Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття icon

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняттяНазваМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Дата конвертації25.01.2014
Розмір65.02 Kb.
ТипМетодичні вказівки
джерело

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І.ПИРОГОВА


Затверджено"

на методичній нараді

кафедри медбіофізики


Завідувач кафедри

Професор І.І. Хаїмзон

24. 12. 2009 р.


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯНавчальна дисципліна

Медична і біологічна фізика

Модуль №3

Основи медичної фізики

Змістовний модуль №5

Електродинаміка,її медичне застосування.

Основи медичної апаратури.

Тема заняття № 11.1

Електричні вимірювання неелектричних величин. Лабораторна робота № 12.

Курс

Перший

Факультет

МедичнийВінниця, ВНМУ - 2008


І. ТЕМА № 11.1: «ЕЛЕКТРИЧНІ ВИМІРЮВАННЯ НЕЕЛЕКТРИЧНИХ

ВЕЛИЧИН». Лабораторна робота № 12

Актуальність теми:

Медико-біологічна інформація, що продукує живий організм людини, достатньо тонко відображає особливості функціонування його тканин, органів систем тощо і тому використовується з діагностичною ціллю. За природою походження вона може бути електричною чи неелектричною. Електрична медико-біологічна інформація знімається за допомогою різноманітних електродів безпосередньо, а неелектрична – опосередковано за допомогою датчиків. Останні перетворюють за певним фізичним явищем вхідну неелектричну величину (температуру, тиск, частоту пульсу і іншу) у вихідну електричну величину (силу струму, напругу, електричний опір тощо), а тому використовуються у багатьох медичних приладах як електротермометри, УЗ-сканери та інші.

Отже вивчення фізичних основ роботи різного класу датчиків (генераторних і параметричних) та експериментальне визначення їх основних технічних характеристик забезпечує формування первинних знань і умінь щодо експлуатації медико-діагностичної апаратури.


ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ:

Знати:

• теоретичні основи роботи генераторних і параметричних датчиків та

використання їх у діагностичній медапаратурі для вимірювання

неелектричних величин.

Вміти:

• градуювати датчики і за графіками градуювання визначати значення

неелектричних величин.


ІІІ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ


^ Назва попередньо вивчених дисциплін

Отриманий вихідний рівень

Курс фізики 7-11 класів (рівень В) загальноосвітніх навчальних закладів України, розділ «Електродинаміка», теми: «Основи електростатики», «Закони постійного струму», «Електромагнітна індукція», «Квантова фізика».

Уміти розпізнавати прояви електрома- гнітних явищ і процесів у природі та їх практичне застосування в техніці.

Знати основні закони і формули обчислення фізичних величин

(електричний опір, електроємність,

індуктивність).^ ІV. САМОТЕСТУВАННЯ ВИХІДНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ:


  1. Як зміниться електричний опір металевих провідників, якщо їх довжину збільшити у 4 рази, а діаметр – у 2 рази?

а) збільшиться у 4 рази; б) збільшиться у 2 рази;

в) збільшиться у 8 разів; г) не зміниться.

Еталон відповіді: г.

  1. Як змінюватиметься електричний опір металевих провідників і напівпровдників при зростанні температури?

а) для перших і других опір збільшуватиметься;

б) для перших і других опір зменшуватиметься;

в) для перших опір збільшуватиметься а для других, навпаки,

зменшуватиметься;

г) для перших опір зменшуватиметься, а для других, навпаки,

збільшуватиметься.

Еталон відповіді: в.

3. Як називається фізичне явище, що зумовлює змінення електричного опору

напівпровідників під дією квантів світла?

а) тепловий ефект; б) зовнішній фотоефект;

в) внутрішній фотоефект ; г) квантовий ефект.

Еталон відповіді: в.

4. Як називається фізичне явище, що використовується для перетворення

енергії механічного руху в електричну енергію?

а) теплове розширення; б) термоелектронна емісія;

в) електромагнітна індукція; г) механічний резонанс .

Еталон відповіді: в.


^ V. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ


5.1. Основні термінології і поняття та їх зміст:

датчик - це технічний пристрій, який забезпечує перетворення однієї

фізичної величини в іншу (температура →тиск, тиск →

електричний опір , частота пульсу →частота електричних

імпульсів тощо);

вхідна величина - це фізична величина, на яку реагує датчик;

вихідна величина- це фізична величина, яку продуктує датчик під дією вхідної

величини;

чутливість датчика – це технічна характеристика датчика, яка показує на

скільки одиниць змінюється вихідна величина при зміні

вхідної величини на одиницю


5.2. Теоретичні питання до заняття.

1. Датчики та фізичні основи перетворення ними неелектричної величини в

електричну.

2. Вхідні і вихідні величини датчиків, функціональний зв'язок цих величин

(приклади).

3. Характеристики датчиків: чутливість, лінійність, час реакції, динамічний

інтервал, похибка.

4. Генераторні датчики (означення і приклади).

5. Параметричні датчики (означення і приклади).

6. Термоелектричні датчики, принцип роботи і методичне застосування (схема,

формула, пояснення).7. Термісторні датчики, принцип роботи і медичне застосування (схема,

формула, пояснення).

8. Загальна блок-схема електричних вимірювань неелектричних величин

(схема, пояснення)

9. Використання датчиків (зондів) в медико-біологічних дослідженнях (навести

приклади).

5.3. Практичні завдання до заняття.

1. Підготувати протокол лабораторної роботи №12.

2. Вивчити і записати в протокол відповіді на теоретичні питання (див. пункт

5.2.).

3. Виконати завдання для самоконтролю (див. пункт 5.4.).

.

5.4. Завдання для самоконтролю (розв’язати задачі)

1. Розрахувати чутливість S і вказати тип лінійного датчика, якщо при

збільшені температури на 100С його вихідна величина зменшилась на 150

Ом.

^ Еталон відповіді: S= -15 Ом/0С; параметричний.

2. Розрахувати чутливість S і вказати тип лінійного датчика, якщо при

підвищені температури на 50С його вихідна величина зросла на 0,2 мВ.

^ Еталон відповіді: S=0,04 мВ/0С; генераторний.

3. Обчислити е.р.с. термопари (ε) при температурі Т=36,60С, якщо її чутливість

α=0,05мВ/0С і температура вільних кінців провідників Т0=180С.

^ Еталон відповіді: ε =0,93 мВ.

4. В якості тензодатчика використана деякої довжини поволока, що має

електричний опір R0=500 Ом. Визначити її електричний опір R, якщо під

дією розтягуючої сили відносна деформація ε =0,05 (зміною площі S

поперечного перерізу знехтувати).

Еталон відповіді: R=R0(1+ε); 525 Ом.


^ VI. ЛІТЕРАТУРА:

Основна:

[1], Р.4, п. 4.2.3, с. 311, 312.

[5], Р.IV, с.99.

Додаткова:

[3], Р.5, Гл.21, §21.3.

[4], Т.1, Гл. 11, § 53; Т.2., Гл. 26, §143.


VIІ. АУДИТОРНА РОБОТА

7.1. Виконання лабораторної роботи за допомогою експериментального

обладнання.

7.2. З’ясування проблемних теоретичних питань з навчальної теми.

7.3. Обробка результатів вимірювань і складання протоколів лабораторної

роботи.

7.4. Тестування набутих знань з теорії даної навчальної теми та отримання

оцінки.

7.5. Оголошення теми наступного заняття.


Автор: ст. викладач Гудзь В.О.Схожі:

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Клініко-лабораторні етапи виготовлення частково-знімних пластинчастих протезів ( далі чзпп)
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Саме ці закони і що таке ачт є одними з основних, що включені до пропонованої теми заняття, і можуть відповісти на важливе питання...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Ось чому сучасна біологія і медицина приділяють велику увагу вивченню поверхневих явищ в рослинах і тваринах. Ці знання дуже потрібні...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного ( семінарського) заняття
Мон україни від 16. 05. 2003 р. №239 та експериментально – учбового плану, що розроблений на принципах Європейської кредитно – трансферної...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Матеріали для фіксації ортопедичних конструкцій. Цементи. Характеристика, властивості, спосіб застосування
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного ( семінарського) заняття
Контроль початкового рівня знань. Обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології. Клінічні методи обстеження
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного заняття
Ортопедична стоматологія. Організація роботи ортопедичного кабінету та зуботехнічної лабораторії. Морфологічна та функціональна анатомія...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи