Звіт незалежного аудитора про фінансову звітність приватного акціонерного товариства «котовський райагропостач» за 2011 рік м. Одеса основні відомості про аудитора та аудиторську фірму icon

Звіт незалежного аудитора про фінансову звітність приватного акціонерного товариства «котовський райагропостач» за 2011 рік м. Одеса основні відомості про аудитора та аудиторську фірмуНазваЗвіт незалежного аудитора про фінансову звітність приватного акціонерного товариства «котовський райагропостач» за 2011 рік м. Одеса основні відомості про аудитора та аудиторську фірму
Дата конвертації03.04.2013
Розмір153.96 Kb.
ТипЗвіт
джерело
АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності № 4420

65059 Україна, м. Одеса, пр-т Адміральський, 33-А, оф. 210 тел./факс (0482) 32-46-99, сайт: www.grantye.сот


ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА


про фінансову звітність

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«КОТОВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»

за 2011 рік


м. Одеса


ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФІРМУ^ Повне найменування

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА “ГРАНТЬЕ” у вигляді ТОВ


Корд ЄДРПОУ

21026423

Місцезнаходження:

65059, м. Одеса, проспект Адміральський 33-А, оф. 210

^ Дата та орган проведення державної реєстрації:

Зареєстроване виконавчим комітетом Одеської міської ради 23 травня 1995 року з номером запису про включення до ЄДР

1 556 120 0000 006896

Номер та дата видачі свідоцтва про внесення в реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги

№ 4420 Рішення Аудиторської палати України від 27.01.2011 р. за № 227/3.1

Інформація про керівника

Пархоменко Ольга Сергіївна


Сертифікат аудитора серія А № 006098, виданий рішенням Аудиторської палати України № 162/4 від 13.04.2006р., терміном дії до 13.04.2016р.

Інформація про аудитора

Тимофєєнко Сергій Анатолійович


Сертифікат аудитора серія А № 002360, виданий рішенням Аудиторської палати України № 32 від 29.06.2005р., терміном дії до 29.06.2014р.

Контактний телефон

(0482) 32-46-99

Договір на проведення аудиту

№ 303 від 16 січня 2012 року

^ Дата початку та закінчення проведення аудиту

26 березня 2012 року по 30 березня 2012 рокуОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЕМІТЕНТА


^

Повне найменування


ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«КОТОВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»


Код ЕДРПОУ

00906137

Місцезнаходження

66300, Одеська область, місто Котовськ,

вул. 50 років Жовтня, буд. 190

^ Дата державної реєстрації

17 листопада 1995 року № 1 539 120 0000 000264

Основні види діяльності

70.20.0 Здавання в оренду власного нерухомого майна

15.82.0 Виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання

28.52.0 Загальні механічні операції

63.12.0 Складське господарство

51.88.0 Оптова торгівля сільськогосподарською технікою

51.90.0 Інші види оптової торгівлі

Статутний капітал, грн.

36 910,00 грн.

^ Середньооблікова чисельність працівників

6 осіб


Звіт щодо фінансової звітності


Керівництву ПрАТ «КОТОВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»,

^ НКЦПФР


Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудит фінансових звітів ПрАТ «КОТОВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ», які додаються та які складають повний комплект фінансової звітності товариства, а саме: фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, який включає баланс станом на 31 грудня 2011 року, звіт про фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату та стислий виклад суттєвих облікових політик.

До фінансової звітності за 2011 рік розмір суттєвості помилки розраховано аудитором у сумі 2,38 тис. грн. Розмір суттєвості помилки з замовником не обговорювався, тому розмір суттєвості визначався у відношенні к виявленим у ході аудиту відхилень згідно професійного судження аудитора та відповідно вимог міжнародних стандартів аудиту.


Пiд час перевiрки ми керувалися наступними законодавчими актами:

- Закон України "Про аудиторську дiяльнiсть" №3125-ХII вiд 22.04.93р. у редакцiї №140-V вiд 14.09.06р. зi змiнами й доповненнями;

- Мiжнародні стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг , зокрема, Мiжнародних стандартiв аудиту 700,705, 706 та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку;

- "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", рiшення ДКЦПФР №1591 вiд 19.12.2006р. зi змiнами та доповненнями;

- "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв i фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", рiшення ДКЦПФР №1528 вiд 19.12.2006р.;

- "Вимоги до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв ( крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики", рiшення ДКЦПФР №1360 вiд 29.09.2011р.;

- Положення (стандарти) бухгалтерського облiку;

- Закон України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" №996-X1V вiд 16.07.99 р. зi змiнами та доповненнями;

- Положення "Про документальне забезпечення записiв у бухгалтерському облiку" №88 вiд 24.05.95 р. зi змiнами та доповненнями;

- "Iнструкцiї про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй" №291 вiд 30.11.99р. зi змiнами та доповненнями.


Перелiк перевiреної фiнансової інформації

Повний комплект фінансової звітністі за 2011 рiк, реєстрацiйнi та дозвiльнi документи, оборотно-сальдовi та розрахунковi вiдомостi по балансових рахунках за 2011 рiк, головна книга за 2011 рік, журнали-ордери, аналіз рахунків, аналiтичнi данi по балансових рахунках за перiод дiяльностi з 01 сiчня 2011 року по 31 грудня 2011 року, наказ про облікову політику.

Застосовуючи метод вибiркової перевiрки та тестування перевiрено показники фiнансової звiтностi, виявленi принципи оцiнки статей балансу товариства, проаналiзована облiкова полiтика Товариства. Бухгалтерський облiк товариство здiйснює вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 вiд 16.07.1999р., до затверджених стандартiв бухгалтерського облiку, iнших нормативних документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.

На підприємстві застосовується журнально-ордерна система обліку з застосуванням Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй, затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 30.11.1999 року №291. Об'єкти оподатковування, за згодою товариства, не перевiрялися.

Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно формату Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.


Облiкова полiтика

Органiзацiя бухгалтерського облiку на пiдприємствi в 2011 роцi здiйснювалася вiдповiдно до наказу «Про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкову полiтику» №5 вiд 30.11.2011 року, на підставі Закону України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-X1V, Положень (стандартів) бухгалтерського облiку, затверджених наказом Мiнфiну України та iнших нормативних документів.


Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за подання цієї фінансової звітності відповідно до національних П(С)БО та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.


Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні і належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності.


Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності

Обмеження обсягу роботи аудитора.

Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА.

Через характер облікових записів Товариства ми не мали змоги підтвердити кількість активів та зобов’язань за допомогою інших аудиторських процедур.


Умовно – позитивна думка щодо повного комплекту фінансової звітності

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки щодо повного комплекту фінансової звітності», фінансова звітність подає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ «КОТОВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» станом на 31 грудня 2011 року та його фінансові результати за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до національних П(с)БО.


Інша допоміжна інформація


Визначення вартості чистих активів.

Згідно частині третій ст. 155 Цивільного кодексу України, якщо вартість чистих активів товариства є меншою від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

Вартість чистих активів ПрАТ «КОТОВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» складає 47 460,08 грн. та статутний капітал складає 36 910,00 грн. Т.ч., вартість чистих активів є більшою за статутний капітал товариства та на думку аудитора, товариство дотримується вимог чинного законодавства.


Інша інформація

Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть)" не виявлено.


Значні правочині

Виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» не відбувалося.


Стан корпоративного управління

Система корпоративного управління діє згідно принципів, передбачених статутом товариства. Управління Товариством здійснюють: Загальні збори Товариства, Правління Товариства та Ревізор.

Товариство щорічно проводить загальні збори по результатах господарської діяльності за відповідний рік, на яких розглядаються підсумки виробничо-фінансової діяльності, затвердження річного фінансового звіту, розподіл прибутків та інші питання, які належать до їх компетенції.

Товариство проводить щорічну аудиторську перевірку за участю зовнішнього аудитора. Про призначення зовнішнього аудитора приймає рішення Голова правління. Протягом останніх трьох років аудиторські перевірки товариства проводилися у середньому 1 раз на рік та зовнішнього аудитора не змінювали.

Взаємовідношення з зацікавленими особами здійснюються згідно з чинним законодавством


Шахрайство при аудиті фінансової звітності.

При проведеннi iдентифiкацiї та оцiнки аудиторських ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") не виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства.


^ Аудит активів у бухгалтерському обліку.


За станом на 31.12.2011 року загальні активи ПрАТ «КОТОВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» в порівнянні з даними на початок 2011 року зменшились на 4,05 % і відповідно складають 113,7 тис. грн.

Зменшення активів відбулося в основному за рахунок зносу основних засобів.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України (адаптованих до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку).


Аудит нематерiальних активiв

Станом на 31.12.2011 року, нематерiальнi активи вiдсутнi.


Аудит основних засобiв

Первісна вартiсть основних засобiв, що знаходились на балансi, станом на 31.12.2011 року, складає 97,2 тис. грн. Бухгалтерський облiк основних засобiв ведеться за допомогою журналiв-ордерiв на рахунку 10 "Основнi засоби". При вiдображеннi в облiку руху основних засобiв порушень не виявлено. Знос основних засобiв складає 18,3 тис. грн., залишкова вартiсть основних засобiв, станом на 31.12.2011 року, становить 78,9 тис. грн. Iнвентаризацiя основних засобiв товариства за 2011 рiк проводилась згiдно Iнструкцiї з iнвентаризацiї основних засобiв, нематерiальних активiв, товарно-матерiальних цiнностей, грошових коштiв i документiв і розрахункiв, затвердженої наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 11.08.1994 року № 69 (iз змiнами та доповненнями). Облiк та звiтнiсть руху основних засобiв ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27 квiтня 2000 року № 92.


Аудит фiнансових інвестицій

Станом на 31.12.2011 року фiнансовi iнвестицiї вiдсутнi.


Аудит запасiв

Станом на 31.12.2011 року запаси вiдсутнi.


Аудит дебiторської заборгованостi

Дебiторська заборгованiсть, станом на 31.12.2011 року, складає 34,8 тис. грн., в т. ч. чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги складає 34,8 тис. грн. Резерв сумнiвних боргiв не нараховувався. Облiк дебiторської заборгованостi ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 10 "Дебiторська заборгованiсть", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 8 жовтня 1999 року № 237.


Аудит грошових коштiв

Перевiркою встановлено, що ведення касових операцiй товариством здiйснюється в цiлому у вiдповiдностi вимог "Положення про ведення касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 15.12.2004 року за № 637 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 13.01.2005 за № 40/10320, з урахуванням внесених змiн i доповнень, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 13.12.2006 року № 454. Облiк касових операцiй ведеться на пiдставi первинних документiв по касi. Операцiї по розрахунковому рахунку здiйснюються з дотриманням вимог "Iнструкцiї про безготiвковi розрахунки в Українi в нацiональнiй валютi", згiдно з Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 21 сiчня 2004 року за № 22, зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 29 березня 2004 року за №377/8976, з урахуванням змiн та доповнень, внесених Постановами Правлiння Нацiонального банку України вiд 15 квiтня 2005 року за №132 та вiд 18 жовтня 2006 року за № 407. Станом на 31.12.2011 року залишки по розрахунковому рахунку відсутні.


Аудит зобов’язань.


Станом на 31.12.2011 року загальні зобов’язання Товариства зменшились до 66,3 тис. грн., тобто на 20,69 %.

Визнання, облiк та оцiнка зобов'язань здiйснюються вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку № 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31 сiчня 2000 року за №20.

Довгострокові зобов’язання, станом на 31.12.2011 року відсутні.

Поточні зобов’язання, станом на 31.12.2011 року, складають 66,3 тис. грн., у тому числi: поточнi зобов'язання за розрахункам з бюджетом – 2 тис. грн., зі страхування – 3 тис. грн., з оплати працi – 6,3 тис. грн., iншi поточнi зобов'язання – 55 тис. грн.

Нарахування та виплата заробiтної плати на товариствi здiйснюється у вiдповiдностi до "Кодексу України про працю", Закону України "Про оплату працi" та iнших законодавчих документiв. На товариствi здiйснюється нарахування оплати працi, згiдно штатного розкладу. Розрахунок заробiтної плати ведеться в розрахунково-платiжних вiдомостях головним бухгалтером товариства. Аудиторською перевiркою не встановлено порушень ведення облiку розрахунку.

На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань подано в фінансовій звітності достовірно та повно відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України (адаптованих до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку).


^ Аудит власного капіталу


Станом на 31.12.2011 року загальний розмір власного капіталу ПрАТ «КОТОВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ» складає 47 460,08 грн., з яких статутний капітал складає 36 910,00 грн., нерозподілений прибуток складає 10 550,08 грн. Заявлений у установчих документах статутний капітал товариства сплачений у повному обсязі.

Загальна сума випуску iменних простих акцiй становить 36 910,00 грн., кiлькiсть акцiй 147640 штук, номiнальною вартiстю 0,25 грн. На протязi 2011 року загальна сума статутного капiталу не змiнювалась. Викуп власних акцiй товариство за 2011 рiк не здiйснювало. Товариство у 2011 роцi не здiйснювало емiсiю цiнних паперiв. За перiод в якому проводилася перевiрка дивiденди не нараховувалися i не виплачувалися. Протягом 2011 року була проведена дематеріалізація акцій.

Зростання власного капіталу відбулося за рахунок збільшення прибутку поточного року.

На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.


^ Підтвердження реальності та точності фінансових результатів діяльності

ПрАТ «КОТОВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»

відображених у фінансовій звітності.

Чистий прибуток поточного року складає 12,5 тис. грн.

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про доходи та витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності ґрунтується на П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати” та П(С)БО 15 “Доходи”, П(С)БО 16 “Витрати”.

За 2011 рік Товариство отримано доходів у сумі 272,5 тис. грн. Найбільшу частину в доходах складають доходи від основної діяльності.

Витрати Товариства за 2011 рік складають 260,0 тис. грн.

Основними складовими витрат є загально-адміністративні витрати та витрати щодо оплати послуг та придбання матеріалів, для ведення основної діяльності.

Фiнансовий результат дiяльностi товариства ведеться на рахунку 79 "Фiнансовi результати".


Інформація за п.41 Закону України

«Про цінні папери та фондовий ринок»


Дії, щодо контролю за п. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», які могли би вплинути на фінансово-господарський стан підприємства та призвести до зміни вартості цінних паперів протягом 2011 року: зміна типу найменування товариства з відкритого акціонерного товариства в публічне акціонерне товариство; проведення дематеріалізації цінних паперів. Інші дії не відбувалися.

Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку не визначені вимоги щодо ліквідності професійних учасників фондового ринку.

Протягом 2011 року Товариство не здійснювало операції з іпотечними облігаціями.

Станом на 31 грудня 2011 року товариство не має в управління активів недержавних пенсійних фондів.


^ Аналіз показників фінансового стану

ПрАТ «КОТОВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ»

за 2011 рік


На підставі отриманих облікових даних аудитори розрахували показники фінансового стану підприємства та провели економічну оцінку платоспроможності та фінансової стійкості підприємства.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює 0 (орієнтоване позитивне значення показника 0,25-0,50), він показує відсутність ресурсів товариства сплатити свої борги.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) дорівнює 0,5 (орієнтоване позитивне значення показника 1,00-2,00), він показує недостатність ресурсів підприємства для погашення його поточних зобов’язань.

Коефіцієнт фінансової стійкості (незалежності, платоспроможності, автономії) становить 0,4 (орієнтоване позитивне значення показника 0,25-0,50), і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (структури капіталу, фінансування) становить 0,5 (орієнтоване позитивне значення показника >1).


Аудитор

АКФ «ГРАНТЬЕ» __________________________ /Тимофєєнко С.А./


Директор

АКФ «ГРАНТЬЕ» __________________________ /Пархоменко О.С./


30.03.2012 року

Україна, місто Одеса, проспект Адміральський 33-А, оф. 210
Схожі:

Звіт незалежного аудитора про фінансову звітність приватного акціонерного товариства «котовський райагропостач» за 2011 рік м. Одеса основні відомості про аудитора та аудиторську фірму iconЗвіт незалежного аудитора про фінансову звітність приватного акціонерного товариства «спмк-603 «вентиляція» за 2011 рік м. Одеса основні відомості про аудитора та аудиторську фірму

Звіт незалежного аудитора про фінансову звітність приватного акціонерного товариства «котовський райагропостач» за 2011 рік м. Одеса основні відомості про аудитора та аудиторську фірму iconЗвіт незалежного аудитора про фінансову звітність приватного акціонерного товариства «балтський цегельний завод» за 2011 рік м. Одеса основні відомості про аудитора та аудиторську фірму

Звіт незалежного аудитора про фінансову звітність приватного акціонерного товариства «котовський райагропостач» за 2011 рік м. Одеса основні відомості про аудитора та аудиторську фірму iconЗвіт незалежного аудитора про фінансову звітність приватного акціонерного товариства «сільгоспремтехніка» за 2012 рік м. Одеса основні відомості про аудитора та аудиторську фірму

Звіт незалежного аудитора про фінансову звітність приватного акціонерного товариства «котовський райагропостач» за 2011 рік м. Одеса основні відомості про аудитора та аудиторську фірму iconЗвіт незалежного аудитора про фінансову звітність закритого акціонерного товариства «главанбудматеріали» за 2011 рік м. Одеса основні відомості про аудитора та аудиторську фірму

Звіт незалежного аудитора про фінансову звітність приватного акціонерного товариства «котовський райагропостач» за 2011 рік м. Одеса основні відомості про аудитора та аудиторську фірму iconЗвіт незалежного аудитора про фінансову звітність публічного акціонерного товариства «ОБ’єднання міжрайпостач» за 2011 рік м. Одеса основні відомості про аудитора та аудиторську фірму

Звіт незалежного аудитора про фінансову звітність приватного акціонерного товариства «котовський райагропостач» за 2011 рік м. Одеса основні відомості про аудитора та аудиторську фірму iconЗвіт незалежного аудитора про фінансову звітність закритого акціонерного товариства «тригон» за 2011 рік м. Одеса основні відомості про аудитора та аудиторську фірму повне найменування

Звіт незалежного аудитора про фінансову звітність приватного акціонерного товариства «котовський райагропостач» за 2011 рік м. Одеса основні відомості про аудитора та аудиторську фірму iconЗвіт незалежного аудитора про фінансову звітність відкритого акціонерного товариства «татарбунарське автотранспортне підприємство №15143» за 2011 рік м. Одеса основні відомості про аудитора та аудиторську фірму

Звіт незалежного аудитора про фінансову звітність приватного акціонерного товариства «котовський райагропостач» за 2011 рік м. Одеса основні відомості про аудитора та аудиторську фірму iconЗвіт незалежного аудитора про фінансову звітність відкритого акціонерного товариства «Одесенергобудтранс» за 2011 рік м. Одеса основні відомості про емітента повне найменування

Звіт незалежного аудитора про фінансову звітність приватного акціонерного товариства «котовський райагропостач» за 2011 рік м. Одеса основні відомості про аудитора та аудиторську фірму iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства " Дружба". Основні відомості про аудиторську фірму
Україна, 69035, м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 26 Р/р 26009318040060 в пат укрсоцбанка єдрпоу 23288311
Звіт незалежного аудитора про фінансову звітність приватного акціонерного товариства «котовський райагропостач» за 2011 рік м. Одеса основні відомості про аудитора та аудиторську фірму iconЗвіт незалежного аудитора про фінансову звітність приватного акціонерного товариства «Львівполіграфпостач» корпоративного підприємства дак «Укрвидавполіграфія» за 2011 рік Адресат аудиторського висновку
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи