Розпорядження голови районної державної адміністрації 06. 02. 2013 №32/2013-р положення про управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області icon

Розпорядження голови районної державної адміністрації 06. 02. 2013 №32/2013-р положення про управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької областіНазваРозпорядження голови районної державної адміністрації 06. 02. 2013 №32/2013-р положення про управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області
Дата конвертації15.04.2014
Розмір73.92 Kb.
ТипРозпорядження
джерело

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

06.02.2013 №32/2013-р


ПОЛОЖЕННЯ про управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області


1. Управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної держадміністрації Хмельницької області (далі - управління) є її структурним підрозділом, підзвітним та підконтрольним голові районної держадміністрації, Департаменту агропромислового розвитку обласної держадміністрації і Мінагрополітики.


2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції (254к/96-ВР) та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Мінагрополітики, розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрацій і Положенням про управління.


3. Основними завданнями управління є:

участь у реалізації державної аграрної та соціальної політики на селі, проведення аналізу тенденцій і прогнозування процесу розвитку галузей агропромислового виробництва і сільських територій;


створення належних умов для організації виробництва і збуту сільськогосподарської продукції та продовольства, сприяння розвитку ринкової інфраструктури, а також проведення моніторингу агропродовольчого ринку;


участь в межах своїх повноважень у здійсненні заходів з питань збереження, відтворення та раціонального використання земельних, водних та інших природних ресурсів, охорони праці і техніки безпеки.


4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:


1) аналізує стан розвитку галузей агропромислового виробництва та готує пропозиції до проектів програм економічного і соціального розвитку відповідної сільської території;


2) сприяє формуванню інфраструктури аграрного ринку та адаптації товаровиробників до умов конкурентного середовища, розвитку сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, малих форм підприємництва у сільській місцевості, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;


3) веде облік та звітує про використання коштів державного бюджету, що надходять до товаровиробників як учасників цільових програм державної підтримки сільського господарства;


4) сприяє оптимізації територіального розміщення галузей агропромислового виробництва, їх концентрації та спеціалізації;


5) проводить заходи, спрямовані на залучення інвестицій, використання сучасних технічних та технологічних досягнень підприємствами аграрного сектору економіки;


6) бере участь у вирішенні питань, пов'язаних з врегулюванням земельних і майнових відносин, збереженням меліоративних систем, подає пропозиції адміністрації за результатами проведення моніторингу родючості ґрунтів та агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;


7) організовує передачу об'єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність і разом з органами місцевого самоврядування визначає доцільність подальшого утримання та експлуатації таких об'єктів;


8) надає консультаційну допомогу підприємствам, установам та організаціям аграрного сектору з економічних і правових питань, ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності;


9) сприяє запровадженню інформаційних технологій в діяльність підприємств, установ та організацій, проводить моніторинг агропродовольчих ринків, сприяє розвитку статистики в галузях агропромислового виробництва;


10) забезпечує перехід підприємств агропромислового виробництва на стандарти якості і безпеки аграрної сировини і продовольства, сприяє вирощуванню екологічно безпечної сільськогосподарської продукції, організації виробництва продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;


11) сприяє забезпеченню сільськогосподарських товаровиробників сортовим насінням, посадковим матеріалом, племінною худобою, мінеральними добривами і засобами захисту рослин;


12) сприяє освоєнню енергозберігаючих технологій та конкурентних систем ведення землеробства, тваринництва і кормовиробництва;


13) забезпечує в межах своїх повноважень розвиток виробництва і використання альтернативних видів палива та нетрадиційних джерел енергії;


14) бере участь у реалізації державної політики у сфері зайнятості, оплати праці, сприяє поліпшенню демографічної ситуації на селі;


15) визначає потребу підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації працівників, а також сприяє працевлаштуванню випускників вищих аграрних навчальних закладів;


16) створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарської дорадчої служби, вносить пропозиції до проекту районного бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;


17) забезпечує в межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, цивільного захисту населення і сільських територій;


18) забезпечує дотримання підприємствами, установами та організаціями галузей агропромислового виробництва вимог законодавства з охорони і безпеки праці, пожежної безпеки та безпеки дорожнього руху;


19) здійснюють аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в області, кон’юнктури аграрного та продовольчого  ринку;


20) виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.


5.Управління має право:


залучати працівників інших структурних підрозділів районної держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;


одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також від підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;


організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, наради з питань, що належать до його компетенції.


6. Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.


7. Управління в межах своїх повноважень на основі та на виконання наказів Мінагрополітики, Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, розпоряджень районної держадміністрації видає накази, організовує і контролює їх виконання.


Управління проводить у разі потреби спільні заходи з органами місцевого самоврядування та видає відповідні акти.


8. У правління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації за погодженням із заступником голови обласної держадміністрації та директором Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.


Начальник має заступника, який за його поданням призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з директором Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації.


9. Начальник управління:


1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;


2) подає на затвердження голові місцевої держадміністрації положення про управління;


3) затверджує посадові інструкції працівників структурного підрозділу та розподіляє обов'язки між ними;


4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи місцевої районної держадміністрації;


5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;


6) звітує перед головою районної держадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;


7) може входити до складу колегії відповідної районної держадміністрації;


8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;


9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;


10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної держадміністрації, з департаментом агропромислового розвитку обласної держадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної держадміністрації;


11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;


12) подає на затвердження голови районної держадміністрації, проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;


13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою районної держадміністрації кошторису структурного підрозділу;


14) здійснює добір кадрів;


15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;


16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;


17) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;


18) здійснює інші повноваження, визначені законом.


10. Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на їх утримання визначає голова районної держадміністрації в межах виділених асигнувань та затвердженої граничної чисельності працівників для районної державної адміністрації.


Кошторис, штатний розпис управління затверджує голова районної держадміністрації після проведення їх експертизи управлінням фінансів.


11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.


Керівник апарату адміністрації Ж.НародовецьСхожі:

Розпорядження голови районної державної адміністрації 06. 02. 2013 №32/2013-р положення про управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 22. 02. 2013 №50/2013-р Положення про архівний відділ Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області
Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області (далі відділ) є її структурним підрозділом який утворюється та...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 06. 02. 2013 №32/2013-р положення про управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 26. 12. 2012 №695/2012-р положення про управління соціального захисту населення Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області
Хмельницької області (далі управління) є структурним підрозділом Чемеровецької районної державної адміністрації, що утворюється та...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 06. 02. 2013 №32/2013-р положення про управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 26. 12. 2012 №695/2012-р положення про управління соціального захисту населення Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області
Хмельницької області (далі управління) є структурним підрозділом Чемеровецької районної державної адміністрації, що утворюється та...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 06. 02. 2013 №32/2013-р положення про управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 28. 12. 2012 №713/2012-р Положення про відділ культури Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області
Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області, що утворюється та ліквідовується головою районної державної...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 06. 02. 2013 №32/2013-р положення про управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 28. 12. 2012 №720/2012-р положення про сектор інфраструктури Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області
Чемеровецької районної державної адміністрації, який утворюється та ліквідовується головою районної державної адміністрації Сектор...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 06. 02. 2013 №32/2013-р положення про управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 28. 12. 2012 №703/2012-р Положення про відділ економічного розвитку і торгівлі Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області
Хмельницької області (далі відділ) є її структурним підрозділом який утворюється та ліквідовується головою районної державної адміністрації,...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 06. 02. 2013 №32/2013-р положення про управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області iconПоложення про управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної державної адміністрації
Управління агропромислового розвитку (далі управління) є структурним підрозділом Чемеровецької районної державної адміністрації,...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 06. 02. 2013 №32/2013-р положення про управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 15. 02. 2013 №40/2013-р положення про сектор охорони здоров’я Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області
...
Розпорядження голови районної державної адміністрації 06. 02. 2013 №32/2013-р положення про управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 28. 12. 2012 №702/2012-р положення про відділ освіти, молоді та спорту Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області
Хмельницької обласної державної адміністрації і в межах районну забезпечує виконання покладених на нього завдань
Розпорядження голови районної державної адміністрації 06. 02. 2013 №32/2013-р положення про управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 28. 12. 2012 №716/2012-р положення про відділ містобудування та архітектури Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області
Відділ містобудування та архітектури Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області (далі – відділ) є її структурним...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи