Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства \" Будівельне управління №1 \" м. Мукачево станом на 01 січня 2013 року Загальним зборам акціонерам Директору Прат \" icon

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства " Будівельне управління №1 " м. Мукачево станом на 01 січня 2013 року Загальним зборам акціонерам Директору Прат "НазваЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства " Будівельне управління №1 " м. Мукачево станом на 01 січня 2013 року Загальним зборам акціонерам Директору Прат "
Дата конвертації06.07.2013
Розмір200.48 Kb.
ТипЗвіт
джерело
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ незалежного аудитора)


щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства

"Будівельне управління № 1" м. Мукачево

станом на 01 січня 2013 року


Загальним зборам акціонерам

Директору ПрАТ "Будівельне управління №1" м. МукачевоНаціональній комісії з цінних паперів

та фондового ринку України


Нами проведено аудиторську перевірку фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Будівельне управління №1" м. Мукачево, що включає Баланс станом на 31 грудня 2012 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік з метою висловлення незалежної професійної думки відносно її достовірності в усіх суттєвих аспектах. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО), інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.


Основні відомості про емітента:


 • Повна назва: Приватне акціонерне товариство “Будівельне управління №1” м. Мукачево;

 • Код за ЄДРПОУ: 01269075;

 • Місцезнаходження: Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Сєченова, 20;

 • Реєстрація: Рішенням Мукачівської міськради народних депутатів за №575 від 15.08.1996 року;

 • Дата внесення змін до установчих документів:

3.06.1999 р. № 476 – Розпорядженням Мукачівського міського Голови; 30.05.2011 р. № 13231050008000938 – нова редакція Статуту;
 • Основні види діяльності:

 • будівництво будівель,

 • виробництво дерев’яних будівельних конструкцій та столярних виробів,

 • виробництво виробів з бетону для будівництва.

 • Ідентифікаційний податковий номер № 012690707098, свідоцтво №100340935

 • Чисельність працівників: 57 чол.

 • Банківські реквізити: КБ «Приватбанк», МФО 312378, п/р 26009245800002


Відповідальність управлінського персоналу щодо фінансової звітності

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання фінансових звітів у відповідності до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилок.


^ Відповідальність аудитора


Аудитор несе відповідальність:


 • за дотримання Кодексу етики професійних бухгалтерів, проведення аудиторської перевірки згідно з Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики і Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку затвердженого рішенням ДКЦПФР № 1528 від 19.12.2006 р; Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України “Про розкриття інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)” від 29.09.2011 р. № 1360;
 • за формування і висловлення думки стосовно фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки;
 • за розгляд відповідності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності підприємства при підготовці фінансових звітів та за розгляд суттєвих невизначеностей.


Аудитор не може передбачити майбутні події або обставини, що можуть спричинити припинення підприємством його діяльності на безперервній основі.


Факт здійснення аудиту може діяти як запобіжний засіб, але аудитор не несе (і не може нести) відповідальності за запобігання шахрайству або помилки.


Ми вважаємо, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.


^ Висловлення думки


На нашу думку, за винятком можливого впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться у аудиторському висновку (звіті), фінансові звіти підприємства за 2012 рік подають достовірно інформацію про фінансовий стан Приватного акціонерного товариства ““Будівельне управління №1” м. Мукачево, відповідно до "Порядку подання фінансової звітності", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року № 419 та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.


Думка щодо фінансових звітів умовно - позитивна.


Висновок (звіт) щодо вимог Комісії цінних паперів та фондового ринку


Аудиторський висновок (звіт) підготовлений відповідно до:


 • Закону України "Про ау­­­диторську діяльність" від 22.04.1993 року № 3125-XII із змінами і доповненнями;
 • Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Про затвердження положення щодо підготовки Аудиторських висновків, які подаються до державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1528; та рішення від 31.01.2008 р. за № 69;
 • Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України “Про розкриття інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)” від 29.09.2011 р. № 1360;
 • Вимог Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України;
 • Вимог Закону України №996-ХІV від 16.07.1999 р. “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” із змінами та доповненнями внесеними до Закону України;
 • Вимог Міжнародних стандартів аудиту.


Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.


Для здійснення аудиторської перевірки використовувались наступні документи:
 • ^
  Статутні документи;
 • Фінансова звітність за 2012 рік;
 • Головна книга за 2012 рік;

 • Регістри аналітичного та синтетичного обліку за 2012 рік.


Перевірка проводилась вибірковим методом.


За результатами перевірки аудитори вважають за необхідне зазначити наступне:


Фінансова звітність за 2012 рік складена у відповідності до національних стандартів України:


 • 1 “Загальні відомості до фінансової звітності”;

 • 2 “Баланс”;

 • 3 “Звіт про фінансові результати”;

 • 4 “Звіт про рух грошових коштів”;

 • 5 “Звіт про власний капітал”;

 • 6 “Виправлення помилок та змін в фінансових звітах”,

та відповідно до Наказів Міністерства фінансів України “Про внесення змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку” за № 989 від 25.11.2002 р., № 363 від 23.05.2003 р.


Облікова політика по ПрАТ “Будівельне управління №1” м. Мукачево була затверджена Наказом по підприємству № 1 від 04.01.2012 р., протягом звітного періоду методика бухгалтерського обліку була незмінною.


Перед складанням річної фінансової звітності для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку Товариством проведено інвентаризацію активів і зобов’язань відповідно до інструкцій по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України за № 69 від 11.08.1994 р. (із послідуючими змінами та доповненнями). Оскільки договір про здійснення аудиторської перевірки був укладений після дати Балансу, аудитори не приймали участі в інвентаризації матеріальних активів, тому висновки про достовірність та повноту фінансової звітності ми базували на аналізі представлених Товариством документах по інвентаризації активів і зобов’язань, а також первинної документації щодо фінансово - господарської діяльності Товариства.


Фінансові звіти Товариства містять статті, склад і зміст яких визначено відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Фінансова звітність щодо принципів її підготовки, визнання і розкриття її елементів в цілому відповідає вимогам П(С)БО та обраної облікової політики. Фінансова звітність Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функціонування в національній валюті України – гривні.


Відображені у фінансовій звітності суми активів, зобов’язань, власного капіталу, результатів діяльності в цілому відповідають даним бухгалтерського обліку, справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Товариства згідно з визначеною Концептуальною основою.


При веденні бухгалтерського обліку та підготовці фінансових звітів Товариство дотримується принципів автономності, безперервної діяльності, періодичності, фактичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності, єдиного грошового вимірника.


Форма ведення бухгалтерського обліку – журнально-ордерна.


розкриття інформації за видами активів

ПрАТ “Будівельне управління №1” м. Мукачево


Облік основних засобів та нематеріальних активів.


При аналізі активів підприємства спостерігається їх зменшення на 735,0 тис. грн. в т.ч:

 • зменьшення необоротних активів на 151,0 тис. грн.

 • зменшення оборотних активів на 584,0 тис. грн.


В структурі активів необоротні активи займають 14,61 %, це говорить про досить зношений стан основних засобів.


Підприємство має на балансі власні основні засоби. Станом на 31.12.2012 року на балансі рахуються засоби за залишковою вартістю в сумі 155,0 тис. грн. Інвентаризацію основних засобів проведено станом на 01.12.2012 р. (Наказ № 18 від 29.11.2012 р.).


Відображення надходження, реалізації, вибуття основних засобів відповідає Стандарту 7 П(С)БО “Основні засоби”.


Первісна вартість основних засобів зменшилась за звітний період на 192,0 тис. грн. за рахунок продажу.


Підприємство застосовувало норми і методи нарахування амортизації основних засобів передбачені прямолінійним методом.


Коефіцієнт зносу основних засобів дорівнює 77,73 %, а це свідчить про зношений стан основних засобів.


Облік нематеріальних активів ведеться згідно Стандарту 8 П(С)БО “Нематеріальні активи”.

Станом на 31.12.2012 р. на балансі підприємства є нематеріальні активи у сумі 10,0 тис. грн. – первісна вартість, це програмне забезпечення. Накопичена амортизація – 10,0 тис. грн.


Облік фінансових інвестицій


Станом на 31.12.2012 року на балансових рахунках підприємства фінансові інвестиції не обліковуються.


Облік оборотних активів та розрахунків


Вартість оборотних активів підприємства зменшилось за звітний період на 584,0 тис. грн.


Бухгалтерський облік товарно-матеріальних цінностей ведеться згідно Стандарту 9 П(С)БО “Запаси”. Придбання запасів ведеться по первісній вартості, вибуття за методом собівартості перших за часом надходження (ФІФО).


У балансі запаси відображені за первісною вартістю. Інвентаризація запасів проведена станом на 01.12.2012 р. (Наказ 18 від 29.11.2012 р.). Дані Балансу про величину запасів підтверджуються даними Головної книги та облікових регістрів.


Облік розрахунків з дебіторами ведеться відповідно до стандарту 10 П(С)БО “Дебітори”.


Дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги включається до підсумку Балансу за первісною вартістю. Нарахування суми резерву сумнівних боргів у звітному періоді не здійснювалось. Перед складанням річної фінансової звітності була проведена інвентаризація дебіторської заборгованості (Наказ № 19 від 29.11.2012 р.).


На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності ПрАТ “Будівельне управління №1” м. Мукачево, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.


^ Аналіз структури оборотних активів

ПрАТ Будівельне управління №1” м. Мукачево


^ Найменування статей

На початок

2012 року

На кінець

2012 року

Зміни

Абсолютна величина

(тис. грн.)

Частка в оборотних активах (%)

Абсолютна величина

(тис. грн.)

Частка в оборотних активах (%)

В абсолютній величині

(тис. грн. )

В структурі

%

Запаси

812

48,59

774

71,21

- 38

+ 22,62

^ Дебіторська заборгованість

850

50,87

303

27,87

- 547

- 23,00

^ Грошові кошти і їх еквіваленти

9

0,54

10

0,92

+ 1

+ 0,38

Всього

1671

100

1087

100

- 584

-З аналізу оборотних активів за звітний період бачимо певні зміни у структурі оборотних активів, а саме:


 • збільшення питомої ваги запасів на 22,62 % при зменшені абсолютної величини на 38,0 тис. грн.;
 • збільшення питомої ваги грошових коштів на 0,38 %;
 • зменшення дебіторської заборгованості на 23,00 %.

Найбільшу питому вагу в оборотних активах станом на 31.12.2012 р. складають запаси 71,21 %.

розкриття інформації про зобов`язання

ПрАТ “Будівельне управління №1” м. Мукачево


Визнання, облік та оцінка зобов’язань здійснюється відповідно до вимог Стандарту 11 П(С)БО “Зобов’язання”.

На дату складання фінансової звітності було проведено інвентаризацію зобов’язань, акти звірок аудитору надані не у повному обсязі.


Поточні зобов’язання ПрАТ “Будівельне управління №1” м. Мукачево на кінець 2012 року зменшились на 240,0 тис. грн. у порівнянні з даними на початок року.


На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань подано в фінансовій звітності ПрАТ “Будівельне управління №1” м. Мукачево, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.


Облік іпотечних облігацій


Іпотечних облігацій товариство не випускало, а також зобов’язань за борговими та іпотечними цінними паперами немає.


розкриття інформації про власний капітал

приватного акціонерного товариства


Зміст статей Балансу щодо власного капіталу, а також зміст статей “Звіту про власний капітал” Товариства відповідає вимогам П(С)БО 2 “Баланс” та П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал”.

За 2012 рік власний капітал зменшився на 495,0 тис. грн. за рахунок збитку.


Станом на 31.12.2012 р. власний капітал Товариства складає - 44,0 тис. грн. в т.ч:


 • Статутний капітал – 69,0 тис. грн.;

 • Інший додатковий капітал – 217,0 тис. грн.;

 • Непокритий збиток – 330,0 тис. грн.


На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі ПрАТ “Будівельне управління №1” м. Мукачево в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.


Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства


Вартість чистих активів акціонерного товариства станом на 31.12.2012 р., не відповідає вимогам п. 3 ст. 155 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-ІV.


За даними фінансової звітності за 2012 рік відповідно до П(С)БО 2 “Баланс” вартість чистих активів становить – 44,0 тис. грн.


Інформація про сплату акціонерним товариством статутного фонду (капіталу) у встановлені законодавством терміни


Статутний капітал Товариства становить 68943,00 грн., який поділено на ^ 68943 простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. кожна.


Статутний фонд Товариства сформований та сплачений за рахунок внесків акціонерів (32830,00 грн.) та індексації основних засобів (36113,00 грн.).

Розміщення простих іменних акцій станом на 31.12.2012 року зареєстровано:

- фізичні особи - 58 власників, які володіють 68943 акціями на суму 68943,00 грн., що складає 100 % Статутного капіталу.


В бухгалтерському обліку на звітну дату розмір Статутного капіталу відображено правильно.

Емісію власних цінних паперів (іпотечних облігацій) у звітному періоді Товариство не здійснювало.

На Загальних зборах акціонерів Закритого акціонерного товариства “Будівельне управління №1” м. Мукачево, які відбулися 26.04.2011 р. (Протокол № 3) було прийнято Рішення про зміну найменування Товариства із Закритого акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство та приведено у відповідність до вимог Закону України “Про акціонерні товариства” № 514 – VI від 17.09.2008 р. зі змінами та доповненнями.

Випуск акцій був переведений із документарної форми існування в бездокументарну. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 22.07.2010 р., реєстраційний номер 16/07/1/10

Вибрано:

- Депозитарій – “Всеукраїнський депозитарій цінних паперів” м. Київ. Договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е 1197/10 від 25.06.2010 р.

Національним депозитарієм України акціонерному Товариству “Будівельне управління №1” м. Мукачево внесено до реєстру кодів цінних паперів з присвоєнням коду цінних паперів (ISIN) UA4000087001. Договір на обслуговування емісії цінних паперів № Е-5014/п від 29.12.2012 р.

● Зберігач – ПАТ Комерційний банк “Приватбанк” м. Дніпропетровськ (Договір № 21/10 від 16.09.2010 р.).


Корпоративне управління діяльності ПрАТ “Будівельне управління №1” м. Мукачево здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства. Органами корпоративного управління Товариством є:

 • Загальні збори акціонерів – вищий орган управління;

 • Наглядова рада;

 • Директор;

 • Ревізійна комісія.


Товариством протягом 2012 року не була створена служба внутрішнього аудиту.


^ ЛІКВІДНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ


Під час аналізу фінансового стану Товариства нами проведено розрахунок наступних коефіцієнтів:


Показники фінансового стану ПрАТ “Будівельне управління №1” м. Мукачево

п/п

Показники


Значення показника станом на

Нор-матив

31.12.2011 р.

На 31.12.2012 р.

І. Аналіз ліквідності підприємства

1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,25-0,5

2.

Коефіцієнт швидкої ліквідності
0,6-0,8

3.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)1,0-2,0

ІІ. Аналіз фінансової стійкості підприємства

4.


Коефіцієнт фінансової стійкості0,25-0,5

5.

Коефіцієнт структури капіталу0,5-1,0

6.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобамиБільше 0,1

7.

Коефіцієнт маневреності власного капіталуЗбіль-шення

ІІІ. Аналіз ділової активності підприємства

8.

Коефіцієнт оборотності запасів
Збіль-шення

9.

Коефіцієнт оборотності активів
Збіль-шення

10

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованостіЗбіль-шення


На основі економічного аналізу фінансового стану можна зробити відповідні висновки:


 • погіршується ділова активність, зменшення оборотність активів, запасів та кредиторської заборгованості,
 • погіршалась незначно платоспроможність Товариства. Показники фінансової стійкості значно нижче норматива.


Вивчивши показники ліквідності підприємства, можна зробити висновок, що воно не має можливість погасити зовнішню заборгованість.


^ Чистий оборотний капітал дорівнює: 1087,0 – 1316,0 = - 229,0 тис. грн.,

це свідчить про те, що підприємство не має можливості сплатити поточні борги, не забезпечене власними оборотними засобами та не має у своєму розпорядженні фінансові ресурси для розширення діяльності.


^ Облік доходів і фінансових результатів


Визнання доходів у бухгалтерському обліку відображається в момент збільшення активів або зменшення зобов’язання згідно критеріїв визнання доходів П(С)БО 15 «Дохід».


В рядку 010 “Дохід від реалізації продукції”, “Звіту про фінансові результати” за 2012 рік відображено дохід від реалізації товарів послуг в сумі 675,0 тис. грн. (з ПДВ).


Чистий збиток підприємства за 2012 рік складає 495,0 тис. грн., а наростаючим підсумком з початку діяльності підприємства збиток складають 330,0 тис. грн.


Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом 2012 р. та можуть вплинути на фінансово – господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених ч. 1 ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. № 3480-IV

п/п

Перелік подій, що могли вплинути на фінансово-господарський стан ПрАТ “ Будівельне управління №1” м. Мукачево

Відомості про наявність подій у 2012 році

1

Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу

не було

2

Прийняття рішення про викуп власних акцій

не було

3

Факти лістінгу/делістінгу цінних паперів на фондовій біржі

не було

4

Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента

не було

5

Зміна посадових осіб

не було

6

Зміна власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій

не було

7

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

не було

8

Рішення вищого органу емітента про зміни розміру статутного капіталу

не було

9

Порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію

не було

10

Рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента

не було


^ Основні відомості про аудиторську фірму:


 • Аудиторська фірма “АУДИТ”;
 • Свідоцтво Аудиторської палати України № 0037 про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності затверджене Рішенням Аудиторської палати України №98 від 26 січня 2001 року, термін дії до 04 листопада 2015 року;
 • Свідоцтво Аудиторської палати України про відповідність системи контролю якості № 0001 від 24.09.2009 р.;
 • 89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Миру 19/1;
 • тел. 5-41-16, тел./факс 4-49-91.


Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:


Договір на проведення аудиту від 26.03.2013 р. № 17


Дата початку та дата закінчення проведення аудиту:

Аудит проведений в період з 27.03.2013 р. по 17.04.2013 р.


Директор ПП “Аудит”,

Аудитор

Юлія Кілару

17.04.2012 р.


89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Миру 19/1

тел. 5-41-16, тел./факс 4-49-91

E-mail: kilaru@audit.mk.uzhgorod.ua

www.audit.mk.uz.ua
Схожі:

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства \" Будівельне управління №1 \" м. Мукачево станом на 01 січня 2013 року Загальним зборам акціонерам Директору Прат \" iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності відкритого акціонерного товариства "Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія" станом на 01 січня 2012 року. Загальним зборам акціонерів Генеральному директору
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства \" Будівельне управління №1 \" м. Мукачево станом на 01 січня 2013 року Загальним зборам акціонерам Директору Прат \" iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Закарпаттягазбуд" станом на 1 січня 2012 року. Загальним зборам акціонерам Правлінню пат "Закарпаттягазбуд"
Закону України "Про ау­­­диторську діяльність" від 22. 04. 1993 року №3125-xii із змінами І доповненнями
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства \" Будівельне управління №1 \" м. Мукачево станом на 01 січня 2013 року Загальним зборам акціонерам Директору Прат \" iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Закарпатоблагротехсервіс" станом на 01 січня 2013 року Загальним зборам акціонерів Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України
Товариства є Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі мсфз) та Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (далі мсбо), інші...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства \" Будівельне управління №1 \" м. Мукачево станом на 01 січня 2013 року Загальним зборам акціонерам Директору Прат \" iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства Оптово-роздрібна торгово-побутова фірма "Закарпатмеблі" станом на 01 січня 2012 року. Акціонерам Прат оптово-роздрібна
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства \" Будівельне управління №1 \" м. Мукачево станом на 01 січня 2013 року Загальним зборам акціонерам Директору Прат \" iconЗвіт незалежного аудитора щодо попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Ужгородське автотранспортне підприємство 12107" станом на 01 січня 2013 року Загальним зборам акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Ужгородське автотранспортне підприємство 12107”
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства \" Будівельне управління №1 \" м. Мукачево станом на 01 січня 2013 року Загальним зборам акціонерам Директору Прат \" iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності та про фінансовий стан відкритого акціонерного товариства «ужгородське шляхово будівельне управління №58» станом на 31 грудня 2011 року користувачам фінансової звітності
Відкритого акціонерного товариства «Ужгородське шляхово – будівельне управління №58» (надалі – Товариство) на предмет повноти, достовірності...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства \" Будівельне управління №1 \" м. Мукачево станом на 01 січня 2013 року Загальним зборам акціонерам Директору Прат \" iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності відкритого акціонерного товариства "Закарпатоблагротехсервіс" станом на 01 січня 2012 року. Загальним зборам акціонерам Правлінню ват "Закарпатоблагротехсервіс" с м. т. Кольчино
Ф №2-м з метою висловлення незалежної професійної думки відносно її достовірності в усіх суттєвих аспектах та відповідності даним...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства \" Будівельне управління №1 \" м. Мукачево станом на 01 січня 2013 року Загальним зборам акціонерам Директору Прат \" iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства "Мукачівська спеціалізована пересувна механізована колона" станом на 01 січня 2012 року. Акціонерам Прат "Мукачівська спеціалізована пересувна механізована колона"
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства \" Будівельне управління №1 \" м. Мукачево станом на 01 січня 2013 року Загальним зборам акціонерам Директору Прат \" iconЗвіт незалежного аудитора щодо попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія" станом на 01 січня 2013 року Загальним зборам акціонерів Національній комісії з цінних паперів
За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фінансову звітність відповідно до...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства \" Будівельне управління №1 \" м. Мукачево станом на 01 січня 2013 року Загальним зборам акціонерам Директору Прат \" iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Черкаський" за 2011 рік Директору пат "Черкаський" Загальним зборам акціонерів пат " Черкаський"
Звітний період з 01. 01. 2011 року по 31. 12. 2011 року. Час проведення аудиту з 07 лютого 2012 року по 07 березня 2012 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи