Програма дисципліни зовнішня політика україни для студентів спеціальності 030400 icon

Програма дисципліни зовнішня політика україни для студентів спеціальності 030400НазваПрограма дисципліни зовнішня політика україни для студентів спеціальності 030400
Дата конвертації27.12.2012
Розмір310.6 Kb.
ТипПрограма
джерело
1. /Зовн_шня Пол_тика Украхни - Робоча навчальна програма.docПрограма дисципліни зовнішня політика україни для студентів спеціальності 030400

www.eskimosi.in.ua © 2005-2008

Київський національний університет


імені Тараса Шевченка


Інститут міжнародних відносин


Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики


Упорядник:

ас. Миронова М.А.


Робоча навчальна програма дисципліни


ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

для студентів спеціальності 6.030400

міжнародні економічні відносини”


Затверджено Вченою Радою ІМВ

26 грудня 2006 р.

протокол № 6


Київ - 2007


ВСТУП

Навчальна дисципліна “Зовнішня політика України” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр” зі спеціальності 6.030400 – “міжнародні економічні відносини”.


Мета та завдання дисципліни – розкриття формування та принципів реалізації зовнішньої політики України від 1944 р. до наших днів. Визначити концептуально-теоретичні та практичні аспекти зовнішньополітичної діяльності України, провести аналіз основних зовнішньополітичних векторів держави.


Місце дисципліни в системі підготовки фахівців у сфері міжнародних відносин

Навчальна дисципліна “Зовнішня політика України” вивчається студентами на ІV курсі протягом 8 семестру (лекцій - 18 годин, практичних занять – 14 годин, самостійна робота - 22 години).


Зв‘язок з іншими дисциплінами

Навчальна дисципліна будується на дисциплінах “Історія України”, “Країнознавство”, “Теорія міжнародних відносин”, “Міжнародні відносини та світова політика”.


Інформаційні джерела

Базові підручники, навчальні посібники (“основна література”), підручники, монографії, словники, енциклопедії, наукові статті (“додаткова література”).


Контроль знань

Контроль знань здійснюється за модульно-рейтинговою системою.

Оцінювання за формами контролю:

 • поточний – до 70 балів за роботу на практичних заняттях та самостійну роботу;

 • модульний – у формі тестування чи контрольної роботи (до 30 балів).

При отриманні студентом менше 30 балів студент вважається таким, що не виконав всі види робіт, передбачених навчальним планом


Тематичний план
Назви тем

Лекції

Семі-

нари

Форма контро-лю

Самос-

тійна робота

1.

Зовнішньополітична діяльність УРСР у 1944-1991 рр.

2

2Поточ-ний


Модульний

2

2.

Концептуально-теоретичні засади зовнішньої політики незалежної України

2

2

2

3.

Відносини України з Росією та співробітництво на пострадянському просторі

2

2

2

4.

Українсько-американські відносини

2

2

2

5.

Європейський Союз та країни Західної Європи у зовнішній політиці України

2

2

2

6.

Відносини України з країнами Центральної, Південно-Східної Європи та Туреччиною

2

-

4

7.

Проблеми безпеки та роззброєння у зовнішній політиці України

2

2

2

8.

Діяльність України в міжнародних організаціях

2

2

2

9.

Країни Азії, Африки та Латинської Америки у зовнішній політиці України

2

-

4

Всього годин

18

14
22ТЕМИ ЛЕКЦІЙ ТА Семінарських занять.

Завдання для самостійної роботи студентів.


ТЕМА 1. Зовнішньополітична діяльність УРСР у 1944-1991 рр.

Лекція 1. УРСР у міжнародних відносинах в 1944-1991 рр. (2 год.).

 1. УРСР у міжнародних відносинах завершального етапу ІІ світової війни. Утворення НКЗС УРСР.

 2. Участь УРСР у розв‘язанні повоєнних проблем Європи (1945-1949 рр.)

 3. УРСР в міжнародних відносинах періоду «холодної війни» (кінець 1940-х – 1980-ті рр.)

Семінар 1. Зовнішньополітична діяльність УРСР у 1944-1991рр. (2 год.).

 1. Х сесія Верховної Ради СРСР та рішення щодо надання республікам зовнішньополітичних повноважень. Утворення НКЗС УРСР.

 2. УРСР - одна з країн-засновниць ООН.

 3. Участь УРСР у повоєнному врегулюванні в Європі та світі.

 4. Ініціативи дипломатії УРСР в ООН.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

 1. Письмово проаналізувати міжнародну ситуацію на завершальному етапі ІІ світової війни і визначити сутність “українського питання” в регіональних та міжнародних відносинах цього періоду.

 2. Підготувати дослідження внутрішніх та зовнішніх чинників визначення основних форм та методів зовнішньополітичної діяльності УРСР у повоєнний період.

Література:

 • Лещенко Л. Україна на міжнародній арені. 1945-1949. - К., 1969

 • Івченко О. Україна в системі міжнародних відносин. - К., 1997

 • Нариси з історії дипломатії України / Під ред. Смолія В.А. - К.: Альтернативи, 2001

 • Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1945-1979-ті роки. - К.: Либідь, 1999

 • Гайдуков Л. Проблеми членства УРСР в ООН у зарубіжній українській історіографії // Вісник Київського університету. Міжнародні відносини. - 1995. - № 3

 • Гайдуков Л. Українське питання в міжнародних відносинах заключного етапу другої світової війни // Вісник Київського університету. Міжнародні відносини. - 1995. - № 5


ТЕМА 2. Концептуально-теоретичні засади зовнішньої політики незалежної України.

Лекція 2. Концептуально-теоретичні засади зовнішньої політики незалежної України. (2 год.).

 1. Засади та напрямки зовнішньої політики України.

 2. Національні інтереси України (зовнішній аспект).

 3. Механізм реалізації зовнішньої політики України.

 4. Концепції "стратегічного партнерства" та "багатовекторності", "нейтралітету" та "позаблоковості".

Семінар 2. Концептуально-теоретичні засади зовнішньої політики незалежної України. (2 год.).

 1. Засади та основні напрямки зовнішньої політики України.

 2. Національні інтереси України (зовнішній аспект).

 3. Механізм реалізації зовнішньої політики України.

 4. Проблеми та досвід реалізації концепцій "стратегічного партнерства" та "багатовекторності", "нейтралітету" та "позаблоковості" у зовнішній політиці України.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Дослідити еволюцію основних напрямків зовнішньої політики України в нормативно-правовому та практичному аспектах.

Література:

 • Основні напрями зовнішньої політики України. Постанова Верховної Ради України від 2 липня 1993р. // Відомості Верховної Ради України. - 14 вересня 1993 р.

 • Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. - К., 1996.

 • Концепція (Основи державної політики) національної безпеки України. Постанова Верховної Ради України 16 січня 1997 р. // Голос України. - 4 лютого 1997 р.

 • Україна на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів. 1991-1995. - К., 1998

 • Рудченко Г.М. Україна дипломатична. - К., 1999

 • Нариси з історії дипломатії України / Під ред. Смолія В.А. - К.: Альтернативи, 2001

 • Зленко А.М. Зовнішня політика України: від романтизму до прагматизму. - К.: Альтернативи, 2001

 • Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / Під ред. Литвина В.М. - К.: Альтернативи, 2001.

 • Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1980-2000 рр.. - К.: Либідь, 2001

 • Жовква І.І. Стратегічне партнерство України. Теорія і практика. К.: Євроатлантикінформ, 2006.-156 с.

 • Стратегічні партнери України: декларації і реалії (тематичний випуск)//Національна безпека та оборона. - 2000.-№12.

 • Гальчинський А. Україна на перехресті геополітичних інтересів. К.: Знання України, 2002.

 • Білоусов М.М. Формування принципів зовнішньої політики незалежної України // Вісник Київського Університету. Міжнародні відносини. - 1993. - Вип.1

 • Мартиненко П. Механізм формування зовнішньої політики // Політика і час. - 1993. - № 7

 • Смолянюк В. У силовому середовищі. Військова могутність суміжних держав як проблема геополітичного визначення України // Політика і час. - 2000. - № 7-8. - С. 11-18

 • Засади стратегічного партнерства (круглий стіл) // Політика і час. - 2000. - № 1, 2, 3.

 • Делікатний Б. Конкретні напрями співпраці. Механізми посилення економічної складової зовнішніх зносин // Політика і час. - 2001. - №12. - С. 31-34


ТЕМА 3. Відносини України з Росією та співробітництво на пострадянському просторі.

Лекція 3. Відносини України з Росією та співробітництво на пострадянському просторі (2 год.).

 1. Українсько-російські відносини: інтереси, етапи, проблеми.

 2. Інтереси України та основні форми співпраці на пострадянському просторі: СНД, ЄврАзЕС, ЄЕП тощо.

 3. Діяльність України в ГУАМ.

Семінар 3. Відносини України з Росією та з країнами пострадянського простору (2 год.).

 1. Українсько-російські відносини: інтереси, етапи, проблеми.

 2. Інтереси України та основні форми співпраці на пострадянському просторі: СНД, ЄврАзЕС, ЄЕП тощо.

 3. Діяльність України в ГУАМ.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Проаналізувати інтереси Росії та України щодо пострадянського простору, подати аналіз механізмів узгодження цих інтересів.

Література:

 • Россия - Украина: 1990-2000. Документы и материалы: В 2-х книгах.- Кн.1: 1990-1995, Кн.2: 1996-2000 // МИД РФ, МИД Украины, М.: Международные отношения, 2001

 • Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива: Монографія / Рада нац.безпеки і оборони України, Нац. інс-т пробл. міжнар. безпеки; За заг ред. Пирожкова С.І. – К.: НІПМБ, 2001. – 625 с.

 • Проблемы и перспективы сотрудничества Украины и России (тематический выпуск)// Національна безпека та оборона.-2006.-№5.

 • Нариси з історії дипломатії України. / Під ред. Смолія В.А. - К.: Альтернативи, 2001

 • Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / Під ред. Литвина В.М. - К.: Альтернативи, 2001

 • Губський Б. Сусіди. А чи завжди партнери? // Політика і час. - 1997. - № 11

 • Будкін В. СНД: зміни статусу неминучі // Політика і час. - 1997. - № 11

 • Гринкевич О. Великий договір: навколо ратифікації // Політика і час. - 1999. - №3. - С. 3-8

 • Кульчицький С. Вибір України: Північноатлантичний Альянс чи слов`янський союз? // Політика і час. - 1999. - №3. - С. 47-59

 • Антонюк О. На пострадянському просторі. Національні інтереси України у контексті геополітики сучасної Росії // Політика і час. - 2000. - № 5-6. - С.10-15

 • Слабковський Ю. Чи життєздатний ГУУАМ? // Політика і час. - 2000. - № 9-10

 • Будкін В., Хахлюк К. Зона вільної торгівлі: проблеми та перспективи (СНД) // Політика і час. - 2001. - №2. - С.19-25

 • Матійчик Я. За ширмою російського "прагматизму". Еволюція зовнішньополітичних орієнтацій РФ та російсько-українські відносини // Політика і час. - 2001. - № 5. - С. 82-89

 • Чалий В. ГУУАМ та інші регіональні об`єднання: оцінка потенціалів // Нова політика. - 2001. - № 3. - С.6-10

 • Годин Ю. Вступит ли Украина в славянский Союз? // Международная жизнь. - 2001. - № 4. - С. 101-106

 • Уайт С., Лайт М. Белоруссия, Молдавия, Украина: к Востоку или Западу? // Международная жизнь. - 2001. - № 7. - С. 59-60

 • Взаємовідносини Росії та України в контексті європейської інтеграції: круглий стіл // Національна безпека і оборона. – 2003. – №1(37). – С.2-44

 • Україна та Євразійське економічне співтовариство: інтеграція чи співробітництво? // Національна безпека і оборона. – 2002. - №12(36). – С.34-36

 • Фомін С. Інтеграційні процеси та пошук зовнішньоекономічних пріоритетів України // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003. - №2. – С.42-58

 • Михайленко М. Шлях із “сірої” зони. Вплив США та Росії на українську зовнішню політику у контексті геоекономічної інтеграції в Євразії.//Політика і час.-2002.-№6.-сс.44-49.

 • Україна та Євразійське економічне співтовариство: інтеграція чи співробітництво?// Національна безпека та оборона.-2002.-№12.

 • ГУУАМ: реалії і перспективи (тематичний випуск)// Національна безпека і оборона.-2001.-№7.


ТЕМА 4. Українсько-американські відносини.

Лекція 4. Українсько-американські відносини (2 год.).

 1. Місце США у системі зовнішньополітичних пріоритетів України та місце України у зовнішньополітичній стратегії США.

 2. Етапи українсько-американських відносин.

 3. Проблеми українсько-американських відносин та механізми їх подолання.

Семінар 4. Еволюція розвитку українсько-американських відносин (2 год.).

 1. Місце США у системі зовнішньополітичних пріоритетів України та місце України у зовнішньополітичній стратегії США.

 2. Договірно-правова база двосторонніх відносин.

 3. Етапи українсько-американських відносин.

 4. Проблеми українсько-американських відносин та механізми їх подолання.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Визначити потенціал розвитку українсько-американських відносин.

Література:

 • Хартія українсько-американського партнерства, дружби і співробітництва від 22 листопада 1994р.) // Голос України. - 1994. - № 226

 • Івченко О. Україна в системі міжнародних відносин. - К., 1997

 • Голенко О.І., Камінський Є.Є., Кірсенко М.В. та ін. під ред. Смолія В.А. Нариси з історії дипломатії України. - К.: Альтернативи, 2001

 • Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / Під ред. Литвина В.М. - К.: Альтернативи, 2001

 • Камінський Є., Дашкевич А. Політика США щодо України. К.: Політична думка, 1998.

 • Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. – М.: Международные отношения, 2000.

 • Гальчинський А. Україна на перехресті геополітичних інтересів. К.: Знання України, 2002.

 • Грищенко Т. Геостратегія постбіполярності. Сучасні американські концепції і Україна//Політична думка.-1997.-№1.-сс.121-140.

 • Д’Аньєрі П. Повернутися до Заходу спиною? Пріоритет національних інтересів у відносинах України та США.//Політика і час.-№2.-2003.-сс.39-44.

 • Іжак О.І. Україна в новій стратегії США: як нормалізувати відносини? //Політика і час.-№1.-2003.-сс.35-43.

 • Лендьєл М.Формування стратегії США в “українському питанні”// Політична думка.-1997.-№4.-сс.141-153.

 • Чумак В.М. Ядерна стратегія США: від перевершення до нерозповсюдження. К.: НІСД, 1999.

 • США повинні розглядати Україну як ключову державу в Європі // Дзеркало тижня. - 5-11 серпня 2000р.

 • Рудич П. Україна – Росія – Євроатлантика: деякі аспекти взаємовідносин // Людина і політика. – 2000. - №3. – С.40-44

 • Сушко О. Політика США та Росії стосовно України: порівняльна оцінка ефективності // Український монітор. – 2003. – Весна. – С.80-89

 • А.де Тангі. Вашингтон – Москва – Київ, 11 вересня утворює поворот. / Цикл лекцій дискусій “Еволюція міжнародних відносин після 11 вересня 2001 р.” – 2003. – С.57-89

 • Михайленко М. Шлях із “сірої” зони. Влив США та Росії на українську зовнішню політику у контексті геоекономічної інтеграції в Євразії // Політика і час. – 2002. - №6. – С.44-49

 • Ukraine, Europe and the United States.Towards a new Euro-Atlantic security architecture / ed. by Janes J., Kokoshinsky O., Wittschorek P. - Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2000. - 128p.Тема 5. Європейський Союз та країни Західної Європи у зовнішній політиці України.

Лекція 5. Європейський Союз та країни Західної Європи у зовнішній політиці України (2 год.).

 1. Місце ЄС у зовнішньополітичній стратегії України та політика ЄС щодо України.

 2. Міжнародно-правова база та механізми співробітництва України та ЄС.

 3. Роль двосторонніх відносин з країнами Західної Європи в системі зовнішньополітичних пріоритетів України.

Семінар 5. Європейський Союз та країни Західної Європи у зовнішній політиці України (2 год.).

 1. Місце ЄС у зовнішньополітичній стратегії України та політика ЄС щодо України.

 2. Міжнародно-правова база та механізми співробітництва України та ЄС.

 3. Наслідки розширення ЄС на Схід для України.

 4. Ключові інтереси України щодо країн Західної Європи (відносини України з Німеччиною, Францією, Великобританією, країнами Південної та Північної Європи).

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Проаналізувати еволюцію підходів та цілей ЄС щодо України й визначити потенціал відносин Україна – ЄС.

Література:

 • Угода про партнерство і співробітництво між Європейським Союзом та Україною від 14 червня 1994 року. – Представництво Європейської Комісії в Україні, 1994

 • Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України // Політика і час. - 2000. - № 3-4 (спецвипуск). - С. 15-26

 • Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО: інтеграційні перспективи України. - К.: Інститут Євроатлатичного співробітництва, 2003

 • Повідомлення Європейської комісії для Ради та Європейського парламенту. Розширена Європа – сусідство. Нова структура відносин з нашими східними та південними сусдами (неофіційний переклад). – Брюссель, 11.03.2003. – СОМ (2003)104 final

 • Послання Європейської Комісії. Підготовка до впровадження нового інструменту для сусідства // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003. - №3. – С.65-76

 • Спільна доповідь з виконання Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і ЄС // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003. - №3. – С.54-65

 • Указ Президента України про затвердження стратегії інтеграції України до Європейського Союзу // Політика і час. - 2000. - № 3-4 (спецвипуск). - С. 30-35

 • План дій Україна-Європейський Союз. К.: ТОВ «Компанія Лік», 2005.-40 с.

 • Копійка, В. Шинкаренко, Т. Європейський союз: заснування і етапи становлення. – Київ, 2000. – 319 с.

 • Шнирков О.І., Копійка В.В., Муравйов В.І. Україна – Європейський Союз: економіка, політика, право. – К.:ВПЦ Київський університет, 2006.-268 с.

 • Розширення ЄС і Україна (тематичний випуск)//Національна безпека та оборона.-2001.-№11.

 • Проблеми європейської інтеграції (тематичний випуск)//Національна безпека та оборона.-2005.-№7.

 • Україна і Європа (1990-2000рр.) / Анотована історична хроніка під ред. Мельниковської І.М., Євсєєнко І.В., Знаменська М.В., Мартинов А.Ю., Нікіфорук Д.І. - В 2-х частинах. - К., 2001

 • Хоффманн Л., Мьоллерс Ф. Україна на шляху до Європи. - К.: Фенікс, 2001. - 343с.

 • Проблеми та перспективи інтеграції України до ЄС // Національна безпека і оборона. - 2000. - № 9. - С. 15-24

 • Сіденко В. Україна - ЄС: потрібна новітня модель зовнішньої торгівлі // Політика і час. - 2001. - № 7. - С. 48-50

 • Стратегічне партнерство в контексті європейської інтеграції (круглий стіл) // Політика і час. - 2001. - № 8. - С. 3-12

 • Розширення ЄС і Україна (аналітична доповідь УЦЕПД) // Національна безпека і оборона. - 2001. - № 11. - С.2-42

 • Україна та ЄС: між інтеграцією та виключенням // Національна безпека і оборона. - 2001. - № 11. - С. 57-59

 • Гальчинський А. На пересечении интересов // Зеркало недели. – 2002. - №25(400). – С.6

 • Гальчинський А. Нові можливості євроінтеграційної стратегії України // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003. - №3. – С.1-9

 • Громадськи Г., Сушко О., Валь М., Волчук К. Більше ніж сусід. Розширений ЄС та Україна (пропозиції щодо майбутньої політики ЄС стосовно України) // Український монітор. – 2003. – Весна. – С.57-70

 • Денисюк В. На периферії Європейських інтересів // Політика і час. – 2002. - №9. – С.21-37

 • Дергачов О. Розширення ЄС: нові параметри європейського курсу України // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003.-№1.-С.70-79

 • Дергачов О. Розширення ЄС: прогноз геополітичної ситуації для України // Національна безпека і оборона. – 2001. - №11(23). – С.52-54

 • Немиря Г. Європейський Союз і Україна: старі партнери – нові сусіди? // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003. - №1. – С.1-19

 • Сушко О. Ініціатива сусідства і майбутнє Європи // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003. - №2. – С.25-33

 • Чалий О. Стан та перспективи співробітництва між Україною та Європейським Союзом // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003. - №4. – С.33-40

 • Федуняк С.Г. Неофункціональні та нормативні підходи у політиці ЄС і НАТО щодо інтеграції України до євроатлантичного простору// Актуальні проблеми міжнародних відносин.-2004.-Вип.45.-част 2.-сс. 31-38.


ТЕМА 6. Відносини України з країнами Центральної, Південно-Східної Європи та Туреччиною.

Лекція 6. Відносини України з країнами Центральної, Південно-Східної Європи та Туреччиною (2 год.).

 1. Місце країн ЦСЄ в зовнішній політиці України, фактори, що його визначають.

 2. Участь України в субрегіональному співробітництві.

 3. Українсько-турецькі відносини та ОЧЕС.

 4. Україна та конфлікти на Балканах.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Дослідити проблему судноплавства по Дунаю в контексті геоекономічних інтересів України.

 2. Визначити основні чинники, що впливають на еволюцію відносин України з країнами ЦСЄ.

Література:

 • Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива: Монографія / Рада нац.безпеки і оборони України, Нац. інс-т пробл. міжнар. Безпеки; За заг ред. Пирожкова С.І. – К.: НІПМБ, 2001. – С.405-487

 • Розширена Європа та виклики безпеці в Чорноморсько-Каспійському регіоні: Збірка статей на основі матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / НІПМБ, Фонд Ф.Еберта, К., 2003.

 • Договір про відносини добросусідства і співробітництва між Україною і Румунією // Політика і час. - 1997. - № 7

 • Гайдуков Л. Українсько-турецькі відносини: історія, сьогодення, перспективи // Вісник Київського університету. Міжнародні відносини. - 1998. - № 9

 • Білан В.М. Українсько-угорський спільний кордон в геополітиці Східно-Центральної Європи 1991-1999 // Науковий вісник Дипломатичної Академії України. - 2001. - Вип.4

 • Побережний В. Туреччина у зовнішній політиці України // Нова політика. - 2001. - №3. - С.29-33

 • Розширення ЄС і Україна: погляд з центральноєвропейських країн-кандидатів // Національна безпека і оборона. - 2001. - № 11. - С.43-51

 • Зюлковський М. Розширення ЄС. Польща і Україна: виклики майбутнього сусідства // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003. - №2. – С.19-24

 • Польсько-українські віднсини після вступу Польщі в ЄС: більше оптимізму // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003. - №4. – С.57-60

 • Рудаков П. Європейський Союз – Польща – Україна – Росія: нові засади і моделі відносин у нових історичних умовах // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003. - №4. – С.52-56

 • Елементи стратегії ЄС щодо України (Чеський погляд. Виклад політики) // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003. - №4. – С.61-69


ТЕМА 7. Проблеми безпеки та роззброєння у зовнішній політиці України.

Лекція 7. Проблеми безпеки та роззброєння у зовнішній політиці України (2 год.).

 1. Основні проблеми безпеки України (зовнішній аспект) та механізми її гарантування.

 2. Відносини Україна – НАТО.

 3. Відносини Україна – ОБСЄ.

 4. Миротворча діяльність України.

Семінар 7. Проблеми безпеки та роззброєння у зовнішній політиці України (2 год.).

 1. Еволюція відносин України та НАТО.

 2. Розвиток відносин України та ОБСЄ.

 3. Проблема ядерного роззброєння та скорочення звичайних озброєнь (ДЗЗСЄ, Договір про відкрите небо).

 4. Миротворча діяльність України.

Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Визначити основні форми та ефективність участі України в проектах по гарантуванню міжнародної безпеки.

Література:

 • Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / Під ред. Литвина В.М. - К.: Альтернативи, 2001

 • Миротворча діяльність України: координація з НАТО та іншими структурами безпеки. – К.: Стилос, 2002.

 • Меморандум про гарантії у зв`язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994р. // Голос України. - 9 грудня 1994р.

 • Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО // Урядовий кур`єр. - 12 липня 1997р.

 • Безпека: міжнародні та національні аспекти (аналітична доповідь УЦЕПД) // Національна безпека і оборона. - 2000. - № 7

 • Галака С.П. Проблеми нерозповсюдження ядерної зброї у міжнародних відносинах.-К.:ВПЦ “Київський університет”, 2002.

 • Чумак В.М. Ядерна стратегія США: від перевершення до нерозповсюдження. К.: НІСД, 1999.

 • Гончаренко О. Ступаючи на європейський шлях. Проблеми та песпективи євроатлантичної інтеграції України// Політика і час.-2002.-№11.-сс.33-37.

 • Федуняк С.Г. Неофункціональні та нормативні підходи у політиці ЄС і НАТО щодо інтеграції України до євроатлантичного простору// Актуальні проблеми міжнародних відносин.-2004.-Вип.45.-част 2.-сс. 31-38.

 • Україна-НАТО (тематичний випуск)//Національна безпека та оборона.-2006.-№9.

 • Україна-НАТО: здобутки, проблеми, перспективи // Національна безпека і оборона. - 2000. - № 8. - С.2-12

 • Тибінка І., Ялова О. На принципах особливого партнерства. Українсько-канадські семінари з питань безпеки // Політика і час. - 2000. - № 11-12. - С. 33-37

 • Девід Карнз. Відносини між НАТО і Україною: перспективи розвитку // Національна безпека і оборона. - 2000. - № 8. - С. 26-36

 • Перепелиця Г. Україна - НАТО: перспективи співробітництва // Національна безпека і оборона. - 2000. - № 8. - С. 37-47

 • П`ять років у Раді Європи // Політика і час. - 2001. - №1 (спецвипуск)

 • Гречанінов В. Під без`ядерною парасолькою // Політика і час. - 2001. - №8

 • Буркхард П. Україна - ОБСЄ: особлива форма співробітництва // Політика і час. - 2001. - № 6.- С.63-65

 • Мовчан М. Україна - НАТО: проблеми та перспективи // Нова політика. - 2001. - № 3. - С.26-28

 • Дорд Джон Роунер. Європейська безпека: наслідки розширення НАТО та ЄС // Національна безпека і оборона. - 2001. - № 9. - С.46-48

 • Військова безпека України на межі тисячоліть. – К., Стилос, 2002

ТЕМА 8. Діяльність України в міжнародних організаціях.

Лекція 8. Діяльність незалежної України в ООН. (2 год.).

 1. Напрямки діяльності України в ООН.

 2. Підходи України до проблеми реформування ООН.

Семінар 8. Діяльність України в міжнародних організаціях (2 год.).

 1. Пріоритети діяльності України в ООН на сучасному етапі.

 2. Участь України в міжнародних економічних організаціях.

 3. Проблема вступу України до СОТ.


Завдання для самостійної роботи (2 год.)

Визначити пріоритети діяльності України в ООН на сучасному етапі.

Література:

 • Нариси з історії дипломатії України. / Під ред. Смолія В.А. - К.: Альтернативи, 2001

 • Зленко А.М. Зовнішня політика України: від романтизму до прагматизму. - К.: Альтернативи, 2001

 • Головування України в Раді Безпеки ООН. - К., 2001

 • Бруз В.С. Україна в ООН: проблеми міжнародної та національної безпеки // Політична думка. - 1994. - № 4

 • Бруз В.С. Українська дипломатія в ООН // Науковий вісник Дипломатичної Академії України. - 1998. - Вип.1

 • Циганкова Т.М., Гордєєва Т.Ф. Міжнародні організації. – К.: КНЕУ, 2001. – С.106-147

 • Україна і СОТ (тематичний випуск)//Національна безпека та оборона.-2002.-№6.ТЕМА 9. Країни Азії, Африки та Латинської Америки у зовнішній політиці України.

Лекція 9. Країни Азії, Африки та Латинської Америки у зовнішній політиці України (2 год.).

 1. Інтереси України щодо регіонів Азії, Африки та Латинської Америки.

 2. Основні принципи та форми розбудови відносин з країнами Азії, Африки та Латинської Америки.

 3. Пріоритети України серед країн Азії, Африки та Латинської Америки.

Завдання для самостійної роботи (4 год.)

 1. Визначити потенціал та пріоритетні сфери співробітництва України з країнами Азії, Африки та Латинської Америки.

 2. Підготувати доповідь про двосторонні відносини з країнами регіону (країна на вибір).

Література:

 • Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива: Монографія / Рада нац.безпеки і оборони України, Нац. інс-т пробл. міжнар. Безпеки; За заг ред. Пирожкова С.І. – К.: НІПМБ, 2001. – С.491- 553

 • Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / Під ред. Литвина В.М. - К.: Альтернативи, 2001

 • Декларація про принципи відносин між Україною і Аргентинською Республікою від 27 жовтня 1995р. // Урядовий кур`єр. - 11 листопада 1995р.

 • Заява Президента України Л.Кучми на заключній прес-конференції візиту до Латинської Америки 1 листопада 1995р. // Урядовий кур`єр. - 4 листопада 1995р.

 • Декларація про розвиток та поглиблення відносин Дружби і співробітництва між Україною та КНР від 4 грудня 1995р. // Урядовий кур`єр. - 9 грудня 1995р.

 • Гончарук А. Україна-Китай: нереалізовані можливості та невтрачені перспективи // Політика і час. - 1999. - №2. - С.46-52

 • Заянчковський В. Там, де проходив "Шовковий шлях" // Політика і час. - 2000. - № 11-12. - С. 47-49

 • Білодід Р., Шергін С. Індикатор глобальних змін. Україна і Південно-Східна Азія в ХХ сторіччі // Політика і час. - 2001. - №4. - С. 25-34

 • Андрійчук В. Для інтеграції в систему світогосподарських відносин // Політика і час. - 2001. - № 4. - С.87-97

 • Гайдуков Л., Сін Лі. Основна на сьогодні тенденція. Українсько-китайські відносини: історія, сьогодення, перспективи // Політика і час. - 2001. - № 7. - С. 57-61

 • Пророченко Н. Самої нафти вже не досить. Країни Аравійського півострова: економіка, суспільство та проблеми регіональної інтеграції // Політика і час. - 2001. - № 7. - С. 78-85

 • Гордеев И. Скромное обаяние «жёлтого дракона» // Зеркало Недели. – 2002. – №45

 • Ким В. Афганская ниша // Зеркало недели. – 2002. - №44

 • Свинарчук Є. Після політичного “відкриття”// Політика і час. – 2002. - №10

 • Богаєвський Ю. Дійсно перспективний партнер. Україна-Бразилія: від декларацій і намірів – до конкретної співпраці // Політика і час. – 2001. - №12


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


а) основна

 1. Основні напрями зовнішньої політики України. Постанова Верховної Ради України від 2 липня 1993р. // Відомості Верховної Ради України. - 14 вересня 1993р.

 2. Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996р. - К., 1996

 3. Нариси з історії дипломатії України. / Під ред. Смолія В.А. - К.: Альтернативи, 2001

 4. Україна: утвердження незалежної держави (1991-2001) / Під ред. Литвина В.М. - К.: Альтернативи, 2001

 5. Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1945-1979-ті роки. - К.: Либідь, 1999

 6. Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1980-2000 роки. - К.: Либідь, 2001

 7. Чекаленко Л. Зовнішня політика і безпека України. Людина – Суспільство – Держава – Міжнародні структури : Монографія / Рада нац. безпеки і оборони України. Нац. інст-т проблем між нар. безпеки; За заг. Ред. С.І,Пирожкова - К.: НІМПБ, 2004. – 352 с.

 8. Актуальні проблеми міжнародних відносин. Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин. - Випуск 57. - Частина 1. – 217 с.

 9. Манжола В.А., Андрущенко С.В., Капітоненко М.Г., Константинов В.Ю. Україна в постбіполярній системі міжнародних відносин (аналітична доповідь). – К.: ІМВ, 2006


б) додаткова

 1. Ukraine, Europe and the United States.Towards a new Euro-Atlantic security architecture / ed. by Janes J., Kokoshinsky O., Wittschorek P. - Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2000. - 128p.

 2. А.де Тангі. Вашингтон – Москва – Київ, 11 вересня утворює поворот. / Цикл лекцій дискусій “Еволюція міжнародних відносин після 11 вересня 2001 р.” – 2003. – С.57-89

 3. Андрійчук В. Для інтеграції в систему світогосподарських відносин // Політика і час. - 2001. - № 4. - С.87-97

 4. Андрущенко (Гринько) С.В. Україна в сучасному геополітичному середовищі. – К.: Логос, 2005

 5. Антонюк О. На пострадянському просторі. Національні інтереси України у контексті геополітики сучасної Росії // Політика і час. - 2000. - № 5-6. - С.10-15

 6. Безпека: міжнародні та національні аспекти (аналітична доповідь УЦЕПД) // Національна безпека і оборона. - 2000. - № 7

 7. Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические императивы. – М.: Международные отношения, 2000.

 8. Білан В.М. Українсько-угорський спільний кордон в геополітиці Східно-Центральної Європи 1991-1999 // Науковий вісник Дипломатичної Академії України. - 2001. - Вип.4

 9. Білодід Р., Шергін С. Індикатор глобальних змін. Україна і Південно-Східна Азія в ХХ сторіччі // Політика і час. - 2001. - №4. - С. 25-34

 10. Білоусов М.М. Формування принципів зовнішньої політики незалежної України // Вісник Київського Університету. Міжнародні відносини. - 1993. - Вип.1

 11. Богаєвський Ю. Дійсно перспективний партнер. Україна-Бразилія: від декларацій і намірів – до конкретної співпраці // Політика і час. – 2001. - №12

 12. Будкін В. СНД: зміни статусу неминучі // Політика і час. - 1997. - № 11

 13. Будкін В., Хахлюк К. Зона вільної торгівлі: проблеми та перспективи (СНД) // Політика і час. - 2001. - №2. - С.19-25

 14. Буркхард П. Україна - ОБСЄ: особлива форма співробітництва // Політика і час. - 2001. - № 6.- С.63-65

 15. Взаємовідносини Росії та України в контексті європейської інтеграції: круглий стіл // Національна безпека і оборона. – 2003. – №1(37). – С.2-44

 16. Військова безпека України на межі тисячоліть. – К., Стилос, 2002

 17. Гайдуков Л. Проблеми членства УРСР в ООН у зарубіжній українській історіографії // Вісник Київського університету. Міжнародні відносини. - 1995. - № 3

 18. Гайдуков Л. Українське питання в міжнародних відносинах заключного етапу другої світової війни // Вісник Київського університету. Міжнародні відносини. - 1995. - № 5

 19. Гайдуков Л. Українсько-турецькі відносини: історія, сьогодення, перспективи // Вісник Київського університету. Міжнародні відносини. - 1998. - № 9

 20. Гайдуков Л., Сін Лі. Основна на сьогодні тенденція. Українсько-китайські відносини: історія, сьогодення, перспективи // Політика і час. - 2001. - № 7. - С. 57-61

 21. Гальчинський А. На пересечении интересов // Зеркало недели. – 2002. - №25(400). – С.6

 22. Гальчинський А. Нові можливості євроінтеграційної стратегії України // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003. - №3. – С.1-9

 23. Гальчинський А. Україна на перехресті геополітичних інтересів. К.: Знання України, 2002.

 24. Годин Ю. Вступит ли Украина в славянский Союз? // Международная жизнь. - 2001. - № 4. - С. 101-106

 25. Гончарук А. Україна-Китай: нереалізовані можливості та невтрачені перспективи // Політика і час. - 1999. - №2. - С.46-52

 26. Гордеев И. Скромное обаяние «жёлтого дракона» // Зеркало Недели. – 2002. – №45

 27. Гречанінов В. Під без`ядерною парасолькою // Політика і час. - 2001. - №8

 28. Гринкевич О. Великий договір: навколо ратифікації // Політика і час. - 1999. - №3. - С. 3-8

 29. Громадськи Г., Сушко О., Валь М., Волчук К. Більше ніж сусід. Розширений ЄС та Україна (пропозиції щодо майбутньої політики ЄС стосовно України) // Український монітор. – 2003. – Весна. – С.57-70

 30. Губський Б. Сусіди. А чи завжди партнери? // Політика і час. - 1997. - № 11

 31. Девід Карнз. Відносини між НАТО і Україною: перспективи розвитку // Національна безпека і оборона. - 2000. - № 8. - С. 26-36

 32. Декларація про принципи відносин між Україною і Аргентинською Республікою від 27 жовтня 1995р. // Урядовий кур`єр. - 11 листопада 1995р.

 33. Декларація про розвиток та поглиблення відносин Дружби і співробітництва між Україною та КНР від 4 грудня 1995р. // Урядовий кур`єр. - 9 грудня 1995р.

 34. Делікатний Б. Конкретні напрями співпраці. Механізми посилення економічної складової зовнішніх зносин // Політика і час. - 2001. - №12. - С. 31-34

 35. Денисюк В. На периферії Європейських інтересів // Політика і час. – 2002. - №9. – С.21-37

 36. Дергачов О. Розширення ЄС: нові параметри європейського курсу України // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003.-№1.-С.70-79

 37. Дергачов О. Розширення ЄС: прогноз геополітичної ситуації для України // Національна безпека і оборона. – 2001. - №11(23). – С.52-54

 38. Договір про відносини добросусідства і співробітництва між Україною і Румунією // Політика і час. - 1997. - № 7

 39. Дорд Джон Роунер. Європейська безпека: наслідки розширення НАТО та ЄС // Національна безпека і оборона. - 2001. - № 9. - С.46-48

 40. Елементи стратегії ЄС щодо України (Чеський погляд. Виклад політики) // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003. - №4. – С.61-69

 41. ЄС – Україна – Росія. – Матеріали міжнародної конференції. – Актуальні проблеми міжнародних відносин. – Випуск 62. – Частина 1.

 42. Жовква І.І. Стратегічне партнерство України. Теорія і практика. К.: Євроатлантикінформ, 2006.-156 с.

 43. Засади стратегічного партнерства (круглий стіл) // Політика і час. - 2000. - № 1, 2, 3.

 44. Заява Президента України Л.Кучми на заключній прес-конференції візиту до Латинської Америки 1 листопада 1995р. // Урядовий кур`єр. - 4 листопада 1995р.

 45. Заянчковський В. Там, де проходив "Шовковий шлях" // Політика і час. - 2000. - № 11-12. - С. 47-49

 46. Зленко А.М. Зовнішня політика України: від романтизму до прагматизму. - К.: Альтернативи, 2001

 47. Зюлковський М. Розширення ЄС. Польща і Україна: виклики майбутнього сусідства // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003. - №2. – С.19-24

 48. Камінський Є., Дашкевич А. Політика США щодо України. К.: Політична думка, 1998.

 49. Ким В. Афганская ниша // Зеркало недели. – 2002. - №44

 50. Копійка, В. Шинкаренко, Т. Європейський союз: заснування і етапи становлення. – Київ, 2000. – 319 с.

 51. Критерії членства в СОТ, ЄС та НАТО: інтеграційні перспективи України. - К.: Інститут Євро-атлатичного співробітництва, 2003

 52. Кульчицький С. Вибір України: Північноатлантичний Альянс чи слов`янський союз? // Політика і час. - 1999. - №3. - С. 47-59

 53. Лещенко Л. Україна на міжнародній арені. 1945-1949. - К., 1969

 54. Мартиненко П. Механізм формування зовнішньої політики // Політика і час. - 1993. - № 7

 55. Матійчик Я. За ширмою російського "прагматизму". Еволюція зовнішньополітичних орієнтацій РФ та російсько-українські відносини // Політика і час. - 2001. - № 5. - С. 82-89

 56. Матійчук Я. Європейський екзамен: українсько-польські відносини на тлі пан`європейської інтеграції // Політика і час. - 2001. - № 8. - С. 40-47

 57. Меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994р. // Голос України. - 9 грудня 1994р.

 58. Миротворча діяльність України: координація з НАТО та іншими структурами безпеки. – К.: Стилос, 2002.

 59. Михайленко М. Шлях із “сірої” зони. Влив США та Росії на українську зовнішню політику у контексті геоекономічної інтеграції в Євразії // Політика і час. – 2002. - №6. – С.44-49

 60. Мовчан М. Україна - НАТО: проблеми та перспективи // Нова політика. - 2001. - № 3. - С.26-28

 61. Моцик О. Чорне море єднає нас. Українсько-турецькі відносини на сучасному етапі // Політика і час. - 2001. - № 7 . - С.3-9

 62. Немиря Г. Європейський Союз і Україна: старі партнери – нові сусіди? // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003. - №1. – С.1-19

 63. П`ять років у Раді Європи // Політика і час. - 2001. - №1 (спецвипуск)

 64. Перепелиця Г. Україна - НАТО: перспективи співробітництва // Національна безпека і оборона. - 2000. - № 8. - С. 37-47

 65. План дій Україна-Європейський Союз. К.: ТОВ «Компанія Лік», 2005.-40 с.

 66. Побережний В. Туреччина у зовнішній політиці України // Нова політика. - 2001. - №3. - С.29-33

 67. Повідомлення Європейської комісії для Ради та Європейського парламенту. Розширена Європа – сусідство. Нова структура відносин з нашими східними та південними сусідами (неофіційний переклад). – Брюссель, 11.03.2003. – СОМ(2003)104 final

 68. Польсько-українські відносини після вступу Польщі в ЄС: більше оптимізму // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003. - №4. – С.57-60

 69. Послання Європейської Комісії. Підготовка до впровадження нового інструменту для сусідства // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003. - №3. – С.65-76

 70. Проблеми та перспективи інтеграції України до ЄС // Національна безпека і оборона. - 2000. - № 9. - С. 15-24

 71. Проблемы и перспективы сотрудничества Украины и России (тематический выпуск)// Національна безпека та оборона.-2006.-№5.

 72. Пророченко Н. Самої нафти вже не досить. Країни Аравійського півострова: економіка, суспільство та проблеми регіональної інтеграції // Політика і час. - 2001. - № 7. - С. 78-85

 73. Розширена Європа та виклики безпеці в Чорноморсько-Каспійському регіоні: Збірка статей на основі матеріалів міжнародної науково-практичної конференції / НІПМБ, Фонд Ф.Еберта, К., 2003.

 74. Розширення ЄС і Україна (аналітична доповідь УЦЕПД) // Національна безпека і оборона. - 2001. - № 11. - С.2-42

 75. Розширення ЄС і Україна: погляд з центральноєвропейських країн-кандидатів // Національна безпека і оборона. - 2001. - № 11. - С.43-51

 76. Россия - Украина: 1990-2000. Документы и материалы: В 2-х книгах.- Кн.1: 1990-1995, Кн.2: 1996-2000 // МИД РФ, МИД Украины, М.: Международные отношения, 2001

 77. Рудаков П. Європейський Союз – Польща – Україна – Росія: нові засади і моделі відносин у нових історичних умовах // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003. - №4. – С.52-56

 78. Рудич П. Україна – Росія – Євроатлантика: деякі аспекти взаємовідносин // Людина і політика. – 2000. - №3. – С.40-44

 79. Рудченко Г.М. Україна дипломатична. - К., 1999

 80. Свинарчук Є. Після політичного “відкриття”// Політика і час. – 2002. - №10

 81. Сіденко В. Україна - ЄС: потрібна новітня модель зовнішньої торгівлі // Політика і час. - 2001. - № 7. - С. 48-50

 82. Слабковський Ю. Чи життєздатний ГУУАМ? // Політика і час. - 2000. - № 9-10

 83. Смолянюк В. У силовому середовищі. Військова могутність суміжних держав як проблема геополітичного визначення України // Політика і час. - 2000. - № 7-8. - С. 11-18

 84. Спільна доповідь з виконання Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і ЄС // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003. - №3. – С.54-65

 85. Спільна стратегія Європейського Союзу щодо України // Політика і час. - 2000. - № 3-4 (спецвипуск). - С. 15-26

 86. Стратегічне партнерство в контексті європейської інтеграції (круглий стіл) // Політика і час. - 2001. - № 8. - С. 3-12

 87. Сушко О. Ініціатива сусідства і майбутнє Європи // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003. - №2. – С.25-33

 88. Сушко О. Політика США та Росії стосовно України: порівняльна оцінка ефективності // Український монітор. – 2003. – Весна. – С.80-89

 89. США повинні розглядати Україну як ключову державу в Європі // Дзеркало тижня. - 5-11 серпня 2000р.

 90. Тибінка І., Ялова О. На принципах особливого партнерства. Українсько-канадські семінари з питань безпеки // Політика і час. - 2000. - № 11-12. - С. 33-37

 91. Уайт С., Лайт М. Белоруссия, Молдавия, Украина: к Востоку или Западу? // Международная жизнь. - 2001. - № 7. - С. 59-60

 92. Угода про партнерство і співробітництво між Європейським Союзом та Україною від 16 червня 1994 року. – Представництво Європейської Комісії в Україні, 1994

 93. Указ Президента України про затвердження стратегії інтеграції України до Європейського Союзу // Політика і час. - 2000. - № 3-4 (спецвипуск). - С. 30-35

 94. Україна і Європа (1990-2000рр.) / Анотована історична хроніка під ред. Мельниковської І.М., Євсєєнко І.В., Знаменська М.В., Мартинов А.Ю., Нікіфорук Д.І. - В 2-х частинах. - К., 2001

 95. Україна і СОТ (тематичний випуск)//Національна безпека та оборона.-2002.-№6.

 96. Україна на міжнародній арені. Збірник документів і матеріалів. 1991-1995. - К., 1998

 97. Україна та Євразійське економічне співтовариство: інтеграція чи співробітництво? // Національна безпека і оборона. – 2002. - №12(36). – С.34-36

 98. Україна та ЄС: між інтеграцією та виключенням // Національна безпека і оборона. - 2001. - № 11. - С. 57-59

 99. Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива: Монографія / Рада нац.безпеки і оборони України, Нац. інс-т пробл. міжнар. Безпеки; За заг ред. Пирожкова С.І. – К.: НІПМБ, 2001. – 625 с.

 100. Україна-НАТО (тематичний випуск)//Національна безпека та оборона.-2006.-№9.

 101. Україна-НАТО: здобутки, проблеми, перспективи // Національна безпека і оборона. - 2000. - № 8. - С.2-12

 102. Фомін С. Інтеграційні процеси та пошук зовнішньоекономічних пріоритетів України // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003. - №2. – С.42-58

 103. Хартія про особливе партнерство між Україною та НАТО // Урядовий кур`єр. - 12 липня 1997р.

 104. Хартія українсько-американського партнерства, дружби і співробітництва від 22 листопада 1994р. // Голос України. - 1994. - № 226

 105. Хоффманн Л., Мьоллерс Ф. Україна на шляху до Європи. - К.: Фенікс, 2001. - 343с.

 106. Чалий В. ГУУАМ та інші регіональні об`єднання: оцінка потенціалів // Нова політика. - 2001. - № 3. - С.6-10

 107. Чалий О. Стан та перспективи співробітництва між Україною та Європейським Союзом // Аналітичний щоквартальник Делегації ЄК в України. – 2003. - №4. – С.33-40

 108. Чумак В.М. Ядерна стратегія США: від перевершення до нерозповсюдження. К.: НІСД, 1999.

 109. Шнирков О.І., Копійка В.В., Муравйов В.І. Україна – Європейський Союз: економіка, політика, право. – К.:ВПЦ Київський університет, 2006.-268 с.Питання для контролю


 1. УРСР - одна з країн-засновниць ООН.

 2. Українське питання на Ялтинський (Кримській) конференції.

 3. Участь УРСР на конференції в Сан-Франциско.

 4. Участь УРСР у повоєнному врегулюванні в Європі та світі.

 5. Ініціативи дипломатії УРСР в ООН.

 6. Еволюція основних засад та напрямів зовнішньої політики України.

 7. Національні інтереси України (зовнішній аспект).

 8. Концепції “стратегічного партнерства” та “багатовекторності”, “нейтралітету” та “позаблоковості” в зовнішній політиці України.

 9. Інтереси України щодо Росії.

 10. Інтереси Росії щодо України.

 11. Етапи українсько-російських відносин.

 12. Проблеми українсько-російських відносин та механізми їх подолання.

 13. Інтереси України щодо країн пострадянського простору.

 14. Політика України щодо інтеграційних проектів на пострадянському просторі: СНД, ЄврАзЕС, Союзної держави Росії та Білорусі, ЄЕП тощо.

 15. ГУАМ: мета, основні напрями і перспективи діяльності.

 16. Місце США та України у системі зовнішньополітичних пріоритетів одна одної.

 17. Етапи українсько-американських відносин.

 18. Проблеми українсько-американських відносин та механізми їх подолання.

 19. Політика ЄС щодо України.

 20. Роль ЄС у зовнішньополітичній стратегії України.

 21. Міжнародно-правова база співробітництва України та ЄС.

 22. Механізм співробітництва Україна – ЄС.

 23. Ключові інтереси України щодо країн Західної Європи.

 24. Відносини ЄС - Україна – США.

 25. Відносини ЄС – Україна – Росія.

 26. Основні проблеми безпеки України (зовнішній аспект) та механізми її гарантування.

 27. Відносини Україна – НАТО.

 28. Відносини Україна – ОБСЄ.

 29. Миротворча діяльність України.

 30. Проблема ядерного роззброєння та контролю над звичайними озброєннями у зовнішній політиці України на сучасному етапі.

 31. Місце країн ЦСЄ в системі зовнішньополітичних пріоритетів України.

 32. Участь України в субрегіональному співробітництві в ЦСЄ.

 33. Україна і ЦЄІ.

 34. Україна і ОЧЕС.

 35. Україна та конфлікти на Балканах.

 36. Українсько-турецькі відносини.

 37. Інтереси України щодо регіонів Азії, Африки та Латинської Америки.

 38. Основні принципи та форми розбудови відносин з країнами Азії, Африки та Латинської Америки.

 39. Напрямки діяльності України в ООН.

 40. Підходи України до проблеми реформування ООН.

 41. Участь України в діяльності міжнародних економічних організацій.

 42. Проблема вступу України до СОТ.
Схожі:

Програма дисципліни зовнішня політика україни для студентів спеціальності 030400 iconРобоча програма "Фінанси підприємств" для студентів спеціальності
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Фінанси підприємств» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки...
Програма дисципліни зовнішня політика україни для студентів спеціальності 030400 iconПрограма навчальної дисципліни та
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Теоретична механіка" для підготовки молодших спеціалістів...
Програма дисципліни зовнішня політика україни для студентів спеціальності 030400 iconРобоча програма Електричні машини та комп ’ ютерний електропривід (назва навчальної дисципліни) для студентів спеціальності
Робоча програма перезатверджена на засіданні циклової комісії
Програма дисципліни зовнішня політика україни для студентів спеціальності 030400 iconПрограма для студентів внз І-ІІ рівнів акредитації спеціальності: 03050401 «Економіка підприємства»
Навчальна програма є обов'язковим нормативним документом, який визначає мету і завдання дисципліни, регламентує її структуру і зміст,...
Програма дисципліни зовнішня політика україни для студентів спеціальності 030400 iconРобоча програма Електричні машини та основи електроприводу (назва навчальної дисципліни) для студентів спеціальності
«Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів»
Програма дисципліни зовнішня політика україни для студентів спеціальності 030400 iconПрограма для студентів внз І-ІІ рівнів акредитації спеціальності: 03050401 «Економіка підприємства» Розглянуто та погоджено
Навчальна програма є обов'язковим нормативним документом, який визначає мету і завдання дисципліни, регламентує її структуру і зміст,...
Програма дисципліни зовнішня політика україни для студентів спеціальності 030400 iconПрограма для студентів внз І-ІІ рівнів акредетації спеціальності 05070205 "Обслуговування І ремонт електроустаткування автомобілів І тракторів"
Робоча навчальна програма для студентів внз І-ІІ рівнів акредетації спеціальності
Програма дисципліни зовнішня політика україни для студентів спеціальності 030400 iconПрограма повністю відповідає всім вимогам, що пред’являються до навчальних програм, які рекомендовані Міністерством освіти і науки України, орієнтована на підготовку студентів спеціальності 05070205 «Електромеханіки»
Рецензія на програму навчальної дисципліни «Основи електроенергетики та електропостачання автомобілів і тракторів» спеціальності...
Програма дисципліни зовнішня політика україни для студентів спеціальності 030400 iconПрограма Для студентів вищих навчальних закладів
Навчальна програма розрахована на 54 години, складається з орієнтовного тематичного плану, змісту програми дисципліни, критеріїв...
Програма дисципліни зовнішня політика україни для студентів спеціальності 030400 iconПрограма Для студентів вищих навчальних закладів
Навчальна програма розрахована на 81 години, складається з орієнтовного тематичного плану, змісту програми дисципліни, критеріїв...
Програма дисципліни зовнішня політика україни для студентів спеціальності 030400 iconПрограма Для студентів вищих навчальних закладів
Навчальна програма розрахована на 81 години, складається з орієнтовного тематичного плану, змісту програми дисципліни, критеріїв...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи