Інформація емітента за 2011 рік Загальні відомості > Повне найменування емітента: вiдкрите акцiонерне товариство \"техномаш\" Організаційно-правова форма icon

Інформація емітента за 2011 рік Загальні відомості > Повне найменування емітента: вiдкрите акцiонерне товариство "техномаш" Організаційно-правова формаНазваІнформація емітента за 2011 рік Загальні відомості > Повне найменування емітента: вiдкрите акцiонерне товариство "техномаш" Організаційно-правова форма
Дата конвертації28.12.2012
Розмір58.62 Kb.
ТипІнформація
джерело

Річна інформація емітента

за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента:

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТЕХНОМАШ"

1.2. Організаційно-правова форма:

Вiдкрите акцiонерне товариство

1.3. Місцезнаходження емітента:

Iвана Франка , 207, м. Хуст, Хустський, Україна, 90400

1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента:

14309712

1.5. Міжміський код та телефон:

031-42 55268

1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента:

338715

1.7. Дата державної реєстрації:

07.10.2004

1.8. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації:

www.technomash.in.ua


^ 2. Основні показники фінансово-господарської діяльності емітента - підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

4879

5567

Основні засоби (за залишковою вартістю)

737

914

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

518

987

Сумарна дебіторська заборгованість

199

234

Грошові кошти та їх еквіваленти

4

10

Власний капітал

-489

96

Статутний капітал

61

61

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-585

0

Довгострокові зобов'язання

0

0

Поточні зобов'язання

5368

5471

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0

0

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

245200

245200

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

Вартість чистих активів

-489

96


3. Інформація про посадових осіб емітента головний бухгалтер - ; голова Ревiзiйної комiсiї - Кавун Володимир Михайлович; заступник голови правлiння - Шевченко Михайло Михайлович; голова Правлiння - Пекар Михайло Михайлович; .член спостережної ради - Пригара Iван Дмитрович; член спостережної ради - Ференцик Микола Юрiйович; голова спостережної ради - Чейпеш Iван Iванович , генеральний директор ТзОВ " Фiнiнвест "; Представник ТзОВ "Фiнiнвест" Чейпеш Iван Iванович ,перший заступник голови правлiння - Рогач Iван Юрiйович; член ревiзiйної комiсiї - Данило Ева Iванiвна;

Інформація про засновників :Мiнмашпром України (код за ЄДРПОУ 00000000), місцезнаходження: Пушкiнська . 6, м. Київ, д/н, Київська, Україна, 04086. Засновнику/учаснику належить 0% від загальної кількості акцій (часток, паїв).

4. Інформація про цінні папери емітента

Випуск зареєстровано 27.05.2012 року, номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 24/07/1/11, орган, що зареєстрував випуск - Закарпатське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку ., тип цінного папера – , форма існування - бездокументарна, форма випуску -прості іменні, номінальною вартістю 0,25 грн. у кількості 245200 штук, загальною номінальною вартістю 61300 грн., що складає 100% у статутному капіталі. Не здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента .

5. Найменування реєстратора – ПАТ „Національний депозитарій України” (код за ЄДРПОУ -30370711 ), Місцезнаходження: 01001,м. Київ, вул. Б.Грінченка,3. Реєстратор має ліцензію на цей вид діяльності АВ - 581322, що видана: ДКЦПФР на підставі рішення від 19. 09.2006 року року №823.Основний вид діяльності: Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарію цінних паперів. Заміни реєстратора не плануємо.

6. Інформація про загальні збори : загальні збори проводились 06.04.2012 року.
7. Інформація про дивіденди : не нараховувались.

8. Інформація щодо аудиторського висновку :Сенюк Зеновiй Йосипович (код за ЄДРПОУ - 1701514577), організаційно-правова форма: Приватне пiдприємство. Місцезнаходження: Карпатської Сiчi , 22, м. Хуст, Хустський, Закарпатська, 90400. Аудитор має ліцензію на цей вид діяльності 1886, що видана: Аудиторська палата України 15.12.2005 року. Контактний телефон: 03142 43637, факс: 03142 43637. Аудитор прийшов до висновку, що фінансовий стан Товариства за звітний період характеризується, як умовно негативний.

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Річна інформація у загальнодоступній інформаційнфй базі даних Комісії ще не оприлюднилась.

10. Підпис


10.2. Голова правлiння


Пекар Михайло Михайлович
(найменування посади)
(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)


М. П.
.04.2012

(дата)
2010 р. SMA 14309712Схожі:

Інформація емітента за 2011 рік Загальні відомості > Повне найменування емітента: вiдкрите акцiонерне товариство \"техномаш\" Організаційно-правова форма iconІнформація емітента за 2011 рік Загальні відомості Повне найменування емітента Публічне акцiонерне товариство "Червоний Чабан" Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента Херсонська обл. Каланчацький р-н 75830 с. Червоний Чабан вул. Ленiна 22
Інформація емітента за 2011 рік Загальні відомості > Повне найменування емітента: вiдкрите акцiонерне товариство \"техномаш\" Організаційно-правова форма iconІнформація емітента за 2012 рік Загальні відомості > Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство "Прогрес" Організаційно-правова форма
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
Інформація емітента за 2011 рік Загальні відомості > Повне найменування емітента: вiдкрите акцiонерне товариство \"техномаш\" Організаційно-правова форма iconПовідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні відомості Повне найменування емітента: приватне акцiонерне товариство "новополтавський кар'ЄР" Організаційно-правова форма емітента
Місцезнаходження емітента: 71214, Запорізька область, Чернігівський район, с. Новополтавка
Інформація емітента за 2011 рік Загальні відомості > Повне найменування емітента: вiдкрите акцiонерне товариство \"техномаш\" Організаційно-правова форма iconІнформація емітента за 2012 рік Загальні відомості Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "агробудкомплект" Організаційно-правова форма
Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
Інформація емітента за 2011 рік Загальні відомості > Повне найменування емітента: вiдкрите акцiонерне товариство \"техномаш\" Організаційно-правова форма iconПовідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні відомості Повне найменування емітента: приватне акціонерне товариство «агротехсервіс» ; Організаційно-правова форма емітента
Місцезнаходження емітента: 70002, Запорізька обл., м. Вільнянськ, вул. Леніна, 17
Інформація емітента за 2011 рік Загальні відомості > Повне найменування емітента: вiдкрите акцiонерне товариство \"техномаш\" Організаційно-правова форма iconПовідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні відомості Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Аптеки Запоріжжя» Організаційно-правова форма емітента
Місцезнаходження емітента: 69050,Запорізька область, м. Запорiжжя, вул. Складська, 4
Інформація емітента за 2011 рік Загальні відомості > Повне найменування емітента: вiдкрите акцiонерне товариство \"техномаш\" Організаційно-правова форма iconПовідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні відомості Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Плодорозсадник „Молочанський" Організаційно-правова форма емітента
Місцезнаходження емітента: 71716, Запорізька обл, Токмацький р-н, м. Молочанськ, вул. Фрунзе, 59
Інформація емітента за 2011 рік Загальні відомості > Повне найменування емітента: вiдкрите акцiонерне товариство \"техномаш\" Організаційно-правова форма iconПовідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні відомості > Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство «Електропівденмонтаж-10» Організаційно-правова форма емітента
Місцезнаходження емітента: 71503, Запорізька область, м. Енергодар, вул. Промислова, буд. 46Е
Інформація емітента за 2011 рік Загальні відомості > Повне найменування емітента: вiдкрите акцiонерне товариство \"техномаш\" Організаційно-правова форма iconПовідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні відомості > Повне найменування емітента: Прат «бердянський райагропромпостач» Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Мелітопольське шосе, буд. 84/1
Інформація емітента за 2011 рік Загальні відомості > Повне найменування емітента: вiдкрите акцiонерне товариство \"техномаш\" Організаційно-правова форма iconПовідомлення про виникнення особливої інформації про емітента Загальні відомості Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Аптеки Запоріжжя»; Організаційно-правова форма емітента: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента: 69050, Запорізька область, м. Запорiжжя, вул. Складська, 4
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи