Розділ I. Загальні положення стаття 1 icon

Розділ I. Загальні положення стаття 1НазваРозділ I. Загальні положення стаття 1
Сторінка1/5
Дата конвертації31.05.2013
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5


                                                          


З А К О Н У К Р А Ї Н ИПро фізичну культуру і спорт

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 14, ст.80 ){ Вводиться в дію Постановою ВР
N 3809-XII ( 3809-12) від 24.12.93, ВВР, 1994, N 14, ст.81 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 770-XIV ( 770-14 ) від 18.06.99, ВВР, 1999, N 34, ст.271
N 1453-III ( 1453-14 ) від 10.02.2000, ВВР, 2000, N 13, ст.101
N 2548-III ( 2548-14 ) від 21.06.2001, ВВР, 2001, N 41, ст.200
N 2264-IV ( 2264-15 ) від 16.12.2004, ВВР, 2005, N 5, ст.122
N 2416-IV ( 2416-15 ) від 03.02.2005, ВВР, 2005, N 11, ст.204
N 3370-IV ( 3370-15 ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184
N 1021-V ( 1021-16 ) від 15.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.443 }{ В редакції Закону
N 1724-VI ( 1724-17 ) від 17.11.2009, ВВР, 2010, N 7, ст.50 }{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2608-VI ( 2608-17 ) від 19.10.2010, ВВР, 2011, N 11, ст.69
N 3236-VI ( 3236-17 ) від 19.04.2011 }
{ У тексті Закону слова "Міністерство України у справах
молоді і спорту" в усіх відмінках замінено словами
"центральний орган виконавчої влади з фізичної
культури і спорту" у відповідних відмінках згідно із
Законом N 770-XIV ( 770-14 ) від 18.06.99 }
Цей Закон визначає загальні правові, організаційні, соціальні
та економічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту
та регулює суспільні відносини у створенні умов для розвитку
фізичної культури і спорту.

^ Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯСтаття 1. Основні терміни та їх визначення

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому
значенні:

вид спорту - різновид змагальної діяльності у спорті, що
здійснюється з дотриманням визначених правил. Види спорту
поділяються на групи: олімпійські види спорту - види спорту,
включені до програми Олімпійських ігор; неолімпійські види спорту
- види спорту, не включені до програми Олімпійських ігор; види
спорту інвалідів - види спорту, включені до програм
Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, та види спорту, не включені
до програм Паралімпійських і Дефлімпійських ігор, у яких беруть
участь інваліди;

громадська організація фізкультурно-спортивної спрямованості
- об'єднання громадян, яке створюється з метою задоволення потреб
його членів у сфері фізичної культури і спорту;

Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих та спортивних
заходів України - документ, у якому на відповідний
рік визначаються організаційні та фінансові питання щодо
забезпечення проведення відповідних заходів та який затверджується
центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і
спорту у встановленому ним порядку;

заклад фізичної культури і спорту - юридична особа, що
забезпечує розвиток фізичної культури і спорту шляхом, зокрема,
надання фізкультурно-спортивних послуг. Закладами фізичної
культури і спорту, зокрема, є: спортивні клуби, дитячо-юнацькі
спортивні школи, спеціалізовані навчальні заклади спортивного
профілю, школи вищої спортивної майстерності, центри олімпійської
підготовки, центри студентського спорту вищих навчальних закладів,
фізкультурно-оздоровчі заклади, центри фізичного здоров'я
населення, центри фізичної культури і спорту інвалідів;

масовий спорт (спорт для всіх) - діяльність суб'єктів сфери
фізичної культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової
активності людей під час їх дозвілля для зміцнення здоров'я;

навчально-тренувальні збори - спортивні заходи, що
здійснюються організаторами спортивних заходів для підготовки
спортсменів до участі у спортивних змаганнях;

неолімпійський спорт - напрям спорту, пов'язаний з
організацією та проведенням спортивних змагань з неолімпійських
видів спорту та підготовкою спортсменів до цих змагань;

олімпійський спорт - напрям спорту, пов'язаний з організацією
та проведенням спортивних змагань з олімпійських видів спорту та
підготовкою спортсменів до цих змагань;

організатор фізкультурно-оздоровчих або спортивних заходів -
юридична (юридичні) або фізична (фізичні) особа (особи), яка (які)
ініціювала (ініціювали) та проводить (проводять)
фізкультурно-оздоровчі або спортивні заходи та здійснює
(здійснюють) організаційне, фінансове та інше забезпечення
підготовки і проведення цих заходів;

спорт - діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і
спорту, спрямована на виявлення та уніфіковане порівняння
досягнень людей у фізичній, інтелектуальній та іншій
підготовленостях шляхом проведення спортивних змагань та
відповідної підготовки до них. Спорт має такі напрями: дитячий
спорт, дитячо-юнацький спорт, резервний спорт, спорт вищих
досягнень, професійний спорт, спорт ветеранів, олімпійський спорт,
неолімпійський спорт, спорт інвалідів тощо;

спорт інвалідів - напрям спорту, пов'язаний з організацією та
проведенням спортивних змагань з видів спорту інвалідів та
підготовкою спортсменів до цих змагань;

спортивна діяльність - заходи, що здійснюються суб'єктами
сфери фізичної культури і спорту для розвитку спорту;

спортивні заходи - спортивні змагання та/або
навчально-тренувальні збори;

спортивне змагання - захід, що проводиться організатором
спортивних заходів з метою порівняння досягнень спортсменів та
визначення переможців відповідно до правил спортивних змагань з
видів спорту та затвердженого організатором спортивних заходів
положення (регламенту) про ці змагання, що відповідає визначеним
центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і
спорту вимогам;

спортивна споруда - нерухоме майно, призначене для занять
фізичною культурою і спортом;

спортсмен - фізична особа, яка систематично займається певним
видом (видами) спорту та бере участь у спортивних змаганнях;

суб'єкти сфери фізичної культури і спорту - фізичні або
юридичні особи, які здійснюють свою діяльність з метою розвитку
фізичної культури і спорту. Суб'єктами сфери фізичної культури і
спорту є: фізичні особи, які займаються фізичною культурою і
спортом, у тому числі спортсмени; фахівці сфери фізичної культури
і спорту; заклади фізичної культури і спорту; відповідні органи
влади;

фізкультурно-оздоровча діяльність - заходи, що здійснюються
суб'єктами сфери фізичної культури і спорту для розвитку фізичної
культури;

фізкультурно-оздоровчі заходи - заходи, що здійснюються
організаторами фізкультурно-оздоровчих заходів для залучення
різних груп населення до занять фізичною культурою;

фізкультурно-спортивні послуги - організація та проведення
суб'єктами сфери фізичної культури і спорту
фізкультурно-оздоровчої діяльності та/або фізкультурно-спортивної
реабілітації інвалідів або підготовки спортсменів до змагань з
видів спорту, визнаних в Україні;

фізична культура - діяльність суб'єктів сфери фізичної
культури і спорту, спрямована на забезпечення рухової активності
людей з метою їх гармонійного, передусім фізичного, розвитку та
ведення здорового способу життя. Фізична культура має такі
напрями: фізичне виховання різних груп населення, масовий спорт,
фізкультурно-спортивна реабілітація;

фізичне виховання різних груп населення - напрям фізичної
культури, пов'язаний з процесом виховання особи, набуттям нею
відповідних знань та умінь з використання рухової активності для
всебічного розвитку, оздоровлення та забезпечення готовності до
професійної діяльності та активної участі в суспільному житті;

фізична підготовка - складова фізичного виховання різних груп
населення, яка полягає у формуванні рухових умінь та навичок
людини, розвитку її фізичних якостей і здібностей з урахуванням
особливостей професійної діяльності;

фізкультурно-спортивна реабілітація - система заходів,
розроблених із застосуванням фізичних вправ для відновлення
здоров'я особи та спрямованих на відновлення і компенсацію за
допомогою занять фізичною культурою і спортом функціональних
можливостей її організму для поліпшення фізичного і психологічного
стану.

Стаття 2. Законодавство України про фізичну культуру і спорт

Законодавство України про фізичну культуру і спорт базується
на Конституції України ( 254к/96-ВР ) і складається з цього
Закону, відповідних міжнародних договорів України та інших
нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини у цій
сфері.

Стаття 3. Права громадян у сфері фізичної культури і спорту

Громадяни мають право займатися фізичною культурою і спортом
незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та
інших переконань, статі, етнічного та соціального походження,
майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Це право забезпечується шляхом:

вільного вибору видів спорту та фізкультурно-спортивних
послуг;

доступності та безпечності занять фізичною культурою і
спортом;

захисту прав та законних інтересів громадян;

створення закладів фізичної культури і спорту;

об'єднання громадян у громадські організації
фізкультурно-спортивної спрямованості;

здобуття спеціальної освіти та здійснення відповідної
професійної діяльності.

Стаття 4. Засади державної політики у сфері фізичної культури
і спорту

Державна політика у сфері фізичної культури і спорту
ґрунтується на засадах:

визнання фізичної культури і спорту як пріоритетного напряму
гуманітарної політики держави;

визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного
розвитку особистості та формування здорового способу життя;

визнання спорту як важливого чинника досягнення фізичної та
духовної досконалості людини, формування патріотичних почуттів у
громадян та позитивного міжнародного іміджу держави;

забезпечення гуманістичної спрямованості та пріоритету
загальнолюдських цінностей, справедливості, взаємної поваги та
гендерної рівності;

гарантування рівних прав та можливостей громадян у сфері
фізичної культури і спорту;

забезпечення безпеки життя та здоров'я осіб, які займаються
фізичною культурою і спортом, учасників та глядачів спортивних і
фізкультурно-оздоровчих заходів;

сприяння безперервності та послідовності занять фізичною
культурою і спортом громадян різних вікових груп;

утвердження етичних та моральних цінностей фізичної культури
і спорту;

створення умов для соціального та правового захисту громадян
у сфері фізичної культури і спорту;

забезпечення підтримки громадських організацій
фізкультурно-спортивної спрямованості;

забезпечення різноманітності, високої якості та доступності
фізкультурно-спортивних послуг для громадян;

забезпечення умов для підтримки напрямів фізичної культури і
спорту;

забезпечення доступу інвалідів до спортивних споруд;

заохочення благодійної діяльності у сфері фізичної культури і
спорту;

орієнтування на сучасні міжнародні стандарти у сфері фізичної
культури і спорту, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із
світовим досвідом у цій сфері.

Стаття 5. Державне управління у сфері фізичної культури
і спорту

Державне управління фізичною культурою і спортом здійснюється
центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і
спорту за сприяння відповідно інших органів державної влади та
органів місцевого самоврядування.

Стаття 6. Повноваження центрального органу виконавчої влади у
сфері фізичної культури і спорту та інших
центральних органів виконавчої влади у сфері
фізичної культури і спорту

Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури
і спорту в межах своїх повноважень:

організовує та забезпечує реалізацію державної політики у
сфері фізичної культури і спорту, виконання цього Закону та інших
нормативно-правових актів;

узагальнює практику застосування законодавства у сфері
фізичної культури і спорту, подає пропозиції щодо його
вдосконалення;

сприяє розвитку видів спорту;

здійснює аналітичну діяльність у сфері фізичної культури і
спорту, визначає тенденції розвитку, узагальнює вітчизняний та
іноземний досвід, розробляє проекти програм розвитку фізичної
культури і спорту;

видає нормативно-правові акти у сфері фізичної культури і
спорту;

забезпечує реалізацію програм розвитку фізичної культури і
спорту в Україні;

забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту;

організовує та проводить чемпіонати України з видів спорту,
визнаних в Україні, інші всеукраїнські та міжнародні спортивні
заходи, забезпечує участь національних збірних команд у
міжнародних змаганнях, затверджує Єдиний календарний план
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;

приймає рішення про надання громадській організації
фізкультурно-спортивної спрямованості статусу національної або
відмову в його наданні;

визначає систему спортивних відзнак і нагород, нормативи
матеріально-технічного та кадрового забезпечення сфери фізичної
культури і спорту;

організовує здійснення контролю за якістю
фізкультурно-спортивних послуг;

бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної,
антимонопольної, регуляторної політики у сфері фізичної культури і
спорту;

організовує відповідно до закону у встановленому порядку
проведення державної спортивної лотереї;

бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні
кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту та
визначенні пріоритетних напрямів наукових досліджень і проведенні
науково-дослідної роботи у цій сфері;

здійснює інформаційно-пропагандистську роботу з питань
фізичної культури і спорту, здорового способу життя;

забезпечує розвиток спортивної медицини, здійснює діяльність,
пов'язану із запобіганням використанню допінгу в спорті;

здійснює відповідно до законодавства функції з управління
об'єктами державної власності;

організовує та забезпечує будівництво і реконструкцію
спортивних споруд;

взаємодіє з громадськими організаціями
фізкультурно-спортивної спрямованості;

взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, іншими
органами державної влади та органами місцевого самоврядування у
сфері фізичної культури і спорту;

у встановленому порядку проводить міжнародну діяльність у
сфері фізичної культури і спорту;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки
забезпечує фізичне виховання та розвиток спорту в системі освіти,
взаємодіє з відповідними громадськими організаціями
фізкультурно-спортивної спрямованості.

Центральний орган виконавчої влади у сфері охорони здоров'я в
межах повноважень забезпечує розвиток спортивної медицини.

Центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковуються
Збройні Сили України та інші військові формування, утворені
відповідно до законів України, правоохоронні органи, рятувальні та
інші спеціальні служби, забезпечують належну фізичну підготовку
відповідних військовослужбовців та працівників, сприяють розвитку
спорту, взаємодіють з відповідними громадськими організаціями
фізкультурно-спортивної спрямованості.

Центральний орган виконавчої влади у сфері аграрної політики
сприяє розвитку фізичної культури і спорту серед сільського
населення та працівників агропромислових підприємств, взаємодіє з
відповідними громадськими організаціями фізкультурно-спортивної
спрямованості.

Центральний орган виконавчої влади у сфері праці та
соціальної політики сприяє розвитку фізичної культури і спорту в
підпорядкованих йому навчальних закладах та стаціонарних установах
соціального обслуговування, створює умови для занять фізичною
культурою і спортом, у тому числі для інвалідів, та їх
фізкультурно-спортивної реабілітації відповідно до законодавства.

Центральні органи виконавчої влади у сфері промисловості,
транспорту, зв'язку, будівництва, житлово-комунального
господарства, палива та енергетики сприяють розвитку фізичної
культури і спорту за місцем роботи та проживання громадян,
взаємодіють з відповідними громадськими організаціями
фізкультурно-спортивної спрямованості.

Стаття 7. Показники стану розвитку фізичної культури і спорту

Перелік показників стану розвитку фізичної культури і спорту
затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної
культури і спорту. Зокрема, до такого переліку включаються
показники рівня:

фізичного здоров'я різних груп населення;

залучення громадян до занять масовим спортом;

залучення інвалідів до занять фізкультурно-спортивною
реабілітацією;

залучення дітей та молоді, у тому числі дітей та молоді з
інвалідністю, до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах;

досягнень спортсменів України на міжнародних спортивних
змаганнях, передусім Олімпійських, Паралімпійських і
Дефлімпійських іграх, Глобальних іграх спортсменів з порушенням
інтелекту, Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту;

забезпеченості кадрами сфери фізичної культури і спорту;

фінансового та матеріально-технічного забезпечення сфери
фізичної культури і спорту;

створення умов для доступу інвалідів до спортивних споруд.

Показники, визначені відповідно до частини першої цієї
статті, враховуються для моніторингу стану розвитку фізичної
культури і спорту та для розроблення програм розвитку фізичної
культури і спорту, інших нормативно-правових актів у сфері
фізичної культури і спорту.


{ Статтю 8 виключено на підставі Закону N 2608-VI ( 2608-17 )
від 19.10.2010 }
Розділ II. СУБ'ЄКТИ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
І СПОРТУСтаття 9. Спортивні клуби

Спортивні клуби є закладами фізичної культури і спорту, які
забезпечують розвиток визначених напрямів фізичної культури і
спорту, видів спорту, здійснюють фізкультурно-оздоровчу та/або
спортивну діяльність, надають фізкультурно-спортивні послуги.

Спортивні клуби діють на підставі статуту (положення) та
реєструються у встановленому порядку.

Засновниками спортивних клубів можуть бути фізичні та
юридичні особи.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування
сприяють діяльності спортивних клубів шляхом надання
організаційної, методичної та іншої допомоги.

Фінансування діяльності спортивних клубів здійснюється за
рахунок коштів власника (засновника), інших джерел, не заборонених
законодавством.

Стаття 10. Дитячо-юнацькі спортивні школи

Дитячо-юнацькі спортивні школи є позашкільними навчальними
закладами спортивного профілю - закладами фізичної культури і
спорту, які забезпечують розвиток здібностей вихованців в обраному
виді спорту, визнаному в Україні, створюють необхідні умови для
гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного
оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді,
самореалізації, набуття навичок здорового способу життя,
підготовки спортсменів для резервного спорту.

Дитячо-юнацькі спортивні школи створюються та діють
відповідно до положення про дитячо-юнацьку спортивну школу
( 993-2008-п ), затвердженого Кабінетом Міністрів України.

Засновниками дитячо-юнацьких спортивних шкіл можуть бути,
зокрема:

центральні органи виконавчої влади;

місцеві державні адміністрації;

органи місцевого самоврядування;

фізкультурно-спортивні товариства, інші громадські
організації фізкультурно-спортивної спрямованості;

підприємства, установи, організації України та їх об'єднання;

громадяни України.

Центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури
і спорту здійснює організаційно-методичне забезпечення та
встановлює порядок надання спортивним школам вищої, першої, другої
категорій з урахуванням вимог, визначених відповідно до положення
про дитячо-юнацьку спортивну школу.

Фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл здійснюється
відповідно за рахунок коштів власника (засновника), відповідного
бюджету, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності, інших джерел, не заборонених законодавством. Умови
оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл,
заснованих органами державної влади та органами місцевого
самоврядування, розробляє та затверджує у визначеному порядку
центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і
спорту.

  1   2   3   4   5Схожі:

Розділ I. Загальні положення стаття 1 iconПоложення про товариство Стаття Загальні положення Стаття Найменування товариства
Розділ Майно товариства та правочини щодо нього
Розділ I. Загальні положення стаття 1 iconЗакон України «Про імміграцію» Структура документу: Про імміграцію 1 Розділ I загальні положення 1 Стаття Визначення термінів 1 Стаття Законодавство про імміграцію 2
Розділ II повноваження органів, що забезпечують виконання законодавства про імміграцію 3
Розділ I. Загальні положення стаття 1 iconРозділ I загальні положення стаття 1

Розділ I. Загальні положення стаття 1 iconРозділ I. Загальні положення стаття 1

Розділ I. Загальні положення стаття 1 iconРозділ I загальні положення стаття 1

Розділ I. Загальні положення стаття 1 iconРозділ I загальні положення стаття 1

Розділ I. Загальні положення стаття 1 iconРозділ I загальні положення стаття 1

Розділ I. Загальні положення стаття 1 iconЗакон України «Про іпотеку» Структура документу Про іпотеку 1 Розділ I загальні положення 2 Стаття Визначення термінів 2 Стаття Законодавство про іпотеку 3
Стаття 14. Особливості іпотеки об’єктів права державної чи комунальної власності 9
Розділ I. Загальні положення стаття 1 iconРозділ I загальні положення стаття 1
Додатки до друкованих засобів масової інформації у вигляді видань газетного та журнального типу є окремими періодичними і
Розділ I. Загальні положення стаття 1 iconРозділ I. Загальні положення стаття 1
Метою цього Закону є забезпечення прозорості та відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи