Протокол від 08 квітня 2011 р. Стату т приватного акціонерного товариства icon

Протокол від 08 квітня 2011 р. Стату т приватного акціонерного товаристваНазваПротокол від 08 квітня 2011 р. Стату т приватного акціонерного товариства
Сторінка1/5
Дата конвертації03.04.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипПротокол
джерело
  1   2   3   4   5


ЗАТВЕРДЖЕНИЙ


в новій редакції


загальними зборами акціонерів

ВАТ “Котовський райагропостач”

протокол від 08 квітня 2011 р.


С Т А Т У Т


ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА


КОТОВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ”


(нова редакція)


м. КОТОВСЬК - 2011

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1.


Зміна найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОТОВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОТОВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ" здійснено на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Тип товариства визначений як приватне акціонерне товариство.

1.2.

Найменування Товариства:

1.2.1.

українською мовою:

1.2.1.1.

повне найменування – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОТОВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ”.

1.2.1.2.

скорочене найменування – ПрАТ “КОТОВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ”.

1.2.1.3.

комерційне (фірмове) найменування - відсутнє.

1.2.2.

Російською мовою:

1.2.2.1.

повне найменування – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОТОВСКИЙ РАЙАГРОСНАБ".

1.2.2.2.

скорочене найменування – АО "КОТОВСКИЙ РАЙАГРОСНАБ".

1.3.

Місцезнаходження Товариства: 66300 Одеська область м. Котовськ вул. 50-річчя Жовтня, 190.


^ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА


2.1.

Товариство є юридичною особою від дати його державної реєстрації.

2.2.

Товариство є суб’єктом господарювання, юридичною особою приватного права, створеною на добровільних засадах відповідно до законодавства України. Товариство здійснює господарську комерційну діяльність.

2.3.

Товариство має цивільні права та обов'язки та здійснює свою діяльність відповідно до норм законодавства України, в тому числі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, інших актів законодавства, положень цього статуту, а також внутрішніх правил, процедур, регламентів, положень та інших нормативних та організаційно-розпорядчих актів. Товариство може бути відповідачем та позивачем в суді.

2.4.

Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

2.5.

Майно Товариства формується із джерел, не заборонених законодавством України.

2.6.

Товариство є власником:

2.6.1.

майна, переданого йому засновником у власність як вклад до статутного капіталу;

2.6.2.

продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

2.6.3.

одержаних доходів;

2.6.4.

іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7.

Товариство має право:

2.7.1.

відчуджувати, продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в найм (оренду), лізинг, управління рухоме та нерухоме майно, яке належить Товариству на праві власності чи перебуває в його управлінні, а також купувати та іншим чином придбавати, орендувати, одержувати в лізинг нерухоме та рухоме майно будь-якого виду, зокрема Товариство має право на оренду та на придбання (купівлю) земельних ділянок, будинків та споруд відповідно до законодавства України. Товариство вправі придбавати майнові та немайнові права (або права на їх використання), а також забезпечувати юридичний захист всіх своїх прав та інтересів.

2.7.2.

на власний розсуд володіти, користуватися та розпоряджатися всім належним Товариству на праві власності майном та/або майновими правами, а також вправі придбавати будь-яке майно та/або майнові права іншої юридичної та/або фізичної особи, в тому числі цілісні майнові комплекси, нерухоме майно, обладнання, устаткування та інші активи.

2.7.3.

продавати, поліпшувати, управляти, розвивати, обмінювати, здавати в оренду, передавати в заставу або відчуджувати будь-яку частину майна, активів або прав Товариства в порядку, передбаченому законодавством та/або цим статутом.

2.7.4.

створювати (засновувати) підприємства будь-якої форми власності, унітарні підприємства та/або брати участь разом з іншими юридичними та/або фізичними особами, резидентами та нерезидентами в створенні (заснуванні), управлінні та діяльності корпоративних підприємств, в тому числі господарських товариств, кооперативів та ін.

2.7.5.

брати участь в управлінні (нагляді, контролі) майном, іншими активами самостійно або разом з іншими суб‘єктами господарювання, з будь-якою юридичною особою, та для таких цілей призначати та сплачувати винагороду будь-яким директорам, бухгалтерам, експертам, агентам, іншим особам в обсязі, дозволеному законодавством України.

2.7.6.

створювати філії, представництва на території України та за її межами, які можуть наділятися основними засобами, обіговими коштами, які належать Товариству, відкривати рахунки в установах банків відповідно до законодавства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які затверджуються загальними зборами Товариства. Філії та представництва діють на підставі положень про них, які затверджуються загальними зборами Товариства. Керівники філій, представництв діють на підставі довіреності, яка видається головою Правління Товариства. Філії та представництва не є юридичними особами і діють від імені Товариства.

2.7.7.

одержувати кредити та інші боргові зобов'язання в іноземній та/або українській валюті від українських або іноземних банків, фінансових установ та інших фізичних або юридичних осіб, а також забезпечувати повернення будь-яких позичених грошових коштів або погашення іншої заборгованості всією або будь-якою частиною майна або інших активів Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

2.7.8.

випускати власні акції на суму статутного капіталу Товариства, збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу Товариства у випадках та в порядку, передбаченому законодавством.

2.7.9.

здійснювати викуп власних акцій з метою їх погашення (анулювання) або подальшого розповсюдження в порядку, визначеному законодавством та/або цим статутом.

2.7.10.

купувати, іншим чином придбавати та володіти будь-якими пайовими, борговими та іншими цінними паперами, в тому числі акціями, облігаціями та іншими цінними паперами, які випущені (емітовані) будь-якою українською або іноземною юридичною особою чи відповідним державним органом в межах своєї компетенції, крім випадків, передбачених законодавством.

2.7.11.

здійснювати випуск облігацій відповідно до законодавства України. Випуск облігацій для формування статутного капіталу, а також для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, не допускається.

2.7.12.

звертатися з заявами про реєстрацію знаків для товарів та послуг, промислових зразків та інших об’єктів права інтелектуальної власності, купувати або будь-яким іншим чином придбавати, використовувати, уступати, продавати, передавати в користування або вступати у інші цивільно-правові відносини, пов’язані із знаками для товарів та послуг, промисловими зразками та іншими об’єктами права інтелектуальної власності.

2.7.13.

здійснювати або фінансувати будівництво для власних потреб за рахунок власних або залучених коштів.

2.7.14.

в передбаченому законодавством порядку випускати, придбавати та відчуджувати векселі, здійснювати інші, не заборонені законодавством України, операції з векселями.

2.7.15.

мати інші юридичні права та вчиняти будь-які юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну та припинення цивільних та/або господарських прав і зобов’язань, якщо це не суперечить законодавству України.

2.8.

Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном.

2.9.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.10.

Товариство створено на невизначений строк.


^ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА


3.1.

Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2.

Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1.

постачання та реалізація сільгосптехніки, запасних частин, паливно-мастильних і будівельних матеріалів, заготівля, зберігання, переробка і реалізація продукції сільськогосподарського виробництва, як власного виробництва, так і інших виробників (постачальників), в тому числі в роздріб та оптом;

3.2.2.

закупівля у населення, заготівля, зберігання, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції, сировини, дикоростучих плодів, ягід, лікувальних трав, грибів;

3.2.3.

закупівля, постачання, зберігання, переробка і реалізація сировини і ділових відходів, брухту та відходів чорних та кольорових металів;

3.2.4.

виробництво продуктів харчування, товарів народного споживання, промислової продукції;

3.2.5.

оптова торгівля і посередництво в торгівлі. Оптова торгівля продовольчими товарами, непродовольчими споживчими товарами, транспортними засобами, продукцією виробничо-технічного призначення, непереробленими сільськогосподарськими продуктами, несільського-сподарськими проміжними продуктами, інші види оптової торгівлі;

3.2.6.

роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах. Роздрібна торгівля продовольчими товарами в спеціалізованих магазинах, фармацевтичними товарами і парфюмерією, інші види роздрібної торгівлі в спеціалізованих магазинах. Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними і кондитерськими виробами, роздрібна торгівля з лотків і на ринках. Роздрібна торгівля пальним. Ремонт предметів особистого користування і домашнього побуту;

3.2.7.

оптова і роздрібна торгівля алкогольними напоями і тютюновими виробами;

3.2.8.

послуги з зберігання товарів народного споживання;

3.2.9.

розробка проектно-кошторисної документації, виконання конструкторських, конструкторсько-технологічних, дослідно-конструкторських, науково-дослідних і впроваджувальних робіт;

3.2.10.

розробка, вдосконалення діючих і впровадження нових технологій, матеріалів, пристроїв, обладнання і інструментів;

3.2.11.

організація наукоємких виробництв;

3.2.12.

організація і забезпечення навчання, підвищення кваліфікації і перепідготовки наукових працівників, інженерів і фахівців інших категорій;

3.2.13.

надання інжинірінгових послуг, включаючи підготовку техніко-економічного обгрунтування проектів, консультації, інвесторське і технічне спостереження;

3.2.14.

здійснення операцій з цінними паперами, інвестиційна діяльність у всіх сферах економіки;

3.2.15.

експлуатація та/або обслуговування (в тому числі агентське) в Україні і за її межами власних, орендованих, а також тих, які знаходяться у володінні або користуванні третіх осіб морських і річкових суден, залізничних вагонів і локомотивів, автомобілів, літаків і інших транспортних засобів, обладнання і споруд, включаючи вантажно-розвантажувальні комплекси, вантажні майданчики, термінали і склади, технологічні лінії з обробки продукції, під’їздні шляхи, ремонтні майстерні, гаражі, житлові і службові будинки, вокзали, готелі, ресторани; будівництво, реконструкція, модернізація і ремонт зазначених об’єктів;

3.2.16.

фрахт і агентування суден морського флоту, шипчандлерьські операції;

3.2.17.

орендні, лізингові операції;

3.2.18.

організація і надання комплексу послуг в зв’язку з функціонуванням консигнаційного (митного ліцензійного) складу;

3.2.19.

надання інформаційних, агентських, представницьких, консультаційних, рекламних, маркетингових, видавничих послуг;

3.2.20.

закупівля, зберігання, переробка і реалізація повторної сировини і ділових відходів, лома і відходів чорних і кольорових металів;

3.2.21.

туристична діяльність. Організація прийому і обслуговування іноземних туристів в Україні. Організація прийому і обслуговування вітчизняних туристів в Україні. Організація туристичних подорожей за межі України, екскурсійна діяльність. Організація масового і оздоровчого туризму;

3.2.22.

участь у вітчизняних і міжнародних ярмарках, виставках, аукціонах, організація на комерційній основі спеціалізованих виставок, організація видовищних заходів, грошово-речових лотерей, конкурсів, аукціонів, спортивних заходів;

3.2.23.

надання індивідуальних послуг (послуги перукарень, салонів краси, масажних кабінетів тощо);

3.2.24.

придбання у власність (володіння, користування) будь-якого майна та/або майнових прав та/або особистих немайнових прав, а також продаж або передача у власність (володіння, користування) будь-якого майна та/або майнових прав та/або особистих немайнових прав в межах України і за кордоном, якщо такі дії не суперечать законодавству України і цьому статуту;

3.2.25.

здійснення експортно-імпортних операцій і посередницьких послуг для підприємств і організацій всіх галузей народного господарства за рахунок власних валютних фондів або позикових коштів;

3.2.26.

торгово-посередницька діяльність на ринку нерухомості і транспортних засобів;

3.2.27.

проектування і будівництво об’єктів житлового і нежитлового фондів, виконання супутніх будівництву робіт;

3.2.28.

проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних і впроваджувальних робіт у галузі машинобудування, будівництва, обчислювальної техніки і сільського господарства;

3.2.29.

придбання і реалізація об’єктів інтелектуальної власності, в тому числі програмних продуктів в будь-яких галузях, якщо це не заборонено законодавством;

3.2.30.

здійснення бартерних, трансфертних і інших операцій;

3.2.31.

видавнича та інша поліграфічна діяльність, виробництво кіно-, фото-, і відеопродукції, здійснення копіювально-розмножувальних робіт.

3.3.

Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціальноих дозволів (ліцензій).

3.4.

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.


^ 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА


4.1.

Статутний капітал Товариства становить 36 910,00 (тридцять шість тисяч дев"ятсот десять гривень нуль копійок) гривень.

4.2.

Статутний капітал поділено на акції:

акції Товариства

(за типами і категоріями)


кількість акцій,

шт.


номінальна вартість

акцій, грн

частка в

статутному капі-

талі, %
іменні прості  

147 640

0,25

100


Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують у бездокументарній формі.

4.3.

Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

4.4.

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4.5.

Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.5.1.

підвищення номінальної вартості акцій;

4.5.2.

розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.6.

Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.7.

Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

4.8.

Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.9.

Збільшення статутного капіталу Товариства не допускається:

4.9.1.

у разі наявності викуплених Товариством акцій;

4.9.2.

для покриття збитків Товариства;

4.9.3.

якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу у випадку публічного розміщення акцій.

4.10.

Обов’язковою умовою збільшення статутного капіталу є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого діючим законодавством на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

4.11.

Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.11.1.

зменшення номінальної вартості акцій;

4.11.2.

шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.12.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

4.13.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у встановлений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.14.

Зменшення статутного капіталу нижче встановленого діючим законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.15.

Товариство може здійснювати емісію акцій, інших цінних паперів тільки за рішенням загальних зборів.

4.16.

Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується загальними зборами, крім випадків:

4.16.1.

розміщення акцій під час заснування Товариства;

4.16.2.

розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

4.17.

Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

4.18.

Оплата вартості акцій Товариства здійснюється грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

4.19.

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

4.20.

У разі оплати акцій майном, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню загальними зборами. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення загальних обов'язково відповідним чином мотивується.

4.21.

До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

4.22.

Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається в рішенні загальних зборів. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

4.22.1.

порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;

4.22.2.

строк викупу;

4.22.3.

ціна викупу (або порядок її визначення);

4.22.4.

дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

4.23.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до п.4.20 цього статуту. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

4.24.

У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу.

4.25.

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

4.26.

Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп власних акцій.

4.27.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до п. 4.20. цього статуту.

4.28.

Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

4.28.1

на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства";

4.28.2.

Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

4.28.3.

власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;

4.28.4.

не повністю сплачені поточні дивіденди за привілейованими акціями;

4.28.5.

не повністю сплачені поточні дивіденди за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

4.29.

Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

4.30.

Акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

2) вчинення Товариством значного правочину;

3) зміну розміру статутного капіталу.

4.31.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4.32.

Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

4.33.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

4.34.

Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

4.35.

Статутом Товариства не передбачене переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.

  1   2   3   4   5Схожі:

Протокол від 08 квітня 2011 р. Стату т приватного акціонерного товариства iconПротокол №1 від 18 квітня 2011 р. Стату т приватного акціонерного товариства
Статуту у новій редакції, який передбачає зміну типу товариства з Відкритого акціонерного товариства по матеріально-технічному забезпеченню...
Протокол від 08 квітня 2011 р. Стату т приватного акціонерного товариства iconПротокол n 10 від 22 квітня 2011 р. Стату т приватного акцiонерного товариства
Цим Статутом (далі за текстом Статут) визначається порядок здійснення діяльності, реорганізації або ліквідації Приватного акціонерного...
Протокол від 08 квітня 2011 р. Стату т приватного акціонерного товариства iconПротокол №1 від 20 квітня 2011 р. Стату т публічного акціонерного товариства
Відкритого акціонерного товариства по матеріально-технічному забезпеченню обладнанням і електроматеріалами „ Вінницяоблагрообладнання...
Протокол від 08 квітня 2011 р. Стату т приватного акціонерного товариства iconПротокол від 30 квітня 2011 р. Стату т приватного акціонерного товариства
Ця редакція статуту приймається в зв’язку із зміною форми існування цінних паперів емітента та приведенням найменування (типу) товариства...
Протокол від 08 квітня 2011 р. Стату т приватного акціонерного товариства iconПротокол №1/2011 від 28 квітня стату т публічного акціонерного товариства
Загальні положення
Протокол від 08 квітня 2011 р. Стату т приватного акціонерного товариства iconПротокол №3 від «07» квітня 2011р. Стату т приватного акціонерного товариства
Агропереробка» у відкрите акціонерне товариство згідно Закону України «Про приватизацію державного майна» і Декрета Кабінета Міністрів...
Протокол від 08 квітня 2011 р. Стату т приватного акціонерного товариства iconПротокол №1 від "26" квітня 2011 р
Приватного акціонерного товариства “Спеціалізована пересувна механізована колона №85”
Протокол від 08 квітня 2011 р. Стату т приватного акціонерного товариства iconПротокол №1/10 від 25. 05. 2010 р. Стату т приватного акціонерного товариства
Відкритого акціонерного товариства «Гайсинське районне підприємство «Сільгосптехніка» на Приватне акціонерне товариство «Гайсинське...
Протокол від 08 квітня 2011 р. Стату т приватного акціонерного товариства iconПротокол №15 від 26 квітня 2011 року статут приватного акціонерного товариства «дніпропетровське автотранспортне підприємство 11255»
Країни "Про акціонерні товариства" та іншого законодавства України І визначає економічні, організаційні та правові засади господарської...
Протокол від 08 квітня 2011 р. Стату т приватного акціонерного товариства iconПротокол №1/2011 від 26 квітня 2011р. Статут приватного акціонерного товариства
Приватне акціонерне товариство «Тамара» (надалі – Товариство) є нове найменування Закритого акціонерного товариства «Тамара»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи