Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №404 icon

Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №404НазваЗатверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №404
Сторінка1/11
Дата конвертації01.01.2013
Розмір0.66 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  1. Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-ПВ термінова - місячна "Звіт з праці" (затверджена наказом Держкомстату від 26.10.2009 р. №404)

  2. Інструкція зі статистики заробітної плати (затверджено наказом Держкомстату від 13.01.2004 р. №5)

  3. Інструкція зі статистики кількості працівників (затверджена наказом Держкомстату від 28.09.2005 р. №286)

І.

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ термінова - місячна "Звіт з праці"


Затверджено наказом Державного комітету статистики України
від 26.10.2009 р. №404

^

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15.12.2009 р. за №1212/17228

(В редакції станом на 19.01.2010 р.)

1. Загальні положення

Інструкція
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці"

^

I. Загальні положення


1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці" (далі - форма № 1-ПВ (квартальна)).

1.2. Подання форми № 1-ПВ (квартальна) здійснюється відповідно до положень пунктів 1.2 та 1.3 глави 1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722 (зі змінами) (далі - Інструкція зі статистики кількості працівників).

Перелік юридичних осіб, їхніх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів (далі - підприємства), що звітують за формою № 1-ПВ (квартальна), визначається органами державної статистики відповідно до чинної статистичної методології.

1.3. В адресній частині форми № 1-ПВ (квартальна) зазначаються найменування підприємства, місцезнаходження та місце здійснення діяльності, щодо якої подається звіт.

Підприємство, що заповнює форму № 1-ПВ (квартальна) за структурний підрозділ, вказує у відповідному рядку найменування цього структурного підрозділу.

1.4. Підставою для складання звіту за формою № 1-ПВ (квартальна) є первинні облікові документи, документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності та інші документи, передбачені чинним законодавством.

1.5. Визначення показників форми № 1-ПВ (квартальна) здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 114/8713 (далі - Інструкція зі статистики заробітної плати).

1.6. Однойменні показники, що містяться у формі № 1-ПВ (квартальна) та інших формах державних статистичних спостережень, розраховані за однією методологією та однаковий період часу, мають бути тотожними.

У додатку до цієї Інструкції наведено таблицю арифметичного контролю показників форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) (додається).
^

II. Показники щодо кількості працівників


2.1. У розділі I форми № 1-ПВ (квартальна) відображаються дані щодо кількості штатних працівників, а також їх прийому на роботу та звільнення.

До кількості працівників, які враховуються у цьому розділі, не включаються: працівники, які прийняті на роботу за сумісництвом з інших підприємств (далі - зовнішні сумісники); зайняті за цивільно-правовими договорами; переведені з інших підприємств за договорами між суб'єктами господарювання.

У цьому розділі також відображаються дані щодо руху кадрів, який відбувається у разі реорганізації підприємства і документально підтверджений.

2.2. У рядку 3010 відображається середньооблікова кількість штатних працівників за відповідний період, розрахована відповідно до пункту 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників.

2.3. У рядку 3020 відображається кількість працівників, які у звітному періоді прийняті на роботу наказом чи розпорядженням власника підприємства або уповноваженого ним органу.

2.4. У рядку 3030 із загальної кількості прийнятих виділяються ті працівники, які прийняті на нові робочі місця, що з'явились: у результаті заснування нового підприємства або структурного підрозділу (зокрема шляхом виділення окремих структурних підрозділів підприємства, його поділу або злиття); приєднання до діючого підприємства підрозділів іншого підприємства; здійснення відповідних технологічних, організаційних та інвестиційних заходів, спрямованих на впровадження або розширення видів виробництва (робіт, послуг) та зміну умов праці; збільшення штату або реорганізації бюджетної установи.

До прийнятих на новостворені робочі місця належать працівники, які уклали трудовий договір на невизначений строк, прийняті за контрактом на визначений строк, а також сезонні працівники.

2.5. У рядку 3040 відображається кількість працівників, які у звітному періоді звільнені з роботи на цьому підприємстві в результаті припинення або розірвання трудового договору незалежно від причин звільнення.

2.6. У рядку 3050 відображається кількість працівників, які звільнилися з підприємства у зв'язку з розірванням трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу у випадках змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, скорочення чисельності або штату працівників.

2.7. У рядку 3060 відображається кількість працівників, які звільнені з підприємства:

у зв'язку з розірванням трудового договору з ініціативи працівника за винятком випадків, коли заява про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу;

у зв'язку з припиненням трудового договору за угодою сторін;

за прогул без поважних причин, інші порушення трудової дисципліни;

у зв'язку з розірванням трудового договору у випадках виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі, систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Сума показників у рядках 3050 та 3060 може бути меншою порівняно з даними у рядку 3040. Різницю становить кількість працівників, які звільнилися з підстав:

закінчення визначеного строку трудового договору (контракту), установленого за погодженням сторін, закінчення тимчасових та сезонних робіт;

призову або вступу працівника на військову службу, направлення працівника на альтернативну (невійськову) службу;

розірвання трудового договору з ініціативи працівника, коли заява про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу: переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність та пологи; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин;

переведення працівника за його згодою на інше підприємство або переходу на виборну посаду.

Відповідно до пункту 5.5 глави 5 Інструкції зі статистики кількості працівників працівник зараховується до числа звільнених з першого дня його виключення з обліку на підприємстві (перший робочий день після дати, зазначеної у заяві, наказі про звільнення). Для підприємств із безперервним циклом виробництва днем звільнення слід уважати наступний робочий день.

2.8. У рядку 3070 відображається облікова кількість штатних працівників, визначена на останню дату звітного періоду відповідно до глави 2 Інструкції зі статистики кількості працівників.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Схожі:

Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №404 iconЗатверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №403
Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження №1-пв (місячна) "Звіт з праці" (далі форма...
Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №404 iconІнструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам І організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих
Затверджено спільним наказом Головного управління Державного казначейства України та Державного комітету статистики України від 02....
Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №404 iconЗатверджено наказом Державного комітету статистики України від 27. 10. 2005 р. №331 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27. 10. 2005 р за №1280/11560
Керівник підприємства є відповідальним за повноту і достовірність даних звітів за формою №14-мтп
Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №404 iconЗатверджено наказом Державного комітету статистики України від 24. 10. 2006 р. №494 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 11. 2006 р за №1194/13068
Ця Інструкція встановлює порядок складання державного статистичного спостереження за формою №1-екологічні витрати "Звіт про витрати...
Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №404 iconЗатверджено наказом Державного комітету статистики України від 15. 07. 2002 р. №266 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26. 07. 2002 р за №611/6899
України, пов'язану з наданням (експорт) послуг закордонним партнерам та одержанням (імпорт) послуг від закордонних партнерів як на...
Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №404 iconІнструкція щодо заповнення форм державних статистичних спостережень №2-інвестиції (річна) "Капітальні інвестиції" та №2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 10.
Капітальні інвестиції" та №2-інвестиції (квартальна) "Капітальні інвестиції" (далі №2-інвестиції (річна) та №2-інвестиції (квартальна))...
Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №404 icon№1-підприємництво (квартальна) Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 27. 08. 2007 р. №321
Звіт про основні показники діяльності підприємства", №1-підприємництво (малі) піврічна "Звіт про основні показники діяльності малого...
Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №404 iconЗатверджено наказом Державного комітету статистики України від 27. 10. 2005 р. №331 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27. 10. 2005 р за №1279/11559
Разом зі звітом за рік складаються і подаються форма №11-мтп (паливо) "Фактичні витрати палива на виробництво окремих видів продукції...
Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №404 iconЗвіт про виробництво промислової продукції (робіт, послуг) Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 30. 04. 2004 р. №261 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27. 05. 2004 р за №674/9273
Склад та оцінка виробленої промислової продукції (робіт, послуг) у порівнянних цінах (рядки 810, 848)
Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26. 10. 2009 р. №404 iconІнструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження №12-торг "Про наявність і використання торгової мережі на ринках та реалізацію сільськогосподарської продукції на них" Затверджено наказом Державного комітету статистики України від 26.
Ть на своєму балансі ринки (відокремлені підрозділи), фізичними особами підприємцями, які мають ринки, незалежно від їх спеціалізації....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи