Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності icon

Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальностіНазваРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності
Сторінка1/4
Дата конвертації14.01.2013
Розмір382.87 Kb.
ТипПрограма
джерело
  1   2   3   4
1. /Менеджмент та Маркетинг - Робоча навчальна програма.docРобоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності

www.eskimosi.in.ua МЕВ-ІІ 2005-2006

Київський національний

університет

імені Тараса Шевченка


Інститут міжнародних відносин


Кафедра управління

зовнішньоекономічною діяльністю


Доцент В.П. Мазуренко


МЕНЕДЖМЕНТ І МАРКЕТИНГ


основи маркетингу


РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

«МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС»


Затверджена кафедрою управління

зовнішньоекономічною діяльністю

18 січня 2005 року, протокол №7


Київ – 2005


ПЕРЕДМОВА


Успішна інтеграція України до світового економічного співтовариства в якості рівноправного й привабливого партнера в значній мірі залежить від того, наскільки форми, методи управління, схеми роботи на ринку, які використовують вітчизняні підприємці, будуть відповідати принципам й правилам прийнятим у світовій господарській практиці. Важливість ефективного вирішення даної проблеми зростає в умовах глобалізації, оскільки результати бізнесу суттєво залежать від впливу зовнішнього середовища, рамки якого розширюються, охоплюючи, по суті, весь світовий ринок. Відтак кожен господарський суб’єкт повинен вміти своєчасно й адекватно реагувати в процесі своєї діяльності на всі зміни зовнішніх факторів у всій їх багатогранності. І тут особливу роль відіграє сучасний маркетинг, оскільки його використання як раз і направлено на комплексну й систематичну оцінку параметрів ринку й трансформацію її результатів в конкретні рішення й дії. Отже, маркетинг, з одного боку надає менеджерам дійовий інструментарій для оптимального вибору рішення, яке в умовах високої невизначеності й динамічності ведення бізнесу найбільш економічно оправдано й найменш ризиковано, а з іншого – дозволяє їм будувати свою діяльність на єдиній ринково орієнтованій концептуальній основі.

Успішне використання концепції маркетингу українськими підприємцями передбачає вивчення досвіду маркетингової діяльності в розвинутих країнах світу і адаптації теорії та практики сучасного маркетингу до умов вітчизняного ринку.


Мета курсу – розкриття теоретико-методологічних та практичних основ сучасного маркетингу, закономірностей, логіки та механізмів маркетингової діяльності в умовах глобалізації бізнесу, сприяння формуванню у студентів наукового світогляду й глибоких знань з теорії маркетингу та набуття вмінь та практичних навичок щодо сучасних методів, процесів, інструментів для здійснення конкретної управлінської діяльності підприємства на засадах маркетингу та адаптації її до змін у зовнішньому середовищі.


Основними завданнями курсу є:

 • З’ясування основних категорій, понять, систем та алгоритмів маркетингу, сутності та змісту маркетингової діяльності, її місця та ролі у сучасному міжнародному бізнесу, теоретико - методологічних засад і практичних інструментів маркетингового планування;

 • Опанування принципами, фундаментальними методами та прийомами маркетингу;

 • Оволодіння методами збору й обробки маркетингової інформації, створення та використання системи маркетингової інформації для прийняття управлінських рішень;

 • Відпрацювання практичних навичок розв’язання маркетингових завдань та виконання відповідних функцій;

 • Виховання здатності до творчого пошуку напрямів та резервів удосконалення маркетингової діяльності підприємства;

 • Опанування загальних навичок проведення маркетингового дослідження;

 • Розвиток здібностей до дослідницької та підприємницької діяльності, самостійності та відповідальності.


Предметом курсу є відносини суб’єктів господарювання, які виникають між ними і споживачами, а також іншими суб’єктами на визначеному ринку, на якому формуються певні потреби та функціонують механізми їх задоволення.


Навчальна дисципліна „Міжнародний бізнес (маркетинг)” є складовою програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” зі спеціальності 6.030400 – “міжнародний бізнес”.


Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародних економічних відносин. Навчальна дисципліна „Міжнародний бізнес (маркетинг)” вивчається студентами зі спеціальності “міжнародний бізнес” на ІІІ курсі, впродовж УІ семестру (лекцій – 36годин, семінарів – 14 годин, самостійна робота – 85 годин)


Зв’язок з іншими дисциплінами. Навчальна дисципліна базується на знаннях філософії, соціології, економічної теорії, статистики, економіки підприємства, мікро та маркоекономіки, основ менеджменту, історії економічних вчень викладення яких передує викладенню маркетингу. У свою чергу знання з курсу “Маркетинг” є передумовою вивчення таких курсів як “Маркетингові дослідження та аналіз інформації в бізнесі”, “Міжнародний маркетинг”, “Логістика”, “Рекламний менеджмент”, “ПР у бізнесі”, “Інтернет-маркетинг” тощо. У циклі маркетингових дисциплін вона є головною.


Інформаційні джерела. Нормативні та методичні матеріали, монографії, підручники, навчальні посібники, статті національних та зарубіжних вчених із проблем методології маркетингу та методики маркетингових технологій.


Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Здійснення оцінювання знань студентів з дисципліни на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань. Результати поточного контролю знань студентів в цілому ( з урахуванням систематичності та активності роботи студентів і виконання ними модульних завдань) оцінюються в діапазоні від 0 до 80 балів, а результати складання іспиту – в діапазоні від 0 до 20 балів.

У процесі опанування матеріалу з дисципліни “Міжнародний бізнес (маркетинг)” в межах самостійної роботи студенти самостійно, більш глибоко опановують теоретичними положеннями курсу у формі реферату на задану тематику, обговоренням господарських ситуацій (кейсів) за конкретними підприємствами України та провідних компаній світу, а також проведенням окремих маркетингових досліджень ринку, які закріплюють теоретичні знання і дають практичні навички. За результатами самостійної роботи студентів на іспит виноситься обов’язкове виконання практичного завдання – учбового маркетингового дослідження, яке оцінюється за 50 бальною системою. Отже, максимально можлива кількість балів, отриманих студентом, - 150.

Лекції, семінарські, практичні завдання, консультації та інші форми навчання мають насамперед забезпечити ефективну самостійну роботу.

Основними формами поточного контролю є опитування (в усній або письмовій формах), тести, практичні маркетингові ситуації, задачі.

Розподіл балів у межах етапів поточного контролю здійснюється в такий спосіб:

  • оцінка суто поточної успішності –5 балів за роботу на практичних заняттях – максимум 40 балів;

  • узагальнююча оцінка за результатами блочно-модульного контролю (який проводиться 4 рази на семестр) – максимум 40 балів;

Формою підсумкового контролю з дисципліни “Міжнародний бізнес (маркетинг)” є іспит. Іспит проводиться у письмовій формі.

На іспит виносяться вузлові питання, типові маркетингові задачі, завдання, що потребують творчого підходу та вміння синтезувати набуті знання (учбове маркетингове дослідження).


Загальний обсяг годин –135, із них: лекції – 36 год., семінари – 14 год., самостійна робота – 85 годин.


п/п

Тема


Лекції

Семінари

Самостійна робота

1Методологічні основи маркетингу


4


2


10

2Системи маркетингових досліджень та маркетингової інформації


8


2153


Стратегічне маркетингове планування та розробка маркетингової стратегії
6


2


15

4Маркетингова товарна політика


4


2


8

5Маркетингова цінова політика


4


2


10

6Маркетингова збутова політика


4


2


8

7Маркетингова політика комунікацій


4


2


15

8


Організація і контроль в системі маркетингу2


-


4

Всього36


14


85  1   2   3   4Схожі:

Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності iconРобоча програма Електричні машини та комп ’ ютерний електропривід (назва навчальної дисципліни) для студентів спеціальності
Робоча програма перезатверджена на засіданні циклової комісії
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності iconПрограма для студентів внз І-ІІ рівнів акредетації спеціальності 05070205 "Обслуговування І ремонт електроустаткування автомобілів І тракторів"
Робоча навчальна програма для студентів внз І-ІІ рівнів акредетації спеціальності
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності iconПрограма навчальної дисципліни та
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Теоретична механіка" для підготовки молодших спеціалістів...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності iconРобоча програма "Фінанси підприємств" для студентів спеціальності
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності iconРобоча програма Електричні машини та основи електроприводу (назва навчальної дисципліни) для студентів спеціальності
«Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності iconРобоча програма Українська мова за професійним спрямуванням для студентів спеціальності
Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії «Філологічних дисциплін»
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності iconРобоча програма Іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська) для студентів спеціальності
Робоча програма затверджена на засіданні циклової комісії філологічних дисциплін
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності iconПрограма для студентів внз І-ІІ рівнів акредитації спеціальності: 03050401 «Економіка підприємства»
Навчальна програма є обов'язковим нормативним документом, який визначає мету і завдання дисципліни, регламентує її структуру і зміст,...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності iconПрограма для студентів внз І-ІІ рівнів акредитації спеціальності: 03050401 «Економіка підприємства» Розглянуто та погоджено
Навчальна програма є обов'язковим нормативним документом, який визначає мету і завдання дисципліни, регламентує її структуру і зміст,...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності iconПрограма Для студентів вищих навчальних закладів
Навчальна програма розрахована на 81 години, складається з орієнтовного тематичного плану, змісту програми дисципліни, критеріїв...
Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності iconПрограма Для студентів вищих навчальних закладів
Навчальна програма розрахована на 54 години, складається з орієнтовного тематичного плану, змісту програми дисципліни, критеріїв...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи