1 в якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні І внутрішні індикатори: A icon

1 в якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні І внутрішні індикатори: AНазва1 в якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні І внутрішні індикатори: A
Сторінка1/5
Дата конвертації24.01.2014
Розмір1.19 Mb.
ТипДокументи
джерело
  1   2   3   4   5

1

В якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні і внутрішні

індикатори:

A * Нітритометрія.

B Алкаліметрія.

C Комплексонометрія.

D Перманганатометрія.

E Аргентометрія.


2

Фотоелектроколориметричний метод аналізу дозволяє визначити концентрацію:

A *Забарвленого розчину.

B Каламутного розчину.

C Оптично-активної речовини.

D Безбарвного розчину.

E Будь-якого розчину.


3

Методом прямої комплексонометрії визначають концентрацію:

A *Катіонів металів.

B Аніонів сильних кислот.

C Аніонів слабких кислот.

D Гідроксид-іонів.

E Гідроген-іонів.


4

Який з приведених розчинів використовують як робочий (титрант) в методі

алкаліметрії:

A *Калію гідроксид.

B Хлоридної кислоти.

C Оксалатної кислоти.

D Натрію тетраборат.

E Амонію гідроксид.


5

Яка спільна властивість сполук катіонів Al3+, Zn2+, Cr3+, Sn2+ об'єднує їх в IV

аналітичну групу (кислотно-основна класифікація)?

A *Амфотерність гідроксидів.

B Нерозчинність солей у воді.

C Добра розчинність деяких солей.

D Розчинність гідроксидів в кислотах.

E Розчинність гідроксидів в надлишку розчину аміаку.


6

Хіміку-аналітику необхідно визначити кількісний вміст хлоридної кислоти в суміші, яка

містить нітратну кислоту. Який титриметричний метод аналізу він може використати:

A *Аргентометрію.

B Йодометрію.

C Комплексонометрію.

D Кислотно-основне титрування.

E Перманганотометрію.


7

В контрольно-аналітичній лабораторії хіміку необхідно провести стандартизацію

розчину натрію гідроксиду. Який первинний стандартний розчин він може для цього

використати:

A *Оксалатної кислоти.

B Ацетатної кислоти.

C Хлоридної кислоти.

D Натрію тетраборату.

E Натрію хлориду.


8

В лікарському препараті визначають кількісний вміст кальцію хлориду методом

прямого комплексонометричного титрування. Виберіть індикатор для фіксування

кінцевої точки титрування:

A *Еріохром чорний Т

B Крохмаль.

C Флуоресцеїн.

D Калію хромат.

E Еозін.


9

Досліджуваний препарат містить калію нітрат і калію хлорид. Запропонуйте метод

кількісного визначення калію хлориду:

A *Аргентометрія.

B Нітритометрія.

C Перманганатометрія.

D Йодиметрія.

E Йодхлориметрія.


10

Який метод аналізу хімік-аналітик може застосувати для визначення вмісту алюмінію

в лікарському препараті алюмаг (маалокс) способом непрямого титрування:

A *Комплексонометрія.

B Дихроматометрія.

C Аргентометрія.

D Меркурометрія.

E Йодометрія.


11

В методах редоксиметрії при визначенні окисників і відновників фіксування точки

кінця титрування здійснюють :

A *Усіма перелiченими способами.

B Безiндикаторним методом.

C З використанням специфiчних iндикаторiв.

D З використанням редокс-iндикаторiв.

E З використанням iнструментальної iндикацiї.


12

При титриметричному аналізі методом окиснення-відновлення до реакційної системи

додають індикатори, які реагують на зміну:

A *Редокс-потенцiалу системи.

B Концентрації йонів гідроксилу.

C Йонної сили розчину.

D Ступеню іонізації досліджуваної речовини.

E Концентрації йонів гідрогену.


13

Закон Бугера-Ламберта-Бера лежить в основі молекулярного абсорбційного аналізу.

Згідно з цим законом оптична густина розчину:

A *Прямо пропорцiйна товщинi шару i концентрацiї речовини.

B Прямо пропорцiйна товщинi шару i показнику поглинання.

C Обернено пропорцiйна товщинi шару i концентрацiї речовини.

D Прямо пропорцiйна концентрацiї, обернено пропорцiйна товщинi шару.

E Прямо пропорційна концентрації і обернена пропорційна показнику поглинання.


14

В хімічну лабораторію поступив препарат, який є сумішшю глюкози і маннози. Для

ідентифікації цих речовин в суміші можна використати метод:

A *Хроматографії в тонкому шарі сорбенту.

B Поляриметрії.

C Спектрофотометрії.

D Полярографії.

E Амперометричного титрування.


15

Для визначення масової частки натрію хлориду в фізіолгічному розчині хімік-аналітик

застосував метод Мора, титрантом якого є:

A *Аргентуму нітрат.

B Амонiю тіоціонат.

C Натрію тетраборат.

D Меркурію (І) нітрат.

E Меркурію (ІІ) нітрат.


16

На аналіз поступив розчин калію дихромату. Який із фізико-хімічних методів аналізу

використав хімік для визначення його концентрації:

A *Спектрофотометричний.

B Флуориметричний.

C Поляриметричний.

D Кулонометричний.

E Кондуктометричне титрування.


17

Для визначення якісного складу препарату на зразок досліджуваного розчину подіяли

2М розчином HCl. Випав білий осад, розчинний в водному розчині аміаку. На наявність

яких катіонів вказує цей аналітичний ефект:

A *Аргентуму (І).

B Плюмбуму (ІІ).

C Меркурію (І).

D Меркурію (ІІ).

E Стануму (ІІ).


18

Для визначення масової частки хлорид-іонів в зразку кухонної солі приготували розчин

і відтитрували його розчином аргентуму нітрату в присутності індикатора калію

хромату. Який метод аналізу був застосований:

A *Метод Мора.

B Метод Фольгарда.

C Метод Фаянса-Ходакова.

D Меркурометричне титрування.

E Трилонометрія.


19

Для визначення масової частки алюмінію в лікарському препараті застосували

гравіметричний метод. В якості осаджувача використали розчин гідроксиду амонію.

Гравіметричною формою в даному випадку є:

A *Оксид алюмінію.

B Гідроксид алюмінію.

C Хлорид амонію.

D Нітрат амонію.

E Карбонат алюмінію.


20

В розчині присутні катіони кальцію, барію, алюмінію, калію, натрію. До розчину

додали невелику кількість гідроксиду амонію і розчин алізарину. Утворився червоний

осад. Який іон виявили цією реакцією?

A * алюмінію.

B кальцію.

C барію.

D калію.

E натрію.


21

При дії диметилгліоксиму на розчин, що містить катіони VI аналітичної групи

(кислотно-основна класифікація) спостерігали малинове забарвлення осаду. Який

катіон обумовив цей аналітичний ефект?

A * катіон нікелю (II)

B катіон меркурію (II)

C катіон купруму (II)

D катіон кадмію (II)

E катіон кобальту (II)


22

При виявленні аніонів у розчині дробним методом провели реакцію з антипірином –

з’явилося смарагдово-зелене забарвлення розчину. Який аніон обумовив цей

аналітичний ефект?

A *нітрит-іон

B хромат-іон

C нітрат-іон

D бромід-іон

E йодид-іон


23

Для стандартизації розчину натрію тіосульфату використовують розчин калію

дихромату. При цьому проводять:

A * титрування замісника.

B пряме титрування в сильнокислому середовищі.

C зворотне титрування в кислому середовищі.

D зворотне титрування в лужному середовищі.

E пряме титрування в лужному середовищі.


^ 24

Для стандартизації титрованого розчину трилону Б використовують стандартний

розчин:

A * цинку сульфату .

B натрію тетраборату.

C натрію хлориду .

D калію дихромату.

E оксалатної кислоти .


25

Для кількісного визначення магнію сульфату в розчині можна використали метод:

A * комплексонометрії

B нітритометрії

C аргентометрії

D тіоціанатометрії

E ацидиметрії


26

В лабораторії необхідно ідентифікувати катіон амонію. Можна використати розчин:

A *реактиву Несслера

B Калію хромату.

C Цинку уранілацетату.

D Реактиву Чугаєва.

E Натрію сульфату.


27

Кількісний вміст пероксиду водню можна визначити безіндикаторним методом:

A *Перманганатометрії .

B Броматометрії.

C Йодиметрії .

D Нітритометрії .

E Аргентометрії .


28

Виберіть індикатор для аргентометричного визначення хлорид-іонів методом Мора.

A *Калію хромат.

B Дифенілкарбазон.

C Еозин .

D Флюоресцеїн.

E Метиловий червоний.


29

До досліджуваного розчину додали розчин калію хромату. Випав осад жовтого

кольору, який не розчинюється в оцтовій кислоті. Це свідчить про присутність у

розчині катіонів:

A *Барію

B Кальцію

C Натрію

D Кобальту

E Магнію


30

Для виготовлення та аналізу лікарських препаратів широко застосовуються буферні

розчини. Буферні розчини використовують для:

A *Підтримки певного значення величини рН розчину.

B Зміни величини рН розчину.

C Зміни константи іонізації речовини.

D Зміни іонної сили розчину.

E Зміни добутку розчинності речовини.


31

Одним з електрохімічних методів аналізу є потенціометрія. Потенціометрія – це

метод аналізу, який базується на вимірюванні (визначенні):

A *Потенціалу індикаторного електроду .

B Потенціалу дифузного шару .

C Дзета-потенціалу .

D Окс-ред потенціалу системи .

E Потенціалу електроду порівняння .


32

До досліджуваного розчину додали хлороформ і по краплях хлорну воду.

Хлороформний шар забарвився в жовто-гарячий колір. Це свідчить про присутність у

розчині:

A *Бромід-іонів .

B Сульфіт-іонів .

C Сульфат-іонів .

D Нітрат-іонів .

E Іодид-іонів .


33

Для визначення масової частки натрію хлориду в лікарському препараті

використовують метод Фаянса-Ходакова. Титрування проводять у присутності

розчину індикатора:

A *Флуоресцеїну.

B Метилового червоного .

C Калію хромату.

D Амонію феруму (III) сульфату .

E Фенолфталеїну.


34

Для ідентифікації лікарського препарату застосували рефрактометричний метод

аналізу, в основі якого лежить залежність між:

A *Показником заломлення та концентрацією речовини у розчині.

B Електричною провідністю розчину та його концентрацією.

C Концентрацією у розчині речовини та його кутом обертання .

D Концентрацією у розчині речовини та його оптичною густиною.

E Інтенсивністю світла поглинання розчином та його концентрацією .


35

Титрантом методу нітритометрії є 0,1 М розчин натрію нітриту, який готують як

вторинний стандартний розчин. Точну концентрацію натрію нітриту встановлюють

за:

A *Сульфаніловою кислотою.

B Хлоридною кислотою .

C Ацетатною кислотою .

D Оксалатною кислотою.

E Сульфатною кислотою .


36

В контрольно-аналітичній лабораторії для визначення вмісту хлору в питній воді

використовують метод:

A *Йодометрії .

B Перманганатометрії.

C Хроматометрії .

D Нітритометрії .

E Церіметрії .


37

Титрант методу комплексонометрії - розчин трилону Б - утворює з катіонами металів

незалежно від їх валентності комплексні сполуки у молярному співвідношенні:

A * 1:1

B 1:3

C 1:2

D 2:1

E 3:1


38

Укажіть тип реакції, яка перебігає при визначенні аскорбінової кислоти у препараті

йодометричним методом:

A * Окиснення-відновлення .

B Ацилювання .

C Нейтралізації .

D Осадження.

E Комплексоутворення .


39

Кількісне визначення фотометричним методом солей купруму проводять за

градуювальним графіком, який будують у координатах:

A * Оптична густина – концентрація .

B Оптична густина – температура .

C Оптична густина – товщина шару рідини .

D Інтенсивність світлопоглинання – довжина хвилі .

E Оптична густина – довжина хвилі .


^ 40

Виберіть титриметричний метод кількісного визначення магнію сульфату у розчині

для ін’єкцій:

A * Комплексонометрія .

B Церіметрія.

C Кислотно-основне титрування .

D Йодхлориметрія.

E Нітритометрія.


41

Сульфаніламідні препарати у своїй структурі мають первинну ароматичну

аміногрупу. Вкажіть метод кількісного визначення цих сполук:

A * Нітритометрія .

B Йодометрія .

C Дихроматометрія .

D Перманганатометрія .

E Церіметрія .


42

Для кількісного визначення заліза (ІІ) в фармацевтичному препараті використовують

безіндикаторний метод:

A * Перманганатометрія .

B Комплексонометрія.

C Аргентометрія .

D Йодометрія .

E Нітритометрія .


43

Гравіметричне визначення вологи у фармацевтичних препаратах виконують методом:

A * Непрямої відгонки .

B Виділення.

C Осадження .

D Прямої відгонки.

E Виділення та непрямої відгонки .


44

Для кількісного визначення натрію карбонату в препараті методом

кислотно-основного титрування застосовують індикатор:

A *метиловий оранжевий.

B мурексид .

C метиленовий синій .

D дифеніламін .

E фероїн .


45

Зазначте реагент для виявлення і фотометричного визначення катіонів Fe(II) та

Fe(III):

A * Сульфосаліцилова кислота

B Оксалатна кислота

C П-амінобензойна кислота

D Фенілоцтова кислота .

E Хлороцтова кислота .


46

До досліджуваного розчину додали 2М розчин HCl. При цьому утворився білий осад,

який при обробці розчином аміаку почорнів. Який катіон присутній у розчині:

A * Hg22+

B Ag+

C Pb2+

D Ba2+

E Mg2+


47

Для ідентифікації лікарських препаратів полярографічним методом визначають :

A * Потенціал напівхвилі .

B Потенціал виділення .

C Потенціал розкладу .

D Граничний дифузійний струм .

E Залишковий струм .


48

При кількісному визначенні глюкози поляриметричним методом вимірюють:

A * Кут обертання поляризованого променю світла .

B Коефіцієнт заломлення світла .

C Ступінь поглинання поляризованого променю світла розчином .

D Дисперсію променю світла розчином .

E Оптичну густину розчину .


49

Характерной реакцией обнаружения катионов ртути (II) является реакция с калия

йодидом. При проведении реакции наблюдают:

A *Ярко-красный осадок .

B Ярко-красный раствор .

C Грязно-зеленый осадок .

D Черный осадок .

E Белый осадок .


50

Концентрацию этилового спирта в некоторых лекарственных формах и настойках

определяют рефрактометрически. Для этой цели измеряют:

A *Показатель преломления раствора .

B Угол вращения плоскости поляризованного света.

C Угол полного внутреннего отражения луча света .

D Угол падения луча света .

E Угол преломления луча света .


51

Молярный коэффициент поглощения - это оптическая плотность раствора при

толщине поглощающего слоя 1 см и концентрации равной:

A 1 моль/л

B 0,1 моль/л

C 1%

D 1г/мл

  1   2   3   4   5Схожі:

1 в якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні І внутрішні індикатори: A iconТематичний план лекцій з аналітичної хімії для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету на 2012-2013 н р. Спеціальність „Клінічна фармація”
Класифікація методів. Електрохімічні методи аналізу, їх класифікація. Потенціометричний метод аналізу. Теоретичні основи методу....
1 в якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні І внутрішні індикатори: A iconЛекцій з токсикологічної хімії для студентів 5 курсу фармацевтичного факультету на ІХ семестр 2011-2012 н р. Спеціальність „Фармація”
Методи виявлення лікарських сполук в очищених витяжках. Порівняльна оцінка методів аналізу. Схема аналізу витяжки. Тшх-скринінг речовин...
1 в якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні І внутрішні індикатори: A icon7. Аналіз показників фінансового стану зат «Мелітопольспецекскавація» 2009 2011 рр
Для проведення аналізу були використані методи одномірного та двомірного порівняння, горизонтального та вертикального аналізу, аналізу...
1 в якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні І внутрішні індикатори: A icon7. Аналіз показників фінансового стану пат «Укренергозахист» 2011 р
Для проведення аналізу були використані методи одномірного та двомірного порівняння, горизонтального та вертикального аналізу, аналізу...
1 в якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні І внутрішні індикатори: A iconПерелік тем з фармацевтичної хімії, що виносяться на позааудиторне вивчення для студентів 6 курсу (5,5 р н.) фармацевтичного факультету заочної форми навчання 2011-2012 н р. Спеціальність „Фармація”
Використання фізичних методів аналізу для встановлення доброякісності субстанцій
1 в якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні І внутрішні індикатори: A iconЗадача оптимального вибору з урахуванням змішаної кількісно-якісної інформації рясна І. І., Ходзінський О. М. Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова нану, Україна
Ці особливості враховуються в даний час на базі методів теорії нечітких множин, системного аналізу, репрезентативної теорії вимірювань,...
1 в якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні І внутрішні індикатори: A iconТематичний план лекцій з аналітичної хімії для студентів 2 курсу фармацевтичного факультету на 2012-2013 н р. Спеціальність „Фармація”
Класифікація методів. Оптичні методи аналізу, їх класифікація. Молекулярна спектроскопія. Молекулярна абсорбційна спектроскопія....
1 в якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні І внутрішні індикатори: A iconПерелік тем з фармацевтичної хімії, що виносяться на позааудиторне вивчення для студентів 5 курсу (4,5 р н.) фармацевтичного факультету заочної форми навчання 2011-2012 н р. Спеціальність „Фармація”
Використання фізичних методів аналізу для встановлення доброякісності субстанцій: а характеристика зовнішнього вигляду; б розчинності;...
1 в якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні І внутрішні індикатори: A iconТематичний план лекцій з токсикологічної хімії для студентів 4 курсу фармацевтичного факультету на VIII семестр 2011-2012 н р. Спеціальність „фармація”
Основні завдання токсикологічної хімії і напрямки застосування хіміко-токсикологічного аналізу. Об’єкти та особливості хіміко-токсикологічного...
1 в якому із титриметричних методів аналізу використовують зовнішні І внутрішні індикатори: A iconТема. Роль ігрових методів у формуванні професійних уподобань учнів у системі організації допрофільної підготовки Ідея
Дея. Формування стійких професійних пріоритетів у учнів через використання ігрових методів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи