10 клас Тести. Визначте правильну icon

10 клас Тести. Визначте правильнуНазва10 клас Тести. Визначте правильну
Дата конвертації07.01.2014
Розмір69.69 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /econ_olimp 2012_13_на сайт/Test_10 III 2012_13.doc
2. /econ_olimp 2012_13_на сайт/Test_11 III 2012_13.doc
3. /econ_olimp 2012_13_на сайт/Test_9 III 2012_13.doc
4. /econ_olimp 2012_13_на сайт/tvorchi_10 III 2012_13.docx
5. /econ_olimp 2012_13_на сайт/tvorchi_11 III 2012_13.docx
6. /econ_olimp 2012_13_на сайт/tvorchi_9 III 2012_13.docx
7. /econ_olimp 2012_13_на сайт/zadachi_10 III 2012_13.docx
8. /econ_olimp 2012_13_на сайт/zadachi_11 III 2012_13.docx
9. /econ_olimp 2012_13_на сайт/zadachi_9 III 2012_13.docx
10 клас Тести. Визначте правильну
Тести. Визначте правильну
9 клас Тести. Визначте правильну
10 клас Творче завдання 1 10 балів
Творче завдання 1 10 балів
Творче завдання 1 10 балів На запитання вчителя: «Що таке «невидима рука ринку»
10 клас Задача 1 10 балів
Задача 1 10 балів
9 клас Задача 1 10 балів

IІІ етап XVІ Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки

2012/2013 навчальний рік

10 клас


Тести.

Визначте правильну відповідь

Тести першого рівня. Кожна правильна відповідь – 1 бал


1. Спільною рисою ринків досконалої та монополістичної конкуренції є:

а) вироблення диференційованих продуктів

б) горизонтальна крива попиту на продукцію

в) вироблення однорідної продукції

г) велика кількість покупців та продавців


2. Механізм розподілу прибутку в ринковій економіці ґрунтується насамперед на дії:

  1. податкової системи;

б) законів конкуренції;

в) закону граничної корисності;

г) законів грошового обігу


3. Цех м'якої іграшки збільшив обсяг виробництва в день із 100 до 117 виробів. Кількість зайнятих робітників збільшилася на 17 %, а ціни зросли на 20 %. Річна продуктивність цеху:

  1. не змінилася;

б) зменшилася на 20 %;

в) збільшилася на 17 %;

г) скоротилась на 17 %.


4. Уряд установив мінімальну плату за 1 м² орендованої площі більшу за ціну рівноваги. За інших рівних умов площі, які будуть здані в оренду:

а) повинні збільшитися;

б) повинні зменшитися;

в) не зміняться;

г) передбачити неможливо.


5. При прямуванні з точки М у точку К по кривій виробничих можливостей:

Товар Б

a) відбувається нарощування виробництва товару Б та збільшення альтернативної вартості кожної додаткової одиниці товару А;

б) відбувається нарощування виробництва товару А та збільшення альтернативної вартості товару А;

в) відбувається скорочення виробника товару Б та зменшення альтернативної вартості виробництва кожної його одиниці;

г) відбувається нарощування виробництва товару Б та збільшення альтернативної вартості виробництва кожної його одиниці.


6. На основі опитування споживачів фірма визначила, що норма заміщення однієї одиниці розчинної кави дорівнює 0,5 одиниці кави у зернах. Яке рішення фірми визначає правильну цінову політику:

  1. ціна на каву в зернах може бути в два рази вища, ніж на розчинну;

б) ціна на каву в зернах може бути в два рази нижча, ніж на розчинну;

в) ціни двох видів товарів мають співвідноситись як 1:5;

г) норма заміщення не повинна враховуватися в ціновій політиці.


7. Що відбудеться, якщо країна не матиме абсолютної переваги у виробництві жодного товару:

  1. вона також не має ніяких порівняльних переваг;

б) вона буде мати порівняльну перевагу у виробництві того товару, де вона має найменшу альтернативну вартість;

в) вона спробує не вести торгівлю;

г) вона буде експортувати сировину, а імпортувати кінцеву продукцію


8. Застосування цінової дискримінації можливе в умовах ринку:

а) досконалої конкуренції;

б) монополістичної конкуренції;

в) олігополії;

г) монополії.

9. Економічні витрати містять :

а) явні та неявні витрати, в тому числі нормальний прибуток;

б) тільки неявні витрати і нормальний прибуток;

в) постійні і змінні витрати;

г) бухгалтерські витрати фірми і прибуток.


10. Щороку ви їздили до родичів на електропоїзді, відмовляючись від поїздки автобусом. Цього року ви купили квиток на поїзд за такою ж ціною, як завжди, але дізналися, що квитки на автобус стали дешевшими у два рази. Альтернативна вартість вашого вибору:

  1. збільшилась у два рази;

б) збільшилась, але конкретне зростання визначити неможливо;

в) зменшилась у два рази;

г) зменшилась у невизначену кількість разів.


11. Якщо з метою стимулювання праці державних службовців надрукувати гроші та збільшити таким чином їхню заробітну плату, то :

а) службовці почнуть жити та працювати краще;

б) нічого не відбудеться;

в) ринок відповість на підвищення заробітної плати зростанням цін;

г) збільшиться кількість державних службовців.


12. Величина земельної ренти зменшиться, якщо:

а) крива попиту на землю посунеться вправо;

б) власник землі особисто почне працювати на своїй землі;

в) за результатами зовнішньої конкуренції виробництво сільськогосподарської продукції буде невигідним;

г) все, що вище перераховано


13. Ефект доходу виникає внаслідок того, що:

а) споживачі замінюють відносно дорогі товари більш дешевими;

б) споживачі зі збільшенням доходів роблять заощадження;

в) зниження ціни товару збільшує купівельну спроможність грошових доходів споживачів;

г) обсяг купівлі деяких товарів скорочується зі збільшенням доходів споживачів.

14. Якщо ціна товару нижча, ніж та, що визначається точкою перетину кривих попиту та пропозиції, то виникає:

а) надлишок; в) зростає безробіття;

б) дефіцит; г) всі наведені варіанти відповідей неправильні.


15. Одночасне зростання пропозиції товару та зниження попиту на нього обов’язково приведе до:

а) зниження обсягів продажу; в) зниження рівноважної ціни;

б) збільшення обсягів продажу; г) підвищення рівноважної ціни.


16. Якщо попит на сільськогосподарську продукцію нееластичний, то при доброму врожаї доходи виробників цієї продукції:

а) зростуть, оскільки збільшиться обсяг реалізованої продукції;

б) зменшаться, оскільки відносне зменшення цін буде більшим, ніж відносне зростання обсягів продажу;

в) зростуть, оскільки відбудеться підвищення ціни на продукцію, викликане зростанням попиту;

г) залишаться незмінними, оскільки відносне збільшення обсягів продажу буде дорівнювати відносному зниженню цін.


17. Коли відносна ціна одного з двох товарів дорівнює 5, а гранична норма заміни одного товару іншим також дорівнює 5, то споживач може отримати максимальну корисність:

  1. споживаючи тільки один із цих товарів;

б) споживаючи обидва товари у рівних кількостях;

в) споживаючи обидва товари у даних кількостях;

г) вивчивши додаткову інформацію.


18. Виберіть визначення рентабельності підприємства:

а) відсоток виробленої продукції за період часу;

б) відношення собівартості продукції до її кількості;

в) відношення реалізованої продукції до виробленої на підпри­ємстві;

г) відношення прибутку до витрат на виготовлення продукції.


19. Рух вздовж кривої виробничих можливостей означає, що змінюються:

а) прибутки виробників; в) ціни товарів, що виробляються;

б) потреби споживачів; г) альтернативні витрати виробництва


20. Яку форму доходу отримує власник унікального ресурсу?

а) прибуток; б) ренту; в) зарплату; г) позичковий процент.


Тести другого рівня. Кожна правильна відповідь – 2 бали

21. За рік обсяг виробництва трикотажної фабрики в поточних цінах зріс у два рази, а інфляція в країні становила 100 %. Звідси можна зробити висновок, що:

а) на підприємстві не спостерігалося зростання продуктивності праці;

б) продуктивність праці збільшилася на 200 %;

в) продуктивність праці збільшилася на 100 %;

г) продуктивність праці зросла у 2 рази.

22. Гранична корисність товару X дорівнює 20, а його ціна - 10. Ціна товару Y дорівнює 5. Якщо споживач хоче досягти максимуму від споживання цих двох товарів, то чому повинна дорівнювати гранична корисність товару Y:

а) 2; б) 5; в) 10; г) 20.

23. Пропозиція консервованого зеленого горошку визначається рівнянням:

Qs = 1000+100P, а попит - Qd = 2500 – 200P. Якщо держава встановить ціну на зелений горошок у 3 грн., тоді на ринку виникне:

а) дефіцит у 600 од. в) дефіцит у 200 од.

б) надлишок у 600 од. г) надлишок у 200 од.


24. Припустимо, що коли фірма збільшує застосовуваний капітал з 300 до 390 одиниць капіталу, а використовувані трудові ресурси з 500 до 725 одиниць праці, випуск продукції збільшується з 200 до 250 одиниць. Який ефект росту масштабу виробництва має місце в даному випадку?

а) Спадна віддача від масштабу;

б) Зростаюча віддача від масштабу;

в) Постійна віддача від масштабу;

г) Існуючої інформації недостатньо для відповіді.


25. Фермеру, який бажає придбати 1 га землі, земельна рента з якого становить 1000 грн. за відсоткової ставки 8% річних, слід заплатити не більше:

а) 10 тис. грн.; б) 12,5 тис. грн.; в) 50 тис. грн.; г) 125 тис. грн.


26. Конкурентна фірма виробляє 11 одиниць продукції – оптимальний обсяг, за якого АТС=11 грн. При виробництві 12 одиниць продукції АТС = 12 грн. Фірма отримала пропозицію виробити 12-ту одиницю продукції і продати її за ціною 25 грн. Фірмі доцільно:

а) пристати на цю пропозицію, оскільки P>МС;

б) відхилити цю пропозицію, оскільки MC>MR;

в) відхилити цю пропозицію, оскільки АТС зростають;

г) даних недостатньо для прийняття рішення.


27. Фірма, що оперує на ринку досконалої конкуренції, щоденно виробляє такий обсяг продукції, який забезпечує їй отримання валового доходу у розмірі 5000 грн. Цей обсяг виробництва дає змогу фірмі одержати максимальний прибуток. Середні витрати фірми на виробництво продукції становлять 8 грн., граничні витрати - 10 грн. Середні змінні витрати становлять 5 грн. У цьому випадку обсяг випуску продукції щоденно становитиме:


  1. 200 одиниць; б) 500 одиниць; в) 625 одиниць; г) 1000 одиниць.
  1. У короткостроковому періоді підприємство виробляє 10 одиниць продукції. Середні змінні витрати складають 5 грн. Загальні постійні витрати становлять 20 грн. За даних умов середні загальні витрати будуть дорівнювати:

а) 30 грн.; б) 25 грн.; в) 70 грн.; г) 7 грн.


  1. Середні загальні витрати при випуску 20 одиниць продукції і дорівнюють 20 грн., а при випуску 21 одиниць продукції – 21 грн. Чому дорівнюють граничні витрати виробництва 21-ї одиниці продукції.

а) 21 грн.; б) 22 грн.; в) 41 грн.; г) Неможливо визначити.


  1. Якщо ціна товару нееластичного попиту зросла з 7 до 8 гр. од. то виручка від реалізації:

а) скоротилась; в) абсолютно еластична;

б) зросла; г) залишилась незмінною.


Схожі:

10 клас Тести. Визначте правильну icon9 клас Альтернативна олімпіада зі світової літератури 2012 – 2013 н р. І. Тести з вибором однієї правильної відповіді
Визначте літературний напрям, представникам якого адресована порада: "Сюжет високий ви обрали чи жартливий уму коритися повинні завжди...
10 клас Тести. Визначте правильну iconТести+захист проекту 10 клас тести+захист проекту 11 клас

10 клас Тести. Визначте правильну iconІсторія України. 9 клас
Визначте місце трипільської археологічної культури в утвердженні відтворювального господарства на землях України
10 клас Тести. Визначте правильну iconУважно двічі-тричі прочите увесь вірш
...
10 клас Тести. Визначте правильну iconЗавдання ІІ етапу олімпіади з географії 7 клас Теоретичний тур
Тиск повітря на вершині гори становить 550 мм рт ст., а біля її підніжжя – 760 мм рт ст. Визначте висоту гори
10 клас Тести. Визначте правильну iconЗавдання ІІ етапу олімпіади з географії 7 клас Теоретичний тур
Тиск повітря на вершині гори становить 550 мм рт ст., а біля її підніжжя – 760 мм рт ст. Визначте висоту гори
10 клас Тести. Визначте правильну iconДокументи
1. /завдання/10 клас/задач_.doc
2. /завдання/10...

10 клас Тести. Визначте правильну icon10-11 клас Тестовий тур. Завдання групи А
Уважно прочитайте наступні запитання. У завданнях цієї групи із запропонованих варіантів відповідей правильним є тільки один. Визначте...
10 клас Тести. Визначте правильну iconПерелік питань для проведення державної підсумкової атестації з художньої культури в усній формі. 9 клас
Визначте призначення мистецтва. Назвіть види мистецтва та охарактеризуйте особливості їх художньо-образної мови
10 клас Тести. Визначте правильну iconДокументи
1. /10 КЛАС/ЗАДАЧ_.doc
2. /10 КЛАС/ТЕСТИ.doc
10 клас Тести. Визначте правильну iconДокументи
1. /10 КЛАС/ЗАДАЧ_.doc
2. /10 КЛАС/ТЕСТИ.doc
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи