Програма гуртка ракетомоделювання icon

Програма гуртка ракетомоделюванняНазваПрограма гуртка ракетомоделювання
Дата конвертації24.04.2014
Розмір265.76 Kb.
ТипПрограма
джерело

ПРОГРАМА

гуртка ракетомоделювання


О с н о в н и й р і в е н ь


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


Ракетомоделювання — це один із найцікавіших видів дитячої науко-во-технічної творчості. Він передбачає побудову, виготовлення та запуск моделей ракет, надає широкі можливості для розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів, їх участь у змаганнях, конкурсах.

Термін навчання становить два роки. До гуртка першого року навчан-ня зараховуються, як правило, учні 10–12 років, другого року навчання — 12–14 років. На опрацювання навчального матеріалу відводиться 216 год на рік (6 год на тиждень).

Метою програми є формування компетентностей особистості в проце-сі ракетомоделювання.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

пізнавальної: оволодіння базовими знаннями з ракетомоделювання; технологічними процесами обробки різних матеріалів, пов’язаних із виго-товленням моделей;


практичної: закріплення та поглиблення вмінь і навичок користу-вання різноманітними матеріалами й інструментом, модельними двигунами та стартовим обладнанням;


творчої: проектування власних моделей і конструкцій; розвиток конструкторсько-технологічних здібностей, пізнавальної активності, стій-кого інтересу до ракетомоделювання та ракетомодельного спорту; оволо-діння основами наукової організації праці;


соціальної: виховання культури праці; свідомої дисципліни, точ-ності й акуратності; розвиток сили, витривалості, швидкості, спритності; виховання патріотизму, любові до України, гордості за її досягнення; ор-ганізація змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та стану здоров’я.


Програма підготовлена з урахуванням рівня сучасних досягнень науки техніки та ґрунтується на Державному стандарті базової і повної загальної середньої школи. У роботі діти використовують і закріплюють знання, здобуті на уроках фізики, математики, трудового навчання, креслення.

Зміст програми передбачає теоретичні та практичні заняття. На заняттях учні вивчають історію розвитку ракетної техніки, основні теоретичні поняття.


Теоретичний матеріал пов’язується з темами практичних робіт відпо-відно до навчального плану роботи гуртка.

На практичних заняттях учні виготовляють моделі ракет, парашути з доступних матеріалів, вивчають технологічні прийоми і варіанти виготов-лення окремих деталей моделей.

Програма побудована за принципом доступності навчального матері-алу для дітей, відповідності його обсягу віковим особливостям і поперед-ній підготовці.


89

Виходячи з мети і завдань, сформульованих у програмі, на заняттях гуртка використовуються як традиційні технології навчання та виховання, так і елементи інноваційних технологій (розвивального навчання, розви-ток творчої особистості). Застосовуються різноманітні форми організації навчально-виховного процесу: практичні заняття, лабораторно-практич-ні, заліки, консультації, домашні навчальні та практичні роботи.


Гуртківці мають оформити щити й вітрини з ракетної та космічної тех-ніки про прийоми роботи на різних інструментах, обробку матеріалів, пра-вила техніки безпеки. Повинна бути виставка моделей та альбомів із ма-люнками моделей ракет.

Підсумкові заняття проводяться у вигляді виставок, конкурсів, змагань. У програмі передбачено індивідуальну роботу. Вона організовується з вихованцями (учнями і слухачами), які потребують професійної допомоги для поглиблення знань, удосконалення набутих умінь, навичок, підготов-ки до змагань, конкурсів, виставок, підвищення майстерності відповідно до їх творчих здібностей, обдарованості, віку, психофізичних особливос-

тей, стану здоров’я.


Програма гуртка може використовуватись під час проведення занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до По-ложення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в по-зашкільних навчальних закладах.

Програма є орієнтовною та може використовуватися керівниками гур-тків залежно від наявної матеріально-технічної бази закладу й з урахуван-ням інтересів вихованців.

Правила проведення змагань юних ракетомоделістів, технічні вимоги до моделей ракет затверджує Український державний центр позашкільної освіти.


О с н о в н и й р і в е н ь , п е р ш и й р і к н а в ч а н н я


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКількість годин


Розділ, тема
усього
теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3
32

Найпростіша модель ракети

24
6

18

3

Парашут (стример) найпростішої моделі

12
3

9ракети

4

Модельні ракетні двигуни (МРД)

6
3

3

5

Пристрої для запуску моделей ракет

6
3

3

6

Запуски найпростіших моделей ракет

12
3

9

7

Основні відомості з теорії польоту моде-

18
15

3лей ракет


90


Кількість годин


Розділ, тема
усього
теоретичні

практичні

8

Моделі ракет класів S3А, S6А, Салют,

52
9

43Планета

9

Одноступінчаста модель-напівкопія ра-

50
6

44кети

10

Змагання

30
12

18

11

Підсумкове заняття

3
3


Разом

216
66

150


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


1. Вступне заняття (3 год)


Історія розвитку ракетобудування та космонавтики. Програма занять. Матеріально-технічна база гуртка. Показ моделей, виготовлених у гуртку в попередні роки. Організаційні питання. Техніка безпеки під час роботи в лабораторії. Показовий запуск моделей ракет.


^ 2. Найпростіша модель ракети (24 год)


Основні частини ракети та моделі. Креслення моделі ракети. Оснастка, матеріали та інструменти, які використовуються для виготовлення моделі. Техніка безпеки під час роботи з інструментами та механічним устаткуван-ням.

Практична робота. Виготовлення найпростішої оснастки деталей моделі. Складання моделі ракети.


^ 3. Парашут (стример) найпростішої моделі ракети (12 год)


Способи гальмування моделі ракети та її вузлів під час спуску. Вина-хідник парашута Г. Є. Котельников.

Матеріали, які застосовуються для виготовлення парашутів (стриме-рів), захисних чохлів.

Практична робота. Виготовлення парашута (стримера), кріплення до моделі, способи укладання.


^ 4. Модельні ракетні двигуни (МРД) (6 год)


Принцип реактивного руху. Роботи Ф. А. Цандера, М. К. Тихомиро-ва. Класифікація та основні характеристики модельних ракетних двигунів. Техніка безпеки під час роботи з МРД. Можливі доробки двигунів.

Практична робота. Підготовка двигуна до польоту, встановлення його на моделі.


^ 5. Пристрої для запуску моделей ракет (6 год)


Конструкції стартових і запалювальних пристроїв. Стартове облад-нання. Техніка безпеки під час роботи із запалювальними пристроями.

Практична робота. Підготовка запалювальних пристроїв, монтаж і демонтаж стартової установки, перевірка роботи стартової установки та обладнання. Встановлення моделі ракети на стартову установку.


91

^ 6. Запуски найпростіших моделей ракет (12 год)


Загальні відомості про правила проведення змагань із ракетомоделю-вання. Порядок роботи й техніка безпеки на старті.

Практична робота. Проведення запусків моделей ракет. Контроль польоту моделі. Визначення результату польоту.


^ 7. Основні відомості з теорії польоту моделей ракет (18 год)


Вступ до теорії польоту ракет. Розвиток теорії польоту К. Е. Ціол-ковським. Загальні відомості про властивості атмосфери. Сили, які діють на модель ракети. Активна і пасивна ділянки польоту. Швидкість і висота польоту моделі ракети. Стійкий політ. Поняття про центр маси та центр тиску. Роль стабілізаторів.


Практична робота. Визначення положення центра тиску і центра маси моделі ракети.


^ 8. Моделі ракет класів S3А, S6А, Салют, Планета (52 год)


Технічні вимоги та правила проведення змагань на тривалість польо-ту. Креслення, конструкція, матеріали, оснастка і технологія виготовлення моделей та гальмівних пристроїв.

Практична робота. Виготовлення найпростішої оснастки, деталей. Складання моделей ракет. Виготовлення стримера (парашута), кріплення до моделі. Доробка МРД і встановлення на моделі ракети.


^ 9. Одноступінчаста модель-напівкопія ракети (50 год)


Класифікація ракет. Технічні вимоги та правила проведення змагань із копіювання моделей ракет. Вибір ракети для копіювання. Масштаб.

Практична робота. Добір і вивчення матеріалів для побудови моде-лі. Компонування ракети. Розробка креслень. Центр тиску та центр ваги. Вибір матеріалів і технології виготовлення. Виготовлення робочої оснастки та частин моделі. Складання моделі, маркування. Гальмівний пристрій. Оз-доблення та центр маси моделі. Підготовка до пробних стартів.


^ 10. Змагання (30 год)


Організація та правила проведення ракетомодельних змагань. Поло-ження про змагання. Виконання суддівських обов’язків на змаганнях. Ін-формація про змагання.

Практична робота. Підготовка моделей та обладнання до змагань. Тренувальні запуски. Проведення технічного огляду моделей. Запуски моделей. Підведення підсумків і технічна конференція. Урочисте закриття змагань.


^ 11. Підсумкове заняття (3 год)


Аналіз роботи гуртка за навчальний рік. Завдання для самостійної ро-боти. Передача робіт на виставку технічної творчості. Нагородження гурт-ківців за сумлінну роботу.92

О с н о в н и й р і в е н ь , д р у г и й р і к н а в ч а н н я


^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНКількість годин


Розділ, тема
усього
теоретичні

практичні

1

Вступне заняття

3
32

Двоступінчаста модель-напівкопія ракети

63
6

57

3

Аеродинаміка літаючих моделей

18
184

Метальний (кидальний) планер

18
3

15

5

Навчальна модель ракетоплана

57
6

51

6

Експериментальні та «шоу»-моделі

33
6

27

7

Змагання

21
3

18

8

Підсумкове заняття

3
3


Разом

216
48

168


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


1. Вступне заняття (3 год)


Сучасні досягнення ракетобудування та космонавтики. Програма за-нять. Техніка безпеки при роботі в лабораторії. Організаційні питання.


^ 2. Двоступінчаста модель-напівкопія ракети (63 год)


Технічні вимоги та правила проведення змагань моделей-копій ракет. Вибір ракети для копіювання.

Практична робота. Компонування моделі-ракети. Розробка робо-чих креслень. Визначення центра тиску та центра ваги. Вибір матеріалів, розробка технології виготовлення моделі.


Виготовлення оснастки та частин моделі. Складання моделі. Гальмівні пристрої. Доробка двигунів. Оздоблення та центр ваги моделі. Підготовка до пробних стартів.


^ 3. Аеродинаміка літаючих моделей (18 год)


Поняття про аеродинаміку як науку. Вплив форми тіла на характер об-тічності. Поняття про ламінарний, турбулентний шар. Виникнення підні-мальної сили, кут атаки. Профіль крила. Геометричні характеристики: розмах, звуження, подовження, хорда, кут поперечного «V», площа крила. Поняття про аеродинамічні коефіцієнти СX і СY. Якість крила. Умови го-ризонтального сталого польоту. Стійкість, балансування.


^ 4. Метальний (кидальний) планер (18 год)


Будова планера. Креслення моделі. Конструкція та технологія виго-товлення. Техніка безпеки під час роботи з інструментами та механічним устаткуванням.


93

Практична робота. Виготовлення найпростішої оснастки, деталей моделі. Складання моделі. Перевірка геометричних і вагових параметрів, установочних кутів і балансування. Запуск і планування. Доводка моделі.


^ 5. Навчальна модель ракетоплана (57 год)


Етапи польоту ракетоплана. Вибір конструктивної схеми ракетопла-на, методи забезпечення стійкості польоту. Будова, матеріали, оснастка і технологія виготовлення моделей.

Практична робота. Розробка конструкції моделі та виготовлення робочого креслення. Виготовлення найпростішої оснастки, деталей ракето-плана. Складання й оздоблення моделі. Регулювання. Тренувальні запуски.


^ 6. Експериментальні та «шоу»-моделі (33 год)


Напрями творчої діяльності. Шлях від ідеї до моделі. Розробка конс-трукції. Вибір матеріалів і технологія виготовлення.

Практична робота. Креслення моделі. Виготовлення деталей, скла-дання й оздоблення моделі. Регулювання, тренувальні та показові запуски.


^ 7. Змагання (21 год)


Організація та правила проведення змагань. Положення про змагання. Суддівські обов’язки та документація змагань. Техніка безпеки під час за-пуску моделей.

Практична робота. Підготовка моделей та обладнання до змагань. Проведення технічного огляду моделей. Тренувальні запуски моделей. Підве-дення підсумків змагань і технічна конференція. Урочисте закриття змагань.


^ 8. Підсумкове заняття (3 год)


Аналіз роботи гуртка за навчальний період. Завдання для самостійної роботи. Передача робіт на виставку технічної творчості. Нагородження гуртківців за сумлінну роботу.


^ ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ


Учні мають знати:

— правила техніки безпеки, правила запуску моделей;

— правила проведення змагань юних ракетомоделістів;

— історію розвитку ракетобудування, принципи ракетного руху;

— основні поняття, терміни з ракетомоделювання;

— основні частини ракети й моделі;

— матеріали та інструменти, які використовуються для виготовлення моделей;

— основні властивості та технологію обробки матеріалів, з яких виго-товляються моделі;

— будову ракетного двигуна на твердому паливі та пристроїв для запуску моделей ракет.


Учні мають уміти:


— користуватися вимірювальними, креслярськими, різальними інс-трументами, електричним обладнанням;


94

— читати і виконувати креслення;

— виготовляти парашут (стример), моделі та їх деталі, електричні за-пали, стопіни;

— робити монтаж і демонтаж стартової установки та обладнання;

— проводити запуск моделей ракет;

— визначати положення центра тиску та центра маси моделі;

— регулювати політ ракетоплана.


^ ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ГУРТКА РАКЕТОМОДЕЛЮВАННЯ


Інструменти

К-сть, шт.

Інструменти

К-сть, шт.Лобзики

15

Транспортири

3
Ножівки по дереву

2

Циркулі

5
Ножівки по металу

2

Зубила

1
Ножиці різні

30

Готовальні

2
Ножі

15

Пінцети

3
Шило

15

Скальпелі

10
Рубанки різні

5

Свердла по металу

20
Молотки

2

від 1 до 10 мм
Плоскогубці

2

Штангенциркулі

2
Гострозубці

2

Лещата ручні

1
Надфілі різні

20

Кругоріз

1
Напилки різні

10

Набір різьбонарізних інс-

1
Різці по металу

10

трументів
Лінійки

20

Прищіпки білизняні

20
Кутники

10

Викрутки

5
Вертілки

15

Електропаяльники

2Обладнання

К-сть, шт.

Обладнання

К-сть, шт.Токарний верстат
Точило

1
по металу — типу ТВ-16

1

Згинальний верстат

1
Верстат столярний
Компресор

1
малогабаритний

1

Фарборозпилювач

1
Свердлильний верстат
Електролобзик

1
типу НС-12

1

Токарний малогабаритний

1
Слюсарний верстат

1

верстат по дереву
Столи робочі
Слюсарні лещата різні

3
(з розрахунку одне робоче
Дошки креслярські

2
місце на гуртківця)

1

Ручний дриль

1
Циркулярна пилка

1

Терези

1
Секундомір

3

Сушильна шафа

1
Шафа для матеріалів,
Вивірна плитка

1
інструментів і зберігання
Гільйотина

1
моделей ракет

1

Ножиці по металу

1


95

БІБЛІОГРАФІЯ


 1. Букш Е. Л. Основы ракетного моделизма. — М.: Изд-во ДОСААФ

СССР, 1979. — 120 с.

 1. Горский В. А., Кротов А. В. Ракетное моделирование. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР, 1979. — 230 с.

 2. Ельштейн П. Конструктору моделей ракет. — М.: Мир, 1978, — 268 с.

 3. Заворотов В. А. От идеи до модели. — М.: Просвещение, 1982. —159с.

 4. Звірик О. П. Малі ракети. — К.: Веселка, 1974. — 125 с.

 5. Конаев В. Й. Ключ на старт. — М.: Молодая гвардия, 1972. — 70 с.

 6. Кротов А. В. Модели ракет. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР, 1979. —

175 с.

 1. Лети, модель! Кн. 1. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР, 1969. — 181 с

 2. Лети, модель! Кн. 2. — М.: Изд-во ДОСААФ СССР. 1970. — 159 с.

 3. Правила проведення змагань юних ракетомоделістів. — К.: УДЦПО 2005. — 12 с.
 1. Рожков В. С. Авиамодельный кружок. — М.: Просвещение, 1978. —

158 с.

 1. Рожков В. С. Спортивные модели ракет. — М.: Изд-во ДОСААФ

СССР, 1984. — 156 с.Схожі:

Програма гуртка ракетомоделювання iconПрограма гуртка декоративно-ужиткового напрямку «Фантазія»
На заняттях гуртка діти виконують творчі роботи, працюють над проектами, опановують технології роботи з папером, текстилем, покидьковим...
Програма гуртка ракетомоделювання iconПрограма Гуртка Інформатика та обчислювальна техніка
Програма розрахована на вивчення основ візуального програмування в навчальних позашкільних закладах з обладнаними комп’ютерними класами,...
Програма гуртка ракетомоделювання iconРозділ: Розробка окремих тем гуртків відповідно до програми роботи гуртка. Розробка заняття гуртка Автор: керівник гуртка «Народна вишивка»
...
Програма гуртка ракетомоделювання iconПрограма гуртка "Етикет"
Організація роботи за інтересами з дітьми та підлітками в умовах оздоровчого закладу
Програма гуртка ракетомоделювання iconПрограма гуртка юних фотоаматорів
Фотографія є найпоширенішим і найпопулярнішим видом мистецтва серед учнівської молоді
Програма гуртка ракетомоделювання iconПрограми гуртків природничо-біологічного напрямку
Програма гуртка юних валеологів (Чіп Л. В., Ломака Ю. М., Команєва О. О., Язловецький В. С.)
Програма гуртка ракетомоделювання iconПрограма на літній період навчання Керівника гуртка «Технічний дизайн» Ковбан Любов Петрівни Безпека на дорозі Електрика в природі

Програма гуртка ракетомоделювання iconПрограма Гуртка Інформатика
Мета даної програми полягає в суттєвому доповненні та поновленні знань отриманих при вивченні інформатики за шкільною програмою
Програма гуртка ракетомоделювання iconПрограма гуртка автомоделювання
Автомоделювання — один із найпопулярніших напрямів технічного моделювання, що поєднує конструювання і побудову діючих моделей
Програма гуртка ракетомоделювання iconРобота експертної комісії в 2013 році
Програма гуртка струнних інструментів ансамблю скрипалів «Елегія» гімназії (З/О навчального закладу І-ІІІ ступенів гуманітарного,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи