Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 11. 2006 р за №1195/13069 (В редакції станом на 06. 04. 2009 р.) icon

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 11. 2006 р за №1195/13069 (В редакції станом на 06. 04. 2009 р.)НазваЗареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 11. 2006 р за №1195/13069 (В редакції станом на 06. 04. 2009 р.)
Дата конвертації01.01.2013
Розмір230.85 Kb.
ТипДокументи
джерело

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I - III класів небезпеки"


Затверджено наказом Державного комітету статистики України
від 24.10.2006 р. № 494

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10.11.2006 р. за № 1195/13069

(В редакції станом на 06.04.2009 р.)

1. Загальні положення


1.1. Ця Інструкція встановлює порядок заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I - III класів небезпеки" (далі - форма № 1-небезпечні відходи).

1.2. До небезпечних відходів належать відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів та засобів поводження з ними. Небезпечні відходи містять такі речовини, що мають небезпечні властивості - токсичність, вибухонебезпечність, пожежонебезпечність, високу реакційну здатність або містять збудників інфекційних хвороб.

1.3. Небезпечні відходи поділяються на 4 класи небезпеки:

I клас - надзвичайно небезпечні;

II клас - високонебезпечні;

III клас - помірно небезпечні;

IV клас - малонебезпечні.

1.4. У державному статистичному спостереженні за формою № 1-небезпечні відходи відображаються відходи I - III класів небезпеки, у тому числі продукція, яка непридатна та містить шкідливі речовини (уключаючи пестициди, які стали не придатні чи заборонені до застосування).

1.5. До форми не включаються дані про шкідливі речовини (продукти, сполуки), що являють собою готову продукцію, яка підлягає подальшому використанню, напівфабрикати, призначені за технологією виробництва для подальшої переробки з метою одержання готової продукції, а також небезпечні відходи, які надходять у водні об'єкти зі стічними водами та викидаються в атмосферне повітря і які відображаються у формах державних статистичних спостережень № 2-тп (повітря) "Звіт про охорону атмосферного повітря" та № 2-тп (водгосп) "Звіт про використання води". Разом з тим у звіті повинні відображатися утворення, знешкодження, складування і т. ін. небезпечних речовин, уловлених (одержаних) у процесі очистки газів і стічних вод, які відходять від джерел забруднення на відповідних спорудах та установках.

1.6. Форма № 1-небезпечні відходи заповнюється на основі даних первинного обліку відходів. Первинний облік відходів ведеться відповідно до типових форм первинної облікової документації (картки, журнали, анкети) з використанням технологічної, нормативно-технічної, планово-економічної, бухгалтерської та іншої документації. При заповненні форми необхідно використовувати паспорт відходів, прибутково-видаткові документи (прибуткові та видаткові ордери, акти про прийняття матеріалів, накладні на відпуск небезпечних матеріалів та речовин, картки і відомості складського обліку, документи на вивіз відходів з підприємства та ін.). За відсутності первинного обліку форма заповнюється на основі даних розрахунків матеріального балансу та іншої наявної інформації. У цьому разі до форми додаються відповідні розрахунки.

1.7. Небезпечні відходи відображаються у довільній формі. Якщо в бланку форми кількість рядків недостатня, то для відображення всіх наявних небезпечних відходів I - III класів небезпеки додатково заповнюється необхідна кількість бланків.

1.8. Небезпечні відходи, уключаючи люмінесцентні лампи, відображаються у звіті в тоннах з трьома десятковими знаками. Для визначення маси люмінесцентних ламп необхідно вагу однієї лампи помножити на загальну кількість ламп. У разі неможливості встановлення ваги лампи пропонуємо використовувати середню вагу однієї лампи, що дорівнює 0,3 кг.
^

2. Інформація про сховища організованого складування, що належать підприємству, де зберігаються відходи I - III класів небезпеки


2.1. У рядках 1000 - 1002 відображається інформація про кількість, площу та об'єм спеціалізованих сховищ організованого складування (поховання) відходів, у яких зберігаються відходи I - III класів небезпеки і на використання яких отримано дозвіл спеціально вповноважених органів. Сховища, у яких зберігаються малотоксичні відходи IV класу небезпеки, у звіті не відображаються.

2.2. Полігони, склади та сховища, які розміщуються на поверхні землі, наводяться у рядку 1001 у гектарах з трьома десятковими знаками, а шламонакопичувачі, відстійники, хвостосховища, могильники - у рядку 1002 - у кубічних метрах з одним десятковим знаком.
^

3. Утворення та рух відходів I - III класів небезпеки


3.1. У рядках А та Б форми звіту відображаються код та найменування небезпечних відходів, які заповнюються згідно з Державним класифікатором відходів, чинним від 01.10.96 (ДК 005-96), затвердженим і введеним у дію наказом Держстандарту України від 29.02.96 № 89, і включаються лише ті відходи, які мають небезпечні властивості.

3.2. У формі відображаються найбільш деталізовані найменування небезпечних відходів, тобто такі, у яких цифровий індекс (дві останні цифри справа) восьмизначного коду Державного класифікатора відходів не дорівнює "00".

3.3. Якщо ж небезпечні відходи не включені до Державного класифікатора відходів, то в такому разі вони повинні бути відображені у звіті з кодом 9999.9.9.99 та найменуванням "інші небезпечні відходи".

3.4. У рядку В форми арабськими цифрами вказується клас небезпеки відходів. Класи небезпеки відходів визначаються виробниками, тобто технологічними виробничими лабораторіями підприємств, відповідно до нормативно-правових актів, що затверджуються спеціально вповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів за узгодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою України.

3.5. У рядках Г та Д відображаються відповідно код та найменування фізичного стану відходів (далі - Фізичний стан відходів) згідно з додатком 1.

3.6. У рядках Е та Ж зазначаються відповідно код та найменування групи небезпечних відходів (далі - Групи небезпечних відходів) згідно з додатком 2. Віднесення конкретного відходу до тієї чи іншої групи небезпечних відходів визначається за переважним вмістом відповідного хімічного елемента чи речовини, винесених у назву групи небезпечних відходів. Якщо до складу конкретного відходу входять два чи більше шкідливих хімічних елементи, а також речовини, які належать до різних груп небезпечних відходів, то віднесення цього відходу до відповідної групи проводиться за складовим елементом (сполукою), який має найвищий клас небезпеки. При рівній їх небезпеці віднесення до конкретної групи проводиться за переважною кількістю хімічного елемента (сполуки), який винесено в назву групи небезпечних відходів.

3.7. У рядку 1 відображається наявність небезпечних відходів на 01.01 звітного року. Цей показник повинен збігатися з показником графи 16 "наявність відходів на 01.01.200_ у спеціально відведених місцях чи об'єктах (полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо) та на території підприємства" звіту за попередній до звітного рік.

3.8. У рядку 2 відображається дооблік відходів - збільшення обсягів відходів, які зберігаються у спеціально відведених місцях та на території підприємства, за рахунок виявлення не облікованих раніше відходів під час проведення інвентаризації відходів на підприємстві, уточнення класу небезпеки (наприклад, переведення відходів, наявних на початок року, з одного класу в інший) тощо.

3.9. У рядку 3 відображається кількість відходів, які утворилися безпосередньо на підприємстві протягом року без урахування відходів, які надійшли зі сторони.

3.10. У рядку 4 наводиться кількість відходів, які надійшли зі сторони для здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних зі зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів з метою підготовки їх для екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення, а також для розміщення у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення). До спеціально відведених місць чи об'єктів належать місця видалення відходів, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо, на використання яких отримано дозвіл спеціально вповноважених органів.

3.11. У рядку 5 відображаються небезпечні відходи, які надійшли з інших країн.

3.12. У рядку 6 відображається кількість відходів, які були повністю використані для одержання тієї чи іншої продукції на підприємстві, зокрема як сировини в технологічних процесах, які є джерелом їх утворення, як сировини (напівфабрикатів) для одержання продукції виробничо-технічного призначення, наприклад таких, як паливо, добриво тощо.

3.13. У рядку 7 наводиться кількість відходів, які були повністю знешкоджені (знищені) на підприємстві. Частково знешкоджені відходи в цій графі не відображаються. У графі 8 відображаються обсяги спалених небезпечних відходів.

3.14. У рядку 9 наводиться кількість відходів, які були передані іншим підприємствам чи заготівельним організаціям. У рядку 10 відображаються обсяги відходів, переданих іншим країнам.

3.15. У рядку 11 наводиться кількість відходів, які направляються в місця видалення відходів, які належать даному підприємству (сховища, накопичувачі, склади, могильники, полігони /крім полігонів твердих побутових відходів/ та інші) без змішування з іншими видами відходів.

3.16. У рядку 12 відображаються дані про відходи, які вивезені на полігони твердих побутових відходів.

3.17. У рядку 13 відображається кількість відходів, які направляються на несанкціоновані звалища: кар'єри, яри; а також в інші місця складування, де зберігання відходів пов'язано з можливим змішуванням різних видів відходів. У цій самій графі наводяться відходи, скинуті у водоймища.

3.18. У рядку 14 відображається вилучення відходів з інших причин - це зменшення обсягів відходів у сховищах організованого складування та на території підприємств протягом року за рахунок уточнень унаслідок проведення інвентаризації відходів на підприємстві (наприклад, переведення відходів, наявних на початок року, з одного класу в інший), втрати відходів унаслідок витікання або випаровування, крадіжок тощо. З них окремо виділяються відходи, утрачені через витікання або випаровування, які відображаються у рядку 15.

3.19. У рядку 16 наводиться вся накопичена кількість відходів на 01.01 наступного за звітним року, які розміщені як на території підприємства, так і за його межами: у сховищах, накопичувачах, складах, могильниках, полігонах, уключаючи полігони твердих побутових відходів, звалищах, які належать підприємству (на спеціально відведених чи орендованих ним територіях).

3.20. Наявність відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо) та на території підприємств на 01.01 наступного за звітним року (гр. 16) обчислюється за формулою:

наявність відходів у сховищах організованого складування та на території підприємств на 01.01 звітного року (рядок 1) + дооблік відходів (рядок 2) + фактично утворилось відходів (рядок 3) + одержано відходів від інших підприємств (рядок 4) - використано відходів (рядок 6) - знешкоджено (знищено) відходів (рядок 7) - передано іншим підприємствам (рядок 9) - відправлено відходів в місця неорганізованого складування за межі підприємства (рядок 13) - вилучено (втрачено) відходів з інших причин (рядок 14).

У скороченому вигляді ця формула має вигляд:

рядок 16 = рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 - рядок 6 - рядок 7 - рядок 9 - рядок 13 - рядок 14.

3.21. У графі 17 із загального обсягу наявних відходів окремо виділяються відходи, які зберігаються безпосередньо на території підприємства.

Форма № 1-небезпечні відходи підписується керівництвом підприємства.

^ Директор департаментустатистики сільського господарствата навколишнього середовища О. М. Прокопенко


Додаток 1

до пункту 3.5 Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I - III класів небезпеки"
^

Фізичний стан відходів


Код типу відходу 

Найменування типу відходу 

Твердий 

101 

Агломерат 

102 

Гранулят 

103 

Зола 

104 

Кокс 

105 

Шлак 

106 

Брухт 

107 

Скрап 

108 

Хвости 

109 

Окалина 

110 

Стружка 

111 

Обріз 

112 

Бій 

113 

Уламки 

114 

Пил 

115 

Порошок 

116 

Сплав 

117 

Грудки 

118 

Куски 

119 

Коагулят 

120 

Гель 

121 

Просів 

122 

Осад 

123 

Відпрацьовані матеріали 

124 

Нерозібране устаткування та обладнання 

199 

Інші тверді 

Рідинний 

201 

Розчин 

202 

Гудрон 

203 

Екстракт 

204 

Пек 

205 

Промивна рідина 

206 

Соапсток 

207 

Дефекат 

208 

Кубовий залишок 

209 

Масла 

299 

Інші рідинні 

^ Шламо- або пастоподібний 

301 

Шлам 

302 

Паста 

303 

Гній 

304 

Послід 

305 

Відстій 

306 

Осмол 

Газоподібний 

401 

Газ 

402 

Суміш газів 

403 

Водяна пара 

Сумішевий 

501 

Пульпа 

502 

Аерозоль 

503 

Суспензія 

504 

Гідрозоль 

505 

Дим 

506 

Шихта 

^ Директор департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища О. М. Прокопенко


Додаток 2

до пункту 3.6 Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-небезпечні відходи "Звіт про утворення, оброблення та утилізацію відходів I - III класів небезпеки"
^

Групи небезпечних відходів


Код групи відходів 

Найменування групи небезпечних відходів 

 

^ Відходи, що містять метали та їх сполуки: 

0101 

алюміній та його сполуки 

0102 

барій та його сполуки, за виключенням сульфату барію 

0103 

берилій та його сполуки 

0104 

ванадій та його сполуки 

0105 

вісмут та його сполуки 

0106 

вольфрам та його сполуки 

0107 

германій та його сполуки 

0108 

залізо та його сполуки 

0109 

кадмій та його сполуки 

0110 

калій металевий у незв'язаній формі 

0111 

кальцій металевий у незв'язаній формі 

0112 

кобальт та його сполуки 

0113 

літій металевий у незв'язаній формі 

0114 

магній металевий у незв'язаній формі 

0115 

марганець та його сполуки 

0116 

мідь та її сполуки 

0117 

молібден та його сполуки 

0118 

натрій металевий у незв'язаній формі 

0119 

нікель та його сполуки 

0120 

ніобій та його сполуки 

0121 

олово та його сполуки 

0122 

ртуть та її сполуки (у тому числі люмінесцентні лампи) 

0123 

свинець та його сполуки (у тому числі батареї акумуляторні цілі чи розламані) 

0124 

срібло та його сполуки 

0125 

стронцій та його сполуки 

0126 

стибій та його сполуки 

0127 

тантал та його сполуки 

0128 

талій та його сполуки 

0129 

титан та його сполуки 

0130 

торій та його сполуки 

0131 

хром та його сполуки 

0132 

цинк та його сполуки 

0133 

цирконій та його сполуки 

0134 

Інші відходи, що містять метали та їх сполуки 

^ Відходи, що містять неметали та їх сполуки: 

0201 

арсен та його сполуки 

0202 

бор та його сполуки 

0203 

бром та його сполуки 

0204 

кремній та його сполуки (за виключенням хлорсиланів і кремнійорганічних мономерів) 

0205 

селен та його сполуки 

0206 

телур та його сполуки 

0207 

неорганічні сульфіди 

0208 

фосфор та його неорганічні сполуки 

0209 

неорганічні сполуки фтору (за виключенням фториду кальцію) 

0210 

хлор та його неорганічні сполуки 

0211 

солі азотистої кислоти, оксиди азоту 

0212 

азиди (солі азотноводневої кислоти) чи речовини вибухового характеру 

0213 

солі хлорнуватої кислоти 

0214 

солі хлорної кислоти 

0215 

неорганічні перекиси 

0216 

неорганічні ціаніди 

0217 

Інші відходи, що містять неметали та їх сполуки 

^ Відходи, що містять карбоніли металів: 

0301 

карбоніли заліза 

0302 

карбоніли кобальту 

0303 

карбоніли нікелю 

0304 

карбоніли хрому 

^ Відходи, що містять корозійні речовини: 

0401 

кислотні розчини чи кислоти у твердому стані, відпрацьовані кислоти 

0402 

основні розчини чи основи у твердому стані, відпрацьовані основи, луги 

0403 

відходи виробництва, приготування та використання мийних та очищувальних засобів на основі неорганічних кислот чи лугів (за виключенням поверхнево-активних речовин (ПАР), мила, детергентів) 

0404 

азбест (пил, порошок та волокна), шифер некондиційний чи розламаний 

0405 

відпрацьовані каталізатори 

^ Відходи, що містять органічні аміни, інші органічні азотовмісні сполуки: 

0501 

аліфатичні аміни 

0502 

ароматичні аміни 

0503 

ізоціанати 

0504 

тіоціани 

0505 

органічні ціаніди 

^ Відходи виробництва та застосування органічної хімії чи такі, що містять органічні сполуки інші: 

0601 

органічні сполуки сірки 

0602 

органічні сполуки фосфору 

0603 

органічні сполуки фтору 

0604 

органічні сполуки хлору (за виключенням хлорорганічних розчинників та хлорфенолів) 

0605 

ефіри 

0606 

формальдегід 

0607 

креозоти 

0608 

феноли та фенолові сполуки (у т. ч. хлорфеноли) 

0609 

галогеновані органічні розчинники 

0610 

органічні розчинники (за виключенням галогенованих розчинників) 

0611 

хлорсилани та кремнійорганічні мономери 

0612 

органогалогенні сполуки (за виключенням інертних полімеризованих матеріалів) 

0613 

поліциклічні чи гетероциклічні ароматичні органічні сполуки 

0614 

поліхлоровані дифеніли, поліхлоровані терфеніли, поліхлоровані нафталіни, полібромовані дифеніли, у тому числі мастила трансформаторні 

0615 

відходи виробництва, виготовлення та використання хімічних речовин (консервантів) для просочування деревини 

0616 

відходи виробництва, приготування та використання чорнил, фарб, барвників, пігментів, лаків, оліфи, мастики, друкарської фарби та аналогічної продукції для покриття 

0617 

відходи виробництва, виготовлення та використання синтетичних смол, каучуку, латексу, пластифікаторів, клеїв та інших зв'язувальних матеріалів 

0618 

відходи виробництва, приготування та використання хімікатів та фотоматеріалів 

0619 

відходи оброблення металевих та пластмасових поверхонь включно 
з відходами гальванічного виробництва 

0620 

відходи у вигляді смолистих залишків перегонки, дистиляції чи будь-якої піролітичної обробки, процесу 

0621 

відходи, що містять будь-які сполуки, споріднені з поліхлорованим дибензодіоксином 

0622 

відходи, що містять будь-які сполуки, споріднені з поліхлорованим дибензофураном 

0623 

відходи, що містять бенз(а)пірен та інші поліароматичні вуглеводні 

^ Відходи, що містять стійкі органічні забруднювачі (СОЗ): 

0701 

альдрин 

0702 

дильдрин 

0703 

ендрин 

0704 

гептахлор 

0705 

гексахлорбензол (ГХБ) 

0706 

ДДТ 

0707 

діоксин 

0708 

мірекс 

0709 

токсафен 

0710 

хлордан 

0711 

фурани 

0712 

поліхлордифеніли 

^ Відходи пестицидів і агрохімікатів, непридатні чи заборонені пестициди: 

0801 

відходи виробництва, приготування та використання пестицидів, не придатні та заборонені до використання, неідентифіковані пестициди 

0802 

відходи виробництва, приготування та використання агрохімічної продукції іншої, у тому числі не придатної або забороненої до використання 

0803 

відходи, що містять тару та пакування з-під пестицидів 

^ Відходи, що містять озоноруйнівні речовини: 

0901 

відходи виробництва, приготування та застосування озоноруйнівних речовин (хлорфторпохідні насичених вуглеводнів - CFC, HCFC; галогени; метилхлороформ - MCF, тетрахлорметан /вуглецю тетрахлорид/) 

0902 

відходи побутової хімії в аерозольній упаковці, у тому числі препаратів для боротьби з побутовими комахами 

^ Відходи медичного, ветеринарного чи сільськогосподарського походження, фармацевтичної продукції та від лікування людей чи тварин: 

1001 

прилади медичного призначення, що не відповідають установленим 
вимогам, відповідним чином не марковані, зіпсовані чи використані (у тому числі шприци, термометри, набори для діагностичних аналізів, медичні інструменти тощо) 

1002 

відходи виробництва та приготування фармацевтичної продукції 

1003 

відходи, що містять фармацевтичні чи ветеринарні сполуки та проміжні продукти їх виробництва 

1004 

відходи, що містять біоциди та фітофармацевтичні речовини 

1005 

відходи виробництва, приготування та використання біоцидів та фітофармацевтичних препаратів 

1006 

відходи, що утворюються при дезінфекції, дезінсекції, дератизації 

1007 

відходи, що містять речовини знезаражувальні та антисептичні, зіпсовані, відпрацьовані чи неідентифіковані 

1008 

відходи, що містять інфекційні речовини 

1009 

відходи сільськогосподарського виробництва (за винятком пестицидів та отрутохімікатів, які прийшли у непридатність або заборонені для використання) 

^ Відпрацьовані нафтопродукти, продукти нафтопереробки: 

1101 

нафтовідходи та нафтошлами 

1102 

відходи, що містять відпрацьовані та не придатні до використання за їх первинним призначенням мінеральні масла, у тому числі масляні фільтри 

1103 

відходи, що містять відпрацьовані мастильно-охолоджувальні рідини, масляно-водяні, вуглеводнево-водяні суміші та емульсії 

1104 

відходи, забруднені нафтопродуктами, - ґрунт, деревина, дрантя

1105 

відходи гірничої промисловості і розроблення кар'єрів при добуванні та збагаченні руд і мінеральної сировини 

1106 

відходи, що містять забруднений ґрунт, пісок, глину включно з відходами драгування 

1107 

відходи пилогазоочищувальних споруд та установок 

1108 

відходи від очищення промислових та комунальних стічних вод 

1109 

відходи, що містять тару з-під хімічних речовин, яка не має маркування або незворотну тару, що забруднена потенційно небезпечними речовинами (крім тари з-під пакування пестицидів) 

1110 

залишки від операцій з видалення промислових відходів 

Інші відходи 

1201 

інші відходи 

Директор департаменту статистики сільського господарства та навколишнього середовища О. М. ПрокопенкоСхожі:

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 11. 2006 р за №1195/13069 (В редакції станом на 06. 04. 2009 р.) iconНаказ №50 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 травня 2006 р за №568/12442 Про внесення змін до Правил посиленої сертифікації
Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації служби безпеки україни
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 11. 2006 р за №1195/13069 (В редакції станом на 06. 04. 2009 р.) iconНаказ №239/5/104 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за №212/20525 Про затвердження Порядку взаємодії закладів охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України із закладами охорони здоров’я з питань надання медичної допомоги особам,
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10 лютого 2012 року за №212/20525
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 11. 2006 р за №1195/13069 (В редакції станом на 06. 04. 2009 р.) iconЗатверджено наказом Державного комітету статистики України від 24. 10. 2006 р. №494 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 11. 2006 р за №1194/13068
Ця Інструкція встановлює порядок складання державного статистичного спостереження за формою №1-екологічні витрати "Звіт про витрати...
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 11. 2006 р за №1195/13069 (В редакції станом на 06. 04. 2009 р.) iconМіністерство будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства україни нака з 22. 06. 2006 n 208 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Про запровадження ритуальної символіки на автотранспортних засобах суб'єктів підприємницької діяльності, що надають ритуальні послуги...
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 11. 2006 р за №1195/13069 (В редакції станом на 06. 04. 2009 р.) iconМетодичні рекомендації щодо діяльності психологічної служби міста Одеси на 2011-2012 навчальний рік Психологічна служба діє
Закону України "Про освіту" та нової редакції Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства...
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 11. 2006 р за №1195/13069 (В редакції станом на 06. 04. 2009 р.) iconНаказ №193 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2006 р за n 969/12843
Про затвердження Тимчасового порядку здійснення на території України пошуку, ексгумації та перепоховання останків осіб, які загинули...
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 11. 2006 р за №1195/13069 (В редакції станом на 06. 04. 2009 р.) iconПоложення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти І науки n 1054 від 23. 11. 2009
Зареєстровано в Міністерстві м. Київ юстиції України 13 травня 2002 р за n 428/6716
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 11. 2006 р за №1195/13069 (В редакції станом на 06. 04. 2009 р.) iconНаказ Мінпраці України 05. 04. 2006 n 107 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 квітня 2006 р за n 458/12332 порядок посвідчення права особи на пільги відповідно до закон
Про Порядок посвідчення права особи на пільги відповідно до Закону України Про соціальний
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 11. 2006 р за №1195/13069 (В редакції станом на 06. 04. 2009 р.) iconПро порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2010/2011 навчальному році
Міністерства освіти І науки України від 18. 02. 2008 р. №94, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 27. 02. 2008 р. №151/14842)...
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 10. 11. 2006 р за №1195/13069 (В редакції станом на 06. 04. 2009 р.) iconРішення Національної комісії з питань регулювання зв'язку України від 5 лютого 2009 року n 1339 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
Відповідно до статей 14, 16, 29 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" Національна комісія з питань регулювання зв'язку...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи