Програма вивчення дисципліни \"Грошово-кредитні системи зарубіжних країн\" призначена для студентів спеціальності міжнародні економічні відносини icon

Програма вивчення дисципліни "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн" призначена для студентів спеціальності міжнародні економічні відносиниНазваПрограма вивчення дисципліни "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн" призначена для студентів спеціальності міжнародні економічні відносини
Дата конвертації27.12.2012
Розмір151.6 Kb.
ТипПрограма
джерело
1. /Грошово-Кредитн_ Системи Заруб_жних Крахн - Робоча навчальна програма.docПрограма вивчення дисципліни "Грошово-кредитні системи зарубіжних країн" призначена для студентів спеціальності міжнародні економічні відносини

www.eskimosi.in.ua © 2005-2009

Київський національний університет

імені Тараса Шевченка

Інститут міжнародних відносин

Кафедра міжнародних валютно-кредитних

і фінансових відносин

Укладач: д.е.н., професор Циганов С.А.

ГРОШОВО-КРЕДИТНІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ
Затверджено

Вченою Радою Інституту

"02 " липня 2008 р.

протокол № 12


КИЇВ – 2008
Вступ


Робоча навчальна програма вивчення дисципліни “Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” призначена для студентів спеціальності – міжнародні економічні відносини.

Дисципліна “Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” входить до переліку професійно орієнтованих дисциплін за фаховим спрямуванням і вивчає специфічні економічні відносини та інститути, закономірності розвитку та сучасні тенденції грошових та кредитних систем зарубіжних країн, проблеми формування світової та регіональних грошово-кредитних систем.

Програма курсу базується знаннях та вміннях, отриманих при вивченні таких курсів, як “Економічна теорія”, “Макроекономіка”, “Теорія грошей та грошового обігу”, “Кредит та банківська справа” тощо. Водночас вона закладає знання, необхідні при вивченні таких курсів, як “Управління ризиками в міжнародних банківських операціях”, “Теорія і практика валютного курсу”, “Міжнародні валютно-кредитні відносини” тощо.

Метою вивчення курсу є формування у майбутніх фахівців системи спеціальних знань у сфері закономірностей розвитку та структури сучасних грошово-кредитних систем.

Вивчення дисципліни “Грошово-кредитні системи зарубіжних країн” передбачає теоретичну підготовку з питань:

 • сутність та структура грошово-кредитних систем;

 • основні типи та еволюція грошових та кредитних систем;

 • інтеграційні процеси та інші тенденції у грошово-кредитній сфері;

 • національні особливості сучасних грошово-кредитних систем;

 • основні типи та національні особливості грошово-кредитної політики;

 • структура та основи функціонування грошово-кредитних систем країн з розвиненою ринковою економікою.

У результаті вивчення даного курсу студент також повинен вміти:

 • вільно орієнтуватися в типах грошових систем;

 • аналізувати етапи розвитку та специфічні особливості національних грошових та кредитних систем;

 • розрізняти типи кредитних систем та кредитних установ;

 • орієнтуватися в національних особливостях регулювання грошово-кредитної сфери;

 • робити висновки щодо можливостей застосування в Україні окремих елементів грошово-кредитної політики.

Важливою складовою частиною роботи студентів є самостійна підготовка ними матеріалів, питань, завдань з кожної теми навчального курсу. Оскільки навчальним планом передбачено виділення навчального часу для самостійної роботи студентів, частина обов'язкового програмного матеріалу виноситься на самостійне вивчення студентів.

Загальний обсяг годин – 54 годин, у тому числі:

– 18 лекційних

– 14 практичних

– 22 самостійної роботи


Тематичний план дисципліни
з/п

Теми

Лекції


Семін.

заняття

Самост.

робота

Конт-рольСутність та основні типи грошово-кредитних систем

2

2

2


Еволюція та сучасний стан грошово-кредитної системи США

2

2

4


Грошово-кредитна система Великобританії

2

2

2

*Грошово-кредитна система країн Європейського валютного союзу

6

4

6


Грошово-кредитні системи країн Південно-Східної Азії

2

2

2

*Закономірності становлення та розвитку грошово-кредитних систем країн з перехідною економікою

4

2

6


ВСЬОГО


18

14

22


* модульний контроль.

Залікові бали:
Практичні заняття – 7 х 5 = 35 балів

Модульний контроль (письмове тестування) 2 х 5 = 10 балів

Підготовка реферату–кейсу – 10 балів

Підготовка презентації – 5 балів

Підготовка тематичного кросворду – 5 балів

Залікове тестування – 35 балів

Разом – 100 балів.
ТЕМИ ЛЕКЦІЙ І ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ


Лекція 1. Вступ до курсу. Сутність та основні типи грошово-кредитних систем (2 год.).

1. Сутність та основні елементи грошових систем.

2. Основні типи грошових систем та їх еволюція.

3. Характерні риси та особливості сучасних грошових систем.

4. Сутність, структура та основні типи кредитних систем.

5. Сучасні тенденції розвитку кредитних систем.


Семінар 1. Сутність та основні типи грошово-кредитних систем (2 год.).

1. Сутність та структура грошової системи.

2. Становлення та основні типи грошових систем. Характерні риси сучасного етапу їх розвитку.

3. Сутність та основні елементи кредитної системи.

4. Основні типи та характерні риси сучасних кредитних систем.

5. Основні функції та типи центральних банків.

6. Сучасні тенденції розвитку кредитних систем.


Завдання для самостійної роботи – 2 год.

 1. Як співвідносяться між собою національна грошова та національна валютна система?

 2. Які етапи можна виділити в розвитку грошових і кредитних систем?

 3. З чим пов'язані процеси інтеграції у грошово-кредитній сфері?


Лекція 2. Еволюція та сучасний стан грошово-кредитної системи США (4 год.).

1. Специфічні особливості та основні етапи розвитку грошової системи США.

2. Проблеми інфляції та структура грошової маси в США.

3. Характерні риси та основні етапи розвитку кредитної системи США.

4. Структура комерційних банків.

5. Банківське право та банківський нагляд в США.

6. Спеціалізовані фінансово-кредитні інститути.

7. Основні тенденції розвитку кредитної системи США.


Семінар 2. Еволюція та сучасний стан грошово-кредитної системи США (2 год.).

1. Особливості та характеристика основних елементів грошової системи США.

2. Еволюція грошової системи США:

3. Особливості розвитку та етапи формування кредитної системи США.

4. Структура ФРС та її роль в кредитній системі США.

5. Особливості функціонування та види комерційних банків в США.

6. Спеціалізовані фінансово-кредитні установи в кредитній системі США.

7. Форми концентрації та централізації банківського капіталу в США.

8. Банківський нагляд у США. Федеральна корпорація страхування депозитів.

Завдання для самостійної роботи – 4 год.

1. Проаналізуйте структуру грошової маси та проблеми грошового обігу в США в сучасних умовах.

 1. Назвіть особливості підпорядкування та організаційної структури комерційних банків США.

 2. Яку структуру мають баланси федеральних резервних банків у США?

 3. Які установи в США належать до депозитних? Дайте їх характеристику.


Лекція 3. Грошово-кредитна система Великобританії ( 2 год.).

 1. Специфічні риси та основні етапи становлення грошової системи Великобританії.

 2. Характеристика сучасного стану грошової системи.

 3. Англійський фунт як резервна валюта. Перспективи інтеграції до ЄВС.

 4. Характеристика кредитної системи Великобританії.

 5. Банк Англії як центральний емісійний банк країни.

 6. Структура банківського сектора.

 7. Небанківські фінансово-кредитні інститути.


Семінар 3. Грошово-кредитна система Великобританії (2 год.).

 1. Особливості грошово-кредитної системи Великобританії.

 2. Етапи формування сучасної грошової системи та її складові елементи.

 3. Фунт стерлінгів як резервна валюта. Стерлінгова зона та роль фунта в ЄВС.

 4. Структура кредитної системи.

 5. Структура та функції Банка Англії. Грошово-кредитна політика.

 6. Роздрібні банки. Оптові банки.

 7. Небанківський сектор у Великобританії.

Завдання для самостійної роботи – 2 год.

 1. Проаналізуйте роль фунту стерлінгів як резервної валюти та його місце в ЄВС.

 2. Які банки є системоутворюючими в структурі кредитних відносин Великобританії ?


Лекція 4. Грошово-кредитна система країн Європейського валютного союзу ( 6 год.).

 1. Передумови створення Європейської системи центральних банків (ЄСЦБ) і єдиної європейської валюти.

 2. Етапи введення єдиної європейської валюти.

 3. Організаційна структура і функції ЄСЦБ.

 4. Механізм та основні напрямки монетарної політики ЄСЦБ.

 5. Етапи розвитку та специфічні риси грошово-кредитної системи Німеччини.

 6. Особливості та структура грошово-кредитної системи Франції.

 7. Формування та сучасна структура грошово-кредитної системи Італії.


Семінар 4. Грошово-кредитна система Європейського валютного союзу ( 4 год.).

 1. Етапи створення Європейського валютного союзу.

 2. Економіко-правовий статус і функції ЄСЦБ.

 3. Інструментарій та основні напрямки монетарної політики ЄСЦБ.

 4. Еволюція грошово-кредитної системи Німеччини.

 5. Специфіка та основні етапи розвитку грошової системи Франції.

 6. Структура та особливості формування грошово-кредитної системи Італії.
Завдання для самостійної роботи – 6 год.

 1. Які основні напрямки європейської валютної інтеграції?

 2. Проаналізуйте структуру грошової маси та грошово-кредитну політику у країнах ЄВС у сучасних умовах.

 1. Як здійснюється контроль за діяльністю комерційних банків у країнах ЄВС?

 2. Охарактеризуйте сучасні проблеми функціонування євро.


Лекція 5. Грошово-кредитні системи країн Південно-Східної Азії ( 2 год.).

 1. Особливості формування грошово-кредитної системи країн Південно-Східної Азії: порівняльний аналіз.

 2. Структура та сучасний стан грошової системи країн Південно-Східної Азії.

 3. Основні елементи кредитної системи країн Південно-Східної Азії.

 4. Грошово-кредитна система Японії.

 5. Грошово-кредитна система Китаю.

 6. Грошово-кредитні системи Південної Кореї, Тайваню, Сінгапуру, Таїланду, Індонезії.


Семінар 5. Грошово-кредитні системи країн Південно-Східної Азії ( 2 год.).

 1. Генезис грошової системи країн Південно-Східної Азії.

 2. Інфляція та грошово-кредитна політика у країнах Південно-Східної Азії.

 3. Перетворення ієни у регіональну резервну валюту

 4. Специфічні риси та структура кредитної системи країн Південно-Східної Азії: порівняльний аналіз.

 5. Банківські та небанківські фінансово-кредитні установи країн Південно-Східної Азії.


Завдання для самостійної роботи – 2 год.

 1. Які основні етапи розвитку грошово-кредитної системи Японії.

 2. Особливості грошово-кредитних систем нових індустріальних країн Південно-Східної Азії.

 3. Яке місце посідають державні кредитно-фінансові установи у кредитній системі Японії ?


Лекція 6. Закономірності становлення та розвитку грошово-кредитних систем країн з перехідною економікою ( 4 год.).

 1. Еволюція та сучасні тенденції в розвитку грошово-кредитних систем країн з перехідною економікою.

 2. Специфічні особливості формування інфраструктури грошового ринку та ринку банківських послуг країн СНД..

 3. Перехід до грошово-кредитної системи ринкового типу.

 4. Грошово-кредитні системи колоніально-залежного типу.


Семінар 6. Закономірності становлення та розвитку грошово-кредитних систем країн з перехідною економікою ( 2 год.).

 1. Проблеми формування грошово-кредитних систем ринкового типу в постсоціалістичних країнах.

 2. Грошова та кредитна система Росії та країн СНД.

 3. Грошово-кредитні системи колоніально-залежного типу.

 4. Утворення національних центральних банків у країнах з перехідною економікою.

 5. Проведення грошових реформ і впровадження власних валют у країнах з перехідною економікою.


Завдання для самостійної роботи – 6 год.

 1. Охарактеризуйте проблеми формування грошово-кредитних систем ринкового типу в постсоціалістичних країнах.

 2. Проаналізуйте чинники інфляційних процесів у країнах з перехідною економікою.

 3. Ефект заміщення у грошових системах країн, що розвиваються.

 4. Функції банку розвитку у країнах, що розвиваються.ЛІТЕРАТУРА до окремих тем:

До теми 1.

 1. Валютное регулирование в системе государственного управления экономикой / Под ред. В.М. Крашенинникова. – М.: ИНФРА-М, 2003.

 2. Вешкин Ю.Г., Авагян Г.Л. Банковские системы зарубежных стран: Курс лекций. – М.: Экономистъ, 2004.

 3. Долан Э. и др. Деньги, банки и денежно-кредитная политика. – СПб, 1994.

 4. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Уч-к / Под ред. Л.Н. Красавиной. – М.: Финансы и статистика, 2000.

 5. Шнирков О.І., Кузнецов О.В., Кульпінський С.В. Європейський валютний союз: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2001.

 6. Капустин М.Г. Евро и его влияние на мировые финансовые рынки. – М.: ДеКА, 2000.


До теми 2.

 1. Долан Э. и др. Деньги, банки и денежно-кредитная политика. – СПб., 1994.

 2. Іванов В.М., Софіщенко І.Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. – К.: МАУП, 2001.

 3. Мишкін Ф.С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків/ Пер. з англ. – К.: Основи, 1998.

 4. Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт. – М.: Инфра - М, 1996.

 5. Смит Вера. Происхождение центральных банков – М.: Институт модели экономики, 1996.

 6. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2001.До теми 3.

 1. Поляков В.П., Московкина Л.А. Структура и функции центральных банков. Зарубежный опыт. – М.: Инфра - М, 1996.

 2. Рисін В.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навч. посіб. – Л.: ЛБІ НБУ, 2001.

 3. Смит Вера. Происхождение центральных банков. – М.: Институт модели экономики, 1996.

 4. Уайтинг Д.П. Осваиваем банковское дело / Пер. с английского. – М.: Юнити, 1996.

 5. Шенаев В.Н., Науменко О.В. Центральный банк в процессе экономического регулирования. – М., 1994.


До теми 4.

 1. Валютное регулирование в системе государственного управления экономикой / Под ред. В.М. Крашенинникова. – М.: ИНФРА-М, 2003.

 2. Вешкин Ю.Г., Авагян Г.Л. Банковские системы зарубежных стран: Курс лекций. – М.: Экономистъ, 2004.

 3. Капустин М.Г. Евро и его влияние на мировые финансовые рынки. – М.: ДеКА, 2000.

 4. Кравець В.М., Кравець О.В. Західноєвропейський банківський бізнес: становлення і сучасність / За ред. В.І. Міщенка. – К.: Знання-Прес, 2003.

 5. Матук Жан. Финансовые системы Франции и других стран. Том 1. Банки: в 2-х книгах. – М.: АО «Финстатинформ», 1994.

 6. Шнирков О.І., Кузнецов О.В., Кульпінський С.В. Європейський валютний союз: Навчальний посібник. – К.: ВПЦ “Київський університет”, 2001.

 7. New Organization Chart of The European Central Bank // www.ecb.int.


До теми 5.

 1. Вешкин Ю.Г., Авагян Г.Л. Банковские системы зарубежных стран: Курс лекций. – М.: Экономистъ, 2004.

 2. Іванов В.М., Софіщенко І.Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. – К.: МАУП, 2001.

 3. Масленников В.В. Зарубежные банковские системы. – М.: ТД «Элит-2000», 2001.

 4. Роде Э. Банки, биржи, валюты современного капитализма / Перевод с немецкого. – М.: Финансы и статистика, 1986.

 5. Щербакова Г.Н. Банковские системы развитых стран. – М.: Экзамен, 2001.


До теми 6.

 1. Деньги, кредит, банки: Учебник. / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Финансы и статистика, 1998.

 2. Іванов В.М., Софіщенко І.Я. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн. – К.: МАУП, 2001.

 3. Масленников В.В. Зарубежные банковские системы. – М.: ТД «Элит-2000», 2001.

 4. Сравнительный анализ денежно-кредитной политики в переходных экономиках. – М.: Экзамен, 2003.

 5. Циганов С.А. Генезис банківських систем у трансформаційних економіках: структурно-функціональний аналіз. К.: Академпрес, 2006.


Періодична література:

 • „Банківська справа”

 • „Банковская практика за рубежом”

 • „Бизнес и банки”

 • „Вісник НБУ”

 • „Деньги и кредит”

 • „Економіка України”

 • „Мировая экономика и международные отношения” тощо.


Інтернет – ресурси:

 1. www.worldbank.org. – сайт Світового банку

 2. www.imf.org. – сайт МВФ

 3. www.federalreserve.gov – сайт ФРС

 4. www.ecb.int. – сайт ЄЦБ

 5. www.banque-france.fr – сайт Банку Франції

 6. www.bankofengland.co.uk – сайт Банку Англії

 7. www.nbp.pl – сайт центрального банку Польщі

 8. www.mnb.hu – сайт центрального банку Угорщини

 9. www.bank.gov.ua – Інтернет – сайт Національного банку України.Питання для контролю:


 1. Характеристика основних елементів грошової системи США.

 2. Долар як розрахункова та резервна валюта.

 3. Еволюція розвитку та етапи формування кредитної системи США.

 4. Структура ФРС та її роль в кредитній системі США.

 5. Інструменти грошово-кредитної політики ФРС.

 6. Особливості функціонування та види комерційних банків в США.

 7. Спеціалізовані фінансово-кредитні установи в кредитній системі США.

 8. Форми концентрації та централізації банківського капіталу в США.

 9. Банківський нагляд у США. Федеральна корпорація страхування депозитів.

 10. Особливості грошово-кредитної системи Великобританії.

 11. Основні етапи та специфічні риси грошової емісії у Великобританії.

 12. Фунт стерлінгів як резервна валюта. Стерлінгова зона та роль фунта в ЄВС.

 13. Структура кредитної системи Великобританії.

 14. Структура та функції банка Англії. Грошово-кредитна політика.

 15. Роздрібні та оптові банки у Великобританії.

 16. Небанківський сектор у Великобританії.

 17. Становлення сучасної європейської валютної системи.

 18. Європейський центральний банк і його монетарна політика.

 19. Основні цілі і інструменти монетарної політики ЄЦБ.

 20. Еволюція грошової системи Німеччини.

 21. Особливості та структура кредитної системи Німеччини.

 22. Федеральний німецький банк: структура та грошово-кредитна політика.

 23. Універсальні та спеціалізовані банки Німеччини.

 24. Федеральне відомство нагляду за кредитною справою.

 25. Основні етапи розвитку грошової системи Франції.

 26. Зона французького франка.

 27. Розвиток та структура кредитної системи Франції, її специфічні риси.

 28. Небанківські фінансово-кредитні установи Франції.

 29. Структура та основні етапи формування грошової системи Італії.

 30. Грошова маса та грошово-кредитна політика Італії..

 31. Структура кредитної системи Італії..

 32. Комерційні банки Італії та їх класифікація

 33. Небанківський сектор Італії..

 34. Інфляція та грошово-кредитна політика Японії.

 35. Перетворення ієни у регіональну резервну валюту

 36. Специфічні риси та структура грошово-кредитної системи країн Східної Азії.

 37. Банківські та небанківські фінансово-кредитні установи Японії.

 38. Проблеми формування грошово-кредитних систем ринкового типу в постсоціалістичних країнах.

 39. Грошова та кредитна система Росії та країн СНД.

 40. Грошово-кредитні системи колоніально-залежного типу.

Схожі:

Програма вивчення дисципліни \"Грошово-кредитні системи зарубіжних країн\" призначена для студентів спеціальності міжнародні економічні відносини iconДисципліна “Грошово – кредитні системи зарубіжних країн”
Банки Англії, які обслуговують зовнішню торгівлю та міжнародні фінансово – кредитні операції називаються
Програма вивчення дисципліни \"Грошово-кредитні системи зарубіжних країн\" призначена для студентів спеціальності міжнародні економічні відносини iconПлан індивідуальної роботи для студентів Четвертого курсу 148 гр з дисципліни «Міжнародна екологічна діяльність та стандартизація»
Міжнародні фінансово-економічні відносини та взаємодія в галузі охорони довкілля
Програма вивчення дисципліни \"Грошово-кредитні системи зарубіжних країн\" призначена для студентів спеціальності міжнародні економічні відносини iconМетодичні рекомендації по самостійному вивченню дисципліни «Економічна теорія» для покращення знань студентів
Основною метою вивчення економічної теорії є формування системи знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва, проблеми...
Програма вивчення дисципліни \"Грошово-кредитні системи зарубіжних країн\" призначена для студентів спеціальності міжнародні економічні відносини iconРобоча програма "Фінанси підприємств" для студентів спеціальності
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки...
Програма вивчення дисципліни \"Грошово-кредитні системи зарубіжних країн\" призначена для студентів спеціальності міжнародні економічні відносини iconПрограма для студентів внз І-ІІ рівнів акредитації спеціальності: 03050401 «Економіка підприємства»
Навчальна програма є обов'язковим нормативним документом, який визначає мету і завдання дисципліни, регламентує її структуру і зміст,...
Програма вивчення дисципліни \"Грошово-кредитні системи зарубіжних країн\" призначена для студентів спеціальності міжнародні економічні відносини iconПрограма для студентів внз І-ІІ рівнів акредитації спеціальності: 03050401 «Економіка підприємства» Розглянуто та погоджено
Навчальна програма є обов'язковим нормативним документом, який визначає мету і завдання дисципліни, регламентує її структуру і зміст,...
Програма вивчення дисципліни \"Грошово-кредитні системи зарубіжних країн\" призначена для студентів спеціальності міжнародні економічні відносини iconДержавний іспит «Міжнародні економічні відносини» 2010 «Неотехнологічні»
Реалізація на світовому ринку технологіч новинок дає змогу інвестування в нові дослідження і розробки для забезпечення безперервності...
Програма вивчення дисципліни \"Грошово-кредитні системи зарубіжних країн\" призначена для студентів спеціальності міжнародні економічні відносини iconПрограма навчальної дисципліни та
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Теоретична механіка" для підготовки молодших спеціалістів...
Програма вивчення дисципліни \"Грошово-кредитні системи зарубіжних країн\" призначена для студентів спеціальності міжнародні економічні відносини iconПрограма нормативної навчальної дисципліни
Програма вивчення нормативної (варіативної) навчальної дисципліни «Статистика» складена відповідно до освітньо-професійної програми...
Програма вивчення дисципліни \"Грошово-кредитні системи зарубіжних країн\" призначена для студентів спеціальності міжнародні економічні відносини iconРобоча програма Електричні машини та комп ’ ютерний електропривід (назва навчальної дисципліни) для студентів спеціальності
Робоча програма перезатверджена на засіданні циклової комісії
Програма вивчення дисципліни \"Грошово-кредитні системи зарубіжних країн\" призначена для студентів спеціальності міжнародні економічні відносини iconМетодичні рекомендації та завдання з дисципліни «Комп’ютерні правові сиситеми» Для студентів заочної форми навчання
Навчальним планом зі спеціальності 03050901 Бухгалтерський облік з дисципліни «Комп'ютерні правові системи» передбачено виконання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи