність інститутів спільного інвестування // Наукові праці НДФІ. – 2008. - № 12.

 13. Росс С. и др. Основы корпоративных финансов / Пер. с англ. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2008.

 14. Финансовое управление фирмой / В.И. Терехин, С.Н.Цыганков; под ред. В.И. Терехина. – М.: ОАО Экономика, 1998. – 350с.

 15. Финансово-экономический словарь / Под ред. М.Г. Назарова. – М.: АО «Финстатинформ» . – 2008. – 224с.

 16. Хелферт Э. Техника финансового анализа / Пер. с англ. – М.: Аудит ЮНИТИ. – 2009. – 663с.

 17. Ченг Ф. Ли, Джозеф И. Финнерти. Финансы корпораций: теория, методы и практика. Пер. с англ. – М.: ИНФРА- М, 2009.

до дисципліни «Податкова система»

Основна:

 1. Конституція України від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР //www.rada.gov.ua

 2. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 р. №8073-Х //www.rada.gov.ua

 3. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542-III //www.rada.gov.ua

 4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV //www.rada.gov.ua

 5. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III //www.rada.gov.ua

 6. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III //www.rada.gov.ua

 7. Митний кодекс України від 11.07.2002 р. № 92-IV //www.rada.gov.ua

 8. Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755-VI // www.rada.gov.ua

 9. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435 //www.rada.gov.ua

 10. Закон України «Про державну податкову службу в Україні» від 04.12.1990 р. № 509-XII (у редакції Закону України від 24.12.1993 р. № 3813-XII) //www.rada.gov.ua

 11. Закон України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 01.06.2000 р. № 1776-III //www.rada.gov.ua

 12. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775-III //www.rada.gov.ua

 13. Закон України «Про Митний тариф України» від 05.05.2001 р. № 2371-III //www.rada.gov.ua

 14. Закон України „Про оплату праці” від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР //www.rada.gov.ua

 15. Закон України «Про оренду землі» від 06.10.1998 р. № 161-XIV (у редакції Закону України від 02.10.2003 р. № 1211-IV) //www.rada.gov.ua

 16. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 р. № 1264-XII //www.rada.gov.ua

 17. Закон України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» від 23.03.1996 р. № 98/96-ВР //www.rada.gov.ua

 18. Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито» від 21.01.1993 р. № 7-93 //www.liga.net

 19. Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19.02.1993 р. № 15-93 //www.liga.net

 20. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. – Киев: «Издательство А.С.К.», 2006.

 21. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система. Навчальний посібник.- Тернопіль: Видавництво «Карт-бланш», 2006.

 22. Соколовська А.М. Податкова система держави: теорія і практика становлення.- Київ: “Знання-Прес”, 2008.

 23. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій. Навчальний посібник / Під редакцією Іванова Ю.Б., Майбурова І.А. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. – 492с.


Додаткова література та періодичні видання:

 1. Малышкин А.И. Налоговый учет: ситуации и решения. Практическое пособие. - Киев: «Либра», 2009.

 2. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобровець С.В. Податковий облік. Навчальний посібник. – Тернопіль: Карт-бланш, 2007.

 3. Тарангул Л.Л. Оподаткування та регіональний розвиток. – Ірпінь, Національна академія державної податкової служби України, 2007.

 4. Фоканова Л.В. Податковий аудит в Україні . – Ірпінь, Національна академія державної податкової служби України, 2007.

 5. Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України в 3 т. / кол. авторів [заг. редакція, передмова М.Я. Азарова]. – К.: Міністерство фінансів України, 2010.


до дисципліни «Фінансовий ринок»

Основна

1. Маслова С. О., Опалов О. А. Фінансовий ринок. Навч. пос. 3-тє видання ., випр. – К. : Каравела, 2007, – 344 с.

2. Шелудько В. М. Фінансовий ринок : навч. пос. – 5-ге вид. – К. : Знання-Прес., 2007. – 535 с.

3. Колісник М. К. Та інш. Фінансовий ринок. Львів : Львівська політехніка, 2004, – 192 с.

4. Первозванский А. А., Первозванская Т. Н. Финансовый рынок : расчёт и риск. – М.: Инфра. 2004. – 192 с.

  1. Науменкова С. В. та інші. Фінансовий ринок та інвестиції : Збірник тестових вправ та завдань – К. : Знання, 2000. – 214 с.

Нормативна література

 1. Указ Президента України “Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії” від 19.02.2008

 2. Інструкція НБУ “Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків” від 14.04.2008 р. № 141.

Додаткова література

14. Василик О. Д. Теорія фінансів. Підручник. – К.: МІОС, 2001. – 416 с.

16. Зазвонова Л. А., Фомин Ф. Ф. Деньги и кредит. Учбовий посібник. В 2-х частинах. – К.: В-во Європейського Університету, 2007. – 176 с.

17. Івченко О. М. Доступ до фінансових ресурсів на Україні : навч. пос. – К.: 2007, – 176 с.

18. Карпінський Б. А., Герасименко О. В. Фінансова система : навч. пос. – К.: ЦНЛ, 2007, -184 с.

19. Лысенков Ю. М., Фомичева С. Ю. Рынок приватизационных бумаг: деятельность финансовых посредников и банков. – К.: Сільгоспосвіта, Прес-центр, 2006. – 171 с.

20. Матюшенко І. Ю. Основи фінансового менеджменту. Навч. пос. – К.: ЦНЛ, 2007. – 220 с.


до дисципліни «Страхові послуги»

Основна

 1. Страхування. Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. С.С. Осадець, д.е.н., проф. - К.: КНЕУ, 2005.-528 с.

 2. Таркуцяк А.О. Страхування: навч. посібник - К.: Видавництво Європейський університет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2002.-115 с.

 3. Таркуцяк А.О. Страхування: питання і відповіді: Навч. посібник.-К.: Вид-во Європ.ун-ту. 2002.-253с.

 4. Таркуцяк А.О. Страхові послуги: Навч. Посібник.-К.:Вид-во Європейського ун-ту, 2003.-584с.

 5. Внукова Н. Н. Практика страхового бизнеса. - К.: Либра, 2004.

Нормативна

 1. Закон України “Про страхування” від 07.03.2007 - ВР з доповненнями.

 2. Умови обов'язкового страхування життя і спеціалістів ветеринарної медицини. Затв. Постановою Кабінету міністрів України № 116 від 22.02.2006р.

 3. Тимчасова методика формування резервів з страхування життя. Затв. Наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю № 75 від 27.10.2005р.

Додаткова

 1. Журавлев Ю.М. Страхование во внешнеэкономических связях. - М.: Издат. центр АНКИЛ. 2005.

 2. Орланюк-Малицкая Л-А. Платежеспособность страховой организации -М.: Издат. центр АНКИЛ, 2004.

 3. Орланюк-Малицкая Л.А. Страховые операции. - М.: Финансы и статистика, 2005.

 4. Словарь страховых терминов. - М.: Финансы и статистика, 1992.Про страхування: Закон України від 07.03.96.

 5. Заруба О. Д. Основи страхування. - К.: УФІМ, 1995.

 6. Страховое дело: Учебник под редакцией Рейтмана Л.И. - М.: Банковский и биржевой научно-консультационньта центр, 2002.

 7. Шахов В.М. Введение в страхование. Экономический аспект. - М.: Финансы и статистика, 2002.

 8. Аленичев В. В., Аленичева Т. Д. Страхование валютних рисков, банковских и экспортных коммерческих кредитов. - М.: ИСТ- СЕРВИС. 2004.

 9. Курник Л.В. Американские монополии и международный страховой рынок. -М.: Наука, 2008.


Схожі:

Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" Кафедра фінансів та банківської справи iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра фінансів та банківської справи
Фахове вступне випробування здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" Кафедра фінансів та банківської справи iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра маркетингу
Метою фахового вступного випробування є з'ясування рівня теоретичних знань і практичних навичок вступників
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" Кафедра фінансів та банківської справи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз «європейський університет» Кафедра фінансів та банківської справи
Метою фахового вступного випробування є з’ясування рівня теоретичних знань та практичних навичок вступників і відповідність їх вимогам...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" Кафедра фінансів та банківської справи iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра економіки, обліку та аудиту
У майбутньому це дасть можливість спеціалістам грамотно та об’єктивно орієнтуватись при прийнятті економічних рішень
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" Кафедра фінансів та банківської справи iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра економіки, обліку та аудиту
Дисципліна ”Облік та аудит” є однією з ключових для підготовки майбутніх фахівців фінансової системи взагалі, і банківської системи,...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" Кафедра фінансів та банківської справи iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра економіки, обліку та аудиту
Мета фахового вступного випробування зі спеціальності є з’ясування теоретичних знань та практичних навичок вступників, відповідність...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" Кафедра фінансів та банківської справи iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності
У зв’язку з цим виникає необхідність підготовки фахівців, здатних професійно працювати у принципово нових умовах ринкових відносин,...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" Кафедра фінансів та банківської справи iconМіністерство освіти І науки україни пвнз «Європейський університет»
Рецензент: Лемішко О. О., к е н., доцент кафедри фінансів та банківської справи
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" Кафедра фінансів та банківської справи iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет"
Вивчення запропонованої дисципліни має велике світоглядне значення і дозволить вступникам пізнати закономірності розвитку, соціальну...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" Кафедра фінансів та банківської справи iconРеспублики крим рвнз «кримський гуманітарний університет» факультет економики І менеджменту кафедра фінансів та банківської справи
Розробник: Фурсов М. Ф., к е н., доцент, завкафедрою фінансів та банківської справи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи