Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра менеджменту icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра менеджментуНазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра менеджменту
Дата конвертації06.01.2013
Розмір210.54 Kb.
ТипПрограма
джерело

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ПВНЗ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

Ректор Європейського університету

_____________________ проф. І. Тимошенко

«______» ______________________2012 р.


П р о г р а м а

фахового вступного випробування для освітньо-кваліфікаційних рівнів «Спеціаліст», «Магістр»


Галузь знань 0306 Менеджмент і адміністрування

Напрями підготовки:

7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

7.03060102 Менеджмент інноваційної діяльності

7.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

8.03060102 Менеджмент інноваційної діяльності

8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності


Київ – 2012

ВСТУП


Фахове вступне випробування здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників.

При підготовці до комплексного фахового вступного випробування доцільно використати перелік наведеної у програмі літератури.

ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
^
Основи менеджменту


Менеджмент — сучасна наука та практика управління. Поняття та роль менеджменту в умовах ринкової економіки США — батьківщина менеджменту: школи адміністративного управління, школи людських відносин.

Сучасний менеджмент як інтеграція основних шкіл та напрямків. Концепція “виробнича демократія” та її роль в сучасному менеджменті. Необхідність застосування сучасного менеджменту на Україні.

Професійні знання, уміння навички та організаційні якості менеджера. Заповіти американського менеджменту та роль особистих якостей менеджеру.

Добір, підготовка, адаптація і становлення, підвищення кваліфікації, атестація професійного менеджера. Особливості підготовки менеджера в інших країн світу. Підготовка менеджерів на Україні.

Основні підходи до управління в США: традиційні, процесійні, системні, ситуаційні, комплексні. Порівняльний аналіз менеджменту в США, Японії, ФРГ, скандинавських країнах. Основні тенденції розвитку управління в цивілізованих країнах: економічна культура управління, технологічна культура управління, інноваційна культура управління, етична культура управління.

Принципи управління: розподіл праці, влада та відповідальність, єдина дисципліна, єдність розпоряджень керівництва, підкорення особистих інтересів суспільним, винагорода персоналу, централізація управління, єднання персоналу (імідж фірми, корпоративна культура).

Нормативний, авторитарний, командно-адміністративний, ліберальний, демократичний, змішаний адміністративно-правовий стилі та їх застосування.

Економічні методи управління. Соціально-психологічні методи. Адміністративно-правові: демократичні, наукові, математичні та інші.

Фінансова функція, техніко-технологічна функція, комерційна функція, та маркетингу страхова функція, адміністративна функція, забезпечення безпеки.

Що таке організація? Види та типи організацій. Формальні та неформальні організації. Загальні характеристики організації: ресурси, залежність від зовнішнього середовища, горизонтальний розподіл праці, підрозділи, вертикальний розподіл праці та управління , необхідність управління. 10 управлінських ролей керівника. Рівні управління. Керівники середньої ланки. Керівники вищої ланки. Управління, спрямоване на успіх. Складова успіху організації: виживання, результативність та ефективність, продуктивність, практична реалізація.

Внутрішні змінні організації. Цілі та їх різноманітність. Цілі підрозділів. Структура організації. Задачі, їх характеристика та спеціалізація, технології, люди, їх здібності, схильності, потреби, виховання, відношення, точка зору, цінності.

Визначення зовнішнього середовища та його задач. Середовище прямої дії: постачальники, матеріали, капітал, трудові ресурси, закони і державні органи, споживачі конкуренти. Середовище непрямої дії: технологія, стан економіки, соціально-культурні фактори, політичні фактори, відношення з місцевим населенням.

Міжнародне оточення: міжнародний бізнес, експорт, ліцензування, сумісні підприємства, прямі капіталовкладення, багатонаціональні корпорації; культура, економіка, закони і держрегулювання, політичний стан.

Інформація в менеджменті. Процес комунікацій і ефективність управління. Комунікація між організацією і середовищем, між рівнями і підрозділами, керівником і підлеглим, керівником і робочою групою. Неформальні комунікації. Елементи і етапи процесу комунікації. Міжособисті комунікації. Неякісний зворотній зв’язок.

Вміння слухати. Удосконалення мистецтва спілкування. Перепони в комунікаціях: спотворення інформації в спілкуванні, інформаційне пере- навантаження, незадовільна структура організації. Удосконалення комунікації в організаціях: регулювання інформаційних джерел, створення комунікаційних систем, зворотній зв’язок за збір пропозицій, впровадження інформаційних технологій.

Рішення — вибір альтернативи. Організаційні рішення: запрограмовані, незапрограмовані компроміси. Інтуїтивні рішення. Рішення — підстава для розсуду. Раціональні рішення. Етапи раціонального рішення проблем: діагностика проблеми, формулювання обмежень і критеріїв прийняття рішень, визначення альтернатив, оцінка альтернатив, вибір альтернатив, реалізація рішення. Вивчення зворотнього зв’язку.
^

ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

Операційний менеджмент


Основні припущення нової стратегії розвитку і нове бачення у промисловому секторі України. Стратегія розвитку промисловості України. Нове бачення реформування виробничих підприємств. Реструктуризація. Реорганізація, реконструкція, інжиніринг, реінженіринг виробничих підприємств.

Системний підхід до управління операціями. Операційна система: її визначення і складові частини. Ефективність операцій. Класифікація операційних систем. Стратегії виробництва і фірми. Конкурентостпроможність операційної системи. Питання етики в управління операційною системою.

Сутність і склад операційного менеджменту. Операційна функція в організації. Операції як види діяльності. Матеріальні потоки, їх характеристики та моделі. Організація виробництва за роботами / проектами. Організація серійного виробництва. Організація потокового / масового виробництва.

Корпоративні фактори операційної стратегії. Функції організації. Проектування продукту. Сутність сервісу. Кваліфікаційні критерії та критерії отримання замовлення. Операційна стратегія. Узгодження операційної та ринкової стратегій. Процес проектування продукту. Потреби ринку. Критерії вибору продукта. Різноманітність і стандартизація продукції. Якість і надійність. Вартісний аналіз і вартісний інжиніринг.

Характеристика послуги. Індустріалізація в розробці послуги. Якість сервісу. Сучасні підходи до вдосконалення сфери послуг. Попередні рішення у плануванні виробничих потужностей. Вибір місцеположення операційної системи. Централізоване та децентралізоване місцеположення. Складання плану розміщення обладнання. Планування виробничих приміщень.

Розподіл задач операційного менеджменту. Автоматизація операційної системи. Організація роботи операційної системи. Аналіз робочого часу. Вивчення методів роботи. Нормування праці. Розрахунок норм часу. Поелементні нормативні витрати часу. Вибіркове вивчення робочих завдань в операційній системі.

Сутність попиту та його прогнозування. Коливання попиту. Вирівнювання потужностей. Стратегії сукупного попиту. Система планування. Дані про продукт; потужності. Планування проектів / робіт. Лінійне програмування як метод оптимізації використання обмежених ресурсів операційної системи.

Типи запасів. Витрати на ведення запасів. Визначення оптимального співвідношення витрат на запаси. Обмеження на оптимальний розмір замовлення. Системи управління запасами. Вибір системи управління запасами. Контроль системи управління запасами.

Послідовне календарне планування. Паралельне календарне планування. Практичні методи календарного планування. Каталоги проблем оперативного планування. Планування по трудоємності. Планування за пріоритетами. Розвязання вузьких місць. Розподіл календарного планування і завантаження обладнання. Планування матеріального забезпечення. Планування виробничих ресурсів. Робота операційної системи. Оптимізація технології виробництва.

Сутність і зміст системи «точно-вчасно». Впровадження системи «точно-вчасно». Застосування і обмеження системи «точно-вчасно». Сутність і зміст системи кейзен. Поточний попит і запаси.

Сітьове планування. Роботи - стрілки. Роботи - вузли. Великі мережі. Аналіз діяльності. Календарне планування діяльності. Контроль виконання проекту. Визначення якості. Ціна якості. Статистичний контроль якості. Однократний вибірковий контроль якості. Багатоетапний вибірковий контроль. Попереджувальне управління якістю. Управління тотальною якістю. Гуртки якості. Стандарти якості. Якість сервісу. Оцінка і контроль якості сервісу.

Реакційний і профілактичний підходи. Попереджувальний підхід. Політика технічного обслуговування. Управління потоками обладнання. Система поточного обслуговування і ремонту обладнання. Методи обрахування амортизації.

Методи оцінки організації інформаційних потоків. Банки даних операційних функцій. Служба інформаційного забезпечення операційної системи. Програмна система аналізу технічного процесу. Захист інформації від несанкціонованого доступу. Безпека системи електронних платежів.

Поняття і принципи формування виробничих структур. Фактори, що визначають виробничу структуру. Вибір видів виробничих структур. Організаційні структури управління у виробництві. Взаємозв’язки у структурних підрозділах. Організаційні зміни і розвиток виробництва. Особливості технологічної реструктуризації промислового виробництва України.
^
ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
Основи зовнішньоекономічної діяльності


Предмет дисципліни “Основи зовнішньоекономічної діяльності”, завдання вивчення, методи викладання навчального матеріалу, основні поняття та терміни у сфері ЗЕД.

Цілі, завдання та види регулювання зовнішньоекономічної діяльності на макрорівні та рівні окремого підприємства (фірми, організації). світовий досвід сприяння зовнішньоекономічної діяльності національних фірм на зовнішніх ринках. Органи державного управління та регулювання ЗЕД: їх компетенція і функції. Співпраця органів державного управління з міжнародними фінансовими організаціями у сфері ЗЕД.

Оцінка факторів зовнішнього середовища та експортного потенціалу фірми. Ресурсне забезпечення ЗЕД. Визначення форми виходу на зовнішні ринки. Форми присутності на зарубіжних ринках: спільні підприємства, закордонні філіали та дочірні підприємства – визначення та умови. Екстернальні та інтернальні чинники, що впливають на вибір форми виходу підприємств на зовнішній ринок.

Поняття “експорт”, “імпорт”, “реекспорт”, “реімпорт” у зовнішньоекономічній діяльності. Умови використання експорту та імпорту як засобів ведення ЗЕД. Послідовність та основні етапи ведення експортно-імпортної діяльності.

Поняття зустрічної торгівлі. Види угод зустрічної торгівлі: товарообмінні та компенсаційні угоди на безвалютній основі; на комерційній основі; на основі угод про виробничу співпрацю; угоди з давальницькою сировиною, їх різновиди та умови використання. Особливості використання зустрічної торгівлі в Україні і законодавчі акти, що її регламентують.

Визначення торгово-посередницьких операцій. Переваги і недоліки використання посередників у зовнішньоекономічній діяльності. Види посередників. Посередники з передачею права власності на товар і без передачі права. Операції з перепродажу. дилери і дистриб’ютори – можливість використання в залежності від виду товару, розвиненості ринку, наявності широковідомого бренду. Комсійні операції, їх використання при веденні ЗЕД на нових ринках; особливості здійснення їх з товарами ринкової новизни. Операції консигнації як різновид комісійних операцій: їх використання при веденні ЗЕД. Агентські операції, права і обов’язки агентів, сфера використання. Брокерські операції, їх особливості при веденні ЗЕД. Франчайзинг та його особливості.

Сутність операцій з оренди. Експортні та імпортні орендні операції. Види оренди в залежності від строків оренди – довгострокова (лізинг), середньострокова (хайринг), короткострокова (рейтинг, чартер), умови їх застосування. Оренда, що фінансується – визначення, сфери застосування, послідовність здійснення. Поточна оренда. Організаційні форми міжнародних орендних операцій.

Закордонні філіали, дочірні підприємства, спільні підприємства – визначення, переваги і недоліки використання. Фактори, що впливають на вибір форми. Послідовність і способи фінансування створення філій, дочірніх та спільних підприємств. Законодавчі акти України, що регламентують діяльність інвестиційних форм у ЗЕД.

Визначення міжнародного контракту купівлі - продажу. Суттєві умови контракту. Преамбула контракту, вимоги до її змісту. Предмет контракту. Порядок встановлення і одиниці виміру кількості товару в контракті. Способи опису якості товару. Строк і дата поставки товару. Базові умови поставки. Міжнародні правила інтерпретації комерційних термінів “Інкотермс – 2000” і їх застосування при веденні комерційних переговорів і в текстах контрактів. Ціна контракту – визначення одиниці виміру, базису, валюти ціни, способу фіксації. Платіж – визначення валюти, строків, способів, форми розрахунків.

Послідовність процесу ведення контрактної діяльності. Попередній етап ведення контрактної роботи. Комерційні документи, що використовуються на цьому етапі – “Запит”, “Замовлення”, “Оферта”, “Акцепт”, “Тендер”. Види та зміст оферти. Перелік тендерної документації. Протокол про наміри та його використання при веденні контрактної діяльності. Послідовність укладання та виконання контракту. Документи, що використовуються при виконанні контракту.

Види аналізу. Аналіз ЗЕД як складова процесу управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві. Використання спеціалізованих пакетів комп’ютерних програм для моніторингу процесу зовнішньоекономічної діяльності.

Поняття трансакційних витрат при веденні ЗЕД. Шляхи зменшення трансакційних витрат. Використання електронних комунікацій як засіб підвищення ефективності ЗЕД. Ефект масштабу і його використання при веденні ЗЕД.


^ ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ

Управління персоналом

Підвищення ефективності управління, при раціональному використанні кадрового потенціалу, як системному ресурсі, сприяє позитивній діяльності підприємства в умовах конкуренції, а визначення конкретних завдань потребує високої кваліфікації і компетентності від керівника. Важливу роль в ефективній роботі керівника відіграє мистецтво управління, яке поєднує в собі об’єктивне та індивідуальне в його діяльності та підкоряється законам творчості. Тому керівники всіх рівнів повинні знати кадровий менеджмент, вдало користуватися їм для створення позитивних відносин в колективі, оцінюванні та спрямовуванні на реалізацію політики організації.

Мета дисципліни полягає у:

- формуванні у студентів сучасного системного мислення та комплексу соціальних знань в галузі управління персоналом на підприємствах та в організаціях різних форм власності;

- створенні управлінським апаратом системи мотивацій для підвищення результативності праці персоналу.

Завдання дисципліни полягає у:

- теоретичній і практичній підготовці студентів в галузі управління персоналом;

- вмінні оцінити ефективність діяльності персоналу;

- вмінні прийняти найбільш ефективне управлінське рішення в конкретній ситуації для досягнення основної мети діяльності підприємства.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- структуру органів управлінської діяльності;

- основні функції управлінської діяльності;

- основні положення соціально-психологічної теорії управління;

- методи управління персоналом;

- особливості управління персоналом в системі сучасного менеджменту;

вміти:

- вірно оцінювати потенційні можливості працівників;

- створювати систему мотивацій для підвищення продуктивності праці персоналу фірми;

- раціонально використовувати ресурси персоналу для досягнення місії фірми.


^ ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

«Охорона праці»

Концепція дисципліни

Дана Типова навчальна програма розроблена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 року за № 1057/18352.

Типова навчальна програма дисципліни «Охорона праці в галузі» розроблена з урахуванням того, що студенти на освітньо-кваліфікаційному рівні «бакалавр» засвоїли головні положення нормативної навчальної дисципліни «Основи охорони праці», а також окремі питання охорони праці в дисциплінах професійного спрямування. Вона передбачає вивчення актуальних питань охорони праці для конкретної галузі господарської, економічної та науково-дослідної діяльності з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників, а також досягнень науково-технічного прогресу.

Загальний обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі» у навчальних планах підготовки спеціалістів (магістрів) визначений державними вимогами зазначеного вище спільного наказу і становить не менше 36 академічних годин. Зважаючи на багатоманітність видів господарської та економічної діяльності та специфічність виробничих завдань у типовій навчальній програмі нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» подані тільки загальні вимоги щодо структури та змісту дисципліни, отриманих знань та вмінь. У переліку рекомендованої літератури наведені лише джерела загального характеру, вимоги яких є актуальними для всіх спеціальностей фахівців.

Зміст дисципліни

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців (спеціалістів та магістрів) умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у конкретній галузі.

Завдання вивчення дисципліни передбачає забезпечення гарантії збереження здоров’я і працездатності працівників у виробничих умовах конкретних галузей господарювання через ефективне управління охороною праці та формування відповідальності у посадових осіб і фахівців за колективну та власну безпеку.

СПИСОК рекомендованої літератури


Основи менеджменту”

 1. Цандер Е. Менеджмент малих і середніх підприємств. - К.: Основи, 1997. - 317с.

 2. Питерс Т., Уотерман. В поисках эффективного управления. - М., 1992

 3. Агеев А.И. Предпринимательство: проблемы собственности и культура. - М., 1991.

 4. Якокка Л. Карьера менеджера. - М., 1991.

 5. Друкер П. Як забезпечити успіх у бізнесі. - К., 1994.

 6. О'Шонесси Дж. Принципы организации управления фирмой. - М.: Прогресс, 1999. - 420с.

 7. Менеджмент и самоменеджмент в системе рыночных отношений/ Русинов Ф.М. и др. - М.: Инфра-М, 1996. - 352с.

 8. Албастова Л.Н. Технологии эффективного менеджмента: Учебно-практическое пособие. - М.: Приор, 1998. - 282с.

 9. Черниш О.В. Міжнародний досвід підтримки й розвитку малого бізнесу // Фінанси України. - №1. - 1999. - C.114-117.


Операційний менеджмент”

 1. Висссема Х. Менеджмент в подразделениях фирмы. - М.: ИНФРА М, 1996. - 310 с.

 2. Гейз Р., Эквилайн Н., Якобс Р. Производственный и операционный иенеджмент. - М.: 2001. -204 с.

 3. Гэлловей Л. Операционный менеджмент. - СПб: Питер, 2001. -320 с.

 4. Дилфорт Д. Производственный и операционный менеджмент. - Минск, 1995.

 5. Котляров С.А. Управление затратами. - СПб.: Питер, 2001. - 160 с.

 6. Курочкин А.С. Операционный менеджмент: Учебн. пособие. - К.: МАУП, 2000. - 144 с.

 7. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент. Учебник. - СПб: «Специальная литература», 1998. - 366 с.

 8. Козловский В.А., Маркина Т.В., Макаров В.М. Производственный и операционный менеджмент. Практикум. - СПб: «Специальная литература», 1998. - 216 с.

 9. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с анг. / Общ. Ред. и вступ. слово Л.И. Евенко. М.: Дело ЛТД, 1994.

 10. Минаев Э.С., Агееве Н.Г. Управление производством и операциями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модель 15. - М.: ИНФРА - М, 2000. -256 с.


Основи зовнішньоекономічної діяльності”

 1. Боришвін В. І. Новий менеджмент: (Управління підприємством на рівні вищих стандартів: теорія та практика ефективного управління). – М.: ОАО „Ви-во „Економіка”, 1992-368с.

 2. Василик О.Д. Державні фінанси України.— К.: Вища школа. 1997.

 3. Гайгер Линвуд Т. Макроэкономическая теория и переходная экономика: Пер. с англ. - М.: Инфра-М, 1996.

 4. Завадський Й.С. Менеджмент: Підручник для студ. екон. спец. вищ. Навч. закл. : У 2Т. - К.:Вид-во ЄУ, 2003.

 5. Мескон М. Основы менеджмента.-М: Дело, 1992.

 6. Новицкий В.Е. Внешнеэкономическая деятельность и международный маркетинг.-К.: "Либра", 1994.

 7. Оучи У. Методы организации производства (американский и японский подходы).-М.: экономика, 1994.

 8. Риски в современном бизнесе. -М.: Издательство «Алане». 1994.

 9. Русинов Ф.М., Никулин Л.Ф., Фаткин Л.В. Менеджмент и самоменеджмент в системе рыночных отношений: Учеб. пособие.-М.: ПНФРА-М.. 1996.

 10. Соснін А.С., Мельниченко Л. В. Основи теорії і практики менеджменту.- К.: ЄУ, 2000.

«Управління персоналом»

 1. Балабанова Л.В. Сардак О.В. Управління персоналом. Навч. пос. Київ вид. “Професіонал”, 2006. – 531 с.

 2. Управління персоналом: Навчальний посібник. – К., «Кондор». – 2005. – 308с.

 3. Менеджмент персоналу: навч. Посіб./В.М.Пацюк, В.М.Петюх, С.О. Цимбалюк та ін. – К.: КНЕУ, 2004. – 398 с.

 4. Одегов Ю.Г., Журавлев В.П. Управління персоналом. – М.: Финстатит информ, 2003. – 543 с.

 5. Продиус И.П. и соавт. Управление персоналом. – Одесса: Одес. гос. мед. ун-т, 2001. – 251 с.

 6. Управління персоналом: навч. Посіб. / Виноградський М.Д, Беляєва С.В., Виноградська А.М. та ін.; – К.: "Центр навчальної літератури", 2006. – 500 с.

 7. Журавлев П.В., Кулапов М.Н., Сухарев С.А. Мировой опыт в управлений персоналом. Обзор зарубежных источников./ Монография. – М.: Изд-во Рос. экон. акад., Екатеринбург: Деловая книга, 2009. –232 с.

 8. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія і практика // Підручник – 2-ге вид., перероб. і допов. – Тернопіль: Карт-бланш, 2003. – 543 с.

 9. Управління персоналом фірми / Під редакцією д.е.н. В.Г.Крамаренко, д.е.н. Б.І.Холода // навч. посібник. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 272 с.

 10. Травин В.В., Дятлов В.А. Менеджмент персонала предприятия: Учеб.- практ. пособие. 2-е изд. – М.: Дело, 2000. – 272 с.


Охорона праці

Основні законодавчі та нормативно-правові акти

 1. Закон України «Про охорону праці».

 2. Кодекс законів про працю України.

 3. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я».

 4. Закон України «Про пожежну безпеку».

 5. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

 6. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення».

 7. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

 8. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

 9. Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 р.№ 1112 «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

 11. НПАОП 0.00-4.03-04 «Положення про Державний реєстр нормативно-правових актів з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 08.06.2004 р. № 151.

 12. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 55.

 13. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56.

 14. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

 15. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 29.01.1998 р. № 9.

 16. НПАОП 0.00-4.21-04 «Типове положення про службу охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від 15.11.2004 р. № 255.

 17. НПАОП 0.00-4.33-99 «Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій. Наказ Держнаглядохоронпраці від 17.06.1999 р. № 112.

 18. НПАОП 0.00-6.03-93 «Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві». Наказ Держнаглядохоронпраці від 21.12.1993 р. № 132.

 19. НПАОП 0.00-6.13-05 «Порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України». Наказ Держнаглядохоронпраці від 30.03.2004 р. № 92.

 20. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.

 21. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджено Головою Держгірпромнагляду 07.02.2008 р.

Основна література

 1. Ткачук К. Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. та ін. Основи охорони праці: Підручник. – 2-ге вид., допов. і перероб. – К.: Основа, 2006. – 444 с.

 2. Протоєрейський О. С, Запорожець О. І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. – К.: Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с.

 3. Основи охорони праці: Підручник / За ред. проф. В.В.Березуцького – Х.: Факт, 2005. – 480 с.

 4. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці: Навч. посіб. – 4-те вид., допов. і перероб. – К.: Університет «Україна», 2009. – 295 с.

 5. Третьяков О.В., Зацарний В.В., Безсонний В.Л. Охорона праці: Навчальний посібник з тестовим комплексом на CD/ за ред. К.Н. Ткачука. – К.: Знання, 2010. – 167 с. + компакт-диск.

 6. Гогіташвілі Г. Г., Карчевські Є.-Т., Лапін В. М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007. – 367 с.

 7. Желібо Є. П., Баранова Н. І., Коваленко В.В. Охорона праці в органах державної податкової служби. Навч. посібник для ВНЗ. Ірпінь. - 2002.

 8. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І. П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навч. посіб. – Суми: Університетська книга, 2009. – 540 с.

 9. Охорона праці в будівництві: Навч. посіб. посібник / за редакцією Коржика Б.М. і Іванова В.М. – Харків: Форт, 2010. – 388 с.

 10. Березюк О. В., Лемешев М. С. Охорона праці в галузі радіотехніки: Навч. посіб. – Вінниця: ВНТУ, 2009. – 159 с.

 11. Ярошевська В.М., Чабан В.Й. Охорона праці в будівельній галузі: Навч. посіб. – Рівне: НУВГП, 2005. – 313с.

 12. Батлук В. А. Охорона праці в галузі телекомунікацій: Навч. посіб. Львів: Афіша, 2003. – 320 с.

Додаткова література

 1. ДБН В.2.5-28-2006 «Природне і штучне освітлення».

 2. ДСанПіН 3.3.6.096-2002 Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів

 3. ДСН 3.3.6.042-99 Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

 4. ДСН 3.3.6.037-99 Санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку.

 5. ДСН 3.3.6.039-99 Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації

 6. НПАОП 0.00-1.28-10 Правила охорони праці під час експлуатації електронно-обчислювальних машин. Наказ Держгірпромнагляду від 26.03.2010р. № 65

 7. НПАОП 0.00-2.23-04 «Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат». Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 994.

 8. НПАОП 0.00-8.24-05 «Перелік робіт з підвищеною небезпекою». Наказ Держнаглядохоронпраці від 26.01.2005 р. № 15.

 9. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі. Наказ МОЗ України та Держнаглядохоронпраці України від 23.09.1994 р. № 263/121.

 10. ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять».

 11. Гігієнічні нормативи ГН 3.3.5-8-6.6.1-2002 «Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу». Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 27.12.2001 № 528.

 12. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.003-74 (1999) ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

 13. Міждержавний стандарт ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системи управління охороною праці. Загальні вимоги.

 14. ДБН 2.09.04-87 Адміністративні та побутові будівлі.

 15. Рекомендації щодо організації роботи кабінету промислової безпеки та охорони праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 16.01.2008 р.

 16. Рекомендації щодо побудови, впровадження та удосконалення системи управління охороною праці. Затверджені Головою Держгірпромнагляду 7.02.2008 р.

 17. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559.

 18. Директива Ради Європейських Співтовариств 89/391/ЕЕС «Про впровадження заходів, що сприяють поліпшенню безпеки й гігієни праці працівників».

 19. Конвенція МОП 187 «Про основи, що сприяють безпеці й гігієні праці».

 20. Міжнародний стандарт SA8000: 2001 «Соціальна відповідальність». SAI SA8000: 2001 Social Accountability International.

 21. Міжнародний стандарт ISO 26000:2010 – «Настанова по соціальній відповідальності». ISO 26000: 2010 (Draft) Guidance on Social Responsibility.

 22. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements. Системи менеджменту охорони праці – Вимоги.

 23. Міжнародний стандарт OHSAS 18002, Guidelines for the implementation of OHSAS 18001. Настанова по впровадженню OHSAS 18001.Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз «європейський університет»

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз «європейський університет» Кафедра фінансів та банківської справи
Метою фахового вступного випробування є з’ясування рівня теоретичних знань та практичних навичок вступників і відповідність їх вимогам...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз «європейський університет»
Українські історики минулого та сучасності: особливості погляду на історію України
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз «європейський університет»
На яку потребу людського духу відповідає філософія? Що передувало філософському знанню?
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз «європейський університет»
Економічні форми поєднання робочої сили і засобів виробництва та їх розвиток в сучасному суспільстві
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз «європейський університет»
Які навички, виходячи з класифікації Г. Мінцберга, найнеобхідніші менеджеру? Обґрунтуйте, чому саме вони?
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет"
Метою фахового вступного випробування є з’ясування рівня теоретичних знань і практичних навичок вступників
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз «Європейський університет»
Вступне випробування здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз «європейський університет» кафедра інформаційних систем та технологій
Фахове вступне випробування з галузі 0501 Інформатика та обчислювальна техніка носить комплексний характер, оскільки має на меті...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра менеджменту iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз «європейський університет»
Курс «Гроші та кредит» є складових обов'язкових навчальних дисциплін підготовки бакалаврів по спеціальності «Фінанси»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи