Розпорядження 04. 07. 2011 №478/2011-р Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію icon

Розпорядження 04. 07. 2011 №478/2011-р Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформаціюНазваРозпорядження 04. 07. 2011 №478/2011-р Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію
Дата конвертації28.02.2013
Розмір114.97 Kb.
ТипРозпорядження
джерело

Городоцька районна державна адміністрація

Хмельницької області


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


04. 07. 2011 № 478/2011-р


Про затвердження Переліку

відомостей, що становлять

службову інформацію


На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, з метою забезпечення виконання в районній державній адміністрації Указу Президента України від 05.05.2011 року № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”:


1. Затвердити Перелік відомостей, що становлять службову інформацію (далі – Перелік) згідно з додатком.


2. Відповідальним особам з питань запитів на публічну інформацію
М. Білану, В.Сержантову забезпечити оприлюднення зазначеного Переліку в порядку, визначеному законодавством України.


3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Н. Андрійчук та заступника голови районної державної адміністрації В. Назаркевича.


Голова адміністрації В.Вербановський


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

04. 07. 2011 № 478/2011-рПЕРЕЛІК

відомостей, що становлять службову інформацію


1. Економіка, промисловість та енергетика

1.1. Відомості щодо формування пропозицій та програм зі створення, модернізації та освоєння у виробництві зразків озброєння і військової тех­ніки та створення для цього спеціальних технологій, що не становлять державної таємниці.

1.2. Відомості щодо забезпечення безпеки залізничного руху.

1.3. Відомості про службові винаходи до повного завершення робіт по їх патентуванню в Україні та за кордоном.

1.4. Відомості про науково-дослідні та дослідно-конструкторські ро­боти, що виконуються за державним оборонним замовленням, та про техно­логії подвійного використання, у тому числі тематичні картки, матеріали запитів на виконання і фінансування, висновки наукової та науково-техніч­ної експертизи, технічні завдання, розгорнуті календарні плани, науково-технічні звіти.

2. Кадрові питання

2.1. Перелік посад і професій, за якими бронюються військовозо­бов’язані.

2.2. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за районною державною адміністрацією, управліннями, відділами та інши­ми структурними підрозділами районної державної адміністрації, міською та районною радами, підприємствами, установами, організаціями, які не виробляють озброєння (боєприпаси, військову техніку, спеціальні комплек­туючі вироби до них.

3. Цивільна оборона

3.1. Відомості щодо організації заходів цивільної оборони, крім відо­мостей, що становлять державну таємницю.

3.2. Перелік об’єктів, що належать до категорії цивільної оборони.

3.3. Зведені відомості про сили та засоби інженерного захисту насе­лення району.

3.4. Відомості за сукупністю всіх показників про зміст та основні напрями розвитку інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивіль­ної оборони) особливого періоду, що плануються (реалізовані) в генераль­них планах забудови населених пунктів району.

3.5. Відомості про використання захисних споруд цивільної оборони для потреб населення району.

3.6. Документи зі зв’язку при проведенні радіотренувань та інших за­ходів.

3.7. Відомості про пункти управління, що не становлять державну таємницю.

3.8. Інформація з питань зв’язку та оповіщення кризового центру (міський запасний пункт управління).

3.9. Відомості по зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мир­ного часу, а також на навчаннях та тренуваннях.

3.10. Відомості щодо технічного стану та готовності на кожну окрему систему оповіщення.

3.11. Акти інспекторських перевірок з питань цивільного захисту та техногенної безпеки області.

3.12. Плани цивільного захисту на особливий період об’єктів еконо­міки, які не віднесені до Зводу відомостей, що становлять державну таєм­ницю.

3.13. Відомості щодо характеристик хіміконебезпечних об’єктів, які віднесені до І-ІІІ ступенів хімічної безпеки.

3.14. Відомості про організацію підготовки цивільної оборони, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

3.15. Відомості про фактичний стан та наявність недоліків в організа­ції фізичного захисту та зв’язку об’єктів поводження з радіоактивними відходами.

3.16. Відомості, що розкривають бази даних на об’єкти і споруди систем життєзабезпечення, згідно із затвердженими обласними програмами створення страхового фонду документації.

4. Житлово-комунальне господарство

4.1. Відомості, що розкривають схеми та джерела водозабезпечення, заходи їх охорони в містах із населенням понад 100 тис. осіб крім відо­мостей, що становлять державну таємницю.

4.2. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до кому­нальних водоводів об’єктів промисловості.

4.3. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

4.4. Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів кому­нального водозабезпечення.

4.5. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

4.6. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування по­верхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення в районах та містах із населенням понад 100 тис. осіб, якщо такі відомості не становлять державну таємницю.

5. Будівництво та архітектура

5.1. Плани міст та інших населених пунктів, виконаних на топогра­фічних та картографічних матеріалах у масштабах:

.1:50000 і крупніше у будь-якій системі координат, крім державної;

1:100000 у державній системі координат 1942 року або в іншій системі координат, але не в Балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості.

5.2. Відомості про топографічні карти і плани масштабу 1:50000 та крупніших масштабів, спеціальні карти (незалежно від форми та виду носія інформації), похідні від матеріалів аеро- та космічних зйомок, які створені в державній системі координат на територію України.

5.3. Топографічні карти, фотоплани, плани міст масштабу 1:10000 – 1:20000 (незалежно від форми та виду носія інформації) на територію Ук­раїни, створені в державній системі координат УСК-2000 або в системі координат СК-42, які містять повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання, виробництва вимірів і різних засобів господарського та оборонного значення.

5.4. Відомості про координати астрономічних, геодезичних пунктів на території України, які визначені з точністю 20 м і точніше в умовній та місцевій системі координат.

5.5. Картографогеодезичні дані, які характеризують рельєф поверхні Землі з точністю за висотою перерізу до 10 м на територію України, які покривають площу в одному масиві понад 25 кв. кілометрів.

5.6. Плани капітального будівництва та капітального ремонту об’єктів спецпризначення.

6. Зв’язок

6.1. Відомості про канали зв’язку, траси, призначення, типи засобів зв’язку, кількість і розміщення, що не становлять державну таємницю.

6.2. Відомості про радіодані внутрішньорайонного та державного рівня системи радіозв’язку, що не становлять державної таємниці.

6.3. Відомості про об’єкти, засоби спеціального зв’язку, контрольно-вимірювальне обладнання на спеціальну техніку (тактико-технічні характе­ристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлу­атації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію за допомо­гою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом.

6.4. Відомості (за окремими показниками) про організацію урядового та спеціального зв’язку (крім тих, що становлять державну таємницю).

6.5. Відомості (за окремими показниками) про номенклатуру, кількість та характеристики технічних засобів, що використовуються у мережах чи комплексах урядового зв’язку або використовуються у спеціальних інфор­маційних та телекомунікаційних системах (крім тих, що становлять дер­жавну таємницю).

6.6. Відомості щодо встановлення, переустановлення і зняття телефон­них апаратів урядового зв’язку, а також довідники, переліки, списки абонен­тів урядового зв’язку.

6.7. Відомості щодо забезпечення урядовим зв’язком посадових осіб.

6.8. Відомості про спецабонентів електрозв’язку.

7. Технічний захист інформації

7.1. Відомості про технічний захист інформації в установах, підпри–ємствах, організаціях, які не відносяться до зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

7.2. Відомості про взаємодію районної державної адміністрації з орга­нами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності з питань організації технічного захисту інформації.

7.3. Відомості (за окремими показниками) про планування, організа­цію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організа­ції технічного захисту службової інформації щодо окремого об’єкта інфор­маційної діяльності, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, де циркулює інформація з обмеженим доступом.

7.4. Відомості (за окремими показниками) про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту, призначених для захисту інформації з обмеженим доступом у конкретній інформаційній, телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

8. Охорона державної таємниці

8.1. Відомості про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці (крім тих, що становлять державну таємницю).

8.2. Відомості про обладнання приміщень, у яких проводяться секрет­ні роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації, заходи щодо їх охорони.

8.3. Відомості щодо оформлення та надання допуску та доступу поса­довим особам до державної таємниці, номенклатура посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.

8.4. Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства.

8.5. Відомості щодо перегляду грифів секретності матеріальних носіїв інформації.

8.6. Документи, по яких скасовано гриф секретності.

8.7. Акти на знищення матеріальних носіїв секретної інформації, якщо вони не розкривають їх зміст, та інформації з грифом обмеження доступу “Для службового користування”.

8.8. Звіти про стан охорони державної таємниці.

8.9. Акти про результати перевірок стану забезпечення режиму секрет­ності і секретного діловодства в установах, підприємствах, організаціях.

8.10. Протоколи засідань експертних комісій.

8.11. Відомості про тактико-технічні дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньо-об’єктового режиму.

8.12. Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану в райдержадміністра­ції, управліннях та інших структурних підрозділах районної державної адміністрації.

8.13. Номенклатури секретних справ та справ “Для службового користування”.

9. Мобілізаційна робота

9.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності (які не становлять державної таємниці) щодо:

створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фі­нансування мобілізаційних потужностей;

виробництва та поставки технічних засобів та речового майна в особ­ливий період;

виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподар­ської продукції в особливий період;

виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, вико­нання робіт, надання послуг в особливий період;

кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транс­портної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України, в місцевому органі виконавчої влади, органі місцевого самоврядування;

забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-техніч­ними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

показників з праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, жит­лово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних ціннос­тей мобілізаційного резерву в органі виконавчої влади, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них;

капітального будівництва в особливий період;

створення страхового фонду документації для забезпечення вироб­ництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

9.2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підго­товки національної економіки.

9.3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

9.4. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, уста­нов, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих до них.

9.5. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам Ук­раїни, іншим військовим формуванням в особливий період.

9.6. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи Ук­раїни в особливий період у частині, що стосується районної державної адмі­ністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства.

9.7. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізацій­ного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самовряду­вання, підприємства, установи, організації.

9.8. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію вироб­ництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки , спеціальних комплектуючих до них у цілому щодо підприємства, установи, організації.

9.9. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізацій­ного плану органу державної влади, іншого державного органу, органу міс­цевого самоврядування, підприємства, установи, організації щодо життєза­безпечення населення в особливий період.

9.10. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, по­рядок переведення органу державної влади, іншого державного органу, ор­гану місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на ре­жим роботи в умовах особливого періоду.

9.11. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів уп­равління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування.

9.12. Відомості про річні програми мобілізаційної підготовки місцевого органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування.

9.13. Потреби сільського господарства району в хімічних, мікробіоло­гічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

10. Безпека і охорона правопорядку та оборонна робота

10.1. Відомості про заходи щодо забезпечення сталого функціонуван­ня органів державної влади і дотримання громадського порядку під час про­ведення масових заходів.

10.2. Відомості про антитерористичні заходи на енергетичних, транс­портних, техногенно-небезпечних і військових об’єктах.

10.3. Інформація щодо планів та заходів територіальної оборони.

10.4. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підля­гають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації.

10.5. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом.

10.6. Найменування військових частин, які зазначені в переліку з’єд­нань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та органі­зацій Збройних Сил України, над якими здійснюється шефство.

10.7. Стан зберігання та кількість боєприпасів по військових об’єктах арсенального типу.

11. Міжнародна діяльність

11.1. Відомості, що містять зведені дані (за квартал, рік, з початку інвестування) про реєстрацію іноземних інвестицій (за формою згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 року № 928 “Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій”).

11.2. Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інфор­мації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва.

12. Земельні відносини

12.1. Матеріали інвентаризації земель військових частин, установ та організацій Міністерства оборони України, Департаменту з питань виконан­ня покарань, Служби безпеки України (за наявності координат).

13. Захист дітей

13.1. Інформація щодо дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.Схожі:

Розпорядження 04. 07. 2011 №478/2011-р Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconРозпорядження 04. 07. 2011 №478/2011-р Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію
Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”, з метою забезпечення виконання в районній...
Розпорядження 04. 07. 2011 №478/2011-р Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconРозпорядження красноград від 3 серпня 2011 року №339 Про перелік осіб, яким надається право присвоювати інформації гриф обмеження доступу "Для службового користування"
«Для службового користування», розпорядження голови районної державної адміністрації від 05. 07. 2011 №267 «Про затвердження Переліку...
Розпорядження 04. 07. 2011 №478/2011-р Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconНаказ №191 Про затвердження переліку відомостей, що містять службову інформацію
«Про забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», міського голови від 10. 06. 2011року №298-р «Про забезпечення...
Розпорядження 04. 07. 2011 №478/2011-р Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconРозпорядження красноград від 3 серпня 2011 року №338 Про призначення відповідального за зберігання документів мобілізаційного характеру, яким надано гриф «Для службового користування»
«Про затвердження Інструкції про порядок обліку зберігання і використання в районній державній адміністрації документів та інших...
Розпорядження 04. 07. 2011 №478/2011-р Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconПро затвердження Інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію
Країни «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про доступ до публічної інформації», з метою забезпечення виконання...
Розпорядження 04. 07. 2011 №478/2011-р Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconРозпорядження красноград від 25 червня 2011 року №253 Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання І використання в районній державній адміністрації документів та інших матеріальних
Затвердити Інструкцію про порядок обліку, зберігання і використання в районній державній адміністрації документів та інших матеріальних...
Розпорядження 04. 07. 2011 №478/2011-р Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconПерелік відомостей, які містять службову інформацію, і яким
Наказом Держкомзему від 03. 12. 2010 №848, зі змінами (наказ Держкомзему від 29. 08. 2011 №549 та наказ Держкомзему від 05. 10. 2011...
Розпорядження 04. 07. 2011 №478/2011-р Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconРозпорядження 20. 12. 2011 №951/2011-р Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 4 липня 2011 року №478/2011-р
Відповідно до статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Закону України “Про доступ до публічної інформації”,...
Розпорядження 04. 07. 2011 №478/2011-р Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconРозпорядження красноград від 7 вересня 2011 року №391 Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 23. 06. 2011 №249
Керуючись статтями 2, 6, 12, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» внести зміни до розпорядження голови районної...
Розпорядження 04. 07. 2011 №478/2011-р Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію iconАкт про відсутність вкладень у конверті (пакеті)
Цей акт складений на підставі Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання в районній державній адміністрації документів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи