Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах області у 2013-2014 навчальному році icon

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах області у 2013-2014 навчальному роціНазваМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах області у 2013-2014 навчальному році
Дата конвертації25.11.2013
Розмір334.11 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
джерело

ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

«Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах області у 2013-2014 навчальному році»


Укладачі:

Русан Лариса Степанівна – завідувач відділу дошкільної освіти ВОІПОПП

Колосінська Галина Іллівна – методист відділу дошкільної освіти ВОІПОПП


Вінниця 2013

Відділ дошкільної освіти

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах області у 2013-2014 навчальному році”

Дошкільна освіта на сучасному етапі спрямована на подальше розв'язання мети і завдань оновлення системи суспільного дошкільного виховання, які чітко визначені Національною доктриною розвитку освіти, законами України „Про загальну середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про охорону дитинства”, положеннями „Про дошкільний навчальний заклад”, „Про навчально-виховні комплекси „Дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад”, „Про атестацію педагогічних працівників”.

Дошкільна освіта є обов’язковою складовою неперервної освіти в Україні, яка гармонійно поєднує родинне та суспільне виховання, має на меті формування життєвої компетентності дитини і підготовку її до школи. Як визначено у Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, зміст дошкільної освіти спрямований на збереження дитячої субкультури, зорієнтований на цінності та інтереси дитини, врахування її вікових можливостей. Базовий компонент визначає норми державних вимог до рівня освіченості і вихованості дитини дошкільного віку, достатній рівень компетентності для нормальної життєдіяльності, який становить основу розвитку індивідуальних здібностей, потреб та інтересів дитини.

^ Тому головною метою дошкільної освіти в області у 2013/2014 навчальному році залишається:

 • створення сприятливих умов для особистісного становлення дітей;

 • актуалізація питань безпеки їх життєдіяльності;

 • забезпечення збалансованого розвитку особистості дошкільники;

 • узгодженість у житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження індивіда;

 • формування життєвої компетентності дитини;

 • розвиток ціннісного ставлення до світу природи, культури, людей, самих себе.

Така глобальна мета висуває серйозні вимоги до забезпечення належної гарантованої якості дошкільної освіти. І найвагоміша з них — модернізація змісту, оновлення його відповідно до вимог часу, зі збереженням при цьому позитивного досвіду та збагачення його новими, прогресивними ідеями. Вважаємо, що насамперед необхідно:

 • зберегти пріоритети охорони життя, зміцнення психічного та фізичного здоров’я дошкільнят;

 • забезпечити їхній своєчасний та повноцінний фізичний розвиток; особливу увагу приділити проблемі збалансованого харчування й, зокрема, дотриманню натуральних його норм.

Аналізуючи роботу дошкільних закладів області, можна зробити висновок, що адміністраціями дошкільних закладів проводиться планомірна робота щодо удосконалення змісту, форм і методів роботи з проблем оновлення змісту роботи в ДНЗ, підвищення фахової та методичної майстерності педагогів. Належна увага приділяється створенню умов для зміцнення фізичного, психічного та соціального здоров'я дошкільників. Навчально-технічна база закладів дозволяє в основному виконувати пріоритетні завдання дошкільної освіти на сучасному етапі.

Разом із тим, зафіксована недостатня готовність педагогів до впровадження особистісно зорієнтованої моделі дошкільної освіти у практику роботи ДНЗ, причиною якої є неповне розуміння вихователями основних пріоритетів моделі, що призводить до невизначеності професійних смислів та установок.

З метою усунення недоліків пропонуємо методичним службам усіх рівнів:

1. Значне місце у плані роботи методичних кабінетів приділити уточненню специфіки нового підходу (відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти).

 1. Надати методичну та практичну допомогу педагогам ДНЗ щодо вміння формувати механізми саморозвитку дошкільників.

 2. Посилити увагу до експериментування та педагогічної творчості вихователів.

 3. Звернути особливу увагу всіх педпрацівників ДНЗ області на трудове виховання дітей дошкільного віку.

Основним нормативним документом, який визначає вимоги до змісту та обсягу дошкільної освіти в області, її пріоритети, є Базовий компонент дошкільної освіти, спрямований на оновлення принципів, цілей, змісту, технологій виховання, розвитку та навчання дітей.

Перехід дошкільних навчальних закладів до роботи за новою редакцією Базового компонента дошкільної освіти потребує сучасного трактування якісного багатокомпонентного змісту дошкільної освіти, який передбачає широкий спектр проблем соціалізації дітей, а також трудового виховання, прилучення їх змалку до колективних видів діяльності, формування працелюбності й відповідальності, без чого неможливо органічне входження дитини в довкілля.

Звертаємо увагу на необхідність спрямувати зусилля педагогів стосовно пробудження в дітей з ранніх років гуманних почуттів;

 • ознайомлення їх з моральними нормами та правилами, морально-естетичними цінностями;

 • формування навичок моральної поведінки у світі людей, речей і природи.

У самостійний аспект змістового наповнення дошкільної освіти виокремлюється формування засад духовності з перших років життя в процесі закладання у дітей основ культури міжособистісного спілкування, моральної, у т. ч. громадської, національної та художньо-естетичної, родинно-побутової, правової, інтелектуальної; екологічної, релігійної (за бажанням родин) та інших культур. Щоб здобути бажані результати, важливо інтегрувати означені напрямки, не обмежуючись одним з них (наприклад, релігійним, національним чи естетичним).

З оновленням змісту освіти виникає проблема забезпечення системи дошкільної освіти кваліфікованими кадрами щодо матеріально-технічного, кадрового та методичного забезпечення дошкільних закладів і має враховуватися при відкритті груп для дітей раннього віку.

Прикро визнавати, але сьогодні майже втрачено досвід роботи з дітьми ясельного віку в умовах дошкільного закладу, на малюків часто переносять методи роботи, розраховані на старших дітей. Важливо покращити рівень психологічної підготовки педагогічної підготовки педагогів ДНЗ щодо роботиз дітьми різного віку.

Законодавство дозволяє створювати в садочках групи з різними режимами перебування дітей. У сільській місцевості, де відсутній дитячий садок, можна збирати дітей у дошкільні групи при загальноосвітніх навчальних закладах. Однак не варто, на нашу думку, створювати підготовчі групи при школах у тих населених пунктах, де є дитячі садки, оскільки сааме в них підготовка дітей до школи здійснюється більш професійно та якісно.

Державними соціальними програмами, зокрема Стратегією демографічного розвитку на період до 2015 року (Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 року №382), передбачено значну підтримку сім’ям з дітьми. Отже, слід очікувати, що тенденція до збільшення кількості дитячого населення буде сталою, а тому створення додаткових місць у дошкільних навчальних закладах є пріоритетним напрямом в роботі дошкілля області.

Зростання народжуваності та зміни у свідомості батьків потребують посилення уваги педагогів та керівників різних рівнів до реалізації права маленьких громадян на дошкільну освіту з раннього віку.

Таким чином, перед органами управління освітою та кожним педагогічним колективом постає важливе завдання - створити умови для ефективного розвитку дітей до 6-річного віку, тобто організувати життєдіяльність, яка відповідала б їхнім потребам, інтересам та стимулювала б реалізацію їх потенційних фізичних можливостей.

Також варто зосередити увагу й на пріоритетах розвитку та професійного зростання самого вихователя, який відповідно до вимог сьогодення має поєднувати гнучкість з чіткою психолого-педагогічною позицією.

Сьогодні, коли окреслилася тенденція до стабілізації та певного зростання народжуваності в області, а до закладів дошкільної освіти приходять діти другого і навіть першого років життя, важливо продовжувати дбати про відкриття груп для цього контингенту дітей, створювати сприятливі умови для реалізації цілісного підходу до малюка, його догляду, виховання і розвитку.

У зв'язку з переходом загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і тривалість навчання не втрачає своєї актуальності проблема формування готовності дошкільнят до систематичного навчання, шкільного життя, тому основними напрямами роботи з дошкільнятами залишаються:

 • мотиваційна, емоційно-вольова, комунікативна, фізична підготовка до початкової школи;

 • розвиток пізнавальних психічних процесів і мовлення дітей;

 • прищеплення дошкільниками елементарних навчальних умінь.

У центрі уваги має бути забезпечення кожній дитині перед вступом до школи освітнього мінімуму ядра та створення передумов для її безболісної адаптації до нового соціального середовища на основі сучасних критеріїв, форм і методів підготовки до школи, адекватних дошкільному віку.

Не варто вдаватися до надмірної інтенсифікації розумового виховання, до чого останнім часом схиляються окремі педагоги та батьки, мотивуючи це необхідністю якісної підготовки дитини до школи. Важливо посилити саме розвивальний і виховний аспект розумового виховання, приділити увагу формуванню мотивів пізнавальної діяльності, розвитку інтелектуальних почуттів та вмінь суспільної взаємодії.

Звертаємо увагу на те, що сучасні науково-методичні аспекти оновлених підходів до проблеми наступності та перспективності між дошкільною та початковою ланками освіти висвітлює система постійно діючих обласних інструктивно-методичних семінарів.

Сьогодні погребують перегляду погляди та установки у відносинах усіх ланок системи соціального розвитку особистості. Передусім це стосується дошкільного закладу та сім'ї. Досвід переконує, що ніякі виховні заклади, навіть найкращі, не можуть виконувати роль, яку відіграє сім'я у вихованні дітей, не можуть ефективно функціонувати без участі й допомоги сім'ї, без взаємодії з батьками. Саме родина вводить людину у світ соціальних відносин. Родина залишається тією вічною цінністю, що створює для людини порівняно незалежне від соціальних катаклізмів середовище, атмосферу психологічної захищеності. Вона допомагає подолати життєві випробування, дає реальну підтримку, і вселяє віру у власні сили та краще майбутнє.

Оскільки виховна функція може бути успішно реалізована лише в благополучній сім'ї, де належна увага приділяється не тільки матеріальному забезпеченню дітей, суттєвим аспектом методичної роботи сьогодення залишаються:

 • психолого-педагогічна просвіта батьків;

 • співпраця педогогів ДНЗ з родинами вихованців.

Цю проблему треба розв'язувати вже сьогодні, особливо важливо серед населення розгорнути пропаганду необхідності проходження дошкільної освіти кожною дитиною.

Рекомендуємо педагогічним колективам дошкільних закладів освіти шукати нові підходи до змісту й організації педагогічної просвіти батьків, яка є одним із каналів одержання сім'єю психолого-педагогічної допомоги:

 • продовжувати інформувати батьків про нові завдання освіти та виховання дітей;

 • формувати у них основи педагогічних і психологічних знань, методики родинного виховання дітей різних вікових груп.

Щоб дошкільна ланка посіла належне місце в системі неперервної освіти області та стала її міцним фундаментом необхідно консолідувати зусилля відповідних структур усіх рівнів з метою розв'язання назрілих проблем:

 • Продовжувати запроваджувати обов'язкову дошкільну освіту.

 • Забезпечити доступність мережі дошкільних навчальних закладів.

 • Створювати нові різноманітні та оптимальні моделі організації дошкільної освіти,

 • Упроваджувати різні форми здобуття дошкільної освіти, що ґрунтуються на урахуванні індивідуальних задатків та здібностей дитини, її темпераменту, типу населеного пункту, а також охоплення соціально-педагогічним патронатом дітей, які не відвідують дитячих садків.

 • Формувати родинний психолого-педагогічний клімат у дошкільних закладах, відмовитись від жорстокої регламентації діяльності дітей.

 • Удосконалити діяльність методичних служб усіх рівнів, спрямувати їхню активність на підвищення ефективності дошкільної освіти.

 • Використовувати надбання психології та педагогіки, кращий вітчизняний і зарубіжний досвід, перевірені часом, та інноваційні технології у практиці дошкільної освіти.

 • Психологізувати навчально-виховний процес у дошкільних навчальних закладах, надавати психологічну допомогу всім його учасникам (дітям, батькам, педагогам).

 • Створювати комфортний психологічний мікроклімат у соціальному середовищі навколо дітей і дорослих; налагоджувати роботу психологічних служб на місцях (у дошкільних закладах, місцевих органах управління освітою).

 • Раціонально організовувати розвивальне середовище (соціальне, природне, ігрове, предметне) та максимально використовувати його можливості для повноцінного й збалансованого розвитку дитячої особистості.

Пріоритетом в подальшому удосконалені дошкільної освіти в області є забезпечення її якості та доступності для кожної дитини відповідного віку, незалежно від місця проживання, матеріального забезпечення та належного соціально-психологічного супроводу розвитку особистості і т.п.


Укладачі:

Русан Лариса Степанівна – завідувач відділу дошкільної освіти ВОІПОПП

Колосінська Галина Іллівна- методист відділу дошкільної освіти ВОІПОПП


Додаток 1

 1. Лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-446 від 20.06. 2013 р. «Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році»

Додаток до листа МОН України від 20.06.13 № 1/9-446 Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році»

Пріоритети та перспективи розвитку системи дошкільної освіти визначені Державною цільовою соціальною програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 629), новими соціальними ініціативами Президента України Віктора Януковича «Діти – майбутнє України» та Національним планом дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

^ При організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році важливо зосередити увагу на вирішенні таких ключових завдань:

 • максимальне охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг;

 • охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку, у тому числі, з особливими потребами; актуалізація питань безпеки життєдіяльності.

Максимальне охоплення дітей дошкільною освітою досягається шляхом ефективного використання наявного організаційного, фінансового, кадрового потенціалу дошкільних навчальних закладів для:

 • створення додаткових місць через відновлення роботи груп (у першу чергу - дітей раннього і старшого дошкільного віку) у перепрофільованих і переобладнаних приміщеннях;

 • оптимізації впровадження перевірених практикою форм здобуття дошкільної освіти на базі дошкільних навчальних закладів.

Дошкільні навчальні заклади гарантують надання дітям якісних освітніх послуг у будь-якій формі здобуття дошкільної освіти. Основними компонентами цих гарантій є:

 • дотримання державного освітнього стандарту;

 • надання фахової психолого – медико – педагогічної допомоги родинам у вихованні і розвитку дітей дошкільного віку, у тому числі з особливими потребами;

 • забезпечення сприятливих умов для здобуття дошкільної освіти дітьми з особливими потребами.

Державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 (7) років перед її вступом до школи визначені Базовим компонентом дошкільної освіти (нова редакція), затверджений наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22.05.2012 № 615.

Реалізація Базового компонента дошкільної освіти забезпечується освітніми програмами та навчально-методичною літературою, що затверджена або рекомендована Міністерством освіти і науки України чи схвалена для використання в дошкільних навчальних закладах комісією з дошкільної педагогіки та психології Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України.

У 2013/2014 навчальному році чинними є:

 1. комплексні освітні програми:

 • програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (авт. кол. Андрієтті О.О., Голубович О.П. та ін.),

 • програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина» (наук. кер. Проскура О.В., Кочина Л.П., Кузьменко В.У., Кудикіна Н.В.),

 • освітня програма «Дитина в дошкільні роки» (науковий керівник Крутій К.Л.)

 • програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (авт. кол. Білан О.І, Возна Л.М., Максименко О.Л. та ін.);

 1. парціальні освітні програми:

 • програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку «Радість творчості» (авт. Борщ P.M., Самойлик Д.В.),

 • «Англійська мова для дітей дошкільного віку» (Шкваріна Т.М.);

 • «Граючись вчимося. Англійська мова. Програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (Гунько С., Гусак Л., Лещенко 3.)

Для програмно-методичного забезпечення освітнього процесу слід керуватись Переліком навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році, що розміщений на сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua), Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua). Педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів мають відстежувати оперативну інформацію про нові програми, посібники та іншу навчальну літературу, рекомендовану Міністерством для застосування в освітній роботі з дітьми, за публікаціями у. фахових періодичних виданнях та на зазначених вище сайтах. За педагогічними колективами дошкільних навчальних закладів зберігається право вибору освітньої програми.

Підвищенню якості дошкільної освіти сприяє тісна співпраця дошкільних навчальних закладів з батьківською громадою, спрямована на підвищення психолого-педагогічної культури родин. Допомога дошкільних навчальних закладів батькам вихованців з актуальних для родин питань розвитку, виховання та навчання дітей традиційно надається керівником закладу, методистом, психологом, вихователями різних вікових груп, медичними працівниками, іншими спеціалістами дошкільного закладу у формі групових та індивідуальних усних і письмових, телефонних, консультацій у режимі Он-лайн, бесід під час відвідувань сімей, шляхом залучення батьків до співпраці і взаємодії з педагогами у стінах дошкільного закладу тощо.

Більшого поширення має набувати робота консультативних центрів (пунктів) для батьків на базі дошкільних закладів та/або методичних центрів при управліннях освіти на місцях як одна з форм надання державної психолого-педагогічної допомоги батькам та особам, що їх замінюють, спільно з органами соціальної і медичної підтримки родин. Відповідальною складовою змісту діяльності таких центрів (пунктів) є робота з молодими батьками, які лише готуються до появи дитини у сім’ї чи виховують немовлят, на підвищення їхньої психолого – медико – педагогічної культури в питаннях пренаталогії та перинатології. При організації зазначеної форми роботи з батьками слід керуватися Примірним положенням про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють, і дітей, які виховуються в умовах сім’ї, затверджений наказом МОНмолодьспорт від 30.06.2011 №714.

Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують відповідної реабілітації, корекції фізичного та/або розумового розвитку, має здійснюватися за окремими програмами й методиками як у дошкільних навчальних закладах і групах спеціального типу, так і в умовах інклюзивної освіти у закладах і групах загального розвитку (за можливості). З метою програмно-методичного забезпечення освітнього процесу з дітьми раннього і дошкільного віку, які мають особливі потреби, Міністерством освіти і науки України спільно з Інститутом спеціальної педагогіки НАПН України розглянуто та надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки"' України» програмам з різних нозологій та підготовлено їх до видання:

 • програма «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт. Трофименко Л.І.);

 • комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» (наук. кер. та заг. ред. Т. В. Скрипник);

 • програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п’ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» (авт. Рібцун Ю.В.);

 • програмно-методичний комплекс «Програма розвитку дітей сліпих та зі зниженим зором від народження до 6 років» (авт. Бутенко В.В., Вавіна Л.С., Гудим І.М.).

Ознайомитися із зазначеними вище програмами та програмно-методичними комплексами можна на сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua).

Збереження та зміцнення здоров’я, формування здорового способу життя дошкільнят, активної життєвої позиції щодо власного життя та власної безпеки - один із пріоритетних напрямів роботи сучасного дошкільного навчального закладу. Зважаючи на це, перед колективом дошкільної установи постає ряд важливих завдань:

 • створення безпечних умов для формування всебічно розвиненої творчої особистості дитини;

 • формування елементарної компетенції з питань безпеки у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;

 • виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров’я малят;

 • підготовка дошкільників до реального життя, насиченого різними подіями, непередбачуваними ситуаціями тощо.

Практична реалізація цих завдань передбачає створення безпечного розвивального середовища та налагодження системи роботи з безпеки життєдіяльності з педагогами, дітьми і батьками, що включає комплекс взаємопов’язаних заходів.

Для підвищення професійної майстерності педагогів та інших працівників із зазначеного питання радимо використовувати різнопланові форми роботи: педагогічні ради, інструктажі з техніки безпеки, консультації, семінари, майстер-класи, практичні тренінги, круглі столи, творчі лабораторії, інтерактивні ділові ігри, оформлення тематичних стендів і санітарних бюлетенів, проведення конкурсів-оглядів, облаштування виставок та ін.

При організації освітньої роботи з формування основ безпечної поведінки у дітей дошкільного віку перевагу доцільно надавати спостереженням, екскурсіям, цільовим прогулянкам, довірчим бесідам та розмовам віч-на-віч, моделюванню та аналізу проблемних ситуацій, різним видам ігрової, трудової та пошуково-дослідницької діяльності, інтегрованим заняттям, розробленню спільних проектів, проведенню розваг, «Днів та тижнів безпеки».

Важливий чинник ефективності роботи з питань безпеки життєдіяльності - тісна взаємодія між батьками та педагогами. Для цього варто залучати батьків до різних заходів: практичних семінарів-тренінгів, консультацій, родинних клубів за інтересами, участі у спільних проектах, виставках, розвагах і святах.

Підвищенню якості дошкільної освіти, її подальшому інноваційному розвитку сприятиме активізація дослідно-експериментальної діяльності у педагогічних колективах дошкільних навчальних закладів. У 2013/2014 навчальному році районним і, міським органам управління освітою необхідно пожвавити процес залучення педагогічних колективів до дослідно-експериментальної діяльності на локальному рівні (окремого дошкільного навчального закладу) з використання освітніх інновацій, перевірених у ході експериментів всеукраїнського та регіонального рівнів, а також з розроблення варіативної частини змісту дошкільної освіти, її програмно-методичного забезпечення, систем організації діяльності нових типів дошкільних навчальних закладів, авторських освітніх технологій, методик і підходів до організації освітнього процесу, нетрадиційних форм, методів, засобів освітнього впливу на вихованців.

Участь в експерименті будь-якого рівня має бути результатом свідомого вибору, виваженого й колегіально ухваленого педагогічною радою рішення колективів дошкільних закладів та базуватися на реальних цілях, зумовлених актуальними потребами інноваційного поступу дошкільної освіти.

Зважаючи на актуальність тематики заходів (круглі столи Всеукраїнські конференції, семінари, конкурси тощо), ініційованих Міністерством у 2012-2013 роках, на досвід педагогічних колективів, представлений під час їх проведення, доцільно з метою підвищення якості дошкільної освіти у новому навчальному році урізноманітнити напрями, форми, методи, зміст діяльності:

 • продовжити роботу по створенню сайтів дошкільних навчальних закладів та своєчасному їх оновленню;

 • систематично проводити з різними категоріями працівників семінари-практикуми, круглі столи, тренінги, майстер-класи, конкурси тощо на актуальні теми, у тому числі, щодо дошкільної освіти дітей з особливими потребами, з використанням сучасних методів, зокрема, методу інтервізії (метод колективного навчання або навчання один від одного і за допомогою один одного у процесі обміну думками, емоціями, досвідом тощо);,

 • організувати вивчення та поширення кращого та/або перспективного досвіду роботи з дітьми дошкільного віку: окремого дошкільного навчального закладу, районного, міського, регіонального, всеукраїнського, міжнародного рівнів.

Запорукою успішної реалізації ключових завдань організації та змістового наповнення освітнього процесу у дошкільних навчальних закладах є високий рівень внутрішньої самоорганізації педагогічних колективів, творчий, інтелектуальний потенціали їхніх кадрових складів, орієнтація на дітей як центр освітнього процесу та сім’ї вихованців - основних партнерів у психолого-педагогічній взаємодії в інтересах кожної дитини.


Додаток 2

Довідка

про виконання Державної цільової соціальної програми

розвитку дошкільної освіти до 2017 року


Дошкільна освіта є необхідною складовою системи безперервної освіти в цілому, вона виступає своєрідною освітньою ланкою, яка має своє призначення з характерними цілями і завданнями.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011р. №629 «Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року» в області проведена певна робота.

Наказом управління освіти і науки від 12.09.2011р. №391/1 затверджено план заходів управління освіти і науки щодо виконання Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.


Завдання 1.

Створення умов для здобуття дітьми

п’ятирічного віку дошкільної освіти


В умовах реформування освітньої галузі зростає роль належної підготовки дитини до навчання у школі. На особливому контролі знаходиться питання підготовки до навчання дітей 5-річного віку.

В області функціонує 748 дошкільних навчальних закладів, в яких виховується біля 14 тис. дітей шостого року життя, що становить 87,6% дітей відповідного віку. Стовідсотково охоплені дошкільними навчальними закладами діти шостого року життя в Могилів-Подільському, Теплицькому, Шаргородському районах та в містах Козятин, Могилів-Подільський.

В тих населених пунктах де відсутні дошкільні заклади при загальноосвітніх школах відкриваються групи підготовки до навчання в школі (278 шкіл, 401 група, 5,4 тис. дітей), створюються консультативні центри.

Загалом такою підготовкою охоплено майже 100% дітей 5-річного віку.

2010/2011 н.р.

2011/2012 н.р.

2012/2013 н.р.

Відсоток дітей 5 річного віку, охоплених ДНЗ


78,5 %


83,1%


87,6

Відсоток дітей 5 річного віку, охоплених різними формами підготовки до навчання в школі


93,3 %


98,4%


100%Управлінням освіти і науки у 2011 році перевірено діяльність відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міських рад) щодо умов з підготовки 5-річних дітей до навчання в школі в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах області. Дане питання 21.06.2011р. розглянуто на засіданні колегії управління освіти і науки облдержадміністрації (протокол №3 «Про перевірку умов з підготовки 5-річних дітей до навчання в школі в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах області»).

У 2011 році в області проведено апробацію програми «Впевнений старт» у 12 дошкільних навчальних закладах (8 ДНЗ - місто, 4 ДНЗ - село) та 6 загальноосвітніх школах (2 школи – місто, 4 школи - село): Барський, Бершадський, Гайсинський, Козятинський, Мурованокуриловецький, Томашпільський, Тульчинський райони, міста Вінниця, Ладижин, Могилів-Подільський.

Для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів проведено:

- теоретичний семінар «Програма розвитку дитини старшого дошкільного віку «Впевнений старт» (травень 2011 р.);

- обласний науково – практичний семінар «Організація роботи з дітьми 5-ти річного віку» (квітень 2012р.).

На допомогу вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, вихователям дошкільних навчальних закладів, соціальним педагогам розроблено та схвалено вченою радою Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників регіональну Програму «Сходинки» - програма для дітей п’ятирічного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади.


Завдання 2.

Забезпечення конституційних прав і

державних гарантій щодо доступності

здобуття дошкільної освіти дітьми

дошкільного віку шляхом розширення

мережі дошкільних навчальних закладів

різних типів і форм власності


В області функціонує 748 дошкільних навчальних закладів, в яких виховується біля 52,5 тис. дітей. Вищевказана мережа дошкільних навчальних закладів в основному задовольняє потреби населення області.

Впродовж останніх років питання відновлення роботи дошкільних навчальних закладів області залишається одним з пріоритетних у системі розвитку освіти області.

Рішенням 6 сесії обласної Ради 6 скликання від 15.07.2011року «Про сучасний стан та перспективи розвитку системи дошкільної освіти Вінницької області» передбачено план розширення мережі дошкільних навчальних закладів до 2016 року.

У 2011 та 2012 роках відкрито 60 ДНЗ, з них:

- 44 ДНЗ, які були ліквідовані в попередні роки;

- 2 ДНЗ – новобудови в м. Вінниця (р-н «Поділля», приватний православний навчально-виховний комплекс Святого Миколая);

- 14 ДНЗ, які входили в статистику, але тимчасово не працювали з різних причин.

Найбільше відкрито дошкільних навчальних закладів у Калинівському (4 ДНЗ), Козятинському (9 ДНЗ), Тиврівському (4 ДНЗ), Хмільницькому (7 ДНЗ) районах та м.Вінниця (5 ДНЗ).

За оперативними даними, за п’ять місяців 2013 року відкрито дошкільний навчальний заклад в с.Велика Вулига Тиврівського району.

За два роки виконкомом Вінницької міської ради повернуто будівлі колишніх дошкільних навчальних закладів:

- у 2011 році відбулися конкурсні торги закупівлі будинків та будівель нежитлових на яких придбано будівлю колишнього дошкільного закладу по вул.А.Іванова, 11 за рахунок субвенції з державного бюджету (створено ДНЗ №6);

- у червні 2011 року передано з державної у комунальну власність територіальної громади м. Вінниці приміщення ДНЗ №78, яке належало 732-му Вінницькому ремонтному заводу Міноборони України (відкрито ДНЗ №5).

В області функціонує три Центри розвитку дитини:

- приватний навчально-виховний комплекс «Школа АІСТ»: центр розвитку дитини – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;

- приватне підприємство юридична компанія «Право Плюс», підрозділ «Центр гармонійного розвитку дитини»;

- Громадська організація «Центр розвитку дітей та юнацтва «ДивоСвіт».

Щороку в період підготовки до роботи в новому навчальному році у всіх дошкільних навчальних закладах області проводяться поточні ремонти: фарбування та побілка будівель, спортивних споруд, ігрових майданчиків тощо.

Лише протягом літнього періоду 2012 року в 220 ДНЗ були проведені капітальні ремонти: опалювальних систем - 40 ДНЗ, харчоблоків - 35 ДНЗ, мереж водогону та каналізації - 61 ДНЗ, опалювальних систем - 40 ДНЗ, ремонт даху – 20 ДНЗ, заміна підлог в спальних та групових кімнатах – 62 ДНЗ, заміна віконних блоків – 142 ДНЗ, дверей – 101 ДНЗ, встановлено 2065 пластикових вікон, перепланування майданчиків та ремонт огорожі – 61 ДНЗ. На ці потреби використано 11020,247 тис. грн. та залучено 5286 тис. грн.


Завдання 3.

Зміцнення навчально-методичної

та матеріально-технічної бази

дошкільних навчальних закладів


Вжито ряд заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, забезпечення їх сучасними меблями, спортивним обладнанням тощо.

Дошкільні навчальні заклади області в переважній більшості забезпечені дидактичними і навчально-наочними посібниками, в тому числі дидактичними та навчально-наочними посібниками для дітей старшого дошкільного віку.

У 2012 році придбано: дитячі меблі у 191 ДНЗ; м’який інвентар у 145 ДНЗ (постільна білизна, рушники, килими, покривала тощо); спортивне обладнання у 87 ДНЗ; іграшки у 211 ДНЗ; дитяча література у 184 ДНЗ; новий посуд у 179 ДНЗ; холодильники та морозильні камери у 56 ДНЗ, електроплити у 46 ДНЗ.

Проводиться робота щодо забезпечення дошкільних навчальних закладів сучасною комп’ютерною технікою. На сьогодні такою технікою забезпечено 281 заклад, з них 111 підключено до Всесвітньої мережі Інтернет. Створені сайти у 66 дошкільних навчальних закладах.

В м. Вінниці запроваджена система електронного документообігу та колективної роботи з документами «Управління освіти міської ради – ДНЗ», що забезпечує роботу з документами через Веб.інтерфейс.

В містах Вінниця, Козятин створено електронну реєстрацію для зарахування дітей в дошкільні навчальні заклади.

З метою реалізації Базового компонента дошкільної освіти та впровадження в практику роботи дошкільних навчальних закладів області якісних навчально-методичних посібників, виявлення й підтримки творчих здобутків вихователів в області проводиться конкурс «Творча скарбничка».

На допомогу вихователям дошкільних навчальних закладів області відділом дошкільної освіти Вінницького ОІПОПП видані методичні посібники:

- «Стратегія розвитку самостійності дошкільників у вільній художній діяльності» (2012 рік);

- «Ознайомлення дошкільників зі світом пернатих» (2012р.);

- «Мандруємо екологічною стежиною: дослідницько-експериментальна діяльність дітей дошкільного віку в природі» (2013 рік).


Завдання 4.

Поліпшення якості дошкільної освіти,

розроблення механізму, що забезпечує

сталий інноваційний розвиток


Департаментом освіти і науки облдержадміністрації спільно з Вінницьким ОІПОПП з питань дошкільної освіти щодо компетентісного підходу в освітньому процесі проведено:

1. Науково-практичні семінари для методистів РМК (ММК), які відповідають за дошкільну освіту:

- «Розвиток креативності дітей засобами тактильної педагогіки» (травень 2012 р., на базі дошкільних навчальних закладів Ямпільського району);

- «Гра як засіб оптимізації педагогічної діяльності в дошкільному навчальному закладі» (листопад 2012р., на базі дошкільних навчальних закладів міста Могилів-Подільський).

2. Конкурси:

- І та ІІ етапи Всеукраїнського конкурсу на кращий веб-сайт серед дошкільних навчальних закладів Вінницької області (січень-березень 2012р.). Найкращими визнано ВЕБ-сайти дошкільних навчальних закладів № 23, 29, 37 Вінницької міської ради та заявлено на їх участь у заключному етапі Всеукраїнського конкурсу на кращий Інтернет-сайт дошкільного навчального закладу. Дошкільні навчальні заклади № 23, 29 Вінницької міської ради ввійшли в 19 кращих Інтернет-сайтів дошкільних навчальних закладів України та стали лауреатами Всеукраїнського конкурсу на кращий Інтернет-сайт дошкільного навчального закладу;

- обласний огляд-конкурс «Педагогічний олімп дошкілля» (2012р.), за підсумками якого кращим міським дошкільним закладом визнано ДНЗ №27 Вінницької міської ради, кращим сільським – Іванівський ДНЗ Калинівського району; ДНЗ №27 Вінницької міської ради за підсумками Всеукраїнського конкурсу Кращий дошкільний навчальний заклад увійшов п’ятірку кращих ДНЗ України.

Працівники дошкільних навчальних закладів беруть участь у виставках.

Так:

 • на Другій міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади - 2011» в номінації «Інноватика в освіті України - 2010» дошкільний навчальний заклад №35 м. Вінниці отримав срібну медаль (керівник ДНЗ Горобчук Н.С.), дошкільний навчальний заклад №31 м. Вінниці – бронзову медаль (керівник ДНЗ Дацюк Н.В.);

 • на Третій міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади - 2012» в номінації «Реформування дошкільного закладу освіти» дошкільні навчальні заклади м. Вінниця №35 (керівник ДНЗ Горобчук Н.С.) та №27 (керівник ДНЗ Рожок Т.Л.) отримали срібну медаль, дошкільний навчальний заклад №23 (керівник ДНЗ Білик К.Д.) – бронзову медаль;

 • на ІV Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти - 2013» дошкільний навчальний заклад №30 м. Вінниця (керівник ДНЗ Черешнюк О.А.) отримав золоту медаль, дошкільні навчальні заклади м. Вінниці №35 (керівник ДНЗ Горобчук Н.С.), №23 (керівник ДНЗ Білик К.Д.), ДНЗ №51 (керівник ДНЗ Харматова В.Ю.) отримали срібну медаль, дошкільний навчальний заклад №27 (керівник ДНЗ Рожок Т.Л.) отримав бронзову медаль.


Завдання 5.

Забезпечення особистісного зростання

кожної дитини з урахуванням її

задатків, здібностей, індивідуальних

психічних і фізичних особливостей


Завдання з реабілітації та корекції здоров’я дітей вирішується за допомогою мережі спеціальних дошкільних закладів та груп. Всього в цих закладах оздоровлюється понад 2,8 тис. дітей.

В області в даний час функціонують:

- для дітей з вадами зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту в 1 ДНЗ спеціального призначення та при 19 ДНЗ комбінованого типу функціонують 58 груп спеціального призначення, в яких виховується 1267 дітей (міста Калинівка, Вінниця, Козятин, Жмеринка, Ладижин);

- для дітей з латентною туберкульозною інфекцією, з хронічними неспецифічними захворюваннями органів дихання, із захворюваннями серцево-судинної системи, з хворобами органів травлення в 4 ДНЗ санаторного типу та при 7 ДНЗ комбінованого типу функціонує 57 груп, в яких виховується 1566 дітей (міста Вінниця, Жмеринка).

Перевірками встановлено, що в ДНЗ і групах компенсуючого типу створені належні умови для успішної навчально–виховної та корекційно-відновлювальної роботи.

Щорічно на базі дошкільного навчального закладу №28 м.Вінниця проводяться науково-практичні семінари тифлопедагогів спеціальних груп для дітей з вадами зору.


Завдання 6.

Збереження та зміцнення здоров’я

дітей з раннього дитинства


Проведено:

 1. Спортивний Фестиваль для дітей дошкільного віку «Гармонія руху» (з 19 по 23 листопада 2012 р.).

 2. Семінари:

- для медичних працівників дошкільних навчальних закладів області на тему «Організація раціонального та збалансованого харчування дітей дошкільного віку» (грудень 2011р., на базі ДНЗ №30 Вінницької міської ради);

- для молодих вихователів дошкільних навчальних закладів «Використання здоров’язберігаючих технологій в дошкільному навчальному закладі» (2012р.).

3. Науково-практичний семінар для методистів районних (міських) методичних кабінетів, відповідальних за дошкільну освіту на тему: «Сучасні здоров’язберігаючі технології в дошкільному навчальному закладі» (жовтень 2011р., на базі дошкільних навчальних закладів Липовецького району ).

4. Обласний етап Всеукраїнського огляду кращих відеоматеріалів «Здоров’язбережувальні технології у дошкільних навчальних закладах»: на заключний етап Всеукраїнського огляду надіслані матеріали дошкільних навчальних закладів №23, 27, 72 м. Вінниці; ДНЗ №27, 72 увійшли в десятку кращих відеоматеріалів України «Здоров’язбережувальні технології у дошкільних навчальних закладах».


Завдання 7.

Модернізація системи підготовки та

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів


Відбулись зустрічі працівників дошкільних навчальних закладів області з питань дошкільної освіти з Н.В. Омельяненко (голова Всеукраїнської асоціації працівників дошкільної освіти, головний редактор журналів «Практика управління закладом освіти» і «Практика управління дошкільним закладом»), О.П.Долинною (завідувач сектору науково-методичного забезпечення змісту дошкільної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України), О.В.Вороніною (головний редактор газети «Дитячий садак»), авторами Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина».

Для залучення педагогічної громадськості до реалізації освітньої політики області у сфері дошкілля створено Раду керівників дошкільних навчальних закладів Вінницької області у складі 33 осіб (наказ управління освіти і науки від 04.02.2011 р. № 48).

Проведено:

 1. Конкурси:

- ІІ етап Всеукраїнського конкурсу «Педагог – це звучить гордо»;

- «Колискова пісня» (2011-2013 роки). У 2011 році у Всеукраїнському Фестивалі «Колискова пісня» представник Томашпільського дошкільного навчального закладу, Синиця Людмила Василівна, стала переможцем в номінації «Окраса народного голосу».

- Обласний етап Всеукраїнського конкурсу «Вихователь року - 2013» (переможець обласного етапу конкурсу Волошина Надія Анатоліївна (вихователь ДНЗ №28 Вінницької міської ради за результатами І етапу Всеукраїнського конкурсу увійшла в десятку кращих вихователів України

2. Обласні науково-практичні конференції:

- «Педагогічні інвестиції в розвиток дошкілля Вінницької області (червень 2011 р.)»,

- «Освітні проекти в галузі дошкільної освіти» (червень 2012 р.).

3. Виїздні засідання Ради керівників дошкільних навчальних закладів (ДНЗ с. Іванів Калинівського; «Центр розвитку дітей та юнацтва «ДивоСвіт»);

4. Дві сесії навчально-практичних семінарів – тренінгів «Програма Всебічного розвитку дитини «Крок за кроком» (грудень 2012 р. та квітень 2013 р.)

На базі Вінницького обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників працюють:

а) школи (творчі групи):

- методичної служби області методистів районних методичних кабінетів (міських методичних кабінетів), які відповідають за дошкільну освіту, з проблеми: «Соціалізація дошкільників в умовах сучасного дошкільного навчального закладу»;

- вихователів та вихователів-методистів дошкільних навчальних закладів з проблеми «Сучасне заняття в дошкільному навчальному закладі»;

- молодих та новопризначених керівників дошкільних начальних закладів з проблеми «Сучасні підходи до контролю та керівництва в дошкільному навчальному закладі»;

б) обласні програми та проекти: «Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку» та «Впровадження інноваційних технологій в роботі дошкільного навчального закладу».

Працівники дошкільних навчальних закладів друкують свої статті в фахових журналах, беруть участь в різних конкурсах.

Зокрема:

- переможцем (ІІІ місце) ювілейного Всеукраїнського конкурсу освітніх технологій , який проводився до 100-річчя журналу «Дошкільне виховання», з нашої області стала Котова Л., вихователь-логопед ДНЗ №24 м. Вінниці. А дипломантами даного конкурсу стали: Карпенко Н., вихователь-дифектолог ДНЗ №71 м. Вінниці, автор матеріалу «Цікава гімнастика для очей»; Ровінська Л.,вихователь ДНЗ №52 м. Вінниці, автор матеріалу «Вчимося читати»; Чимирис Т., практичний психолог ДНЗ №75 м. Вінниці, автор розробки тематичного тижня «Поважай себе і світ навколо»;

- у Конкурсі освітніх технологій – 2012, який проводився редакцією журналів Міністерства освіти і науки України «Дошкільне виховання», «Палітра педагога», «Джміль» переможцями стали: Крещенецька К. та Рябова Г., вихователі ДНЗ №73 м. Вінниці, за розвивально-дидактичну гру «Зоряними шляхами»; Пльонсак Н., вихователь ДНЗ №1 м. Вінниця, за методичну розробку «Юні археологи»; Артемчук В., вихователь ДНЗ № 71 м. Вінниця, у Фотоконкурсі «Наші діти».

Завдання 8.

Проведення наукових досліджень у

галузі дошкільної освіти, спрямованих

на забезпечення розвитку дитини,

подальшого становлення її особистості


В дошкільних навчальних закладах працюють експериментальні майданчики:

 • на базі ДНЗ №31 м. Вінниці регіонального рівня з екологічного виховання;

 • на базі ДНЗ №30 м. Вінниці «Лабораторія інтеграції дітей з функціональними обмеженнями в загальноосвітні навчальні заклади»;

 • в ДНЗ №27 м. Вінниці під науковим керівництвом Шелестової Л.В. «Збагачення картини світу дошкільників у процесі навчання читання».


Завдання 8.

Розширення переліку форм

роботи з батьками


У грудні 2011 року проведено інтернет-конференцію «Проблеми дошкілля області», батьки.

У травні 2012 року обласні Інтернет-збори батьків майбутніх першокласників


Головний спеціаліст відділу загальної

середньої та дошкільної освіти Т. БачинськаСхожі:

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах області у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації виховного процесу у п’ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів
Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах області у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах області у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах області у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах області у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у позашкільних навчальних закладах у 2013-2014 навчальному році
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах області у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо вивчення української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах
З листа мону від 24. 05. 13 №1/9-368 Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах області у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у других та п’ятих класах загальноосвітніх навчальних закладів
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 2-х класах загальноосвітніх навчальних закладах
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах області у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах (додається)
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського надсилає методичні рекомендації щодо організації...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах області у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу для дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітніх навчальних закладах (додається)
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського надсилає методичні рекомендації щодо організації...
Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах області у 2013-2014 навчальному році iconМетодичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів (додаються)
З метою організованого переходу на новий Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи