Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних icon

Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютернихНазваПоложення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних
Дата конвертації27.12.2012
Розмір227.47 Kb.
ТипПоложення
джерело
1. /Rob_Program_MMDS_2011.doc
2. /Метод_вказ1вки_ДОД_НП_ЗРАЗОК_new.doc
3. /Метод_вказ1вки_ДОД_РНП_ЗРАЗОК.doc
4. /Метод_вказ1вки_ДОД_СМЯ_ЗМ1НИ.doc
5. /Метод_вказ1вки_НП_РНП_ЗРАЗОК.doc
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Робочу навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Робочу навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних
Ф 03. 02 01 аркуш поширення документа
Методичні вказівки до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисципліни


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

Факультет комп’ютерних наук

Кафедра комп’ютерних інформаційних технологій
ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор

_____________ М.Кулик

"_____"__________2011р.


Система менеджменту якості
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


навчальної дисципліни

"Математичні моделі динамічних систем"

(за кредитно-модульною системою)


Галузь знань: 0501 "Інформатика та обчислювальна техніка"

Напрям підготовки: 6.050101 "Комп’ютерні науки"
Курс – 2,3 Семестр – 4,5


Аудиторні заняття – 140 Диференційований залік – 4 семестр

Самостійна робота – 148 Екзамен – 5 семестр

Усього (годин/кредитів ECTS) – 288/8


Курсовий проект – 5 семестр


Індекс _________________


СМЯ НАУ НП 09.01.03-01-2011

Навчальна програма дисципліни "Математичні моделі динамічних систем" розроблена на основі освітньо-професійної програми та навчального плану № НБ-4-6.050101-1/11 підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за напрямом 6.050101 "Комп’ютерні науки", "Тимчасового Положення про організацію навчального процесу за кредитно-модульною системою (в умовах педагогічного експерименту)" та "Тимчасового Положення про рейтингову систему оцінювання", затверджених наказом ректора від 15.06.2004 №122/од, та наказу ректора від 12.04.2005 №81/од.


Навчальну програму розробив

професор кафедри комп’ютерних

інформаційних технологій _____________________________ А.Полухін


Навчальна програма обговорена та схвалена на засіданні випускової кафедри напряму 6.050101 "Комп'ютерні науки" (спеціальність 7/8.05010101 "Інформаційні управляючі системи та технології") – кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, протокол №_____ від "_____"___________2011 р.
Завідувач кафедри __________________________________ Ю.ЗіатдіновНавчальна програма обговорена та схвалена на засіданні науково-методично-редакційної комісії факультету комп’ютерних наук, протокол №_____ від "_____"___________2011 р.

Голова НМРК ________________________________________Л.Іванова
УЗГОДЖЕНО

Декан ФКН

_______________ М.Сидоров


"____"____________2011 р.


Рівень документа – 3б

Плановий термін між ревізіями – 1 рік

Контрольний примірник

ЗМІСТ

стор.

1. Пояснювальна записка ................................................................................

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни .....................................................

1.2. Завдання вивчення навчальної дисципліни ..................................................

1.3. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

1.4. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальної дисципліни ...................

1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів ........................

1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни .....................................

2. Зміст навчальної дисципліни ......................................................................

2.1. Модуль №1 "Математичні моделі динаміки польоту літака"……………..

2.2. Модуль №2 "Дослідження пілотажних характеристик літака"……………

2.3. Модуль №3 "Математичні моделі бортових систем автоматичного управління"………………………………………………………………………..

2.4. Модуль №4 "Математичні моделі процесів повітряної навігації та літаководіння"……………………………………………………………………..

2.5. Модуль №5 "Курсовий проект"……………………………………………..

3. Список рекомендованих джерел ………………........................................

4. Форми документів Системи менеджменту якості ……………………..1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що формують авіаційний профіль фахівця в області інформаційних управляючих систем та технологій.

1.2. Мета викладання навчальної дисципліни

Метою викладання дисципліни є розкриття сучасних наукових концепцій, понять, методів та технологій математичного моделювання та дослідження динамічних систем на прикладі динаміки польоту літака в режимах штурвального та автоматичного управління у взаємодії з навколишнім середовищем, а також процесів навігації та літаководіння.

1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є:

 • оволодіння методами та технологіями математичного моделювання динамічних систем на прикладі динаміки польоту літака у взаємодії з навколишнім середовищем,

 • дослідження алгоритмів функціонування (законів управління) сучасних бортових систем та комплексів;

 • дослідження збуреного руху "вільного" літака, а також його руху в режимах штурвального та автоматичного управління;

 • оволодіння методами та процесами навігації та літаководіння з урахуванням забезпечення безпеки польотів та їх математичного моделювання.

1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:

 • методи та технології математичного моделювання процесів навігації та літаководіння з урахуванням забезпечення безпеки польотів.

Вміти:

 • самостійно розробляти нелінійні та лінеаризовані математичні моделі динамічних систем на прикладі динаміки польоту "вільного" літака у взаємодії з навколишнім середовищем, а також у режимах штурвального та автоматичного управління;

 • самостійно розробляти програмні (алгоритмічні) моделі з використанням алгоритмічних мов високого рівня та налагоджувати їх;

 • самостійно проводити дослідження динамічних систем з використанням програмних (алгоритмічних) моделей на ПЕОМ за запланованою програмою;

 • самостійно проводити дослідження процесів навігації та літаководіння з використанням програмних (алгоритмічних) моделей на ПЕОМ за запланованою програмою.1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з чотирьох класичних навчальних модулів. Окремим п’ятим модулем є курсовий проект, який виконується в п’ятому семестрі.

1.5.1. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №1 "Математичні моделі динаміки польоту літака" студент повинен:

Знати:

 • конструкцію повітряних суден та авіаційних газотурбінних двигунів, їх дросельні та висотно-швидкісні характеристики;

 • особливості систем штурвального управління літаків;

 • закони аеродинаміки, фізичну суть процесів при збуреному русі літака;

 • методи та технології математичного моделювання динамічних систем на прикладі динаміки польоту "вільного" літака.

Вміти:

 • самостійно розробляти нелінійні та лінеаризовані математичні моделі динамічних систем на прикладі динаміки польоту "вільного" літака.

1.5.2. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №2 "Дослідження пілотажних характеристик літака" студент повинен:

Знати:

 • статичні та динамічні пілотажні характеристики "вільного" літака;

Вміти:

 • аналізувати вплив на статичні та динамічні характеристики літака різноманітних чинників польоту;

 • самостійно розробляти програмні (алгоритмічні) моделі з використанням алгоритмічних мов високого рівня та налагоджувати їх;

 • самостійно проводити дослідження динамічних систем з використанням програмних (алгоритмічних) моделей на ПЕОМ.

1.5.3. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №3 "Математичні моделі бортових систем автоматичного управління" студент повинен:

Знати:

 • класифікацію, конструкцію та особливості бортових систем автоматичного управління повітряних суден та їх закони управління;

 • динамічні та статичні характеристики динамічних систем на прикладі динаміки польоту літака в режимі автоматичного управління;

Вміти:

 • самостійно розробляти програмні (алгоритмічні) моделі з використанням алгоритмічних мов високого рівня та налагоджувати їх;

 • самостійно проводити дослідження динамічних систем на прикладі динаміки польоту літака в режимі автоматичного управління з використанням програмних (алгоритмічних) моделей на ПЕОМ.

1.5.4. У результаті засвоєння навчального матеріалу навчального модуля №4 "Математичні моделі процесів повітряної навігації та літаководіння" студент повинен:

Знати:

 • методи та технології процесів навігації та літаководіння та їх математичного моделювання з урахуванням забезпечення безпеки польотів.

Вміти:

 • самостійно розробляти програмні (алгоритмічні) моделі з використанням алгоритмічних мов високого рівня та налагоджувати їх;

 • самостійно проводити дослідження процесів навігації та літаководіння з використанням програмних (алгоритмічних) моделей на ПЕОМ.

1.5.5. У результаті виконання курсового проекту (модуль №5) студент повинен:

Знати:

 • особливості динаміки польоту літака в його взаємодії з навколишнім середовищем на різних режимах;

 • методи чисельного інтегрування систем диференційних рівнянь, інтерполяції нелінійних функцій багатьох змінних;

 • алгоритмічні мови високого рівня, методи та технології математичного моделювання динамічних систем, вимоги нормативних та регламентуючих документів.

Вміти:

- самостійно розробляти нелінійні математичні моделі динамічних систем на прикладі динаміки польоту літака у взаємодії з навколишнім середовищем, а також програмні моделі та налагоджувати їх;

- самостійно проводити дослідження динамічних систем з використанням програмних моделей на ПЕОМ.

Знання та вміння, отримані студентом під час вивчення даної навчальної дисципліни, використовуються в подальшому при вивченні багатьох наступних дисциплін професійної підготовки фахівця з базовою та повною вищою освітою.


1.6. Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


2.1. Модуль №1 "Математичні моделі динаміки польоту літака".

Тема 2.1.1. Місце дисципліни в системі підготовки фахівця з інформаційних управляючих систем та технологій. Аеродинаміка та її основні закони. Атмосфера Землі. В’язкість і стисливість рідин та газів.

(Далі – стислий виклад змісту теми)

Тема 2.1.2. Вивчення класифікації та конструкції літаків. Вивчення класифікації та конструкції вертольотів. Вивчення класифікації та конструкції авіаційних газотурбінних двигунів. Вивчення шарнірного моменту руля та методів його компенсації. Аеродинамічні сили та моменти повітряних суден.Тема 2.1.3. Системи координат, що застосовуються при моделюванні динаміки польоту повітряних суден, та їх перетворення.Тема 2.1.4. Математична модель руху центру мас літака.Тема 2.1.5. Поняття про перевантаження. Математична модель руху літака навколо центру мас. Спрощення математичної моделі просторового руху літака.Тема 2.1.6. Лінеаризація коефіцієнтів аеродинамічних сил як функцій параметрів польоту.Тема 2.1.7. Лінеаризація коефіцієнтів аеродинамічних моментів як функцій параметрів польоту.Тема 2.1.8. Лінеаризовані математичні моделі руху літака в повздовжній та в бічній площині.Тема 2.1.9. Балансування літака. Короткоперіодичний та довгоперіодичний рух літака в повздовжній площині.2.2. Модуль №2 "Дослідження пілотажних характеристик повітряних суден".

Тема 2.2.1. Пілотування та пілотажні характеристики літака. Характеристики маневреності літака. Стійкість короткоперіодичного руху літака в повздовжній площині.Тема 2.2.2. Стійкість короткоперіодичного руху літака в повздовжній площині за нормальним перевантаженням. Статичні характеристики керованості літака в повздовжній площині.Тема 2.2.3. Статичні характеристики керованості літака в повздовжній площині.Тема 2.2.4. Динамічні характеристики керованості літака в повздовжній площині. Стійкість руху літака в бічній площині.Тема 2.2.5. Статичні характеристики керованості літака в бічній площині. Динамічні характеристики керованості літака в бічній площині. Особливості динаміки польоту літака з неповною та несиметричною тягою.Тема 2.2.6. Атмосферна турбулентність та її вплив на динаміку польоту літака. Математична модель атмосферної турбулентності.Тема 2.2.7. Поле інформації пілота повітряного судна. Математична модель дій пілота в контурі управління повітряного судна.2.3. Модуль №3 "Математичні моделі бортових систем автоматичного управління"

Тема 2.3.1. Автоматичні системи поліпшення пілотажних характеристик повітряних суден. Демпфер тангажу та його закони управління.Тема 2.3.2. Демпфер крену та його закони управління. Демпфер рискання та його закони управління.Тема 2.3.3. Закони автоматичного управління САУ. САУ із сервоприводом з жорстким, швидкісним та ізодромним зворотним зв’язком.Тема 2.3.4. Автоматичне управління висотою польоту.Тема 2.3.5. Автоматичне управління швидкістю польоту. Автоматичне управління швидкістю польоту через обчислювальну систему управління тягою (автомат тяги). Автоматичне управління швидкістю польоту через руль висоти.2.4. Модуль №4 "Математичні моделі процесів повітряної навігації та літаководіння"

Тема 2.4.1. Повітряна навігація та літаководіння. Форма та моделі Землі. Системи земних координат, що використовуються в літаководінні.Тема 2.4.2. Елементи руху повітряного судна. Види курсів та шляхових кутів. Види висот польоту.Тема 2.4.3. Види швидкостей польоту. Вітер та його параметри. Навігаційний трикутник швидкостей та методи його розв’язання.Тема 2.4.4. Етапи польоту повітряного судна. Забезпечення безпеки літаководіння. Види ешелонування повітряних суден.Тема 2.4.5. Способи виводу повітряного судна до заданої точки.Тема 2.4.6. Методи визначення координат місця судна (МС). Перетворення координат МС.Тема 2.4.7. Інерціальний метод зчислення шляху. Класифікація та склад інерціальних навігаційних систем (ІНС).Тема 2.4.8. Математична модель ІНС напіваналітичного меридіонального типу. Визначення навігаційних параметрів в ІНС.Тема 2.4.9. Корекція координат МС. Математична модель системи завдання траєкторії заходу на посадку.Тема 2.4.10. Комплексна обробка інформації. Синтез субоптимальних фільтрів при комплексуванні інформаційно-вимірювальних систем за схемами компенсації, фільтрації та корекції.2.5. Модуль №5 "Курсовий проект".

Курсовий проект (КП) з дисципліни виконується у п’ятому семестрі, відповідно до затверджених в установленому порядку методичних рекомендацій, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань та вмінь, набутих студентом у процесі засвоєння навчального матеріалу дисципліни в області математичного моделювання та дослідження складних нелінійних динамічних систем.

Виконання КП є важливим етапом у підготовці до виконання дипломного проекту (роботи) майбутнього фахівця з інформаційних управляючих систем та технологій.

Конкретна мета КП міститься у розробці програмної нелінійної математичної моделі динаміки польоту літака на зумовлених варіантом індивідуального завдання режимі, методі чисельного інтегрування системи диференціальних рівнянь, значеннях вихідних параметрів тощо і проведенні на зазначеній моделі дослідження, програма якого задана в методичних рекомендаціях з курсового проектування.

3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

3.1. Основні рекомендовані джерела

3.1.1. Николаев Л.Ф. Аэродинамика и динамика полета транспортных самолетов. – М.: Транспорт, 1990, – 380с.­­

3.1.2. Черный М.А. Воздушная навигация. – М.: Транспорт, 1983, – 384с.

3.1.3. Мудров А.Е. Численные методы для ПЭВМ на языках БЕЙСИК, ФОРТРАН и ПАСКАЛЬ. – Томск: МП "Раско", 1991, – 272с.

3.2. Додаткові рекомендовані джерела

3.2.1. Никитин Г.А., Баканов Е.А. Основы авиации.– М.: Транспорт, 1984, – 261с.

3.2.2. Лигум Т.И., Скрипниченко С.Ю., Чульский Л.А. Аэродинамика самолета Ту-154. – М.: Транспорт, 1977, – 304с.

3.2.3. Альбом аэродинамических характеристик самолета Ту-154Б. – М.: ГосНИИГА, 1983, – 89с.


(Ф 03.02 – 01)

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТАприм.

Куди передано (підрозділ)

Дата

видачі

П.І.Б. отримувача

Підпис отримувача

Примітки


(Ф 03.02 – 02)

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Підпис ознайомленої особи

Дата ознайом-лення

Примітки(Ф 03.02 – 04)

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЇ

№ пор.

Прізвище ім'я по-батькові

Дата ревізії

Підпис

Висновок щодо адекватності


(Ф 03.02 – 03)

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки)

Підпис особи, яка

внесла зміну

Дата внесення зміни

Дата

введення зміни

Зміненого

Заміненого

Нового

Анульо-

ваного


(Ф 03.02 – 32)

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН
Підпис

Ініціали, прізвище

Посада

Дата

Розробник

Узгоджено

Узгоджено

Узгоджено

Схожі:

Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних iconНекрасса Ігор Анатолійович зачитує листа монмолодьспорту України Претендент на посаду ректора Л. В. Коломієць виступив з презентацію Стратегічна програма
Одеській державній академії технічного регулювання та якості відбулася Конференція трудового колективу з питань виборів ректора
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних iconМ.І. Пирогова «затверджено» на методичній нараді кафедри ортопедичної стоматології Завідувач кафедри доц Мунтян Л. М. 2011р. Методичні рекомендації
Наказом мон україни від 16. 05. 2003 р. №239 та експериментально-учбового плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної...
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних iconМ.І. Пирогова «затверджено» на методичній нараді кафедри ортопедичної стоматології Завідувач кафедри доц Мунтян Л. М. 2011р. Методичні рекомендації
Наказом мон україни від 16. 05. 2003 р. №239 та експериментально-учбового плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної...
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних iconНовини законодавства
Відповідні зміни передбачено до низки нормативних актів, серед яких зу "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" (N...
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних iconНаказ №87. Про підготовку тренерів-методистів обласного рівня за програмою Intel ® "Навчання для майбутнього" (Використання комп’ютерних технологій в освіті)
На виконання листа Міністерства освіти і науки України від 18. 02. 2004 року №2/2-14-31 та з метою підготовки тренерів-методистів...
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних iconТема. Функціональні обов’язки інженера з комп’ютерних систем
Мета. Обговорення функціональних обов’язків інженера з комп’ютерних систем. Аналіз задач, які має вирішувати інженер з комп’ютерних...
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних iconПоложення > Дана Інструкція розроблена відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону Украї­ни «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 16 березня 2000 ро­ку №1561-111
Затверджено наказом Міністерства культури і мистецтв України від 23. 03. 2005 р. №152 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України...
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних iconМ.І. Пирогова «затверджено» на методичній нараді кафедри ортопедичної стоматології Завідувач кафедри доц Мунтян Л. М. 20 р. Методичні рекомендації
Наказом мон україни від 28. 07. 2003 р. №239 та експериментально-учбового плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної...
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних iconМ.І. Пирогова «затверджено» на методичній нараді кафедри ортопедичної стоматології Завідувач кафедри доц. Мунтян Л. М. 20 р. Методичні рекомендації
Наказом мон україни від 28. 07. 2003 р. №239 та експериментально-учбового плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної...
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних iconМ.І. Пирогова «затверджено» на методичній нараді кафедри ортопедичної стоматології Завідувач кафедри доц. Мунтян Л. М. 20 р. Методичні рекомендації
Наказом мон україни від 28. 07. 2003 р. №239 та експериментально-учбового плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної...
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних iconМ.І. Пирогова «затверджено» на методичній нараді кафедри ортопедичної стоматології Завідувач кафедри доц. Мунтян Л. М. 20 р. Методичні рекомендації
Наказом мон україни від 28. 07. 2003 р. №239 та експериментально-учбового плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно-трансферної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи