Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності відкритого акціонерного товариства \"Мукачівська трикотажна фабрика \"Мрія\" станом на 01 січня 2012 року. Загальним зборам акціонерів Генеральному директору icon

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності відкритого акціонерного товариства "Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія" станом на 01 січня 2012 року. Загальним зборам акціонерів Генеральному директору



НазваЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності відкритого акціонерного товариства "Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія" станом на 01 січня 2012 року. Загальним зборам акціонерів Генеральному директору
Дата конвертації02.04.2013
Розмір252.4 Kb.
ТипЗвіт
джерело




Аудиторський ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора)


щодо фінансової звітності відкритого акціонерного товариства

"Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія”


станом на 01 січня 2012 року.


Загальним зборам акціонерів

Генеральному директору ВАТ "Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія”


м. Мукачево, вул. Матросова, 13


Національній комісії з цінних паперів

та фондового ринку України


Нами проведено аудиторську перевірку фінансової звітності ВАТ "Мукачівська трикотажна фабрика “Мрія”, що включає Баланс станом на 31.12.2011року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до річної фінансової звітності за рік, що минув на зазначену дату з метою висловлення незалежної професійної думки відносно її достовірності в усіх суттєвих аспектах. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі П(С)БО), інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, внутрішні положення Товариства.


Основні відомості про емітента:


 • Повна назва: Відкрите акціонерне товариство "Мукачівська трикотажна фабрика “Мрія”;

 • Код за ЄДРПОУ: 00307253;

 • М
  ісцезнаходження:
  Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, вул. Матросова 13;

 • Реєстрації: Розпорядженням виконкому Мукачівської Ради народних депутатів за № 155 від 26.07.1994 року;

 • Дата внесення змін до установчих документів:

 • 11.09.1998 р. за № 636;

 • 09.12.1998 р. за № 990;

– 09.12.1999 р. № 1016 до Розділу VI.;

 • 21.09.2005 р. №132310500010000455 – нова редакція Статуту;

 • 08.11.2007 р. №13231050001000455 – нова редакція Статуту;

 • 07.05.2008 р. № 13231050001000455 - нова редакція Статуту;

 • 13.05.2009 р. № 13231050009000455 - нова редакція Статуту;

 • 21.10.2010 р. № 13231050013000455 - нова редакція Статуту.

 • Основні види діяльності: основним видом діяльності згідно статуту є виробництво і продаж товарів народного споживання;

 • Кількість засновників: згідно статутних документів засновником товариства є особи, які на дату проведення установчих зборів були акціонерами його попередника - відкритого акціонерного товариства Мукачівського виробничо–торговельного трикотажного об’єднання “Мрія”.


^ Відповідальність управлінського персоналу щодо фінансової звітності

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання фінансових звітів у відповідності до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилок.


^ Відповідальність аудитора


Аудитор несе відповідальність:


 • за дотримання Кодексу етики професійних бухгалтерів, проведення аудиторської перевірки згідно з Міжнародними стандартами аудиту, надання впевненості та етики і Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку затвердженого рішенням ДКЦПФР № 1528 від 19.12.2006 р; Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України “Про розкриття інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)” від 29.09.2011 р. № 1360;




 • за формування і висловлення думки стосовно фінансових звітів на підставі аудиторської перевірки;




 • за розгляд відповідності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності підприємства при підготовці фінансових звітів та за розгляд суттєвих невизначеностей.


Аудитор не може передбачити майбутні події або обставини, що можуть спричинити припинення підприємством його діяльності на безперервній основі.


Факт здійснення аудиту може діяти як запобіжний засіб, але аудитор не несе (і не може нести) відповідальності за запобігання шахрайству або помилки.


Ми вважаємо, що в процесі проведення аудиторської перевірки отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.


^ Висловлення думки


На нашу думку, за винятком можливого впливу на фінансові звіти питань, про які йдеться у аудиторському висновку (звіті), фінансові звіти підприємства за 2011 рік подають достовірно інформацію про фінансовий стан Відкритого акціонерного товариства "Мукачівська трикотажна фабрика “Мрія”, відповідно до "Порядку подання фінансової звітності", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 року № 419 та національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.


Думка щодо фінансових звітів умовно - позитивна.


Висновок (звіт) щодо вимог Комісії цінних паперів та фондового ринку


Аудиторський висновок (звіт) підготовлений відповідно до:


 • Закону України "Про ау­­­диторську діяльність" від 22.04.1993 року № 3125-XII із змінами і доповненнями;




 • Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України Про затвердження положення щодо підготовки Аудиторських висновків, які подаються до державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку від 19.12.2006 р. № 1528; та рішення від 31.01.2008 р. за № 69;




 • Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України “Про розкриття інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики)” від 29.09.2011 р. № 1360;




 • Вимог Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України;




 • Вимог Закону України №996-ХІV від 16.07.1999 р. “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” із змінами та доповненнями внесеними до Закону України;




 • Вимог Міжнародних стандартів аудиту.


Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.


Для здійснення аудиторської перевірки використовувались наступні документи:
 • ^
  Статутні документи;
 • Фінансова звітність за 2011 рік;
 • Головна книга за 2011 рік;

 • Регістри аналітичного та синтетичного обліку за 2011 рік.


Перевірка проводилась вибірковим методом.


За результатами перевірки аудитори вважають за необхідне зазначити наступне:


Фінансова звітність за 2011 рік складена у відповідності до національних стандартів України:


 • № 1 “Загальні відомості до фінансової звітності”;

 • № 2 “Баланс”;

 • № 3 “Звіт про фінансові результати”;

 • № 4 “Звіт про рух грошових коштів”;

 • № 5 “Звіт про власний капітал”;

 • № 6 “Виправлення помилок та змін в фінансових звітах”,

та відповідно до Наказів Міністерства фінансів України “Про внесення змін до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку”.


Облікова політика ВАТ "Мукачівська трикотажна фабрика “Мрія” була затверджена Наказом по підприємству № 81С від 29.04.2011 року, протягом 2011 року методика бухгалтерського обліку була незмінною.

Перед складанням річної фінансової звітності для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку Товариством проведено інвентаризацію активів і зобов’язань відповідно до інструкцій по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України за № 69 від 11.08.1994 р. (із послідуючими змінами та доповненнями). Оскільки договір про здійснення аудиторської перевірки був укладений після дати Балансу, аудитори не приймали участі в інвентаризації матеріальних активів, тому висновки про достовірність та повноту фінансової звітності ми базували на аналізі представлених Товариством документах по інвентаризації активів і зобов’язань, а також первинної документації щодо фінансово - господарської діяльності Товариства.


Фінансові звіти Товариства містять статті, склад і зміст яких визначено відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Фінансова звітність щодо принципів її підготовки, визнання і розкриття її елементів в цілому відповідає вимогам П(С)БО та обраної облікової політики. Фінансова звітність Товариства складена з припущенням подальшого безперервного функціонування в національній валюті України – гривні.


Відображені у фінансовій звітності суми активів, зобов’язань, власного капіталу, результатів діяльності в цілому відповідають даним бухгалтерського обліку, справедливо та достовірно відображають фінансовий стан Товариства згідно з визначеною Концептуальною основою.


При веденні бухгалтерського обліку та підготовці фінансових звітів товариство дотримується принципів автономності, безперервної діяльності, періодичності, фактичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності, єдиного грошового вимірника.


розкриття інформації за видами активів

ВАТ "Мукачівська трикотажна фабрика “Мрія”


Облік основних засобів та нематеріальних активів.


При аналізі активів підприємства за 2011 рік спостерігається їх зниження на 3368,0 тис. грн. Пасив балансу показує, що джерелами фінансування активів є кредити банків та інші позикові кошти.

За звітний період відбулося: зменшення необоротних активів на 3901,0 тис. грн., в т. ч:


зменшення за рахунок:

 • зносу основних засобів – 1583,0 тис. грн.

 • накопиченої амортизації нематеріальних активів – 9,0 тис. грн.

 • реалізації основних засобів – 2333,0 тис. грн. (залишкова вартість)

 • списання основних засобів – 1,0 тис. грн. (залишкова вартість)

 • інших фінансових інвестицій (облігацій) – 38,0 тис. грн.


збільшення за рахунок;

 • придбання малоцінних необоротних матеріальних активів – 5,0 тис. грн.

 • придбання основних засобів – 58,0 тис. грн.

Підприємство має на балансі власні основні засоби. Інвентаризація проведена станом на 30.11.2011 р. (Наказ № 103С від 20.11.2011 р.). На звітну дату на балансі обліковуються основні засоби за залишковою вартістю в сумі 29314,0тис. грн.


Первісна вартість основних засобів зменшилась на 3986,0 тис. грн.:


 • зменшення на 4049,0 тис. грн. за рахунок вибуття:




 • реалізація машин та обладнання

 • ліквідації (списання) в зв’язку з непридатністю для подальшої

експлуатації


 • збільшення на 63,0 тис. грн. за рахунок придбання.



Відображення надходження, реалізації, вибуття основних засобів відповідає Стандарту 7 “Основні засоби”.


Підприємство застосовувало норми і методи нарахування амортизації основних засобів передбачені прямолінійним методом.


Коефіцієнт зносу основних засобів дорівнює 0,50. Такий рівень зносу свідчить про те, що основні засоби на підприємстві знаходяться у доброму стані, однак з порівнянням 2010 р. цей коефіцієнт збільшився на 0,03.


Облік нематеріальних активів відповідає вимогам Стандарту 8 “Нематеріальні активи”. Станом на 31.12.2011 р. нематеріальні активи значаться в сумі – 144,0 тис. грн. – залишкова вартість (програмне забезпечення).


Облік фінансових інвестицій.


Облік фінансових інвестицій ведеться відповідно до Стандарту 12 “Фінансові інвестиції”. Станом на 31.12.2011 р. на балансі підприємства рахуються інші довгострокові інвестиції у сумі 236,0 тис. грн.:

 • вкладення у Статутний капітал СТК “Синяк”, Мукачівський р-н, с. Синяк в сумі 80970,00 грн.;

 • акції Промінвестбанку в сумі 4090,00 грн.

 • акції банку “Український капітал” в сумі 61,00 грн.

 • облігації внутрішньої державної позики для відшкодування сум податку на додану вартість (Постанова Кабінету Міністрів України № 368 від 12.05.2010 р.) в сумі 151000,00 грн.


Купівля, продаж цінних паперів інших підприємств за звітний період не здійснювалась.


Облік оборотних активів та розрахунків.


Вартість оборотних активів за 2011 рік збільшилась на 531,0 тис. грн., за рахунок зменшення дебіторської заборгованості, запасів.


^ Аналіз структури оборотних активів

ВАТ “Мукачівська трикотажна фабрика”

^ Найменування статей

На початок

2011 року

На кінець

2011 року

Зміни

Абсолютна величина

(тис. грн.)

Частка в оборотних активах (%)

Абсолютна величина

(тис. грн.)

Частка в оборотних активах (%)

В абсолютній величині

(тис. грн. )

В структурі

%

Запаси

677,0

21,90

1136,0

31,36

+ 459,0

+ 9,46

^ Дебіторська заборгованість

2395,0

77,49

2437,0

67,28

+ 42,0

- 10,21

^ Грошові кошти і їх еквіваленти

19,0

0,61

49,0

1,36

+ 30,0

+ ,75

Всього

3091,0

100

3622,0

100

+ 531,0

-

З аналізу структури оборотних активів за звітний період бачимо значні зміни в оборотних активах, а саме:


- збільшення питомої ваги грошових коштів на 0,75 %,


- збільшення питомої ваги запасів на 9,46 %,


- зменшення питомої ваги дебіторської заборгованості на 10,21 %.





Найбільшу питому вагу на 31.12.2011 року складає дебіторська заборгованість 67,28 %. Однак, слід відмітити позитивним є те, що дебіторська заборгованість с терміном погашення до 12 місяців.


Бухгалтерський облік товарно-матеріальних цінностей ведеться згідно Стандарту 9 “Запаси”. Придбання запасів ведеться за первісною вартістю, вибуття за методом ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів. За підсумками 2011 року спостерігається збільшення запасів підприємства.


У балансі запаси відображені за первісною вартістю. Інвентаризація запасів проводилась станом на 30.11.2011 р. (Наказ № 103С від 20.11.2011 р.). Дані Балансу про величину запасів підтверджуються даними головної книги, облікових регістрів, інвентаризаційної відомості.


Збільшення вартості запасів станом на 31.12.2011 р. на 459,0 тис. грн. в порівнянні з даними на початок року при зниженні оборотності запасів, зменшення об’єму реалізації носять негативний характер, а також і показник тривалості обороту запасів, який характеризує період часу, протягом якого запаси перетворюються в реалізовані товари збільшився та склав 34 дня (360/10,58). У 2010 р. цей показник дорівнює 23 дня (360/15,90).

Облік розрахунків з дебіторами ведеться відповідно до стандарту 10 “Дебітори”.


Станом на 30.12.2011 року була проведена інвентаризація суми дебіторської заборгованості. Слід відмітити зростання дебіторської заборгованості підприємства, особливо значно збільшилась стаття Балансу “Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги на 365,0 тис. грн., а дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом зменшилась на 247,0 тис. грн.


У балансі сума дебіторської заборгованості рахується за первісною вартістю.


На думку аудитора, розкриття інформації за видами активів подано в фінансовій звітності ВАТ “Мукачівська трикотажна фабрика “Мрія”, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.

розкриття інформації про зобов'язання

ВАТ "Мукачівська трикотажна фабрика “Мрія”


Облік розрахунків з кредиторами ведеться відповідно до Стандарту 11 “Зобов’язання”. На дату складання фінансової звітності була проведена інвентаризація зобов’язань. Непогашена заборгованість за позиками банків це :

довгострокові кредити, згідно:

 • кредитної угоди № 314 від 21.02.2006 р., та додаткової угоди від 18.07.2006 р., додаткової угоди № 2 від 30.10.2009 р. укладеної з банком „СЕБ Банк” в сумі 2680120,00 Євро, строк погашення 20.11.2012 р. Станом на 31.12.2011 р. не погашено – 471550,03 євро, в еквіваленті 4856,0 тис. грн.

 • кредитної угоди № 411 від 26.02.2008 р. (зміни внесені додатком №5 від 30.10.2009 р.) укладеної з банком “CЕБ Банк” на суму 819880,00 Євро. Термін погашення 20.11.2012 р. Станом на 31.12.2011 р. не погашено 551080,00 Євро в еквіваленті 5675,0 тис. грн.

Станом на 31.12.2011 року непогашена сума по довгостроковим кредитам складає 10531,0 тис. грн. Вона знайшла відображення по рядку Балансу 510 “Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями”.


Окрім цього, підприємством була одержана позика від АТ “Утенос Трикотажас” в сумі 1000,0 тис. євро, еквівалент 10298,0 тис. грн. (договір позики №1 від 21.11.2006 р., додаткова угода №1 від 05.12.2007 строк погашення 12.12.2008 р.,

додаткова угода № 2 від 01.12.2008 р. строк погашення 14.12.2009 р., додаткова угода № 3 від 07.12.2009 р. термін погашення 30.11.2012 р.), та відображено по рядку Балансу 470 “Інші довгострокові зобов’язання”


За 2011 рік товариство зменшило зобов’язання на 2948,0 тис. грн. в т.ч.:


 • зменшено за рахунок:

 • погашення довгострокових кредитів банку на суму 635776,00 Євро в еквіваленті 7004,0 тис. грн.,

 • був проведений перерахунок довгострокових зобов’язань (позика від АТ “Утенос Трикотажас”) – 275,0 тис. грн.,

 • зменшення зобов’язання за розрахунками з бюджетом – 10,0 тис. грн., зі страхуванням – 3,0 тис. грн.;




 • збільшено за рахунок:

 • авансів одержаних на суму 3398,0 тис. грн.,

 • кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги - 356,0 тис. грн.,

 • інших поточних зобов’язань – 550,0 тис. грн.,

 • оплати праці – 40,0 тис. грн..



На думку аудитора, розкриття інформації за видами зобов’язань подано в фінансовій звітності ВАТ “Мукачівська трикотажна фабрика “Мрія ”, відповідно до встановлених вимог чинного законодавства України.


Облік іпотечних облігацій.

Іпотечних облігацій товариство не випускало, а також зобов’язань за борговими та іпотечними цінними паперами немає.


розкриття інформації про власний капітал відкритого акціонерного товариства


Станом на 31.12.2011 р. власний капітал товариства становить мінус 28023,0 тис. грн. та складається зі:


 • Статутного капіталу - 5130,0 тис. грн.;

 • Іншого додаткового капіталу - 16097,0 тис. грн.;

 • Резервного капіталу - 16,0 тис. грн.;

 • Непокритих збитків - - 49266,0 тис. грн.


Власний капітал протягом 2011 року зменшився на 446,0 тис. грн. за рахунок збитків. Інший додатковий капітал відображений в фінансовій звітності правильно.


На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі ВАТ “Мукачівська трикотажна фабрика “Мрія ”в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України.


Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства


Вартість чистих активів акціонерного товариства розраховане відповідно до методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, схвалених рішенням ДКЦПФР № 485 від 17.11.2004 р. на основі показників балансу Товариства станом на 31.12.2011 р. має від’ємне значення 28023,0 тис. грн.


В наслідок порівняння вартості чистих активів ВАТ "Мукачівська трикотажна фабрика “Мрія” із розміру Статутного капіталу слід зробити висновок, що Товариство не виконує вимоги статті 155 „Статутний капітал акціонерного товариства” Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. за № 435-IV.


Інформація про сплату акціонерним товариством статутного фонду (капіталу) у встановлені законодавством терміни


Відкрите акціонерне товариство “Мукачівська трикотажна фабрика “Мрія” засноване відповідно до рішення конференції трудового колективу Мукачівського ВТТО “Мрія” 28.04.1994 р. протокол № 1 шляхом перетворення, внаслідок викупу майна, державного орендного підприємства Мукачівського ВТТО “Мрія” у відкрите акціонерне товариство.


Формування статутного капіталу здійснено на підставі Акту оцінки вартості майна орендного підприємства, який затверджено Начальником Закарпатського регіонального відділення фонду державного майна України, станом на 01.01.1994 р.


Згідно вищевказаного Акту оцінки розмір Статутного капіталу визначений в сумі 197328,44 грн., а саме:


 • майно, що підлягає приватизації в сумі 43836,13 грн. Внески здійснювались шляхом передачі приватизаційних майнових сертифікатів, що підтверджено приватизаційним платіжним дорученням № 1 від 22.07.1994 р. Передача майна державного підприємства відбувалась згідно Акту передачі від 12.08.1994 р.;




 • майно, що належить орендарю в сумі 153492,31 грн. Внески здійснювались шляхом персоніфікації майна орендного, що передається колективу згідно Декрету Кабінету Міністрів України “Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, зданих в оренду №57-93 від 20.05.1993 р. на підставі Положення про персоніфікацію майна орендного колективу МВТТО “Мрія”, затвердженого конференцією акціонерного товариства МВТТО “Мрія” (Протокол № 1 від 28.04.1994 р.).


Статут товариства зареєстрований Виконкомом Мукачівської ради народних депутатів 26.07.1994 р. за № 155.

Таким чином, на дату державної реєстрації Статутний капітал повністю сформований у відповідності до чинного законодавства України.

У 1998 році Товариство реорганізоване у зв’язку з виділенням фабрики дитячого трикотажу (зміни до установчих документів зареєстровані 28.05.1998 р. Мукачівським міськвиконкомом розпорядження № 364) та фабрики верхнього трикотажу (зміни до установчих документів у зв’язку з реорганізацією ВАТ “МТФ “Мрія”, зареєстровано 11.09.1998 р. Розпорядженням № 63 Мукачівського міськвиконкому).

Після реорганізації розмір Статутного капіталу ВАТ “МТФ “Мрія” складав 130458,71 грн., який поділено на 13045871 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. кожна.

У 2005 році була проведена додаткова емісія цінних паперів в сумі 5000,0 тис. грн. Додаткова емісія зареєстрована 24.10.2005 р. за № 10/07/1/5.


Станом на 31.12.2011 р. Статутний капітал ВАТ “Мукачівська трикотажна фабрика Мрія” становить 5130458,71 грн., який поділено на 513045871 акцію. Номінальна вартість однієї акції становить 0,01 грн.


Сплачений Статутний капітал дорівнює 5 130 458,71 грн. Додаткова емісія 5000,0 тис. грн. - оплата в сумі 5000,0 тис. грн., що підтверджено наступними платіжними документами:

 • Плат. доручення №24 від 27.07.05 р. – 2088435,08 грн.;

 • Плат. доручення №29 від 19.08.05 р. – 317629,60 грн.;

 • Плат. доручення №41 від 09.08.05 р. – 399798,40 грн.;

 • Плат. доручення №18 від 21.09.05 р. – 613777,00 грн.;

 • Плат. доручення №35 від 05.09.05 р. – 417991,53 грн.;

 • Плат. доручення №57 від 04.10.05 р. – 87379,39 грн.;

 • Плат. доручення №10 від 08.09.05 р. – 691653,05 грн.;

 • Плат. доручення №18 від 19.08.05 р. – 77828,00 грн.;

 • Плат. доручення №6 від 02.08.05 р. – 29152,00 грн.;

 • Плат. доручення №7 від 02.08.05 р. – 4537,50 грн.;

 • Плат. доручення №7 від 02.08.05 р. – 742,50 грн.;

 • Плат. доручення №10 від 02.08.05 р. – 706,50 грн.;

 • Плат. доручення №8 від 02.08.05 р. – 742,50 грн.;

 • Плат. доручення №11 від 02.08.05 р. – 706,50 грн.;

 • Плат. доручення №9 від 02.08.05 р. – 565,50 грн.;

 • Плат. доручення №5 від 02.08.05 р. – 654,00 грн.;

 • Плат. доручення № 1 від 10.01.06 р. – 8473,48 грн.;

 • Мемор. ордер № 7 від 11.09.06 р. – 249620,00 грн.;

 • Мемор. ордер №16 від 11.09.06 р. – 1319,50 грн.;

 • Мемор. ордер №18 від 11.09.06 р. – 1526,00 грн.;

 • Мемор. ордер №14 від 11.09.06 р. – 1648,50 грн.;

 • Мемор. ордер №15 від 11.09.06 р. – 1732,50 грн.;

 • Мемор. ордер №19 від 11.09.06 р. – 1648,50 грн.;

 • Мемор. ордер №17 від 11.09.06 р. – 1732,50 грн..



В бухгалтерському обліку на звітну дату розмір Статутного капіталу відображено правильно.


Розміщення простих іменних акцій на особових рахунках власників станом на 31.12.2011 року зареєстровано:

- фізичні особи - 1119 власників, які володіють 5384617 акціями на суму 53846,17 грн., що складає 1,0495% Статутного капіталу;

- юридичні особи – 1 власник, який володіє 507661254 акції на суму 5076612,54 грн., що складає 98,9505 % Статутного капіталу.


Позачерговими Загальними зборами (протокол № 02/10 від 14.10.2010 р.) прийнято рішення про проведення цінних паперів Товариства в бездокументарну форму. Вибрано:

 • депозитарій , договір про обслуговування емісії цінних паперів № Е 171/11 від 18.01.2011 р. з Приватним акціонерним Товариством Всеукраїнський депозитарій цінних паперів , ВАТ “Мукачівська трикотажна фабрика “Мрія” внесено до загального реєстру кодів цінних паперів з присвоєнням коду(ISIN) UA0700211008.




 • Зберігач – ПАТ “ОТП Банк” м. Київ.


Корпоративне управління діяльності ВАТ «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія» здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та статуту Товариства. Органами корпоративного управління Товариством є:


 • Загальні збори акціонерів – вищий орган управління;

 • В акціонерному товаристві створено наглядову раду, ревізійну комісію;

 • Генеральний директор - орган товариства, який здійснює безпосереднє управління його поточною діяльністю.


В Товаристві протягом 2011 року не була створена служба внутрішнього аудиту.


^ ЛІКВІДНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ


Під час аналізу фінансового стану Товариства нами проведено розрахунок наступних коефіцієнтів:


Показники фінансового стану ВАТ "Мукачівська трикотажна фабрика “Мрія”

п/п

Показники


Значення показника станом на

Нор-матив

31.12.2010 р.

На 31.12.2011 р.

І. Аналіз ліквідності підприємства

1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності









0,25-0,5

2.

Коефіцієнт швидкої ліквідності







0,6-0,8

3.

Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття)









1,0-2,0

ІІ. Аналіз фінансової стійкості підприємства

4.


Коефіцієнт фінансової стійкості







0,25-0,5

5.

Коефіцієнт структури капіталу











0,5-1,0

6.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами







Біль-ше 0,1

7.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу











Збіль-шення

ІІІ. Аналіз ділової активності підприємства

8.

Коефіцієнт оборотності запасів







Збіль-шення

9.

Коефіцієнт оборотності активів







Збіль-шення

10

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості








Збіль-шення

11

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості







Збіль-шення


Вивчивши показники ліквідності підприємства можна зробити висновок, що підприємство низьколіквідне, це свідчить про те, що підприємство може погасити зовнішні борги лише за умови отримання грошових коштів від дебіторів, реалізації запасів, та, можливо, реалізації необоротних активів.


^ Чистий оборотний капітал дорівнює: 3622,0 – 47134,0 = - 43512,0 тис. грн.


Ці показники говорять про те, що підприємство незабезпечене власними оборотними засобами, неспроможне негайно погасити свої борги, не має вільних фінансових ресурсів для розширення виробництва та 100 % власного оборотного капіталу капіталізовано, тобто вкладено в необоротні активи.


Показники фінансової стійкості вказують на те, що дане підприємство фінансово нестійке.


З аналізу показників ділової активності підприємства у порівнянні з 2010 роком бачимо зменшення ділової активності підприємства. Тобто активи підприємства у звітному році використовувались менш ефективно ніж торік. Низьке значення коефіцієнта оборотності активів пояснюється і “важкою” структурою активів (необоротні активи в вартості майна підприємства складають 89,09 %).


Облік фінансових результатів здійснюється згідно з П(с)БО 3 “Звіт про фінансові результати” та інших нормативних документів. Чистий збиток визначається згідно з вимогами чинного законодавства.


При перевірці достовірності даних про дохід від надання послуг встановлено, що визнання та оцінка доходу в цілому відповідають нормам Стандарту 15 “Доходи”. Облік витрат здійснювався згідно Стандарту 16 “Витрати”.


За 2011 рік виручка від реалізації товарів, робіт, послуг зменшилась на 1089,0 тис. грн., за рахунок зменшення обсягів заказів від покупців нерезидентів.


Балансовий збиток визначений правильно і складає за 2011 рік 446,0 тис. грн.


Наростаючим підсумком з початку діяльності підприємства збитки становлять 49266,0 тис. грн.


Фінансовий стан Товариства може бути характеризований як не стійкий, фінансово залежний від залучених коштів, рівень платоспроможності низький.


розкриття інформації про дії, які відбулися протягом звітного року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених ч. 1 ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006 р. №3480-IV

п/п

Перелік подій, що могли вплинути

на фінансово-господарський стан

ВАТ “Мукачівська трикотажна фабрика “Мрія”

Відомості про наявність подій у 2011 році

1

Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% статутного капіталу

не було

2

Прийняття рішення про викуп власних акцій

не було

3

Факти лістінгу/делістінгу цінних паперів на фондовій біржі

не було

4

Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% активів емітента.

не було

5

Зміна складу посадових осіб – Рiшення Наглядової ради № 13/10 від 28.04.2011р.


6

Зміна складу посадових осіб – Рішення Наглядової ради № 15/10 від 16.08.2011 р.


7

Зміна власників акцій, яким належать 10 і більше відсотків голосуючих акцій

не було

8

Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв

не було

9

Рішення вищого органу емітента про зміни розміру статутного капіталу

не було

10

Порушення справи про банкрутство емітента, винесення ухвали про його санацію

не було

11

Рішення вищого органу емітента або суду про припинення або банкрутство емітента

не було


^ Основні відомості про аудиторську фірму:


 • Аудиторська фірма “АУДИТ”;




 • Свідоцтво Аудиторської палати України № 0037 про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності затверджене Рішенням Аудиторської палати України №98 від 26 січня 2001 року, термін дії до 04 листопада 2015 року;




 • Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0001 від 24.09.2009 р.;




 • 89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Миру 19/1;




 • тел. 5-41-16, тел./факс 4-49-91.



Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:


Договір на проведення аудиту від 23.03.2012 р. № 15


Дата початку та дата закінчення проведення аудиту:


Аудит проведений в період з 23.03.2012 р. по 27.03.2012 р.


Директор ПП “Аудит”,

Аудитор


Юлія Кілару

27.03.2012 р.


89600, Україна, Закарпатська область, м. Мукачево, пл. Миру 19/1

тел. 5-41-16, тел./факс 4-49-91

E-mail: kilaru@audit.mk.uzhgorod.ua

w
ww.audit.mk.uz.ua





Схожі:

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності відкритого акціонерного товариства \"Мукачівська трикотажна фабрика \"Мрія\" станом на 01 січня 2012 року. Загальним зборам акціонерів Генеральному директору iconЗвіт незалежного аудитора щодо попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Мукачівська трикотажна фабрика "Мрія" станом на 01 січня 2013 року Загальним зборам акціонерів Національній комісії з цінних паперів
За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011 року, Товариство готувало фінансову звітність відповідно до...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності відкритого акціонерного товариства \"Мукачівська трикотажна фабрика \"Мрія\" станом на 01 січня 2012 року. Загальним зборам акціонерів Генеральному директору iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Приватного акціонерного товариства " Будівельне управління №1 " м. Мукачево станом на 01 січня 2013 року Загальним зборам акціонерам Директору Прат "
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності відкритого акціонерного товариства \"Мукачівська трикотажна фабрика \"Мрія\" станом на 01 січня 2012 року. Загальним зборам акціонерів Генеральному директору iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Закарпатоблагротехсервіс" станом на 01 січня 2013 року Загальним зборам акціонерів Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку України
Товариства є Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі мсфз) та Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (далі мсбо), інші...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності відкритого акціонерного товариства \"Мукачівська трикотажна фабрика \"Мрія\" станом на 01 січня 2012 року. Загальним зборам акціонерів Генеральному директору iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства "Закарпаттягазбуд" станом на 1 січня 2012 року. Загальним зборам акціонерам Правлінню пат "Закарпаттягазбуд"
Закону України "Про ау­­­диторську діяльність" від 22. 04. 1993 року №3125-xii із змінами І доповненнями
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності відкритого акціонерного товариства \"Мукачівська трикотажна фабрика \"Мрія\" станом на 01 січня 2012 року. Загальним зборам акціонерів Генеральному директору iconЗвіт незалежного аудитора щодо попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Ужгородське автотранспортне підприємство 12107" станом на 01 січня 2013 року Загальним зборам акціонерів
Публічного акціонерного товариства “Ужгородське автотранспортне підприємство 12107”
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності відкритого акціонерного товариства \"Мукачівська трикотажна фабрика \"Мрія\" станом на 01 січня 2012 року. Загальним зборам акціонерів Генеральному директору iconПоложення про наглядову раду публічного акціонерного товариства "Мукачівська трикотажна фабрика „Мрія" ідентифікаційний код №00307253
Мукачівська трикотажна фабрика „Мрія” (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності відкритого акціонерного товариства \"Мукачівська трикотажна фабрика \"Мрія\" станом на 01 січня 2012 року. Загальним зборам акціонерів Генеральному директору iconПоложення про ревізійну комісію публічного акціонерного товариства „Мукачівська трикотажна фабрика „Мрія ідентифікаційний код №00307253
Мукачівська трикотажна фабрика „Мрія” (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності відкритого акціонерного товариства \"Мукачівська трикотажна фабрика \"Мрія\" станом на 01 січня 2012 року. Загальним зборам акціонерів Генеральному директору iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності відкритого акціонерного товариства "Закарпатоблагротехсервіс" станом на 01 січня 2012 року. Загальним зборам акціонерам Правлінню ват "Закарпатоблагротехсервіс" с м. т. Кольчино
Ф №2-м з метою висловлення незалежної професійної думки відносно її достовірності в усіх суттєвих аспектах та відповідності даним...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності відкритого акціонерного товариства \"Мукачівська трикотажна фабрика \"Мрія\" станом на 01 січня 2012 року. Загальним зборам акціонерів Генеральному директору iconПоложення про загальні збори публічного акціонерного товариства "Мукачівська траикотажна фабрика „Мрія" ідентифікаційний код №00307253
Мукачівська трикотажна фабрика „Мрія” (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту акціонерного...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності відкритого акціонерного товариства \"Мукачівська трикотажна фабрика \"Мрія\" станом на 01 січня 2012 року. Загальним зборам акціонерів Генеральному директору iconЗвіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "Черкаський" за 2011 рік Директору пат "Черкаський" Загальним зборам акціонерів пат " Черкаський"
Звітний період з 01. 01. 2011 року по 31. 12. 2011 року. Час проведення аудиту з 07 лютого 2012 року по 07 березня 2012 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи