Міністерство освіти і науки України Департамент освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Лабораторія корекційної педагогіки Прибузька спеціальна загальноосвітня icon

Міністерство освіти і науки України Департамент освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Лабораторія корекційної педагогіки Прибузька спеціальна загальноосвітняНазваМіністерство освіти і науки України Департамент освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Лабораторія корекційної педагогіки Прибузька спеціальна загальноосвітня
Дата конвертації26.07.2014
Розмір120.44 Kb.
ТипДокументи
джерело

Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації

Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

Лабораторія корекційної педагогіки

Прибузька спеціальна загальноосвітня школа-інтернатм.Вінниця 2012 р.

Одним із завдань сучасної школи є формування технічно, технологічно освіченої особистості, підготовленої до життя та актив­ної трудової діяльності в умовах сучасного високотехнологічного суспільства. Вивчення інформатики - ефективний засіб інформатизації навчального процесу, впровадження й поширення технологій при вивченні інших навчальних дисциплін. Актуальність даного питання подвоюється під час виховання дітей з вадами розумового розвитку, бо як відомо, вихованцями спеціальних шкіл-інтернатів здебільше є діти з малозабезпечених сімей, тож казати про доступ і можливості користуватися мережею Інтернет взагалі недоречно. Саме тому адміністрація Олександр Миколайович Мейдич вважає інформатизацію корекційно-педагогічного процесу пріоритетним напрямком стратегічного розвитку закладу освіти на найближчі роки. Одним із головних пріоритетів спеціальної школи сьогодні є підготовка учнів до сприйняття й опрацювання інформації, озброєння їх простими сучасними засобами та технологіями роботи, формування в них інформаційної культури. Мейдич О.М. переконаний ,що це можливо виконати у сприятливому інформаційному освітньому середовищі, де педагог сам повинен володіти такою культурою, розуміти ту роль, яку він може відігравати у формуванні особистості учня. Впровадження сучасних ІКТ у навчально-виховний процес Прибузької спеціальної школи-інтернату, в якій працює Олександр Миколайович регулюється Законами України: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», Державною цільовою програмою впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року та інші.

Застосування комп'ютерів у навчальній та позаурочній діяльності спеціальної школи для дітей із порушеним інтелектом є одним з найефективніших засобів мотивації та індиві­дуалізації їх навчання, створення сприятли­вого емоційного фону, реабілітації та підго­товки до інтеграції в соціум. Така можливість з'явилась у Прибузькій спеціаль­ній загальноосвітній школі-інтернаті завдяки відкриттю у школі комп’ютерного класу, обладнаного сучасними комп’ютерами, відеопроектором, інтерактивною дошкою та оргтехнікою . Адаптацію програми «Сходинки до інформатики» (2-4-й кл.) Олександр Миколайович здійснив за рахунок додат­кових годин варіативної частини навчального плану на факультативі «Основи комп’ютерної грамотності», який працює за такими напрямками:

  • пізнавальний - відомості про при­значення комп'ютера, можливості його вико­ристання, основні принципи роботи;

  • прикладний - навички роботи з кла­віатурою, пошук та запуск програм, створення малюнків у графічному редакторі;

  • розвиваючий - паралельне засто­сування творчих завдань (логічні ігри, крос­ворди);

  • корекційний - корекція знань, умінь і навичок з основних предметів.

Перед заняттями факультативу вчитель ставить такі завдання:

  • активізувати навчальний процес;

  • підвищити інтерес школярів до піз­нання нового;

  • удосконалювати обчислювальні та інші практичні навички;

  • поглиблювати знання з інших пред­метів;

  • формувати самостійність, наполегли­вість.

При проведенні факультативних занять Мейдич О.М. створює ігрове середовище, у якому відповідно до поставлених навчальних, корекційних та розвиваючих завдань учень виконує необхідні практичні дії. Гра дозволяє учневі засвоювати навчальний матеріал мимовільно, непомітно і при цьому застосувати його в улюбленій практичній діяльності - роботі на комп'ютері. Для дітей із розумовою відсталістю це є най­легшим та найпростішим способом пізнання світу. І це стосується не тільки молодшого школяра, а й підлітка. Олександр Миколайович ефективно використовує вправи, засновані на навчальному матеріалі, що сприяють форму­ванню конкретних умінь і навичок, дають можливість контролювати й оцінювати діяль­ність учнів. Враховуючи особливості психіки розу­мово відсталих дітей знаходить різні засоби, підбирає форми та методи роботи з метою максимального засвоєння учнями матеріалу. Відомо, що чим більше аналізаторів задіяні в навчальному процесі, тим краще усвідомлюються знання . А робота з комп'ютером, кольорове зображення, мультиплікація, му­зика, звук, казкові персонажі розширюють можливості наданої інформації. Наочність, «діалог» з комп'ютером забезпечують актив­ність учнів, гра стає цікавішою та варіа­тивною. «Спілкування» з комп'ютером для розумово відсталих дітей є цікавим і захоплюючим, має позитивний вплив на становлення дитини як особистості, розширює можливості роз­витку соціально-побутової компетенції та інтеграції в сучасне суспільство. Основна ідея використання комп'ютерної техніки в допоміжній школі полягає в тому, що комп'ютер має бути не об'єктом вивчення, а засобом, за допомогою якого дитина з недоліками розвитку інтелектуальної сфери зможе заповнити прогалини у знаннях з різних предметів.

Комп'ютерну техніку на уроках Мейдич О.М. використовує для реалізації таких завдань:

• забезпечення учнів за допомогою комп'ютерної програми системою знань, умінь і навичок з певного навчального предмета;

• подолання недоліків пізнавальної діяльності та особистісних якостей розумово відсталих учнів;

• подальшого розвитку психічних процесів учнів;

 • формування позитивних рис особистості;

• розвитку мотиваційної сфери та пізнавальних інтересів.

Вдало дібрані комп'ютерні програми забезпечують розвиток здібностей дітей, їх інтересів, умінь, навичок і потребують певного рівня пізнавальної активності. Під час роботи на клавіатурі вчитель розвиває дрібну моторику учнів. Комп'ютер може стати потужним джерелом формування не лише пізнавальної активності, а й прагнення до знань, отримання задоволення результатами власної діяльності, розвитку самостійності мислення. Завдяки використанню комп'ютерної техніки здійснюється індивідуалізація навчання, орієнтація на конкретного учня.

Умовами успішного використання комп'ютерної техніки на уроці Олександр Миколайович вважає:

• знання вчителем індивідуальних особливостей учнів класу, ступеня їхньої готовності до засвоєння матеріалу;

• знання педагогом вимог навчальної програми та спеціальної методики викладання;

• знання комп'ютерних програм і вміння ними користуватись.

Вчитель постійно враховує особливості психіки своїх учнів, в першу чергу тих, що можуть ускладнити роботу з технікою. Це, зокрема, підвищена втомлюваність, розпорошена увага, сповільнений темп сприймання, тривале входження у процес роботи. Інтерес до комп'ютера підвищує працездатність, зосереджує увагу і дещо збільшує темп роботи. У дітей із вадами інтелекту з великими труднощами виробляються нові умовні зв'язки, а з'явившись — стають нестійкими та недиференційованими. Можливість прикладного комп'ютерного середовища демонструвати різні складні явища дає змогу закріпити ці зв'язки. Характерна особливість розумово відсталих — бідність уявлень; дітям дуже важко перенести нові знання в нову ситуацію, оскільки вони користуються схемою раніше засвоєних знань. Комп'ютерна програма надає великі можливості моделювання різних ситуацій, що значно збагачує досвід школярів.

Загальний недорозвиток мовлення, некритичність мислення, слабкість самоконтролю, невпевненість у своїх діях призводять до частих звертань до вчителя по допомогу. Комп'ютерна програма з персонажем-помічником може подолати й цю проблему. Комп'ютерний герой — це цікавий співрозмовник, який за необхідності приходить на допомогу дитині, підказує та пояснює матеріал. Олександр Миколайович переконаний, що урок у допоміжній школі був і залишається основною формою організації навчально-виховної та корекційної роботи, де керівна роль належить учителю. Саме тому вміння вчителя спланувати зміст уроку, дібрати необхідне унаочнення, методи навчання, визначити оптимальну мету і завдання роботи з комп'ютером, доречно використати його на різних етапах — запорука успішного засвоєння учнями матеріалу. Особливості уроку в допоміжній школі створюють широкі можливості для використання комп'ютерної техніки. В своїй практичній діяльності Мейдич О.М. враховує певні вимоги до проведення уроків з використанням ІКТ.

Так, з метою доцільного використання комп'ютерної техніки на уроці необхідно чітко визначити всі елементи його структури. Слід врахувати фактори, що впливають на визначення структури уроку з використанням комп'ютерної техніки в допоміжній школі. А саме:

1) мету і завдання уроку;

2) рівень розвитку в учнів пізнавальних можливостей і здібностей;

3) сформованість в учнів прийомів організації своїх пізнавальних дій, поведінки і регуляції ними;

4) рівень знання комп'ютерної програми та вміння користуватися нею;

5) розумову та фізичну працездатність учнів;

6) логіку розгортання педагогічного процесу.

Свої уроки педагог проводить за такою структурою:

І. ЗАГАЛЬНОКОРЕКЦІЙНИЙ ЕТАП

1. Організаційна підготовка учнів (привітання, перекличка).

2. Нервово-психологічна підготовка учнів до уроку: активізація уваги, сприймання, мислення; концентрація уваги на конкретному об'єкті на моніторі комп'ютера.

^ II. ОСНОВНИЙ ЕТАП

1. Повідомлення теми, мети і завдань уроку. Налаштування на роботу з комп'ютерним персонажем, орієнтація в завданнях програми.

2. Пропедевтична частина: підготовка до сприймання нового матеріалу, актуалізація знань, встановлення зв'язків між старим і новим; повторення елементів раніше засвоєної комп'ютерної програми і зв'язок її з теоретичними відомостями.

3. Формуюча частина (її зміст безпосередньо залежить від мети уроку):

а) ознайомлення з новими знаннями, вміннями та навичками;

б) уточнення та доповнення матеріалу;

в) систематизація та узагальнення знань.

На цьому етапі уроку вчитель ознайомлює дітей з новою комп'ютерною програмою чи її елементом, правильною послідовністю дій. Якщо використовується вже знайома програма, то окреслюються завдання уроку або відбувається ознайомлення дітей з ускладненими варіантами. З метою індивідуального і диференційованого підходу ці варіанти добираються з урахуванням можливостей кожної дитини. Програма може використовуватися виключно для систематизації та узагальнення знань, засвоєних на уроці.

^ III. ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

1.         Підведення підсумків, оцінювання. Часто такі підсумки підводяться у процесі роботи на комп'ютері, де учень не лише одразу ж бачить як свої успіхи, так і невдачі, а й має змогу виправити помилки і вдосконалити свій рівень. Важливо, що це відбувається індивідуально.

2. Пояснення домашнього завдання.

3. Приведення організму у спокійний стан.

4. Приведення у порядок робочих місць, вимикання комп'ютера.

5. Створення установки на відпочинок.

Комп'ютер і комп'ютерну програму тією чи іншою мірою, вважає вчитель, можна використовувати на будь-якому етапі уроку, залежно від дидактичної мети. На етапі повторення та перевірки знань учнів комп'ютерну програму можна застосовувати у вигляді нескладних тестових завдань. Особливості психіки розумово відсталих дітей у цьому випадку треба враховувати таким чином: питання не повинні бути двозначними; кількість варіантів відповідей має бути мінімальною, а самі відповіді — чітко сформульовані. На етапі пояснення нового матеріалу можливість комп'ютера моделювати різні складні явища може стати незамінною. Використовуючи відповідну програму, вчитель не лише розповідає, а й демонструє учням те чи інше явище або властивість об'єкта, які за реальних умов відтворити складно. На етапі узагальнення та закріплення знань комп'ютерна програма може виявити прогалини у засвоєнні матеріалу та визначити шляхи їх усунення. Поєднанням на уроці різних методів і прийомів, в тому числі і з комп'ютерною технікою та спеціальними прикладними програмами, вчитель досягає значного поліпшення знань учнів з тієї чи іншої теми. Враховуючи, що розумово відсталі учні мають відхилення не лише у психічному, а й фізичному здоров'ї педагог використовує комп'ютер лише на одному етапі уроку. Завдання для роботи на комп'ютері чітко роз'яснює перед початком роботи з програмою. За потреби вчитель пояснює та показує кожній дитині, які пристрої комп'ютера задіяні тощо. Використовує програми, що не потребують спеціальних знань комп'ютера ні від учителя, ні від дітей, прості у користуванні. Робота з комп'ютером не повинна викликати труднощів і негативних емоцій. Принципи доступності і корекційної спрямованості мають максимально реалізовуватися.

Психолого-педагогічні вимоги до уроку з використанням прикладних комп'ютерних програм:

1. Вимоги до методичного забезпечення:

• корекційний вплив всіх елементів уроку на учнів;

• змістовність уроку;

• дидактична цілеспрямованість уроку;

• педагогічна доцільність у доборі методів і прийомів навчання;

• доцільність використання комп'ютерних програм.

^ 2. Вимоги до організації пізнавальної діяльності учнів:

• корекція пізнавальної діяльності дітей і розвивальний характер уроку;

• педагогічно доцільне керівництво пізнавальною діяльністю учнів;

• залучення учнів до елементарного самостійного пошуку в межах прикладного програмного середовища;

• варіативне повторення та закріплення з використанням комп'ютерної техніки;

• оптимізація системи знань;

• індивідуальний та диференційований підхід до учнів при доборі завдань;

• доцільний темп уроку.

^ 3. Вимоги до морально-психологічної атмосфери уроку:

• позитивно-доцільна психологічна атмосфера уроку;

• розумно-доступна система вимог учителя до учнів (особливо у роботі з комп'ютерною програмою);

• контакт учителя й учнів, педагогічна допомога учням у встановленні контакту з комп'ютерним персонажем;

• педагогічний такт.

^ 4. Вимоги до матеріально-технічного забезпечення:

• використання сучасного наочно-технічного обладнання;

• впровадження в корекційне навчання не так званих масових, а спеціальних програм, що побудовані з урахуванням особливостей розвитку розумово відсталих дітей;

Отже, використання комп'ютерних програм, вважає Олександр Миколайович значно змінює навчальний процес. Одночасно відбувається взаємодія дидактичного трикутника — учень — комп'ютер — учитель. Впровадження комп'ютерів у навчання дітей з недоліками розвитку інтелектуальної сфери — це засіб активізувати всі психічні процеси (особливо операційні компоненти мислення), засіб переходу від наочно-образного рівня мислення до абстрактного. За допомогою комп'ютерних програм можна індивідуалізувати процес навчання, що дає змогу забезпечити адекватний темп роботи для кожного учня. Комп'ютер відкриває широкі можливості в моделюванні різноманітних середовищ навчання як на уроках, так і в позакласній діяльності. Застосування спеціально розроблених і адаптованих програм та ігор є засобом розвитку особистісної сфери дітей, мотиваційного компоненту навчання, інструментом вивчення психологічних і дидактичних можливостей учнів. Саме робота з комплексом навчально-розвивальних ігрових програм підсилює корекційний вплив на розвиток логічного мислення, пам'яті і просторової уяви, уваги, активізує пізнавальну діяльність та сприяє формуванню та розвитку інформаційної культури і соціальної компетентності школяра з психофізичними вадами розвитку. Водночас Мейдич О.М. розглядає комп'ютер не як самоціль чи альтернативу традиційним методам, а лише як один із способів підвищення ефективності та корекційної спрямованості навчання дітей з вадами інтелекту.

Активність використання ІКТ у корекційно-педагогічному процесі значно підвищується під час реалізації навчально-виховних проектів. Саме працюючи над проектами учні Олександра Миколайовича вдосконалюють практичні навички роботи в пошукових системах мережі Інтернет (знаходити, зберігати інформацію), у програмах Microsoft Office, у графічному редакторі Paint. Гордістю Прибузької школи-інтернату став колектив учнів 8-9 класів, які в 2011 році взяли участь і стали лауреатами ІІІ етапу обласного конкурсу «Повір в себе», де виставили свої роботи, виконані у графічному редакторі Paint .

Практика показала, що у діяльності з формування інформаційної культури у дітей з психофізичними вадами розвитку можна виділити наступні напрямки:

1. розуміння ролі інформації в житті суспільства;

2. знання інформаційних ресурсів і готовність до сприйняття інформації;

3. вміння ефективно здійснювати пошук та вибирати інформацію з різних джерел;

4. здатність до використання та створення нової інформації.

Освіта на сучасному етапі має задовольняти нові потреби та водночас зберігати свої сильні сторони, тобто від освіти вимагається відповідна гнучкість. Інформаційні і телекомунікаційні технології, які містять у своїй основі глобальні телекомунікаційні мережі та інтелектуальні комп’ютерні системи, відкривають нові можливості для педагогів і учнів.

Досвід роботи Мейдича О.М. по використанню ІКТ у навчально-виховній роботі з учнями з особливостями психофізичного розвитку є перспективним і рекомендований для поширення серед педагогічних працівників спеціальних шкіл-інтернатів.

Міщенко Н.М.- зав. лабораторією корекційної педагогіки ВОІПОППСхожі:

Міністерство освіти і науки України Департамент освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Лабораторія корекційної педагогіки Прибузька спеціальна загальноосвітня iconМіністерство освіти І науки україни департамент освіти І науки вінницької обласної державної адміністрації вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників

Міністерство освіти і науки України Департамент освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Лабораторія корекційної педагогіки Прибузька спеціальна загальноосвітня iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників шановні колеги!
«Шкільний підручник суспільно-гуманітарного змісту з погляду учителя та громадськості»
Міністерство освіти і науки України Департамент освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Лабораторія корекційної педагогіки Прибузька спеціальна загальноосвітня iconМіністерство освіти І науки україни департамент освіти І науки вінницької обласної державної адміністрації вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
За результатами відбору номерів варіантів тестів, шляхом випадкових чисел, із збірників завдань
Міністерство освіти і науки України Департамент освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Лабораторія корекційної педагогіки Прибузька спеціальна загальноосвітня iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
Департамент загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство освіти і науки України Департамент освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Лабораторія корекційної педагогіки Прибузька спеціальна загальноосвітня iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників шановні колеги!
Суспільно-політичні умови, реалізації особистісного потенціалу представників етносів, що проживають на теренах Вінниччини
Міністерство освіти і науки України Департамент освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Лабораторія корекційної педагогіки Прибузька спеціальна загальноосвітня iconМіністерство освіти І науки україни департамент освіти І науки вінницької обласної державної адміністрації вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2013-2014 навчальному році від 18. 12. 2013р. №716 ІІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади...
Міністерство освіти і науки України Департамент освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Лабораторія корекційної педагогіки Прибузька спеціальна загальноосвітня iconМіністерство освіти І науки україни департамент освіти І науки вінницької обласної державної адміністрації вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників
Наказу Міністерства освіти і науки України від 02. 09. 2013 року №1255 «Про проведення всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2014»...
Міністерство освіти і науки України Департамент освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Лабораторія корекційної педагогіки Прибузька спеціальна загальноосвітня iconМіністерство освіти І науки україни департамент освіти І науки вінницької обласної державної адміністрації вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 21050 м. Вінниця, вул. Грушевського,13, тел. 67-08-85
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції, яка відбудеться 5-6 грудня 2013 р у м. Вінниці, в приміщенні...
Міністерство освіти і науки України Департамент освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Лабораторія корекційної педагогіки Прибузька спеціальна загальноосвітня iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни управління освіти І науки вінницької обласної державної адміністрації вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 21050 м. Вінниця, вул. Грушевського,13, тел. 67-08-85
...
Міністерство освіти і науки України Департамент освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Лабораторія корекційної педагогіки Прибузька спеціальна загальноосвітня iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни управління освіти І науки вінницької обласної державної адміністрації вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників 21050 м. Вінниця, вул. Грушевського,13, тел. 67-08-85
Науково-методичний, організаційно-інформаційний супровід безперервної освіти керівних і педагогічних кадрів області здійснюють науково-педагогічні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи