Розпорядження голови районної державної адміністрації 17 липня 2012 року №325 положення про архівний відділ Красноградської районної державної адміністрації Загальні засади icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації 17 липня 2012 року №325 положення про архівний відділ Красноградської районної державної адміністрації Загальні засадиНазваРозпорядження голови районної державної адміністрації 17 липня 2012 року №325 положення про архівний відділ Красноградської районної державної адміністрації Загальні засади
Дата конвертації07.03.2013
Розмір116.66 Kb.
ТипРозпорядження
джерело


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови

районної державної адміністрації

17 липня 2012 року № 325


ПОЛОЖЕННЯ

про архівний відділ Красноградської

районної державної адміністрації


1. Загальні засади

1) архівний відділ Красноградської районної державної адміністрації (далі-відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється головою Красноградської районної державної адміністрації.

2) відділ створюється для організації формування Національного архівного фонду, для забезпечення державного обліку його документів, для зберігання абсолютної більшості загального його обсягу, для забезпечення надання архівної інформації користувачам, для здійснення управління архівною справою і діловодством.

3) відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мін'юсту та Укрдержархіву, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрації, рішеннями обласної та районної рад, наказами директора Державного архіву Харківської області, а також положенням про відділ.

4) діяльність відділу здійснюється на основі плану роботи архівного відділу та плану розвитку архівної справи в районі за погодженням з Державним архівом Харківської області, що затверджуються керівником апарату районної державної адміністрації.

5) відділ підпорядковується та підзвітний і підконтрольний голові районної державної адміністрації, відповідно до розподілу функціональних обов’язків керівнику апарату районної державної адміністрації, Державному архіву Харківської області, Укрдержархіву.


^ 2. Основні завдання

1) реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою і діловодством на території району;

2) координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи та діловодства;

3) внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання відомостей, що в них містяться;

4) здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

3. Функції

1) складає і за погодженням з Державним архівом Харківської області подає для затвердження в установленому порядку до Красноградської районної державної адміністрації плани розвитку архівної справи в районі та забезпечує їх виконання;

2) забезпечує зберігання, облік і охорону:

документів Національного архівного фонду, переданих відділу органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та об’єднаннями громадян, які діють (діяли) на території району;

документів особового походження;

фотодокументів та аудіовізуальних документів, що мають значення для вивчення історії району;

друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідково-інформаційної роботи;

облікових документів і довідкового апарату до них;

3) організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форм власності на них;

4) проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форми власності та підпорядкування;

5) інформує Державний архів Харківської області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на їх придбання;

6) подає Красноградській районній державній адміністрації пропозиції щодо складу органів державної влади, підприємств, установ та організацій району, документи яких надходять на державне зберігання ;

7) перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів;

8) надає консультаційно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території району, та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву);

9) веде зведений облік архівних документів, що зберігають органи державної влади, підприємства, установи і організації району, подає належні відомості про ці документи Державному архіву області;

10) надає на договірних засадах послуги підприємствам, установам, організаціям з впорядкування документів та використання відомостей, що містяться в них, розроблення методичних посібників з архівної справи та діловодства;

11) передає Державному архіву Харківської області у визначені ним терміни документи та довідковий апарат до них для постійного зберігання;

12) створює і вдосконалює довідковий апарат до документів Національного архівного фонду;

13) видає архівні довідки, копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних і юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб долучення до архівних документів письмового обґрунтованого спростування чи додаткових відомостей про особу;

14) вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ;

15) передає у встановленому порядку та визначені строки відповідальному за забезпечення доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом;.

16) виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

4. Права

1) одержувати в установленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) розробляти і подавати на затвердження в установленому порядку ціни на роботи (послуги), що виконуються (надаються) відділом на договірних засадах;

3) вимагати від юридичних і фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, проведення експертизи цінності таких документів;

4) звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи;

5) порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду ;

6) порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі;

7) скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

^ 5. Взаємовідносини. Зв’язки

Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

Працівники відділу мають право для виконання покладених на них службових обов'язків відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства органів державної влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та об’єднань громадян , а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.

Для проведення експертизи цінності документів відділ утворює експертну комісію.

Склад експертної комісії і положення про неї затверджує начальник відділу відповідно до типового положення, затвердженого Мін'юстом.

Відділ утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників, кошторис та штатний розпис відділу затверджує голова Красноградської районної державної адміністрації.

Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням
Державного Герба України і своїм найменуванням.


^ 6. Начальник відділу (посадові обов’язки)

Загальні положення

1.Начальник архівного відділу здійснює безпосереднє керівництво діяльністю відділу і персонально відповідає за виконання покладених на відділ завдань, затверджує функціональні обов’язки працівників відділу. Забезпечує виконання покладених на відділ реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства.

2. Начальник архівного відділу підпорядковується безпосередньо голові районної державної адміністрації та керівнику апарату районної державної адміністрації, який координує роботу відділу.

3. Начальник архівного відділу призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з директором Державного архіву області, згідно з чинним законодавством.

4. У своїй роботі начальник архівного відділу керується Конституцією України, Законом України “Про місцеві державні адміністрації”, Законом України “Про місцеве самоврядування”, Законом України “Про державну службу”, Законом України “Про національний архівний фонд і архівні установи”, іншими актами законодавства, що стосуються державної служби та діяльності районної державної адміністрації, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Укрдержархіву, Положенням про відділ.

5. Кваліфікаційні вимоги:

Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не менше 3 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах економіки не менше 5 років при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних завдань та функцій.

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

6. На випадок службової необхідності спеціаліст відділу здійснює тимчасове виконання функцій і обов’язків начальника.

Завдання та обов’язки

1. Планує роботу відділу та забезпечує виконання перспективних і поточних планів роботи.

2. Здійснює робочий взаємозв’язок з установами, організаціями, підприємствами, надає необхідну допомогу управлінням та відділам райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу.

3. Забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі.

4. Організовує роботу із захисту державних таємниць у відповідності з чинним законодавством.

5. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у відділі.

6. Забезпечує зберігання, облік та схоронність документів Національного архівного Фонду.

7. Контролює та перевіряє стан зберігання документів та ведення діловодства на підприємствах, установах, організаціях.

8. Організовує користування документами Національного архівного фонду, видає в установленому порядку архівні довідки, копії, витяги юридичним та фізичним особам.

9. Начальник архівного відділу виконує також доручення, покладені на нього головою райдержадміністрації та заступником голови.

Права

В межах покладених на нього обов’язків начальник архівного відділу має право одержувати у встановленому порядку від інших підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, документи та інші матеріали стосовно зберігання і впорядкування документів національного архівного фонду, ведення діловодства, а від місцевих органів державної статистики – безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на відділ завдань.

Надавати у межах своїх повноважень підприємствам, установам та організаціям району вказівки щодо роботи їхніх архівів та ведення діловодства.

Вимагати від власника документів подання їх на експертизу в разі загрози або значного погіршення стану документів. Подавати до суду позов про позбавлення власника документів Національного архівного фонду права власності на ці документи, якщо він не забезпечує належне їх зберігання або порушує вимоги державної реєстрації.

Обмежувати в установленому порядку доступ до документів Національного архівного фонду, що зберігаються у відділі.

Скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до компетенції відділу.

Має право на виконання покладених на нього службових обов’язків відвідувати архіви і діловодні служби підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняється.

Вносити пропозиції керівництву з питань архівної справи та покращення роботи, приймати відповідні рішення, узгоджувати проекти документів , візувати у межах своєї компетенції окремі документи, проводити перевірки, долучати до роботи спеціалістів, необхідних для виконання поставленого завдання.


Відповідальність

Начальник архівного відділу несе відповідальність за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність або невикористання наданих йому прав, порушення норм етики поведінки державного службовця і обмежень, пов’язаних з прийняттям на державну службу та її проходження.


^ Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

Начальник архівного відділу райдержадміністрації взаємодіє :

1. З організаційним відділом апарату райдержадміністрації з питань:

1) підготовки та проведення районних заходів;

2) надання пропозицій та планів роботи відділу для складання зведеного плану роботи райдержадміністрації.

2. З юридичним сектором апарату райдержадміністрації з питань:

1) отримання роз’яснень щодо змін у нормативно-правових актах з метою приведення їх у відповідність із законодавством та порядку їх застосування в роботі відділу.


3. З сектором кадрової роботи з питань:

1) Подання відомостей для організації ведення, обліку, зберігання особистих справ, трудових книжок працівників архівного відділу, підготовку графіків відпусток, документів, необхідних для розгляду призначення пенсійного забезпечення, видачу службових посвідчень, довідок тощо.

4. З інформаційно-комп’ютерним відділом управління економіки районної державної адміністрації з питань:

1) надання інформації на веб-сайт райдержадміністрації;

2) отримання документів (листів, розпоряджень, доручень, телефонограм), які надходять електронною поштою.

5. З загальним відділом апарату райдержадміністрації з питань:

1) отримання вхідної документації, що стосується роботи відділу та інше.

6. З відділом фінансово-господарського забезпечення апарату райдержадміністрації з питань:

1) здійснення нарахування заробітної плати працівникам архівного відділу та забезпечення належного зберігання їх особових рахунків;

2) виконання завдань щодо організації бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності стосовно архівного відділу.

7. З іншими відділами, управліннями та структурними підрозділами райдержадміністрації з питань архівної справи.


Керівник апарату

районної державної адміністрації К.Єніна


(ВербицькаТ.В.)
Схожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації 17 липня 2012 року №325 положення про архівний відділ Красноградської районної державної адміністрації Загальні засади iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 15. 01. 2013 р. №14 Положення про відділ економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації Загальні засади
Красноградської районної державної адміністрації (далі відділ) є структурним підрозділом районної державної адміністрації, що утворюється...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 17 липня 2012 року №325 положення про архівний відділ Красноградської районної державної адміністрації Загальні засади iconПоложення про відділ освіти Красноградської районної державної адміністрації загальні засади
Красноградської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 17 липня 2012 року №325 положення про архівний відділ Красноградської районної державної адміністрації Загальні засади iconРозпорядження голови районної державної адміністрації № положення про відділ освіти Красноградської районної державної адміністрації Харківської області 1
Красноградської районної державної адміністрації, який утворюється головою районної державної адміністрації і підпорядковується голові...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 17 липня 2012 року №325 положення про архівний відділ Красноградської районної державної адміністрації Загальні засади iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 22. 02. 2013 №50/2013-р Положення про архівний відділ Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області
Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області (далі відділ) є її структурним підрозділом який утворюється та...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 17 липня 2012 року №325 положення про архівний відділ Красноградської районної державної адміністрації Загальні засади iconПоложення про архівний відділ Чемеровецької районної державної адміністрації
Архівний відділ (далі відділ) є структурним підрозділом Чемеровецької районної державної адміністрації, що утворюється головою районної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 17 липня 2012 року №325 положення про архівний відділ Красноградської районної державної адміністрації Загальні засади iconПоложення про відділ з питань фізичної культури та спорту Красноградської районної державної адміністрації
Держкомспорту, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, наказами начальника головного...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 17 липня 2012 року №325 положення про архівний відділ Красноградської районної державної адміністрації Загальні засади iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 28. 12. 2012 №713/2012-р Положення про відділ культури Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області
Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області, що утворюється та ліквідовується головою районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 17 липня 2012 року №325 положення про архівний відділ Красноградської районної державної адміністрації Загальні засади iconРозпорядження 05 січня 2012 року Красноград №3 Про цілі, які мають бути досягнуті апаратом Красноградської районної державної адміністрації у 2012 році
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 17 липня 2012 року №325 положення про архівний відділ Красноградської районної державної адміністрації Загальні засади iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 28. 12. 2012 №716/2012-р положення про відділ містобудування та архітектури Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області
Відділ містобудування та архітектури Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області (далі – відділ) є її структурним...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 17 липня 2012 року №325 положення про архівний відділ Красноградської районної державної адміністрації Загальні засади iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 28. 12. 2012 №703/2012-р Положення про відділ економічного розвитку і торгівлі Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області
Хмельницької області (далі відділ) є її структурним підрозділом який утворюється та ліквідовується головою районної державної адміністрації,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи