Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра фінансів та банківської справи icon

Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра фінансів та банківської справиНазваMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра фінансів та банківської справи
Дата конвертації20.01.2013
Розмір137.17 Kb.
ТипПрограма
джерело

MIHICTEPCTBO OCBITИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ПВНЗ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ"

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИуніверситету
проф. I. Тимошенко
2012 р.П р о г р а м а

фахового вступного випробування для освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»


Галузь знань: 0305 Економіка та підприємництво

Напрям підготовки: 6.030508 Фінанси і кредит


Київ – 2012

ВСТУП


Фахове вступне випробування здійснюється на підставі оцінки рівня професійних знань, умінь та навичок вступників.

На вступне випробування виноситься дисципліна:

 1. Фінанси підприємств

Нижче наведена програма навчальної дисципліни, що включена до програми фахового вступного випробування.

При підготовці до комплексного фахового вступного випробування доцільно використати перелік наведеної у програмі літератури.


^
ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ


Тема 1. Основи фінансів підприємств

Поняття фінансів підприємств. Загальні ознаки фінансів підприємств. Фі­нанси підприємств - як система грошових відносин. Об'єкти та суб'єкти фінан­сів підприємств. Сутність фінансів підприємств. Функції фінансів підприємств.

Поняття грошових фондів підприємств. Статутний фонд. Фонд оплати праці. Амортизаційний фонд. Фонд споживання. Фонд накопичення.

Поняття фінансових ресурсів підприємств. Джерела формування фінансових ресурсів.

Основні принципи організації фінансів підприємств. Фінанси підприємств в умовах формування ринкової економіки.

Поняття фінансової діяльності підприємств. Основні види діяльності та форми власності суб'єктів господарської діяльності. Основні задачі фінансової діяльності підприємств. Основні напрямки фінансової роботи на підприємстві.

Зміст керування фінансами підприємств. Фінансові методи та фінансові важелі в керуванні фінансами підприємств. Правове, нормативне та інформаційне забезпечення керування фінансами підприємств. Задачі керування фінан­сами підприємств.

Література : №2,3,7,8,17,18,19.20,21.24,25,27 .


Тема 2. Організація грошових розрахунків

підприємств

Сутність грошових розрахунків в діяльності підприємств. Напрямки грошового обігу підприємств. Поняття готівкових та безготівкових розрахун­ків. Регулювання готівкового обігу коштів. Принципи організації безготівко­вих розрахунків на підприємствах.

Види грошових розрахунків, що відкриваються підприємствами в уста­новах банку. Порядок відкриття розрахункового рахунку. Порядок відкриття поточного рахунку. Субрахунок. Порядок відкриття бюджетних рахунків. По­рядок відкриття позикових рахунків. Відкриття підприємствами депозитних рахунків в установах банку. Документи які необхідні для відкриття рахунків в установах банку. Банківські рахунки в іноземній валюті: їх призначення та по­рядок відкриття.

Форми здійснення безготівкових розрахунків в господарському обігу. Розрахунки платіжними дорученнями. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями. Розрахунки чеками. Розрахунки акредитивами. Вексельна форма розрахунків. Платіжна вимога. Інкасові доручення (розпорядження).

Організація готівково-грошових розрахунків на підприємстві і сфера їх застосування. Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Розрахунково-платіжна дисципліна на підприємстві, її зміст та значення для забезпечення господарської діяльності. Порядок пред'явлення претензій по розрахунках. Санкції в системі грошових розрахунків і платежів.

Література : № 4,13,14,15,17,18,19,20.


Тема 3. Грошові надходження підприємств

Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень підприємств. Внутрішні та зовнішні джерела грошових надходжень підпри­ємств.

Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг. Виручка від іншої реа­лізації. Прибутки від позареалізаційних операцій.

Визначення моментів реалізації продукції. Фактори, які впливають на величину виручки від реалізації продукції, робіт та послуг. Вплив обсягу та асортименту реалізуємої продукції на величину виручки.

Вплив рівня цін на величину виручки від реалізації продукції, робіт та послуг. Вільні, фіксовані та регулюючі ціни. Розрахунок ціни продукції. Опто­ві та роздрібні ціни.

Визначення планової виручки від реалізації продукції, робіт та послуг. Визначення обсягу реалізації продукції, робіт та послуг.

Грошові надходження від фінансово-інвестиційної діяльності підпри­ємств. Прибутки, отримані від придбання та продажу акцій, облігацій та інших цінних паперів. Надходження від грошових внесків в установах банку. Надхо­дження від операцій з іноземною валютою.

Надходження від пайових внесків та від участі в діяльності інших під­приємств. Надходження від надання позик. Надходження від здачі майна в оренду. Надходження від лізінгових операцій. Фінансовий та оперативний лізінг.

Грошові надходження від реалізації основних засобів і нематеріаль­них активів. Надходження від застосованих штрафних санкцій. Бюджетні дота­ції, субвенції. Надходження з позабюджетних фондів. Страхові відшкодування.

Література : № 1 ,2, 4, 12,, 17, 18, 19, 20, 29, 36.


Тема 4. Формування і розподіл прибутку

Економічний зміст прибутку. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства.

Прибуток від реалізації продукції. Фактори, які впливають на формуван­ня прибутку. Формування собівартості продукції та її вплив на прибуток.

Методи розрахунку планового обсягу прибутку від реалізації продукції. Метод прямого розрахунку. Метод розрахунку прибутку на основі показника витрат на 1 грн. продукції. Економічний (аналітичний) метод.

Прибуток від іншої реалізації, його склад і формування.

Прибуток від фінансових інвестицій, його склад і формування.

Прибуток від позареалізаційних операцій, його склад і формування.

Прогнозування і планування прибутку підприємства.

Розподіл прибутку підприємств та його економічне значення. Розподіл балансового прибутку. Чистий прибуток підприємства, його розподіл та вико­ристання. Фонди грошових коштів підприємства, що формуються за рахунок чистого прибутку.

Економічні методи регулювання розподілу і використання прибутку.

Література : №1,2,3,5,9,10,17,18,19, 20, 36.


Тема 5. Оподаткування підприємств

Сутність і призначення оподаткування. Система оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності (підприємств). Регулююча функція податків. Види податків.

Оподаткування прибутку підприємств. Визначення валових доходів, ва­лових витрат та прибутку, який підлягає оподаткуванню. Ставки та термін стя­гнення податку на прибуток.

Податкові платежі за ресурси. Плата (податок) за землю. Податок з влас­ників транспортних засобів. Податок на нерухоме майно (нерухомість). Збір за спеціальне використання природних ресурсів.

Непрямі податки.

Мито. Об'єкти оподаткування. Ставки оподаткування.

Акцизний збір. Платники податку. Об'єкти оподаткування. Ставки опо­даткування. Термін стягнення акцизного збору в державний бюджет. Пільги по акцизному збору.

Податок на додану вартість. Платники податку. Об'єкти оподатку­вання. Ставки оподаткування. Операції, які звільнили від оподаткування. Термін стягнення податку на додану вартість в бюджет.

Відрахування суб'єктів господарювання на формування цільових держа­вних фондів. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Збір на обо­в'язкове соціальне страхування. Збір на формування Фонду для здійснення за­ходів по ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і соціальному захисту населення. Внески до державного інноваційного фонду. Відрахування і збори на фінансування дорожнього господарства.

Місцеві податки і збори (обов'язкові платежі).

Література : № 2,3,5,6,9,10,17,18,19,20,30.


Тема 6. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві

Сутність обігових коштів та їх організація. Принципи організації обіго­вих коштів. Склад та структура обігових коштів. Класифікація обігових коштів та її значення в діяльності підприємства. Розміщення обігових Коштів на під­приємстві.

Методи визначення потреб в обігових коштах. Метод прямого обчис­лення потреби в обігових коштах і сфера його застосування. Поняття норм і . нормативів обігових коштів. Економічний метод обчислення потреби в обіго­вих коштах і його використання.

Джерела формування обігових коштів. Власні обігові кошти, джерела їх формування. Позичені і залучені обігові кошти, джерела їх формування.

Показники стану обігових коштів. Нестача власних обігових коштів, ме­тоди її визначення, причини виникнення і джерела поповнення. Залишок влас­них обігових коштів і його використання.

Показники ефективності використання обігових коштів. Обертання обі­гових коштів та шляхи його прискорення. Коефіцієнти обертання і заванта­ження обігових коштів.

Література : № 1,17,18,20,31,36.

Тема 7. Кредитування підприємств

Особливості індивідуального кругообігу коштів підприємств як переду­мова кредитних відносин. Форми і види кредитів, які використовуються в гос­подарській діяльності підприємств.

Банківський кредит – основна форма залучення підприємствами позиче­них коштів. Класифікація кредитів залежно від строків, об'єктів кредитування. Принципи кредитування. Терміновий кредит. Овердрафт. Кредитна лінія. Кон­токорентний кредит. Кредитування в іноземній валюті. Умови і порядок одер­жання і погашення банківських кредитів.

Комерційний (товарний) кредит. Умови одержання і погашення кредиту.

Державний кредит. Порядок фінансування інвестиційних потреб підприємства за рахунок бюджетних позик.

Лізинговий кредит. Переваги та недоліки лізінгового кредиту.

Визначення потреб в кредитах. Раціональні межі кредитування. Кредито­спроможність підприємства. Ліквідність балансу. Банківський контроль в процесі кредитування. Гарантії своєчасності і повноти сплати кредиту. Кредит­на заявка. Методи перевірки забезпечення кредиту.

Позичкові рахунки. Позичковий процент, критерії його диференціації і джерела сплати. Залучення банками в кредитні ресурси тимчасово вільних ко­штів підприємств.

Література : № 2,7,17,18,26,28,31,36.


Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів

Склад і структура основних фондів підприємств. Зміст і джерела відтво­рення основних фондів. Показники стану та ефективності використання основ­них виробничих фондів. Відтворення основних фондів.

Знос і амортизація основних фондів. Фізичний знос. Моральний знос. Су­тність амортизації. Розрахунок норми амортизації. Розрахунок суми амортиза­ційних відрахувань. Визначення балансової вартості груп основних фондів. Ін­дексація балансової вартості груп основних фондів і нематеріальних активів. Норми амортизаційних відрахувань. Прискорена амортизація.

Капітальні вкладення на підприємстві. Джерела фінансування капітальних вкладень.

Планування та використання амортизаційних відрахувань. Фінансове забезпечення ремонту основних фондів.

Література : № 1,2,3,16,17,18,32.


Тема 9. Оцінка фінансового стану

Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Ін­формаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники бухгалтерської звітності, які використовуються для оцінки фінансового стану. Необхідність і порядок перетворення бухгалтерського балансу в аналітичний.

Загальна характеристика майна (коштів) підприємства, його складу, роз­міщення і структури. Оцінка складу майна за показниками: основні кошти і до­вгострокові вкладення; обігові кошти (матеріальні обігові кошти, грошові кош­ти і короткострокові цінні папери).

Платоспроможність підприємства як показник фінансового стану.

Сутність фінансової стійкості підприємства.

Оцінка рентабельності роботи підприємства. Вплив рентабельності під­приємства на його фінансовий стан. Оцінка рентабельності продукції. Оцінка рентабельності виробничих фондів. Оцінка рентабельності власних коштів. Оцінка рентабельності довгострокових фінансових вкладень.

Оцінка балансового прибутку. Оцінка факторів, що впливають на прибу­ток від реалізації продукції. Оцінка доходів від позареалізаційних операцій.

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

Література : №1,17,18,23,33,34,35,36,37.


Тема 10. Фінансове планування на підприємствах

Зміст, мета і завдання фінансового планування. Фінансове планування як процес визначення потреби підприємств у фінансових ресурсах , прогнозування їх надходжень.

Методи фінансового планування. Балансовий метод. Програмно-цільовий метод. Нормативний метод. Метод коефіцієнтів.

Інформаційна база фінансового планування. Аналіз фінансових показни­ків звітного періоду. Показники виробничо-господарської діяльності планового періоду як вихідна база для фінансового планування.

Зміст та структура фінансового плану підприємства.

Розрахунок доходів. Визначення виручки від реалізації продукції, робіт та послуг. Розрахунок надходжень від фінансових інвестицій. Визначення по­треби в довгострокових кредитах, в залучених коштах з інших зовнішніх дже­рел.

Розрахунок витрат на виробництво і реалізацію продукції, відрахувань у цільові фонди.

Планування витрат на розширення, реконструкцію і технічне переосна­щення виробництва.

Зміст і призначення перевірочної таблиці (шахматки) до фінансового

плану. Порядок її складання.

Виконання фінансового плану. Контроль за виконанням фінансового пла­ну.

Зміст оперативного фінансового плану надходження коштів і платежів. Його призначення, порядок складення і контроль за виконанням.

Література : № 2,3,5,6,8,9,10,12,17,18.


Тема 11. Фінансова санація підприємств

Сутність та ціль фінансової санації підприємств. Випадки в яких можуть прийматися рішення о проведенні фінансової санації підприємства. Етапи і по­рядок проведення санації. Оперативний санаційний контролінг.

Фінансова криза на підприємстві, її симптоми і фактори виникнення. Са­наційний аудит. Чиста санація. Порядок погашення балансових збитків підпри­ємств.

Внутрішні резерви і джерела фінансової стабілізації. Зовнішні фінансові джерела санації підприємства. Санація з притягненням коштів власників під­приємства. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника. Фінансо­ва участь персоналу в санації підприємства.

Економіко-правові аспекти санації і банкрутства господарських суб'єктів. Фінансова санація за рішенням арбітражного суду. Передумови і наслідки банкрутства підприємства. Санація шляхом реорганізації (реконструкції).

Державна фінансова підтримка санації підприємств.

Розробка проекту фінансового оздоровлення підприємств.

Література : № 11,17,18,20,38.


^ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Нормативна

 1. Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV„Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.

 2. Закон України від 23 грудня 2004 р. №2285-ІV “Про Державний бюджет України на 2005 рік”.

 3. Закон України від 22 травня 1997 р. №283/97-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств”

 4. Закон України від 5 квітня 2001 р. №2374-ІІІ „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні ” (із змінами і доповненнями)

 5. Закон України від 18 лютого 1997 р. №77 "Про систему опо­даткування" ( із змінами і доповненнями)

 6. Закон України „Про податок на додану вартість” від 3 квітня 1997 р.

 7. Закон України "Про лізинг" від 16 грудня 1997 р.

 8. Закон України „Про цінні папери і фондову біржу” від 18 липня 1991 р.

 9. Закон України „Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26 червня 1997 р.

 10. Закон України „Про збір на обов’язкове соціальне страхування” від 26 червня 1997 р.

 11. Закон України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом від 30 червня 1999 р.

 12. Закон України „Про державну підтримку малого підприємництва” від 19 жовтня 2000 року.

 13. Інструкція „Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті”. Затверджено Постановою Правління НБУ від 29 березня 2001 р. №135 (з змінами і доповненнями).

 14. Постанова НБУ „Про затвердження змін до інструкції про порядок та використання рахунків у національній і та іноземній валюті” від 5 грудня 2001 р.

 15. Положення „ Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні”. Затверджено Постановою Правління НБУ від 19 лютого 2001 року №72.

 16. Указ Президента України „Про концепцію амортизаційної політики” від 7 березня 2001 р.


Основна література

 1. Гривківська О.В. Збірник задач та тестів з дисципліни „Фінанси підприємств”.-К.: Вид-во Європ.ун-ту, 2003.

 2. Фінанси підприємств: Підручник /Кер.авт. кол. інаук. ред. проф.. А.М.Поддєрьогін. – 4-те вид., перероб. та доп. – К.:КНЕУ,2002.

 3. Фінансова діяльність підприємства: підручник / Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І., Петрова К.Я. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2002.

 4. Фінанси підприємств: Навчальний посібник: Курс лекцій / За ред. д.е.н., проф. Г.Г. Кірейцева. – Київ: ЦУЛ, 2002.

 5. Опарін В.М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. – К.:КНЕУ,2002.

 6. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики фінансів). Навчальний посібник.- К.: ЦУЛ. -2002.

 7. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004.

 8. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.: НІОС, 2000.

 9. Финансы / Под ред. Проф. А.М. Ковалевой. – 3-е изд., перев. и. Доп. – М.: Финансы и статистика, 1999.

 10. Б.М. Сабанти. Теория финансов.: Учебное пособие – М.: Менеджер, 1998. – 168 с.

 11. Тести з дисципліни „Фінанси” (загальна теорія) для проведення семінарських занять. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003.


Додаткова література

 1. Александрова М.М., Маслова С.О. Гроші. Фінанси. Кредит: Навч.-метод. посібник. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: ЦУЛ,2002.

 2. Бланк И.А. Управление денежными потоками.-К.: Ника-Центр: Эльга, 2002.

 3. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: Ника-Центр: Эльга, 2002.

 4. Бурковський В.В., Кармазин В.Я., Каламбет С.В. Фінанси підприємств: Учбовий посібник / Під ред. В.В.Буряковського. – Дніпропетровськ: Пороги, 1998.

 5. Гребельный В.И. Финансы предприятий. Учеб. пособие. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2000.

 6. Економічний аналіз / За ред. М.Г.Чумаченка. – К.: КНЕУ, 2001.

 7. Економічний аналіз / За ред Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”,2003.

 8. Ефимова О.В. Финансовый анализ. – 3-е изд., переаб. и доп. – М.: Бухгплтерский учет, 1999.

 9. Кім Г.І.,Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навч. посібник – Київ: Центр навч. літератури, 2004. – 440 с.

 10. Шеремет А.Д., Негашев Е.Г. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М,1999.

 11. Терещенко О.А. Фінансова санація та банкрутство підприємств.- К.:КНЕУ,2000.


Схожі:

Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра фінансів та банківської справи iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" Кафедра фінансів та банківської справи
Метою фахового вступного випробування є з’ясування рівня теоретичних знань та практичних навичок вступників і відповідність їх вимогам...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра фінансів та банківської справи iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра маркетингу
Метою фахового вступного випробування є з'ясування рівня теоретичних знань і практичних навичок вступників
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра фінансів та банківської справи iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз «європейський університет» Кафедра фінансів та банківської справи
Метою фахового вступного випробування є з’ясування рівня теоретичних знань та практичних навичок вступників і відповідність їх вимогам...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра фінансів та банківської справи iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра економіки, обліку та аудиту
У майбутньому це дасть можливість спеціалістам грамотно та об’єктивно орієнтуватись при прийнятті економічних рішень
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра фінансів та банківської справи iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра економіки, обліку та аудиту
Дисципліна ”Облік та аудит” є однією з ключових для підготовки майбутніх фахівців фінансової системи взагалі, і банківської системи,...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра фінансів та банківської справи iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" кафедра економіки, обліку та аудиту
Мета фахового вступного випробування зі спеціальності є з’ясування теоретичних знань та практичних навичок вступників, відповідність...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра фінансів та банківської справи iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет" Кафедра документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності
У зв’язку з цим виникає необхідність підготовки фахівців, здатних професійно працювати у принципово нових умовах ринкових відносин,...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра фінансів та банківської справи iconМіністерство освіти І науки україни пвнз «Європейський університет»
Рецензент: Лемішко О. О., к е н., доцент кафедри фінансів та банківської справи
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра фінансів та банківської справи iconMihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз "європейський університет"
Вивчення запропонованої дисципліни має велике світоглядне значення і дозволить вступникам пізнати закономірності розвитку, соціальну...
Mihictepctbo ocbitи І науки, молоді та спорту україни пвнз \"європейський університет\" кафедра фінансів та банківської справи iconРеспублики крим рвнз «кримський гуманітарний університет» факультет економики І менеджменту кафедра фінансів та банківської справи
Розробник: Фурсов М. Ф., к е н., доцент, завкафедрою фінансів та банківської справи
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи