Методичні вказівки до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисципліни icon

Методичні вказівки до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисципліниНазваМетодичні вказівки до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисципліни
Дата конвертації27.12.2012
Розмір248.45 Kb.
ТипМетодичні вказівки
джерело
1. /Rob_Program_MMDS_2011.doc
2. /Метод_вказ1вки_ДОД_НП_ЗРАЗОК_new.doc
3. /Метод_вказ1вки_ДОД_РНП_ЗРАЗОК.doc
4. /Метод_вказ1вки_ДОД_СМЯ_ЗМ1НИ.doc
5. /Метод_вказ1вки_НП_РНП_ЗРАЗОК.doc
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Робочу навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних
Положення про рейтингову систему оцінювання, затверджених наказом ректора від 15. 06. 2004 №122/од, та наказу ректора від 12. 04. 2005 №81/од. Робочу навчальну програму розробив професор кафедри комп’ютерних
Ф 03. 02 01 аркуш поширення документа
Методичні вказівки до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисципліни

ЗАТВЕРДЖЕНО


розпорядженням проректора

з навчальної роботи

від 09.03.2011 р. № 27/роз


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до розроблення та оформлення навчальної

та робочої навчальної програм дисципліни

1. Загальні положення


1.1. Навчальна програма (НП) та робоча навчальна програма (РНП) дисципліни – найважливіші складові її навчально-методичного забезпечення.

НП та РНП визначають місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця, мету та завдання її вивчення, інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни в цілому та з кожного начального модуля, міждисциплінарні зв'язки, рейтингову систему оцінювання набутих студентом знань та вмінь за всіма видами аудиторної та самостійної навчальної роботи.

1.2. НП навчальної дисципліни розробляється на основі освітньо-професійної програми та навчального плану підготовки фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня та відповідних нормативних документів.

РНП навчальної дисципліни розробляється на основі робочого навчального плану підготовки фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня, навчальної програми та відповідних нормативних документів.

1.3. НП та РНП навчальної дисципліни розробляються провідним викладачем або створеною для цього робочою групою кафедри, яка викладає цю дисципліну.

Відповідальність за їх розроблення покладається на завідувача кафедри, які викладає цю дисципліну.

1.4. Зміст НП та РНП навчальної дисципліни має відповідати освітньо-професійній програмі підготовки фахівця, його освітньо-кваліфікаційній характеристиці та бути узгодженим з випусковою кафедрою.

1.5. Розроблені НП та РНП обговорюються на засіданні кафедри, на засіданні науково-методично-редакційної комісії інституту (факультету), узгоджуються з директором інституту (деканом факультету) та випусковою кафедрою і подаються на експертизу до навчально-методичного відділу університету.

1.6. НП та РНП навчальної дисципліни, яка викладається декількома кафедрами, розробляються цими кафедрами. Їх діяльність при цьому координується відповідною випусковою кафедрою.

У цьому випадку відповідальність за розроблення та оформлення НП та РНП покладається на завідувачів зазначених кафедр.

1.7. Розроблені НП та РНП навчальної дисципліни після їх експертизи в навчально-методичному відділі затверджує проректор з навчальної роботи.

1.8. Оформлення НП та РНП дисциплін має відповідати вимогам системи менеджменту якості (СМЯ), запровадженої в університеті.

Зразки оформлення НП, РНП та форм документів СМЯ наведено у додатках до цих методичних вказівок.

1.9. Контрольні примірники затверджених НП та РНП зберігаються на кафедрі, яка їх розробила.

Для навчальних дисциплін, які за робочими навчальним планами викладаються декількома кафедрами, кількість контрольних примірників НП та РНП має відповідати кількості зазначених кафедр.

1.9.1. Урахований примірник НП та його електронна версія, титульні сторінки та електронна версія контрольного примірника РНП зберігаються в навчально-методичному відділі університету.

1.9.2. Кафедра – розробник НП та РНП навчальної дисципліни передає по одному врахованому примірнику НП та РНП на випускову кафедру та врахований примірник РНП в дирекцію інституту (деканат факультету), в якому навчаються студенти відповідного напряму (спеціальності).

1.9.3. Завідувач випускової кафедри та директор інституту (декан факультету) контролюють наявність зазначених у п. 1.9.2 документів та відповідність фактичного змісту викладання дисциплін та рейтингової системи оцінювання наведеним у цих документах.

1.10. Зміст НП та РНП навчальної дисципліни щорічно обговорюється на засіданні кафедри-розробника. Результати обговорення відображаються записом у формі "Аркуш реєстрації ревізій" (Ф 03.02  04).

Зміни до змісту НП та РНП (коригування навчальних годин, форм семестрового контролю, розподілу балів рейтингової системи оцінювання тощо) оформлюються відповідно до вимог СМЯ.

1.11. Для внесення змін до РНП, затверджених до введення в дію цих методичних вказівок, а також підтвердження дійсності затверджених раніше НП та РНП використовуються відповідні форми додатку.


2. Структура та зміст навчальної програми дисципліни

2.1. НП навчальної дисципліни складається з двох розділів та списку рекомендованих джерел.

2.2. Розділ 1. Пояснювальна записка має шість підрозділів, відповідно до назв яких на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики майбутнього фахівця та освітньо-професійної програми його підготовки послідовно конкретизуються: 1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця; 1.2. Мета викладання навчальної дисципліни; 1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни; 1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни; 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів; 1.6. Міждисциплінарні зв'язки навчальної дисципліни.

2.3. Розділ 2. Зміст навчальної дисципліни визначає її модульне структурування, тематику дисципліни та зміст тем. Структурування навчальної дисципліни за навчальними модулями і темами має здійснюватись на основі виділення інформації, необхідної та достатньої для всебічної характеристики змісту дисципліни з точки зору набуття майбутніх професійних компетенцій.

При формуванні змісту навчальної програми необхідно врахувати також основні напрямки розвитку галузі, досягнення сучасної науки і техніки, взаємозв’язок компонентів логічної структури змісту різних навчальних дисциплін, передбачених навчальним планом, тощо.

2.4. Список рекомендованих джерел складається з основних та додаткових джерел. До списку основних рекомендованих джерел включаються найбільш важливі підручники та навчальні посібники. Список додаткових рекомендованих джерел доповнює список основних джерел.

Список рекомендованих джерел оформлюється відповідно до вимог ДСТУ. Він може бути доповнений рекомендаціями щодо використання інтернет-ресурсів.


3. Структура та зміст робочої навчальної програми

3.1. РНП складається зі вступу та чотирьох розділів.

3.2. У Вступі зазначається роль та значення РНП у викладанні дисципліни, особливості її формування за модульно-рейтинговими засадами, необхідність доведення до відома викладачів та студентів.

Особливий акцент робиться на важливості реалізації сучасних підходів щодо оцінювання результативності поточної роботи студента протягом семестру, виконання завдань модульного та семестрового контролю, використання систем оцінок за багатобальною шкалою, за національною шкалою та шкалою ECTS (European Credit Transfer System).

3.3. Розділ 1. Пояснювальна записка має шість підрозділів, відповідно до назв яких послідовно конкретизуються: 1.1. Місце навчальної дисципліни в системі професійної підготовки фахівця; 1.2. Мета викладання навчальної дисципліни; 1.3. Завдання вивчення навчальної дисципліни; 1.4. Інтегровані вимоги до знань та умінь з навчальної дисципліни; 1.5. Інтегровані вимоги до знань і умінь з навчальних модулів; 1.6. Міждисциплінарні зв'язки навчальної дисципліни.

3.4. Розділ 2. Зміст навчальної дисципліни має два підрозділи: 2.1. Тематичний план навчальної дисципліни; 2.2. Проектування дидактичного матеріалу з видів навчальних занять.

3.4.1. Тематичний план навчальної дисципліни (табл.1) структурується по семестрах, модулях та по темах (розділах) навчальної дисципліни. Теми, які включено до тематичного плану, подаються в узагальненому вигляді і складаються з груп тем лекційних занять, об'єднаних за певною ознакою (табл. 2).

3.4.2. Планування змісту лекційних, практичних (семінарських), лабораторних занять здійснюється по кожному модулю і передбачає визначення тем двогодинних навчальних занять, планування часу для самостійної роботи студента (СРС) з навчальним матеріалом відповідного заняття (табл. 3, табл. 4).


Таблиця 1

Тематичний план навчальної дисциплінипор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Усього

Лекції

Прак-

тичні

Лабора-

торні

СРС

1

2

3

4

5

6

7


Таблиця 2

Лекційні заняття, їх тематика та обсягпор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лекції

СРС

1

2

3

4


Таблиця 3

Практичні заняття, їх тематика та обсягпор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Практ. заняття

СРС

1

2

3

4


Таблиця 4

Лабораторні заняття, їх тематика та обсягпор.

Назва теми

Обсяг навчальних занять (год.)

Лабор. заняття

СРС

1

2

3

4


Увага! При формуванні тематичного плану навчальної програми викладач повинен мати на увазі, що одній годині аудиторних занять (лекції, практичні та лабораторні заняття) обов’язково повинно відповідати не менше 0,5 години самостійної роботи студента.


3.4.3. СРС передбачає опрацювання навчального матеріалу лекційних занять, підготовку до практичних (семінарських) або лабораторних занять, а також самостійне опрацювання додаткового навчального матеріалу до окремих модулів або тем у вільний від аудиторних занять час, написання реферату, виконання розрахунково-графічної роботи, курсової роботи (проекту) тощо.

3.4.4. Зміст та обсяги СРС плануються по кожному семестру для всіх видів навчальної роботи і оформлюються у вигляді таблиці (табл. 5).

Увага! При плануванні СРС встановлено такі мінімальні обсяги часу на виконання студентом індивідуальних завдань: домашнє завдання – 8 годин, розрахунково-графічна робота – 10 годин, курсова робота – 36 годин, курсовий проект – 54 години.

Таблиця 5

Самостійна робота студента, її обсяг та змістпор.


Зміст самостійної роботи студента

Обсяг

СРС

(годин)

1

2

3


У цьому ж підрозділі надається стисла характеристика індивідуальних завдань (якщо вони передбачені робочим навчальним планом), мета їх виконання, роль та місце в процесі вивчення дисципліни.

Конкретна мета виконання, перелік варіантів і тем, порядок виконання та необхідна навчальна література містяться у відповідних методичних рекомендаціях, розроблених і затверджених у встановленому порядку.

3.4.5. Тематика та обсяг індивідуальних занять визначаються завданнями викладання навчальної дисципліни та робочим навчальним планом підготовки фахівця.

3.5. Розділ 3. Навчально-методичні матеріали з дисципліни має два підрозділи: 3.1. Список рекомендованих джерел; 3.2. Перелік наочних та інших навчально-методичних посібників, методичних матеріалів до технічних засобів навчання.

3.5.1. До списку основних рекомендованих джерел включаються найбільш важливі підручники та навчальні посібники. Список додаткових рекомендованих джерел доповнює основні джерела.

Список рекомендованих джерел оформлюється відповідно до вимог ДСТУ. Список основних та додаткових джерел може бути доповнений рекомендаціями щодо використання інтернет-ресурсів.

3.5.2. До переліку наочних та інших навчально-методичних посібників, матеріалів до технічних засобів навчання (табл.6) необхідно включати такі, що відповідають сучасним вимогам гарантії якості навчального процесу, а також враховують методичні концепції викладання дисциплін кафедри.

Таблиця 6

Перелік наочних та інших навчально-методичних

посібників, методичних матеріалів до ТЗНпор.

Назва

Шифр тем за тематичним планом

Кількість

1.

Слайди, плакати

1.3, 1.4, 2.1, 2.2,

3.1, 3.2, 4.1

7 прим.

2.

Методичні вказівки з виконання домашніх завдань №1, №2

1.2, 1.5

3 прим.

та електронна версія

3.

Методичні вказівки з виконання лабораторних робіт

1.1-1.3, 2.1, 2.2,

3.1, 3.2, 4.1

5 прим. з кожної лабораторної роботи та їх електронні версії

4.

Фонограма переговорів членів екіпажу літака

4.1

1 прим.

5.

Методичні вказівки з виконання курсового проекту

5.1

3 прим.

та електронна версія

3.6. Розділ 4. Рейтингова система оцінювання набутих студентом знань та вмінь містить два підрозділи: 4.1. Основні терміни, поняття, означення; 4.2. Порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь.

3.6.1. У підрозділі 4.1. розкривається зміст основних термінів та понять, які використовуються при кредитно-модульній формі організації навчального процесу, зокрема, видів семестрового контролю (екзамену, диференційованого заліку), змісту та особливостей рейтингової системи оцінювання (РСО), видів рейтингових оцінок та порядку їх визначення тощо.

3.6.2. У підрозділі 4.2. розкривається порядок рейтингового оцінювання набутих студентом знань та вмінь.

Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи та набутих знань та умінь здійснюється в балах за багатобальною шкалою (приклад – табл. 7).

Таблиця 7

Оцінювання окремих видів навчальної роботи студента (приклад)

4 семестр

Модуль №1

Модуль №2

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Вид

навчальної роботи

Мах

кількість

балів

Виконання та захист лабораторної роботи №1.1

7

Виконання та захист лабораторної роботи №2.1

7
Виконання та захист домашнього завдання №1

8

Виконання та захист лабораторної роботи №2.2

7

Виконання та захист домашнього завдання №2

8

Виконання та захист лабораторної роботи №2.3

7

Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №1 студент має набрати не менше 14 балів

Виконання та захист лабораторної роботи №2.4

7

Виконання модульної контрольної роботи №1

15

Виконання та захист лабораторної роботи №2.5

7
Для допуску до виконання модульної контрольної роботи №2 студент має набрати не менше 21 бала

Виконання модульної контрольної роботи №2

15

Усього за модулем №1

38

Усього за модулем №2

50

Семестровий диференційований залік

12

Усього за 4 семестр

100Розроблена та наведена в РНП РСО навчальної дисципліни має враховувати такі принципові положення:

3.6.2.1. Максимальна підсумкова кількість балів з дисципліни, яку студент може отримати за семестр (максимальна підсумкова семестрова рейтингова оцінка), дорівнює 100.

3.6.2.2. Максимальна підсумкова кількість балів, яку студент може отримати за кожен модуль (максимальна підсумкова модульна рейтингова оцінка), визначається багатьма чинниками, наприклад, кількістю навчальних годин у модулі із загальної кількості годин з дисципліни, трудомісткістю, складністю та роллю різних видів навчальної роботи, важливістю ("вагою") конкретного модуля при вивченні навчального матеріалу дисципліни тощо і уточнюється кафедрою, виходячи з набутого викладачами досвіду.

3.6.2.3. Розрахунок оцінок у балах за виконання студентом різних видів навчальної роботи і приведення їх у відповідність до оцінок за національною шкалою здійснюється, виходячи з вагових коефіцієнтів:

- оцінка "Відмінно" – 0,90-1,00;

- оцінка "Добре" – 0,75-0,89;

- оцінка "Задовільно" – 0,60-0,74;

- оцінка "Незадовільно" – менше 0,60.

Приклад такого розрахунку наведено в табл. 8.

Таблиця 8

Відповідність рейтингових оцінок за окремі види навчальної

роботи в балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка в балах
Активна робота під час лекції, виконання експрес-завдань

Виконання поточних індивідуальних завдань


Виконання завдань на знання теоретичного матеріалу

Участь в обговоренні питань, на практичних заняттях

Оцінка

за

національною

шкалою

5

6

9-10

8

Відмінно

4

5

8

6-7

Добре

3

4

6-7

5

Задовільно

1-2

1-3

1-5

1-4

Незадовільно


3.6.2.4. Максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки не може перевищувати 30 балів, якщо дисципліна складається з одного модуля. Сума максимальних величин двох контрольних модульних рейтингових оцінок за семестр також не може перевищувати 30 балів.

Один із можливих варіантів розрахунку рейтингових оцінок за виконання модульної контрольної роботи наведено в табл. 9.

Таблиця 9

Відповідність рейтингових оцінок за виконання модульної

контрольної роботи в балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка в балах

Оцінка за

національною

шкалою

Виконання модульної контрольної роботи № 1

Виконання модульної контрольної роботи № 2

18-20

9-10

Відмінно

15-17

8

Добре

12-14

6-7

Задовільно

менше 12

менше 6

Незадовільно

Увага! Надання невиправдано великого значення величині оцінки за виконання модульної контрольної роботи призводить, як показує досвід, до зниження або повної втрати мотивації у студента щодо регулярної ритмічної роботи протягом семестру, тобто до вихолощування однієї із важливіших засад кредитно-модульної системи .

3.6.2.5. Оцінювання виконаних домашнього завдання, розрахунково-графічної роботи, курсової роботи (проекту) здійснюється відповідно до рейтингової системи, наведеної у методичних рекомендаціях з їх виконання, за такими критеріями: ступінь відповідності виконаної роботи поставленому завданню та повнота його розкриття, правильність та повнота обґрунтування прийнятих рішень, відповідність оформлення вимогам ДСТУ та інших нормативних документів, повнота та глибина доповіді, повнота та логічність відповідей на запитання під час захисту.

Приведення у відповідність наведеним критеріям оцінки в балах здійснюється, виходячи із максимальної кількості балів та важливості різних чинників, наприклад, так (табл. 10, 11):

Таблиця 10

Система оцінювання виконання та захисту курсового проекту

Модуль №5 (курсовий проект)пор.

Критерій

Мах кількість балів

1.


2.

3.


4.

Відповідність змісту виконаної роботи поставленому завданню

та повнота його розкриття………………………………………….… Правильність та повнота обґрунтування прийнятих рішень………

Відповідність оформлення пояснювальної записки вимогам

ДСТУ та інших нормативних документів…………………………...

Захист курсового проекту: повнота та глибина доповіді,

повнота та логічність відповідей на запитання під час захисту...…


3

3


2


8

Підсумкова оцінка

16


Таблиця 11

Відповідність рейтингових оцінок за виконання та захист курсового проекту в балах оцінкам за національною шкалою

Оцінка в балах

Оцінка

за національною шкалою

Захист

курсового проекту

Виконання та захист курсового проекту

8

15-16

Відмінно

6-7

12-14

Добре

5

10-11

Задовільно

Менше 5

Менше 10

Незадовільно


Увага! Якщо студент має нульову оцінку за хоча б одним з критеріїв 1-3 або оцінку менше 5 балів за критерієм 4 (захист курсового проекту) табл. 10, то курсовий проект йому не зараховується.

3.6.2.6. До поточної модульної рейтингової оцінки можуть бути додані додаткові заохочувальні та штрафні бали, що відображається в РНП, наприклад, так:

Заохочувальні бали (бали зі знаком "+") студент може отримати за активну роботу під час семінарського заняття (наприклад, за доповнення до відповіді або активну участь в обговорення окремих питань), творчий підхід до виконання будь-якого поточного завдання, оригінальне виконання та оформлення завдання тощо.

Штрафні бали (бали зі знаком "-") можуть бути нараховані студенту за порушення встановлених термінів або недостатній рівень самостійності виконання окремих завдань; невиконання обов’язкових завдань до семінарського, практичного або лабораторного заняття; систематичні запізнення на заняття тощо.

Причому, з метою стимулювання мотивації студента до навчальної діяльності, суми заохочувальних та штрафних балів мають бути однаковими за величиною і не перевищувати 10% максимально можливої підсумкової модульної рейтингової оцінки по кожному модулю.

3.6.2.7. Студент допускається до виконання модульної контрольної роботи за умови наявності в нього поточної модульної рейтингової оцінки величиною не менше 60% максимальної поточної модульної рейтингової оцінки.

Наприклад, якщо максимальна підсумкова модульна рейтингова оцінка дорівнює 52 балам, контрольна модульна рейтингова оцінка – 15 балам, то мінімальна поточна модульна рейтингова оцінка, за наявності якої студент може бути допущений до виконання модульної контрольної роботи, визначається у такий спосіб: (52-15)*0,6 і дорівнює 22 балам.

Нижче наведено можливий варіант подальшого оформлення РНП.

3.6.2.8. Модуль зараховується студенту, якщо він під час модульного контролю отримав позитивну (за національною шкалою) контрольну модульну рейтингову оцінку та позитивну підсумкову модульну рейтингову оцінку.

3.6.2.9. У випадку відсутності студента на модульному контролі з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонці "Контрольна модульна рейтингова оцінка" відомості модульного контролю робиться запис "Не з'явився", а у колонці "Підсумкова модульна рейтингова оцінка" – "Не атестований".

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до модульного контролю і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом модульного контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

3.6.2.10. У випадку отримання незадовільної контрольної модульної рейтингової оцінки студент повинен повторно пройти модульний контроль в установленому порядку.

3.6.2.11. При повторному проходженні модульного контролю максимальна величина контрольної модульної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, знижується до величини оцінки "Добре" за національною шкалою.

3.6.2.12. Повторне проходження модульного контролю при отриманій раніше позитивній контрольній модульній рейтинговій оцінці з метою підвищення підсумкової модульної рейтингової оцінки не дозволяється.

3.6.2.13. Сума підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах за семестр становить підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінку за національною шкалою (табл. 12).

Таблиця 12 Таблиця 13

Відповідність підсумкової семестрової Відповідність залікової/екзаменаційної

модульної рейтингової оцінки в балах рейтингової оцінки в балах

оцінці за національною шкалою оцінці за національною шкалою


Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою
Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Залікова

Екзамен.

79-88

Відмінно
12

11-12

Відмінно

66-78

Добре
10

9-10

Добре

53-65

Задовільно
8

7-8

Задовільно

менше 53

Незадовільно
-

менше 7

Незадовільно


3.6.2.14. Якщо студент має позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку, то він допускається до семестрового екзамену.

3.6.2.15. Семестровий екзамен здійснюється комісією, яку очолює завідувач кафедри, шляхом виконання студентом письмової екзаменаційної роботи тривалістю до трьох академічних годин.

3.6.2.16. Якщо студент під час семестрового екзамену отримав позитивну (за національною шкалою) екзаменаційну рейтингову оцінку (табл. 13), то навчальний курс з дисципліни у даному семестрі йому зараховується.

У протилежному випадку він повинен повторно складати семестровий екзамен в установленому порядку.

3.6.2.17. При повторному складанні семестрового екзамену максимальна величина екзаменаційної рейтингової оцінки в балах, яку може отримати студент, дорівнює 10 (оцінці "Добре" за національною шкалою), тобто зменшується на два бали у порівнянні з наведеною в табл. 13 максимальною оцінкою.

3.6.2.18. Сума підсумкової семестрової модульної та екзаменаційної рейтингових оцінок у балах становить підсумкову семестрову рейтингову оцінку, яка перераховується в оцінки за національною шкалою та шкалою ECTS (табл. 14).


Таблиця 14

Відповідність підсумкової семестрової рейтингової оцінки

в балах оцінці за національною шкалою та шкалою ECTS


Оцінка

в балах

Оцінка

за національною шкалою

Оцінка

за шкалою ECTS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

A

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82 – 89

Добре

B

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

75 – 81

C

Добре

(в загальному вірне виконання з певною кількістю суттєвих помилок)

67 – 74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60 – 66

E

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35 – 59

НезадовільноFX

Незадовільно

(з можливістю повторного складання)

1 – 34

F
Незадовільно
(з обов’язковим повторним курсом)


3.6.2.19. Студент має право не складати семестровий екзамен і отримати підсумкову семестрову рейтингову оцінку без екзамену, якщо він виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів та без перескладань і отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку.

У протилежному випадку він повинен обов’язково складати семестровий екзамен.

3.6.2.20. Для оформлення звільнення від складання екзамену студент повинен подати в установленому порядку письмову заяву на ім'я декана факультету.

3.6.2.21. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка студента, який виконав протягом семестру всі види навчальної роботи без порушення встановлених термінів та без перескладань, отримав позитивну (за національною шкалою) підсумкову семестрову модульну рейтингову оцінку і вирішив не складати екзамен, дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та мінімальної екзаменаційної рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для "Відмінно" – 11 балів, для "Добре" – 9 балів, для "Задовільно" – 7 балів).

3.6.2.22. У випадку відсутності студента на семестровому екзамені, який він повинен обов’язково складати, з будь-яких причин (через не допуск, хворобу тощо), проти його прізвища у колонках "Екзаменаційна рейтингова оцінка" заліково-екзаменаційної відомості робиться запис "Не з'явився", а у колонці "Підсумкова семестрова рейтингова оцінка" – "Не атестований".

При цьому студент вважається таким, що не має академічної заборгованості, якщо він має допуск до семестрового екзамену і не з’явився на нього з поважних причин, підтверджених документально. У протилежних випадках студент вважається таким, що має академічну заборгованість.

Питання подальшого проходження студентом семестрового контролю у цих випадках вирішується в установленому порядку.

3.6.2.23. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в семестрі, в якому передбачений диференційований залік, дорівнює сумі підсумкової семестрової модульної рейтингової оцінки та залікової рейтингової оцінки, встановленої для кожної категорії підсумкових семестрових модульних рейтингових оцінок (для "Відмінно" – 12 балів, для "Добре" – 10 балів, для "Задовільно" – 8 балів).

3.6.2.24. Повторне проходження семестрового контролю при отриманій раніше позитивній екзаменаційній рейтинговій оцінці з метою підвищення підсумкової семестрової рейтингової оцінки не дозволяється.

3.6.2.25. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та залікової книжки студента.

3.6.2.26. Підсумкова семестрова рейтингова оцінка заноситься до залікової книжки та навчальної картки студента, наприклад, так: 92/Відм./А, 87/Добре/В, 79/Добре/С, 68/Задов./D, 65/Задов./Е тощо.

3.6.2.27. Підсумкова модульна рейтингова оцінка, отримана студентом за результатами виконання та захисту курсового проекту, окрім відомості модульного контролю, заноситься також до навчальної картки та залікової книжки студента, наприклад, так: 16/Відм., 14/Добре, 11/Задов..


Начальник НМВ А.Чапкіс
Схожі:

Методичні вказівки до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисципліни iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економетрика» вступ
Методичні вказівки щодо виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економетрика»
Методичні вказівки до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисципліни iconМетодичні вказівки щодо виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Економетрика»

Методичні вказівки до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни та
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни "Теоретична механіка" для підготовки молодших спеціалістів...
Методичні вказівки до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни менеджмент (назва навчальної дисципліни) спеціальність 03050401 «Економіка підприємства»

Методичні вказівки до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисципліни iconПрограма навчальної дисципліни Менеджмент (назва навчальної дисципліни) підготовки «Молодший спеціаліст»
Алексєєнко О. А. викладач економічних дисциплін, голова ЦК «Економіки та підприємництва»
Методичні вказівки до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисципліни iconРобоча програма навчальної дисципліни технології проектування мережевих ресурсів (назва навчальної дисципліни) спеціальність 05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем І мереж»

Методичні вказівки до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисципліни iconПрограма нормативної навчальної дисципліни
Програма вивчення нормативної (варіативної) навчальної дисципліни «Статистика» складена відповідно до освітньо-професійної програми...
Методичні вказівки до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисципліни iconРеферати з дисципліни "Інтелектуальна власність" Роль І значення інтелектуальної власності в розвитку економіки. Об'єкти інтелектуальної власності
Оцінювання знань студентів по результатах засвоєння програмного матеріалу навчальної дисципліни «Інтелектуальна власність» здійснюється...
Методичні вказівки до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисципліни iconПояснювальна записка програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська, І курс) складена
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська, І курс) складена відповідно рекомендацій Міністерства...
Методичні вказівки до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисципліни iconПояснювальна записка програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська, ІІ курс) складена
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Іноземна мова» (англійська, ІІ курс) складена відповідно рекомендацій Міністерства...
Методичні вказівки до розроблення та оформлення навчальної та робочої навчальної програм дисципліни iconМетодичні рекомендації для написання контрольної роботи з навчальної дисципліни „ господарське право загальні положення
Контрольна робота є|з'являється,являється| самостійним видом роботи студента, передбачена учбовим планом вивчення дисципліни „Господарське...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи