Творчість письменників рідного краю icon

Творчість письменників рідного краюНазваТворчість письменників рідного краю
Дата конвертації22.05.2013
Розмір56.29 Kb.
ТипДокументи
джерело

4 клас (17 год)


Коло читання


Книжки українських та зарубіжних письменників різних типів, видів, різних за жанровою специфікою, тематикою, авторською приналежністю, адресовані дітям молодшого шкільного віку. Вихід у вільне чи­тання відповідно до власних читацьких інтересів.

Фольклорні твори українського народу та народів світу. Казки (героїко-фантастичні, соціально-побу­тові), легенди, історичні пісні, байки, малі фольк­лорні форми: прислів'я, приказки, загадки, заклички; календарно-обрядова поезія.

^ Міфи стародавніх слов'ян, Давньої Греції, Давньої Індії, Єгипту, Китаю та інших народів.

Літературні казки, повісті-казки (прозові, віршо­вані). І.Франко, Леся Українка, О.Іваненко, В.Симоненко, Г.Тютюнник, М.Стельмах, А.Костецький, В.Нестайко, О.Зима, І.Кульська, Ю.Ярмиш.

^ Байки. Л.Глібов, С.Руданський, М.Вороний, Б.Грінченко, Є.Ярошинська.

Легенди. Олександр Олесь, М.Слабошпицький, Є.Шморгун, О.Єфимов, Р.Завадович.

Вірші. Т.Шевченко, Леся Українка, Олександр Олесь, М.Рильський, П.Тичина, Л.Костенко, Д.Пав-личко, В.Симоненко, Є.Гуцало, П.Воронько, Д.Біло­ус, В.Лучук, Г.Чубач, А.М'ястківський, М.Сингаївський, Т.Коломієць, Г.Кухалашвілі, Н.Кир'ян, Г.Бойко, С.Жупанин.

Оповідання. С.Васильченко, К.Ушинський, Б.Грін­ченко, Г.Тютюнник, В.Сухомлинський, М.Слабо­шпицький, О.Буцень, М.Трублаїні, Б.Комар, В.Сенцовський, В.Чемерис, В.Чухліб, Г.Майстренко.

^ Науково-художні твори. П.Утевська, А.Давидов, О.Копиленко, Ю.Старостенко, А.Коваль, І.Жук, В.Уткін, О.Дорохов, М.Беденко, О.Владимиров.

Біографічні, автобіографічні твори. О.Іваненко, С.Васильченко, АЛотоцький, Н.Забіла, О.Сенатович.

Творчість письменників рідного краю. Ширше, порівняно з програмою з читання, ознайомлення учнів з життєвим і творчим шляхом письменників-земляків (представлення творів для дітей, організація книжкових виставок, екскурсії до літературних му­зеїв, проведення літературних вікторин тощо).

Фантастика (твори українських та зарубіжних письменників). В.Нестайко, А.Костецький, А.Курков, А.Волков, А.Азимов, Р.Бредбері, Т.Янсон, ЯЛаррі.

Дитяча літературна творчість (зб. "Ластовенятко", "Сонячна пелюстка", "Пісня дзвоника"), а також тво­ри, збірки творів, видрукувані у місцевій періодиці, районних, обласних видавництвах.

^ Твори зарубіжної літератури. О.Пушкін, Л.Тол-стой, Є.Чарушин, Б.Сладков, Л.Лагін, Ф.Зальтен, А.Мілн, А.Ліндгрен, О.Пройслер, Е.Сетон-Томпсон, брати Грімм, Г.Андерсен, Д.Толкін, Е.Распе, Дж.Ро-дарі, Е.Рауд.

^ Дитяча періодика. Газети, журнали, адресовані молодшим школярам.


Формування умінь

самостійно усвідомлювати зміст творів,

брати участь

у колективному обговоренні прочитаного


Формування в учнів умінь самостійно висловлю­вати власні оцінні судження за змістом прочитаного, наводити докази, аргументи з опорою на текст твору та власний життєвий досвід.

Формування умінь коротко й цікаво розповідати про зміст прочитаного твору, вільно висловлюватись на тему: "Чим і чому мені подобається цей твір".

Формування у школярів умінь самостійно та з допо­могою вчителя читати й усвідомлювати фактичний зміст, основний смисл значних за обсягом творів (повістей, повістей-казок, біографічних творів тощо): визначати провідну тему твору, сюжетну лінію; розуміти цілісний зміст твору та окремих його частин, пояснюва­ти, як вони пов'язані між собою; визначати головних та другорядних персонажів, групувати їх за ознакою став­лення до них письменника та власного ставлення.


Формування умінь самостійно орієнтуватись у збірках творів, хрестоматіях для позакласного читан­ня: визначати за допомогою змісту (переліку) творів, передмови, які розділи увійшли до книжки; за яким принципом систематизований літературний матеріал, наприклад, за тематичним, жанровим чи іншим; швидко знаходити потрібний твір і т.ін.


Формування умінь систематизувати, узагальнюва­ти, розширювати набуті знання, читацький досвід:

— усвідомлювати зв'язки, наводити приклади: те­ма — автори; тема — книжки; жанр — книжки; жанр — автори;

— мати уявлення про основні джерела та способи поповнення знань, набуття соціального, морально-етичного досвіду, якого бракує (цілеспрямоване пере­читування тексту для поглибленого його усвідомлення, пошук потрібної інформації в науково-пізнавальній літературі з різних галузей знань, статтях з довідкової літератури, матеріалах дитячої періодики і т.ін.).


Формування умінь підтримувати колективну дис­кусію за змістом прочитаного: враховувати різні дум­ки, міркування однокласників, співвідносити їх, до­повнювати власними; обстоювати власну позицію з наведенням доказів, аргументів; дотримуватись норм культури спілкування і т. ін.


^ Формування бібліотечно-бібліографічних, книгознавчих умінь (практично)


Удосконалення умінь самостійно ознайомлюватись з незнайомою книжкою, визначати її орієнтовний зміст з опорою на всі складові позатекстової інфор­мації, засвоєні під час навчання в початковій школі.


Удосконалення умінь розрізняти види інформації (наукова, художня), спираючись на зовнішні показ­ники книжки та її довідково-ілюстративний апарат.


Удосконалення умінь самостійно складати корот­ку анотацію на прочитану книжку (усно).


Формування умінь самостійно орієнтуватись у світі дитячих книжок, здійснювати пошук потрібної книжки, користуючись відкритим книжковим фон­дом бібліотеки, бібліографічними покажчиками, ре­комендаційними списками, книжковими виставками.


Удосконалення умінь самостійно читати періодичні видання для молодших школярів: орієнтуватись у змісті газети чи журналу, виділяти та розрізняти заголовки, рубрики видання, усвідомлювати їх спрямованість, усвідомлювати зміст ілюстративного матеріалу, схо­жість та відмінність видів періодики для дітей.


^ Вимоги до знань, умінь учнів на кінець навчального року


Учні повинні мати уявлення про багатст­во й розмаїття книжкового світу за жанровим, тема­тичним, авторським спрямуванням.


^ Учні повинні знати:


— прізвища українських письменників-класиків, у яких є твори для дітей, прізвища найбільш відомих українських та зарубіжних дитячих письменників, їхні твори, з якими ознайомились під час навчання;

— назви найвідоміших періодичних видань для дітей (газети, журнали);

— призначення структурних елементів дитячої книжки, її довідково-ілюстративного апарату.


^ Учні повинні вміти:


— самостійно орієнтуватись у різних типах дитя­чих видань (книжка-твір, книжка-збірка — авторсь­ка, тематична і т. ін., науково-пізнавальна книжка, енциклопедія, словник), прогнозувати орієнтовний зміст незнайомої книжки з опорою на всі складові позатекстової інформації;

— самостійно та за завданням учителя знаходити потрібну інформацію, користуючись різними джере­лами друкованої продукції (науково-пізнавальні книжки з різних галузей знань, словники, енцикло­педії, періодичні видання для дітей);

— складати коротку анотацію на прочитану книжку (усно);

— зв'язно висловлюватись на тему: "Чим і чому мені цікавий цей твір";

— брати участь у колективному обговоренні змісту прочитаного (уважно слухати й розуміти запи­тання вчителя, думки, міркування однокласників, аргументовано доповнювати їхні відповіді, бути толе­рантними під час дискусії і т. ін.);

— самостійно добирати дитячі книжки за завдан­ням учителя, а також з власної ініціативи, користую­чись відкритим фондом дитячої бібліотеки, різними видами бібліотечно-бібліографічної допомоги, з яки­ми ознайомились під час навчання.Схожі:

Творчість письменників рідного краю iconВступ актуальність наукової роботи. Сьогодні особливої актуальності набуває проблема вивчення творчості письменників рідного краю в загальноосвітніх школах. Автори «Державного стандарту загальної освіти: Словесність»
На тлі цих проблем вважаємо актуальним вивчення окремих літературознавчих понять на матеріалі поетичних творів наших талановитих...
Творчість письменників рідного краю iconІнформації «Донеччина мій рідний край» (назустріч 75-річчю Донецької області) Мета: виховання патріотичних та національніх почуттів у сучасного читача до рідного краю, виховання гуманізму та громадянського обов’язку
...
Творчість письменників рідного краю iconІсторія рідного краю 5 клас (вступ до історії Полтавщини)
Рецензенти: Міщенко І. О., методист відділу гуманітарних дисциплін поіпопп ім. М. В. Остроградського
Творчість письменників рідного краю iconТема. Христос Воскрес і дух наш воскресає
Мета. Виховувати любов до рідного краю, розвивати естетичні почуття, повагу до звичаїв і традицій народу
Творчість письменників рідного краю iconЗошит для учня з історії рідного краю 5 клас (вступ до історії Полтавщини)
Рецензенти: Міщенко І. О., методист відділу гуманітарних дисциплін поіпопп ім. М. В. Остроградського
Творчість письменників рідного краю iconН. О. 14. 10. 2011 р. Рівне-2011 Мета
Виховати в учнів почуття патріотизму, національної гордості, самосвідомості, любові до рідного краю, розуміння своєї причетності...
Творчість письменників рідного краю iconДиплом за зайняте ІІ місце
«Юний дослідник». Семенівський район представляла учениця 3-го класу Іванівської зош І-ІІІ ст. Дерюга Маргарита з роботою «Рослини...
Творчість письменників рідного краю iconПояснювальна записка
Географія є не тільки джерелом нових відомостей про Землю, а й основою для формування гуманістичного світогляду, виховання дбайливих...
Творчість письменників рідного краю iconІнтелектуальної гри вчителя історії гімназії „Потенціал м. Києва
Розвивати інтерес до історії рідного краю, світових культурних цінностей, історичних надбань людства; вміння застосовувати свої знання...
Творчість письменників рідного краю iconКількість та вік залучених до реалізації проекту дітей: 7 учнів віком 14. 15 років. Партнери проекту: культурний центр -«Баварський дім, Одеса»
Сприяти формуванню навичок роботи з історичними джерелами, розвитку пізнавального інтересу та любові до рідного краю
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи