Державнi будiвельнi норми україни будинки та споруди icon

Державнi будiвельнi норми україни будинки та спорудиНазваДержавнi будiвельнi норми україни будинки та споруди
Сторінка1/9
Дата конвертації14.09.2013
Розмір1.09 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
1. /ДБН В.2.2-4-97''. Будинки _ споруди. Будинки та спор.doc
2. /ДБН В.2.2-4-97'. Будинки _ споруди. Будинки та спор.doc
3. /ДБН В.2.2-4-97. Будинки _ споруди. Будинки та спор.doc
Державнi будiвельнi норми україни будинки та споруди
Зміна №1 дбн в 2-4-97 ”Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів“. Наказом Держбуду України від 21 жовтня 2004 року №195 набуття чинності встановлено з 1 квітня 2005 р. Текст зміни пункт 10
Державні будівельні норми україни


ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

БУДИНКИ ТА СПОРУДИ

ДИТЯЧИХ ДОШКIЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ

ДБН В.2.2-4-97

Видання офiцiйне

Держкоммiстобудування

Київ 1998

РОЗРОБЛЕНI ВАТ КиївЗНДIЕП (д-р арх. Л.М. Ковальський,

архiтектор В.М. Трифонов-керiвники;

архiтектор Б.М. Губов, к.т.н. В.Ф.Гершкович,

iнженери Л.В. Черкаська, Е.Р. Хiзенко

за участю архiтектора Л.О. Фiлатової);

УкрНДIПцивiльсiльбуд (архiтектори

А.С. Забаштанський, С.А. Флоре);

Українським науково-гiгiєнiчним центром

МОЗ України (кандидати мед. наук

Г.М. Єременко, Н.С. Полька);

Головним санiтарно-eпiдемiологiчним

управлiнням МОЗ України (Т.О. Цибенко);

Українським центром державного санепiд-

нагляду МОЗ України (І.Є.Сапуга).

ВНЕСЕНI ТА ПIДГОТОВ- Головним управлiнням житлово-цивiльного

ЛЕНI ДО ЗАТВЕРДЖЕННЯ будiвництва Держкоммiстобудування України

(канд. арх. Л.X. Муляр, арх. О.П. Авдiєнко,

арх. Г.П. Яценко)

ЗАТВЕРДЖЕНI Наказом Держкоммiстобудування України

вiд 27.06.96 р. 117 та введенi у дiю

з 1.01.98 р. наказом 136 вiд 6.08.97 р.

З введенням у дiю ДБН В.2.2-4-97 втрачають силу на територiї

України положення вимог до дитячих дошкiльних закладiв СНиП

2.08.02-89 "Общественные здания й сооружения", ДБН 364-92 "Дитячi

дошкiльнi заклади для сiльської мiсцевостi України"

Укрархбудiнформ

ДЕРЖАВНI БУДIВЕЛЬНI НОРМИ УКРАЇНИ

-------------------------------------------------------------------

| Будинки та споруди дитячих дошкільних закладів|ДБН В.2.2-4-97 |

| |Вводяться вперше |

-------------------------------------------------------------------

Державнi будiвельнi норми "Будинки та споруди дитячих дошкiль-

них закладiв" поширюються на проектування нових i реконструкцiю iс-

нуючих будинкiв дошкiльних закладiв загального типу (дитячих ясел,

садкiв, ясел-садкiв), комплексiв дошкiльних закладiв, будинкiв ди-

тини i дитячих будинкiв для дошкiльникiв, а також примiщень для

груп короткочасного перебування дiтей, що входять до складу будин-

кiв iншого призначення.

Цi норми обов'язковi для органiзацiй та пiдприємств, якi здiй-

снюють проектну, будiвельну та iнвестицiйну дiяльнiсть на територiї

України, незалежно вiд форм власностi та вiдомчого пiдпорядкуван-

ня.

При проектуваннi дитячих дошкiльних закладiв поряд з положен-

нями цих норм слiд також керуватися вимогами iнших дiючих норматив-

но-iнструктивних документiв. Список основних нормативних докумен-

тiв, на якi є вiдповiднi посилання в цих нормах, наведений у додат-

ку 7.

1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1 До дошкiльних закладiв загального типу можуть входити гру-

пи з рiзним режимом роботи: деннi, цiлодобовi, скороченого перебу-

вання, а також оздоровчi (реабiлiтацiйнi) для ослаблених, часто

хворiючих дiтей, логопедичнi тощо.

1.2 Розрахункова кiлькiсть дiтей у вiкових групах дошкiльних

закладiв та групах короткочасного перебування дiтей дошкiльного вi-

ку приймається згiдно з обов'язковим додатком 1. Кiлькiсть i спiв-

вiдношення вiкових груп слiд приймати за завданням на проектуван-

ня.

1.3 Мiсткiсть дошкiльних закладiв загального типу не повинна

перевищувати 280 мiсць (14 груп), будинкiв дитини i дошкiльних ди-

тячих будинкiв - не бiльше нiж 200 мiсць.

Мiсткiсть та органiзацiйна структура комплексiв дошкiльних за-

кладiв має визначатися завданням на проектування за узгодженням з

органами освiти та охорони здоров'я. Кiлькiсть мiсць у кожному бу-

динку (корпусi) з примiщеннями дитячих групових осередкiв не повин-

на перевищувати 280.

1.4 Дошкiльнi заклади загального типу мiсткiстю до 160 мiсць

дозволяється об'єднувати з початковими або основними школами, а в

селищах мiського типу i сiльськiй мiсцевостi при мiсткостi до 120

мiсць - з квартирою для обслуговуючого персоналу.

1.5 На лiтнiй перiод допускається збiльшення кiлькостi мiсць у

дошкiльних закладах за рахунок будiвництва лiтнiх павiльйонiв. Для

закладiв на 60 i менше дiтей кiлькiсть мiсць у павiльйонах не пови-

нна перевищувати кiлькiсть мiсць в основному будинку. Для закладiв

бiльшої мiсткостi загальна кiлькiсть мiсць у павiльйонах не повинна

перевищувати 50% мiсткостi основного будинку i бути не бiльше 100.

Лiтнi павiльйони повиннi проектуватися неопалюваними мiсткiстю

на 1-2 групи (до 40 мiсць). Склад i площi примiщень харчоблоку i

пральнi слiд визначати з розрахунку максимальної кiлькостi мiсць у

дошкiльному закладi на лiтнiй перiод.

1.6 Примiщення для груп короткочасного (до 3 годин) перебуван-

ня дiтей дошкiльного вiку дозволяється передбачати у перших повер-

хах житлових будинкiв та громадських центрiв житлових утворень. Кi-

- 2 -

лькiсть груп має визначатися згiдно з мiсцевими умовами i узгоджу-

ватися з органами охорони здоров'я та освiти.

1.7 Будинки дошкiльних закладiв слiд проектувати iз матерiа-

лiв, якi дозволенi для будiвництва дитячих закладiв Мiнiстерством

охорони здоров'я України (МОЗ України).

2 ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ДIЛЯНКИ

2.1 Будинки дошкiльних закладiв слiд розмiщувати на окремих

земельних дiлянках, що розташовуються згiдно з вимогами мiстобудiв-

них норм (додаток 7, п.1; додатки 5 i 6).

Для груп короткочасного перебування дошкiльникiв, що розмiщую-

ться в будинках iншого призначення, окремi земельнi дiлянки не пе-

редбачаються.

2.2 Дозволяється безпосереднє примикання дiлянок дошкiльних

закладiв загального типу до торцiв житлових будинкiв без вiкон, до

яких прибудовується дошкiльний заклад.

Дiлянки дошкiльних закладiв з квартирою для персоналу можуть

блокуватися з присадибними дiлянками, але з обов'язковим вiдокрем-

ленням огорожею або смугою зелених насаджень. Господарськi зони в

такому разi можуть сумiщуватися.

2.3 Площi земельних дiлянок дошкiльних закладiв, що розмiщую-

ться у житловiй забудовi, слiд приймати з розрахунку на одне мiсце:

в дошкiльних закладах загального типу та дошкiльних дитячих будин-

ках мiсткiстю до 80 мiсць - не менше нiж 45 м2 в будинках дитини

тiєї ж мiсткостi - не менше нiж 40 м2 в дошкiльних закладах загаль-

ного типу, дошкiльних дитячих будинках i будинках дитини мiсткiстю

понад 80 мiсць - не менше нiж 40 м ; в комплексах дошкiльних закла-

дiв мiсткiстю бiльше 350 мiсць - не менше нiж 35 м .

В закладах iз збiльшенням кiлькостi мiсць на лiтнiй перiод

площi дiлянок слiд приймати за максимальною мiсткiстю.

2.4 Скорочення площ дiлянок за рахунок озеленення допускається:

- в умовах реконструкцiї - до 20%;

- при уклонах рельєфу бiльше 20% - до 15%;

- в мiстах-новобудовах - до 10%;

- для дошкiльних закладiв, вбудовано-

прибудованих до житлових будинкiв, - до 10%.

2.5 Озеленення дiлянок дошкiльних закладiв повинно становити

не менше нiж 20 м на одне мiсце.

В умовах реконструкцiї будинкiв або прилягання дiлянок безпо-

середньо до лiсових або паркових територiй допускається зменшення

площi озеленення на 30%, або до 14м2 на мiсце в дошкiльному закладi,

а в комплексах дошкiльних закладiв -до 12 м2. До розрахункової пло-

щi озеленення слiд включати газони, майданчики з трав'яним покрит-

тям, квiтники, город-ягiдник.

2.6 Дiлянки дошкiльних закладiв повиннi обладнуватися полива-

льним водопроводом i мати огорожу заввишки не менше 1,6 м. По пери-

метру дiлянки створюється захисна смуга iз дерев, чагарникiв i га-

зонiв завширшки 3 м.

При висаджуваннi дерев та чагарникiв треба враховувати умови

iнсоляцiї, сонце-, вiтро-, шумопилозахисту примiщень будинку та

майданчикiв.

2.7 На земельнiй дiлянцi повиннi передбачатись такi функцiона-

льнi зони: забудови групових майданчикiв, спортивно-iгрова, юних

натуралiстiв та господарська. Окремi зони та територiї майданчикiв

повиннi розмежовуватись живою огорожею.

2.8 Зона забудови дiлянки включає капiтальнi будинки, лiтнi

павiльйони, критi переходи та iншi споруди. Будинки повиннi розта-

шовуватися не ближче 25 м вiд червоної лiнiї вулиць; для сiльської

мiсцевостi при мiстобудiвному обгрунтуваннi та згодi органiв санi-

- 3 -

тарного нагляду ця вiдстань може бути скорочена. Вiдстань вiд буди-

нкiв до найближчих житлових будинкiв приймається за вимогами

iнсоляцiї та освiтленостi, а також за протипожежними вимогами (до-

даток 7, п.1). При розходженнi санiтарних та протипожежних нормати-

вiв приймається бiльша вiдстань.

До всiх будинкiв зони забудови повиннi передбачатись пiд'їзди

завширшки не менше 3,5 м з твердим покриттям для пожежних машин,

якi мають забезпечувати доступ пожежних пiдроздiлiв у кожне примi-

щення.

2.9 У зонi групових майданчикiв слiд передбачати майданчики

для дiтей ясельного вiку до 3 рокiв площею iз розрахунку не менше

8,0 м на мiсце, майданчики для дошкiльникiв вiком вiд 3 до 6 рокiв

площею не менше 7,5 м на мiсце, тiньовi навiси за кiлькiстю групо-

вих майданчикiв площею не менше 40 м кожен. Навiси до площi майдан-

чикiв не включаються, а для груп, що розмiщуються в лiтнiх павільо-

нах не влаштовуються.

2.10 Майданчики для дiтей ясельного вiку повиннi мати трав'яне

покриття, майданчики для дошкiльникiв - частково трав'яне i частко-

во (не бiльше 60 м ) грунтове покриття з домiшками твердих дрiбно-

зернистих мiсцевих будiвельних матерiалiв, якi дозволенi до викори-

стання МОЗ України.

2.11 Спортивно-iгрова зона дошкiльних закладiв мiсткiстю до

160 мiсць включає фiзкультурний майданчик, призначений для одночас-

ного використання однiєю групою. Для закладiв бiльше 160 мiсць

передбачається 2 фiзкультурних майданчики - для ясельних i дошкiль-

них груп. Майданчики слiд проектувати площею iз розрахунку не менше

13,5 м на 1 дитину в групi. Покриття майданчикiв виконуються з ма-

терiалiв, дозволених для використання МОЗ України.

2.12 На фiзкультурному майданчику для занять дошкiльних груп

повиннi бути передбаченi: мiсце для гiмнастичних снарядiв, бiгова

дорiжка не менше ЗО м, яма для стрибкiв i лужок для рухливих iгор.

При об'єднаннi майданчикiв допускається створення дитячого мi-

нi-стадiону площею не менше нiж 400 м2.

Для загартування дiтей та органiзацiї iгор з водою в спортив-

но-iгровiй зонi слiд передбачати гiдромайданчик з твердим покриттям

та вiдведенням стiчної води до каналiзацiї.

2.13 Вiдстань вiд групових, фiзкультурних, iгрових майданчикiв

до найближчих житлових будинкiв приймається не менше 12 м. Майдан-

чики слiд з'єднувати кiльцевою дорiжкою з твердим покриттям завшир-

шки не менше 1,5 м, розмiткою та встановленням шляхових знакiв для

навчання правилам поведiнки пiшоходiв, їзди на велосипедах i педа-

льних машинах. Кiльцева дорiжка може бути сумiщена з об'їздом нав-

коло будинкiв.

2.14 Зона юних натуралiстiв в дошкiльних закладах загального

типу повинна мати дiлянки овочевих і плодовоягiдних культур загаль-

ною площею з розрахунку 0,75 м2 на мiсце у дошкiльних групах, а в

будинках дитини - дiлянки плодовоягiдних культур площею 0,5 м2 на

мiсце. Додатково допускається обладнувати зоокуточок площею не мен-

ше ЗО м2.

Зона юних натуралiстiв в дошкiльних дитячих будинках включає

дiлянки овочевих i плодовоягiдних культур, якi дозволяється розмi-

щувати централiзовано або бiля групових майданчикiв площею з розра-

хунку 1,5 м2 на мiсце. Допускається передбачати теплицю з вольєром

для тварин площею не менше 150 м2. Вольєр слiд розташовувати на вiд-

станi не менше 25 м вiд будинку дошкiльного закладу та найближчих

житлових будинкiв.

2.15 Господарську зону слiд проектувати площею: для дошкiльних

закладiв загального типу мiсткiстю до 40 мiсць - не менше 70 м2,

мiсткiстю понад 40 до 120 мiсць, а також дитячих будинкiв i будин-

кiв дитини до 100 мiсць - не менше 100 м2 для дошкiльних закладiв

загального типу мiсткiстю понад 120 мiсць - не менше 150 м; для бу-

- 4 -

динкiв дитини та дошкiльних дитячих будинкiв понад 100 мiсць - не

менше 200 м2.

У сiльськiй мiсцевостi в разi вiдсутностi централiзованої сис-

теми теплопостачання, каналiзацiї тощо наведенi показники можуть

бути збiльшенi виходячи з мiсцевих умов за завданням на проектуван-

ня.

2.16 Господарська зона повинна розмiщуватись бiля входу до ви-

робничих примiщень харчоблоку i пральнi, вiдокремлюватись вiд гру-

пових i фiзкультурних майданчикiв, мати тверде покриття та самос-

тiйний в'їзд, iзольований вiд входiв на дiлянку. В господарськiй

зонi передбачається закритий смiттєзбiрник площею не менше 6 м2 ,

обладнаний господарським водопроводом та каналiзацiєю; мiсце для

сушiння бiлизни i постiльних речей не менше нiж 15 м2; за необхiд-

нiстю - сарай та овочесховище, площа яких приймається згiдно з мiс-

цевими умовами.

При вiдповiдному обгрунтуваннi допускається передбачати гараж

для службових автомобiлiв для будинкiв дитини i дошкiльних дитячих

будинкiв. Смiттєзбiрник i гараж повиннi розмiщуватись не ближче 25

м вiд основного будинку, в умовах реконструкцiї цю вiдстань

допускається скорочувати до 20 м.

З ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНI РIШЕННЯ

3.1 Дошкiльнi заклади слiд розмiщувати, як правило, в будин-

ках, що стоять окремо. Найбiльшу кiлькiсть поверхiв будинкiв слiд

приймати в залежностi вiд кiлькостi мiсць i ступеня вогнестiйкостi,

вказаних у таблицi 1.

Комплекси дошкiльних закладiв, якi (формуються з розташованих

окремо, або iз зблокованих корпусiв, повиннi бути не нижче II сту-

пеня вогнестiйкостi. Мiсткiсть корпусiв з примiщеннями дитячих

групових осередкiв дозволяється приймати не бiльше наведеної у таб-

лицi 1.

Таблиця 1

--------------------------------------------------------------------

|Кiлькiсть мiсць|Ступiнь вогнестiйкостi не менше|Кiлькiсть поверхiв|

|------------------------------------------------------------------|

| До 50 | IV, V, IIIа | 1 |

| | | |

| До 100 | IIIб | 1 |

| | | |

| До 150 | III | 2 |

| | | |

| До 280 | II | 2,3 (див.п.3.3) |

--------------------------------------------------------------------

3.2 Опалюванi переходи мiж корпусами, а також веранди, прибу-

дованi навiси, тераси, галереї слiд проектувати того самого ступеня

вогнестiйкостi, що i основнi будинки. Допускається приймати вогнес-

тiйкiсть прибудованих до будинкiв навiсiв i веранд на один ступiнь

нижче, нiж вогнестiйкiсть основного будинку за умови вiдокремлення

їх протипожежними стiнами 1 типу.

3.3 Триповерховi будинки дошкiльних закладiв дозволяється про-

ектувати у найзначнiших, значних та великих мiстах несейсмiчних

районiв з щiльнiстю населення забудови понад 400 люд/га за умови

додержання спецiальних протипожежних заходiв, а також в iнших посе-

леннях на дiлянках, що мають складний рельєф, за умови влаштування

безпосереднiх виходiв з 1-го та 2-го поверхiв на рiвень

планувальної вiдмiтки землi.

Триповерховi будинки повиннi бути не нижче II ступеня вогнес-

тiйкостi незалежно вiд кiлькостi мiсць i проектуватися згiдно з пу-

- 5 -

нктами 3.6, 3.12, 3.22 даних норм.

3.4 При розмiщеннi дошкiльного закладу в одному будинку зi

школою ступiнь вогнестiйкостi слiд приймати вiдповiдно до таблицi 1

за загальною кiлькiстю мiсць, а при влаштуваннi протипожежної стiни

1-го типу мiж дошкiльним закладом i школою - за кiлькiстю мiсць у

кожнiй частинi будинку окремо.

3.5 Допускається прибудова дошкiльних закладiв загального ти-

пу не нижче II ступеня вогнестiйкостi мiсткiстю до 160 мiсць до

глухих торцiв житлових будинкiв І-ІІ ступеня вогнестiйкостi, а та-

кож розмiщення в нижнiх поверхах житлових будинкiв кабiнету завiду-

ючого, методкабiнету, гардеробу i туалетiв персоналу вбудовано-при-

будованих закладiв загального типу мiсткiстю до 120 мiсць того са-

мого ступеня вогнестiйкостi. При цьому примiщення дошкiльних закла-

дiв повиннi бути вiдокремленi протипожежними перегородками 1-го ти-

пу, перекриттями 3-го типу, мати виходи назовнi, вiдокремленi вiд

входiв до житлових будинкiв.

3.6 Висота надземних поверхiв будинкiв дитячих дошкiльних зак-

ладiв вiд пiдлоги до пiдлоги наступного поверху повинна прийматися

не менше 3,3 м. У надземних поверхах слiд розмiщувати примiщення

дитячих груп, зали для музичних i фiзкультурних занять, медичнi

примiщення, кухню. На третьому поверсi допускається розташовувати

примiщення для старших груп, зали, iгротеку-комп'ютерний клас, ка-

бiнет завiдуючого, методкабiнет, кiмнату завгоспа, комори; в цоко-

льному поверсi - службово-побутовi примiщення, крiм кабiнету завi-

дуючого та методичного кабiнету, а також пральню, охолоджувальнi

камери та комори; в пiдвальному поверсi - охолоджувальнi камери,

овочесховище, комори (за винятком комори сухих продуктiв), столяр-

но-слюсарну майстерню.

У будинках дошкiльних закладiв, що розмiщуються на радононебе-

зпечних дiлянках, рекомендується на першому поверсi розташовувати

примiщення з обмеженим перебуванням дiтей (службово-побутовi, меди-

чнi, харчоблок, пральню тощо) i посилювати герметизацiю перекриттiв

над пiдвалом.

Висоту пiдвального поверху та технiчного пiдпiлля слiд прийма-

ти за нормами проектування громадських будинкiв та споруд (додаток

7, п.2).

3.7 Об'ємно-планувальне рiшення будинкiв дошкiльних закладiв

для будiвництва у IIв, IIIб та IIIв клiматичних зонах необхiдно

приймати, як правило, централiзованим або блоковим. Будинки, якi

розмiщуються у степових районах цих зон, можуть мати замкнутi або

напiвзамкнутi конфiгурацiї та дахи, що вентилюються.

Для будiвництва на територiях, якi розташованi над гiрничими

виробками, на просадних грунтах i зонах з сейсмiчнiстю 7 балiв i

вище повиннi прийматися блоковi рiшення, якi забезпечують розрiзку

будинку деформацiйними швами на вiдсiки.

У IIIб, IUв клiматичних зонах на територiях з уклоном рельєфу

бiльше 35% допускаються яруснi та галерейнi рiшення.

Влаштування неопалюваних переходiв мiж блоками не допускається.

3.8 У будинках дошкiльних закладiв слiд передбачати зовнiшнi

входи до примiщень для дiтей, а також центральний (службовий) вхiд

у будинок. Центральний вхiд допускається об'єднувати iз входом до

примiщень для дiтей дошкiльного вiку.

Зовнiшнi входи до примiщень для дiтей ясельного вiку повиннi

бути, як правило, самостiйними. Загальнi входи допускається проек-

тувати з розрахунку не бiльше нiж на 2 ясельнi або 4 дошкiльнi гру-

пи в дошкiльних закладах загального типу, не бiльше нiж на 4 ясель-

нi групи в будинках дитини та не бiльше нiж на 6 груп в дошкiльних

дитячих будинках.

При зовнiшнiх входах допускається проектувати хол-вестибюль на

2-4 групи iз розрахунку 6 м2 на кожну, а на одну групу - шлюз пло-

щею не менше 4 м . При холах-вестибюлях i шлюзах дозволяється пере-

- 6 -

дбачати дитячi туалети iз розрахунку один унiтаз i один умивальник

на 2-4 групи.

3.9 Зовнiшнiй вхiд до вестибюлю, холу або коридору будинкiв

дошкiльних закладiв слiд проектувати з вхiдним тамбуром. Зовнiшнi

входи, якi ведуть безпосередньо до примiщень дитячих групових осе-

редкiв, слiд проектувати з одним тамбуром для IUв клiматичної зони

та з двома тамбурами в рештi клiматичних зон.

3.10 Шляхами евакуацiї є коридори, сходовi клiтки, веранди.

Допускається також використовувати переходи по плоскiй експлуатова-
  1   2   3   4   5   6   7   8   9Схожі:

Державнi будiвельнi норми україни будинки та споруди iconДержавні будівельні норми України. Будинки І споруди. Житлові будинки. Основні положення дбн в 2-15-2005

Державнi будiвельнi норми україни будинки та споруди iconДержавні будівельні норми україни будинки І споруди заклади охорони здоров'Я
Козловський Л. М.); Гсеу моз україни (лікар-інспектор Скрипник А. П.); Унгц моз україни
Державнi будiвельнi норми україни будинки та споруди iconДержавні будівельні норми україни будинки І споруди доступність будинків І споруд для маломобільних груп населення
Державного департаменту пожежної безпеки мнс україни (О. О. Свсієнко; І. Я. Кріса; О. П. Мартинов; св. Мусійчук)
Державнi будiвельнi норми україни будинки та споруди iconАкт перевірки стану готовності кабінету фізики до 2013 2014 навчального року
...
Державнi будiвельнi норми україни будинки та споруди iconДокументи
1. /ДБН В.2.2-24-2009. Будинки _ споруди. Проектування.doc
Державнi будiвельнi норми україни будинки та споруди iconДокументи
1. /ДБН В.2.2-24-2009. Будинки _ споруди. Проектування.doc
Державнi будiвельнi норми україни будинки та споруди iconДокументи
1. /ДБН В.2.2-24-2009. Будинки _ споруди. Проектування.doc
Державнi будiвельнi норми україни будинки та споруди iconДокументи
1. /ДБН В.2.2-15-2005. Будинки _ споруди. Житлов_ буди.doc
Державнi будiвельнi норми україни будинки та споруди iconРішення від 2013 року №
Вбн 46/33 5-5-96/Мінсільпрод України. Сільськогосподарське водопостачання. Зовнішні мережі І споруди. Норми проектування/, розроблені...
Державнi будiвельнi норми україни будинки та споруди iconБудинки І споруди проектування висотних
Розроблено: Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (В. Балицький, докт техн наук (науковий керівник); А. Франівський,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи