Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Робочу навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних icon

Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Робочу навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютернихНазваПоложення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Робочу навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних
Сторінка1/5
Дата конвертації27.12.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипПоложення
джерело
  1   2   3   4   5
1. /Rob_Program_MMDS_2011.doc
2. /Метод_вказ1вки_ДОД_НП_ЗРАЗОК_new.doc
3. /Метод_вказ1вки_ДОД_РНП_ЗРАЗОК.doc
4. /Метод_вказ1вки_ДОД_СМЯ_ЗМ1НИ.doc
5. /Метод_вказ1вки_НП_РНП_ЗРАЗОК.doc
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Робочу навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Робочу навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних
Ф 03. 02 01 аркуш поширення документа
Методичні вказівки до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисципліни


НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет комп’ютерних наук

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи

_________________ А.Полухін

"_____"_______________2011р.


Система менеджменту якості
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

"Математичні моделі динамічних систем"

(за кредитно-модульною системою)


Галузь знань: 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка"

Напрям підготовки: 6.050101 "Комп’ютерні науки"
Курс – 2,3 Семестр – 4,5


Лекції – 70 Диференційований залік – 4 семестр

Лабораторні заняття – 70 Екзамен – 5 семестр

Самостійна робота – 148

Усього (годин/кредитів ECTS) – 288/8


Домашні завдання (2) – 4 семестр

Курсовий проект – 5 семестр


Індекс _________________


СМЯ НАУ РНП 09.01.03-01-2011

Робоча навчальна програма дисципліни "Математичні моделі динамічних систем" розроблена на основі робочого навчального плану № РБ-4-6.050101-1/11 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.050101 "Комп’ютерні науки", навчальної програми цієї дисципліни, індекс Н11-6.050101-1/4.2, затвердженої ректором 11.02.2011, "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.


Робочу навчальну програму розробив

професор кафедри комп’ютерних

інформаційних технологій _____________________________ А.Полухін


Робоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" (спеціальність 7/8.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології") – кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, протокол №_____ від "_____"___________2011 р.
Завідувач кафедри __________________________________ Ю.ЗіатдіновРобоча навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету комп’ютерних наук, протокол №_____ від "_____"___________2011 р.

Голова НМРК ________________________________________Л.Іванова
УЗГОДЖЕНО

Декан ФКН

_______________ М.Сидоров


"____"____________2011 р.


Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник

ЗМІСТ

стор.

Вступ ................................................................................................................

1. Пояснювальна записка ................................................................................

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни .....................................................

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..................................................

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ...................

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ........................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .....................................

2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни .....................................................

2.2. Проектування дидактичного процесу з видів навчальних занять ...................

2.2.1. Лекційні заняття, їх тематика та обсяг........................................................

2.2.2. Лабораторні заняття, їх тематика та обсяг..................................................

2.2.3. Самостійна робота студента, її зміст та обсяг…........................................

2.2.3.1. Домашні завдання……...............................................................................

2.2.3.2 Курсовий проект ........................................................................................

3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни .......................................

3.1. Список рекомендованих джерел …………………........................................

3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників,

методичних матеріалів до технічних засобів навчання …...........................

4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь…..

4.1 Основні терміни, поняття, означення ............................................................

4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь….

5. Форми документів Системи менеджменту якості………………………

4

4

4

4

4

4

5

7

7

7

8

8

10

11

12

12

13

13


14

14

14

16

22  1   2   3   4   5Схожі:

Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Робочу навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних iconНекрасса Ігор Анатолійович зачитує листа монмолодьспорту України Претендент на посаду ректора Л. В. Коломієць виступив з презентацію Стратегічна програма
Одеській державній академії технічного регулювання та якості відбулася Конференція трудового колективу з питань виборів ректора
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Робочу навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних iconМ.І. Пирогова «затверджено» на методичній нараді кафедри ортопедичної стоматології Завідувач кафедри доц Мунтян Л. М. 2011р. Методичні рекомендації
Наказом мон україни від 16. 05. 2003 р. №239 та експериментально-учбового плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної...
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Робочу навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних iconМ.І. Пирогова «затверджено» на методичній нараді кафедри ортопедичної стоматології Завідувач кафедри доц Мунтян Л. М. 2011р. Методичні рекомендації
Наказом мон україни від 16. 05. 2003 р. №239 та експериментально-учбового плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної...
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Робочу навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних iconНовини законодавства
Відповідні зміни передбачено до низки нормативних актів, серед яких зу "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (N...
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Робочу навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних iconНаказ №87. Про підготовку тренерів-методистів обласного рівня за програмою Intel ® "Навчання для майбутнього" (Використання комп’ютерних технологій в освіті)
На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 18. 02. 2004 року №2/2-14-31 та з метою підготовки тренерів-методистів...
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Робочу навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних iconЗвіт про робочу нараду з питань розвитку співробітництва між школами шкільного куща Тартаків Сокальського району Львівської області
Галина Василівна Єльникова, к пед н. – Ціппо, професор кафедри менеджменту освіти
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Робочу навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних iconТема. Функціональні обов’язки інженера з комп’ютерних систем
Мета. Обговорення функціональних обов’язків інженера з комп’ютерних систем. Аналіз задач, які має вирішувати інженер з комп’ютерних...
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Робочу навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних iconПоложення > Дана Інструкція розроблена відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону Украї­ни «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 16 березня 2000 ро­ку №1561-111
Затверджено наказом Міністерства культури і мистецтв України від 23. 03. 2005 р. №152 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України...
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Робочу навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних iconЗвіт про робочу нараду 24 вересня 2004 р., м. В. Мости, Сокальський район Львівської області Учасники наради: директори шкіл куща, представники районного відділу освіти. Організаційна група від проекту, модератори робочої наради
Сергій Васильович Слухай, к е н. Кну ім. Тараса Шевченка, доцент кафедри економічної теорії економічного факультету
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Робочу навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних iconМ.І. Пирогова «затверджено» на методичній нараді кафедри ортопедичної стоматології Завідувач кафедри доц. Мунтян Л. М. 20 р. Методичні рекомендації
Наказом мон україни від 28. 07. 2003 р. №239 та експериментально-учбового плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної...
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Робочу навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних iconМ.І. Пирогова «затверджено» на методичній нараді кафедри ортопедичної стоматології Завідувач кафедри доц. Мунтян Л. М. 20 р. Методичні рекомендації
Наказом мон україни від 28. 07. 2003 р. №239 та експериментально-учбового плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи