Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Система проектной документации для строительства icon

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Система проектной документации для строительстваНазваДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Система проектной документации для строительства
Дата конвертації27.02.2013
Розмір192.4 Kb.
ТипДержавний стандарт
джерело
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТСистема проектної документації

для будівництва


Система проектной документации для строительства

УМОВНІ ГРАФІЧНІ

ПОЗНАЧЕННЯ І ЗОБРАЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ГЕНЕРАЛЬНИХ

ПЛАНІВ ТА СПОРУД

ТРАНСПОРТУ

УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ И

ИЗОБРАЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ И СООРУЖЕНИЙ ТРАНСПОРТАДСТУ Б А.2.4-2-95 ГОСТ 21.204-93

(ГОСТ 21.204-93)Видання офіційне Издание официальноеДержавний комітет України у справах містобудування і архітектури

Київ 1997

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93)


Передмова


1 РОЗРОБЛЕНИЙ


Центральним науково-дослідним і проектно-експериментальним інститутом з методології, організації, економіки і автоматизації проектування (ЦНИИпроект), проектним інститутом № 2 (ПИ-2), проектним і науково-дослідним інститутом промислового транспорту (АО "ПромтрансНИИпроект"), державним інститутом проектування міст Російської Федерації (Гипрогор)


ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії

2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації і технічного нормування в будівництві (МНТКБ)

10 листопада 1993 р.


За прийняття проголосували:


Назва держави

Назва органу

державного

управління

будівництвом


Азербайджанська

Республіка

Держбуд

Республіка Вірменія

Держупрархітек-

тури

Республіка Білорусь

Держбуд

Республіка Казахстан

Мінбуд

Киргизська Республіка

Держбуд

Російська Федерація

Держбуд

Республіка Таджикистан

Держбуд

Україна

Держкоммісто-

Будування


3 ВВЕДЕНИЙ ЗАМІСТЬ ГОСТ 21.108-78

наказом Держкоммістобудування України від 6 квітня 1995 року № 65.


1 РАЗРАБОТАН


Центральным научно-исследовательским и проектно-экспериментальным институ­том по методологии, организации, эконо­мике и автоматизации проектирования (ЦНИИпроект), проектным институтом № 2 (ПИ-2), проектным и научно-исследо­вательским институтом промышленного транспорта (АО "ПромтрансНИИ­проект"), государственным институтом проектирования городов Российской Федерации (Гипрогор)


ВНЕСЕН Госстроем России

2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве (МНТКС) 10 ноября 1993 г.


За принятие проголосовали:


Наименование

государства

Наименование

органа государ-

ственного

управления

строительством

Азербайджанская

Республика

Госстрой

Республика Армения

Госупрархитек-

туры

Республика Беларусь

Госстрой

Республика Казахстан

Минстрой

Кыргызская Республика

Госстрой

Российская Федерация

Госстрой

Республика Таджикистан

Госстрой

Украина

Госкомградо-

строительства


3 ВЗАМЕН ГОСТ 21.108-78
ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93)

^

Зміст Содержание1 Галузь застосування ............. 1

2 Нормативні посилання ........... 1

3 Загальні положення ............. 1

4 Умовні графічні позначення меж

територій ................... 2

5 Умовні графічні позначення та

зображення будинків і споруд .............. 3

6 Умовні графічні позначення та

зображення транспортних споруд

і будов ....... 6

7 Умовні графічні позначення

інженерних мереж .................... 24

8 Умовні графічні позначення

водовідвідних споруд .................... 26

9 Умовні графічні позначення елементів

плану організації рельєфу ........ 28


10 Умовні графічні позначення

елементів озеленення ................. 29

Додаток А

Бібліографія ................ 30

1 Область применения ........... 1

2 Нормативные ссылки ........... 1

3 Общие положения ............. 1

4 Условные графические обозначения

границ территорий ............ 2

5 Условные графические обозначения и

изображения зданий и сооружений . 3

6 Условные графические обозначения и

изображения транспортных сооружений

и устройств ................ 6

7 Условные графические обозначения инженерных сетей ............ 24

8 Условные графические обозначения

водоотводных сооружений ......... 26

9 Условные графические обозначения эле­ментов плана организации

рельефа ......... 28

10 Условные графические обозначения элементов озеленения ......... 29

Приложение А

Библиография .............. 30^ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


Система проектної документації для

будівництва

Умовні графічні позначення і

зображення елементів генеральних

планів та споруд транспорту

Система проектной документации для строительства

Условные графические обозначения

и изображения элементов

генеральных планов и сооружений

транспорта

System of building desing documents

Graphical symbols and signs of

elements of general layouts and

transport


ДСТУ Б А.2.4.-2-95

(ГОСТ 21.204-93)Чинний від 1995-07-01


1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ


Даний стандарт установлює основні умов­ні графічні позначення і зображення, що засто­совують на кресленнях генеральних планів підприємств, споруд (в т.ч. споруд транспор­ту) та житлово-цивільних об'єктів різного призначення.


^ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

Дата введения 1994-09-01


1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Настоящий стандарт устанавливает ос­новные условные графические обозначения и изображения, применяемые на чертежах гене­ральных планов предприятий, сооружений (в т.ч. сооружений транспорта) и жилищно-гражданских объектов различного назначения.


^ 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
ГОСТ 2.303-68

ЕСКД. Линии

ГОСТ 2.749-84

ЕСКД. Элементы и устройства железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки
^ 3 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


3.1 Будинки, споруди, інженерні мережі, транспортні будови, елементи озеленення і благоустрою (далі елементи генеральних пла­нів та споруд транспорту), що проектуються, зображають на кресленнях із застосуванням умовних графічних позначень і спрощених зображень, які встановлені цим стандартом. Існуючі елементи генеральних планів та спо­руд транспорту, а також умовні скорочення найменувань матеріалу покриттів, шляхів, вимощень, тротуарів тощо, які використовують в кресленнях, виконують згідно з "Условными знаками для топографических планов масш-

^ 3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


3.1 Проектируемые здания, сооружения, инженерные сети, транспортные устройства, элементы озеленения и благоустройства (да­лее элементы генеральных планов и сооруже­ний транспорта) изображают на чертежах с применением условных графических обозна­чений и упрощенных изображений, установ­ленных настоящим стандартом. Существую­щие элементы генеральных планов и соору­жений транспорта, а также используемые на чертежах условные сокращенные наименова­ния материала покрытий, дорог, отмосток, тротуаров и т.п., выполняют в соответствии с


Видання офіційне

Издание официальное


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.2


табов 1:5000, 1:1000, 1:500" [I].


3.2 Зображення наземних і надземних бу­динків, споруд, інженерних мереж і транспорт­них будов, що проектуються, виконують су­цільною товстою основною лінією, підземних -штриховою товстою лінією за ГОСТ 2.303.

Межу зміни покриття наносять пунктир­ною лінією, з обох боків якої вказують скоро­чену назву матеріалу покриття.


3.3 Елементи генеральних планів та спо­руд транспорту, що підлягають розбиранню або знесенню, зображають згідно з рисунком 1.

Будинки і споруди, що підлягають рекон­струкції, зображають згідно з рисунком 2.

"Условными знаками для топографических планов масштабов 1:5000, 1:1000, 1:500" [1].

3.2 Изображения проектируемых назем­ных и надземных зданий, сооружений, инже­нерных сетей и транспортных устройств вы­полняют сплошной толстой основной линией, подземных - штриховой толстой линией по ГОСТ 2.303.

Границу изменения покрытий наносят пунктирной линией, по обе стороны которой указывают сокращенное наименование мате­риала покрытия.

3.3 Элементы генеральных планов и соо­ружений транспорта, подлежащие разборке или сносу, изображают в соответствии с рисунком 1.

Здания и сооружения, подлежащие рекон­струкции, изображают в соответствии с рисун­ком 2.Рисунок 1 Рисунок 2


3.4 Умовні графічні позначення і зобра­ження виконують в мсштабі креслення з ура­хуванням рекомендованих розмірів, що наве­дені в таблицях в міліметрах.

3.5 Умовні графічні позначення пристроїв залізничної сигналізації, централізації і блоку­вання, що проектуються, приймають за ГОСТ 2.749.

3.6 Застосовані умовні графічні позначен­ня і зображення, які не увійшли в цей стандарт, необхідно пояснювати на кресленнях.


4 УМОВНІ ГРАФІЧНІ

ПОЗНАЧЕННЯ МЕЖ ТЕРИТОРІЙ


Умовні графічні позначення меж терито­рій виконують згідно з таблицею 1.

3.4 Условные графические обозначения и изображения выполняют в масштабе чертежа с учетом рекомендуемых размеров, приведен­ных в таблицах в миллиметрах.

3.5 Условные графические обозначения проектируемых устройств железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки принимают по ГОСТ 2.749.

3.6 Примененные условные графические обозначения и изображения, не вошедшие в на­стоящий стандарт, следует пояснять на черте­жах.
^

4 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАНИЦ

ТЕРРИТОРИЙ


Условные графические обозначения гра­ниц территорий выполняют в соответствии с таблицей 1.


Д
СТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.35 УМОВНІ ГРАФІЧНІ
^

ПОЗНАЧЕННЯ ТА ЗОБРАЖЕННЯ


БУДИНКІВ І СПОРУД

5.1 Основні умовні графічні позначення і зображення будинків і споруд, що проекту­ються, виконують згідно таблиці 2.


5.2 Умовні графічні зображення багато-секційних житлових будинків на кресленнях в масштабі 1:500 і 1:1000 виконують, розбива­ючи їх на секції і вказуючи входи.

5.3 Внутрішній бік лінії контуру умовного графічного зображення будинку і споруди су­міщають з координаційними вісями.


5.4 Під час виконання спрощених зобра­жень будинків і споруд, що наведені в 1в, 2, 4 таблиці 2, наявність опор в проектному поло­женні вказують знаком "+". При цьому кіль­кість опор, воріт і дверей повинна відповідати фактичним даним.

^ 5 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

5.1 Основные условные графические обоз­начения и изображения проектируемых зда­ний и сооружений выполняют в соответствии с таблицей 2.

5.2 Условные графические изображения многосекционных жилых зданий на чертежах в маштабе 1:500 и 1:1000 выполняют, разбивая их на секции и указывая входы.

5.3 Внутреннюю сторону линии контура условного графического изображения здания и сооружения совмещают с координационны­ми осями.

5.4 При выполнении упрощенных изобра­жений зданий и сооружений, приведенных в 1в, 2, 4 таблицы 2, наличие опор в проектном положении указывают знаком "+". При этом количество опор, ворот и дверей должно соот­ветствовать фактическим данным.

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.4


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.5


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.6


6 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ І ЗОБРАЖЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ СПОРУД І БУДОВ


6.1 Умовні графічні позначення і зобра­ження транспортних споруд і будов, що проек­туються, на планах виконують згідно з табли­цею 3.

6.2 Номер і технічну категорію залізничної колії указують у розриві умовного графічного зображення лінії колії. Головні станційні колії позначають римськими цифрами, інші стан­ційні і внутрішньомайданчикові колії - араб­ськими цифрами.


Розмір шрифту для позначення колій, пар­ків і стрілочних переводів повинен бути на один - два номери більше, ніж розмір шрифту, що прийнятий для розмірних чисел на тому ж кресленні, але не більше 5 мм.

Технічну категорію указують при необ­хідності римською цифрою в колі діаметром 10мм.

6.3 В умовних графічних позначеннях мостів, шляхопроводів, колій підвісних доріг відстань між опорами, розміри опор та інші змінні параметри приймають за фактичними даними.

^ 6 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ИЗОБРАЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СООРУЖЕНИЙ И УСТРОЙСТВ


6.1 Условные графические обозначения и изображения проектируемых транспортных сооружений и устройств на планах выполняют в соответствии с таблицей 3.

6.2 Номер и техническую категорию же­лезнодорожного пути указывают в разрыве условного графического изображения линии пути. Главные станционные пути обозначают римскими цифрами, прочие станционные и внутриплощадочные пути - арабскими циф­рами.

Размер шрифта для обозначения путей, парков и стрелочных переводов должен быть на один - два номера больше, чем размер шрифта, принятого для размерных чисел на том же чертеже, но не более 5 мм.

Техническую категорию указывают при необходимости римской цифрой в кружке диа­метром 10 мм.

6.3 В условных графических обозначениях мостов, путепроводов, путей подвесных дорог расстояния между опорами, размеры опор и другие переменные параметры принимают по фактическим данным.

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.7


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.8


ДСТУ Б А .2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.9


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.10


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.11


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.12


ДСТУ Б А.2.4 -2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.13


6.4 Умовні графічні позначення і зобра­ження споруд і будов на поздовжніх профілях залізничних колій і автомобільних шляхів, що проектуються, виконують згідно з таблицею 4.


В умовних графічних позначеннях еле­ментів існуючих споруд і будов, що наведені в 1 - 3, 5, 13 таблиці 4, затушовування не вико­нують.

6.5 Розміри зображень, наведених в 16, 17, 19, 22 таблиці 4, приймають за фактичними розмірами споруди, що проектується. Кіль­кість прогонів в зображенні мосту, шляхопро­воду, віадука, естакади повинна відповідати фактичним даним.

У зображенні шляхопроводу, віадука, естакади, які розташовані на незатоплюваних територіях, позначки горизонтів високих (ГВВ) і меженних (ГМВ) вод не вказують.

6.4 Условные графические обозначения и изображения сооружений и устройств на про­дольных профилях проектируемых железно­дорожных путей и автомобильных дорог вы­полняют в соответствии с таблицей 4.

В условных графических обозначениях элементов существующих сооружений и ус­тройств, приведенных в 1 - 3, 5, 13 таблицы 4, затушевку не выполняют.

6.5 Размеры изображений, приведенных в 16, 17, 19, 22 таблицы 4, принимают по фак­тическим размерам проектируемого соору­жения. Количество пролетов в изображении моста, путепровода, виадука, эстакады долж­но соответствовать фактическим данным.

В изображении путепровода, виадука, эс­такады, располагаемых на незатопляемых территориях, отметки горизонтов высоких (ГВВ) и меженных (ГМВ) вод не указывают.


Таблиця 4

Т
аблица 4ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.14


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.15


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.16


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.17


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.18


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.19


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.20


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.21

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.22


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.23


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) c.247 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ


7.1 Умовні графічні позначення інженер­них мереж виконують згідно з таблицею 5, в якій літеро-цифрові позначення наведені як приклад і на кресленнях повинні відповідати проектним.


7.2 Трубопровідну, кабельну або повітря­ну мережу наносять однією лінією, яка відпові­дає осі (трасі) мережі, і супроводжують вста­новленими літеро-цифровими позначеннями.


Літеро-цифрові позначення мережі нано­сять в розривах лінії мережі з інтервалами не більше 100 мм, а також біля характерних точок (поворотів, перехрещень, вводів у будинки і споруди тощо).

7.3 Мережі, що прокладаються в одній траншеї або на одній лінії опор, допускається зображати однією лінією, вказуючи види ме­реж на полиці лінії-виноски.

7.4 Мережі, що прокладаються в комуніка­ційних спорудах, у межах цих споруд графічно не позначають. Для зазначення виду і кількості мереж наводять літеро-цифрові позначення на полиці лінії-виноски, яка проведена від мережі споруди.

7.5 Якщо в проекті всі позамайданчикові мережі прокладені під землею, допускається умовно зображати їх суцільного лінією з від­повідним поясненням.

7.6 Трасу високовольтних ліній електропе­редачі (ВЛ), резервну або перспективну, зоб­ражають тонкою штриховою лінією. Межу коридору ВЛ зображають суцільною тонкою лінією.

^ 7 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ


7.1 Условные графические обозначения инженерных сетей выполняют в соответствии с таблицей 5, в которой буквенно-цифровые обозначения приведены в качестве примера и на чертежах должны соответствовать проект­ным.

7.2 Трубопроводную, кабельную или воз­душную сеть наносят одной линией, соответ­ствующей оси (трассе) сети, и сопровождают установленными буквенно-цифровыми обоз­начениями.

Буквенно-цифровые обозначения сети на­носят в разрывах линии сети с интервалами не более 100 мм, а также вблизи характерных то­чек (поворотов, пересечений, вводов в здания и сооружения и т.д.).

7.3 Сети, прокладываемые в одной тран­шее или на одной линии опор, допускается изображать одной линией, указывая виды се­тей на полке линии-выноски.

7.4 Сети, прокладываемые в коммуника­ционных сооружениях, в пределах этих соору­жений графически не указывают. Для указа­ния вида и количества сетей приводят буквен­но-цифровые обозначения на полке линии-вы­носки, проведенной от сети сооружения.

7.5 В случаях, когда в проекте все внепло-щадочные сети проложены под землей, допус­кается условно изображать их сплошной ли­нией с соответствующим пояснением.

7.6 Трассу высоковольтных линий элект­ропередачи (ВЛ), резервную или перспектив­ную, изображают тонкой штриховой линией. Границу коридора ВЛ изображают сплошной тонкой линией.

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.25


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.26

8 УМОВНІ ГРАФИЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ ВОДОВІДВІДНИХ СПОРУД


Умовні графічні позначення водовідвідних споруд виконують згідно з таблицею 6.

^ 8 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВОДООТВОДНЫХ СООРУЖЕНИЙ


Условные графические обозначения водо-

отводных сооружений выполняют в соответ-

ствии с таблицей 6.

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.27


ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.289 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПЛАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕЛЬЄФУ


Умовні графичні позначення елементів плану організації рельєфу виконують згідно з таблицею 7.

^ 9 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ РЕЛЬЕФА


Условные графические обозначения элементов плана организации рельефа выполняются в соответствии с таблицей 7.

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.2910 УМОВНІ ГРАФІЧНІ ПОЗНАЧЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ОЗЕЛЕНЕННЯ


Умовні графічні позначення елементів озеленення виконують згідно з таблицею 8.

10 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ОЗЕЛЕНЕНИЯ

Условные графические обозначения элементов озеленения выполняют в соответствии с таблицей 8.
ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.30Додаток А

(інформаційний)


Бібліографія

Приложение А

(информационное)


Библиография


[I] "Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000,1:2000,1:1000,1:500", утвержденные в 1986 году Глав­ным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР.

ДСТУ Б А.2.4-2-95 (ГОСТ 21.204-93) С.31


УДК Ж01
Схожі:

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Система проектной документации для строительства iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Система проектной документации для строительства
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Система проектной документации для строительства iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Система проектной документации для строительства
Правила виконання робочої документації генеральних планів підприємств, споруд та житлово-цивільних об'єктів
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Система проектной документации для строительства iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали добавки для бетонів методи визначення ефективності
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Система проектной документации для строительства iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Система проектной документации для строительства iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали суміші бетонні методи випробувань
Науково-дослідним, проектно-конструк-торським і технологічним інститутом бетону та залізобетону
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Система проектной документации для строительства iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло загартоване будівельне технічні умови дсту б в 7-110-2001
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Система проектной документации для строительства iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали склопакети клеєні будівельного призначення технічні умови дсту б в 7-107-2001
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техничес­кому нормированию и сертификации
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Система проектной документации для строительства iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло з низькоемісійним твердим покриттям технічні умови дсту б в 7-115-2002
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техничес­кому нормированию и сертификации в строительстве
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Система проектной документации для строительства iconГосударственный стандарт союза сср система разработки и постановки продукции на производство постановка на производство продукции по технической документации иностранных фирм гост 15.
Настоящий стандарт устанавливает основные положения постановки на производство серийной (массовой) продукции, выпуск которой будет...
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Система проектной документации для строительства iconСтандарт предприятия
Государственным научно-исследовательским институтом “Система” (гнии “Система”) Госстандарта Украины
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи