Конкурс  професійно зорієнтоване випробування вступника, під час якого він демонструє знання й навички, що засвідчують його готовність до опанування журналістського фаху й здатність виконувати творчі завдання icon

Конкурс  професійно зорієнтоване випробування вступника, під час якого він демонструє знання й навички, що засвідчують його готовність до опанування журналістського фаху й здатність виконувати творчі завданняНазваКонкурс  професійно зорієнтоване випробування вступника, під час якого він демонструє знання й навички, що засвідчують його готовність до опанування журналістського фаху й здатність виконувати творчі завдання
Дата конвертації23.01.2014
Розмір124.79 Kb.
ТипКонкурс
джерело
Пояснювальна записка


Творчий конкурс  професійно зорієнтоване випробування вступника, під час якого він демонструє знання й навички, що засвідчують його готовність до опанування журналістського фаху й здатність виконувати творчі завдання.


Вступник повинен продемонструвати уміння точно й повно відображати подію, викладати свої думки логічно й грамотно.


Аналізує результати випробування фахова комісія методом експертної оцінки й колегіального прийняття рішення та рекомендує до зарахування тих вступників, чиї результати є найкращими. Оцінювання результатів складання творчого конкурсу відбувається за шкалою від 100 до 200 балів. Максимальна кількість балів, яку може отримати вступник – 200 балів, мінімальна кількість – 100 балів. Прохідний бал  124.


Творчий конкурс  це процес написання журналістського твору за результатами прес-конференції, організованої для вступників.


Вимоги до рівня підготовки вступника


Під час творчого конкурсу вступники повинні продемонструвати:

 • загальну ерудицію, фахову зацікавленість;

 • зорієнтованість у системі мас-медіа, знання особливостей різних типів та видів засобів масової інформації;

 • здатність аналізувати та коментувати історичні, суспільно-політичні події, духовно-культурну ситуацію;

 • уміння спостерігати й аналізувати факти, події і явища сучасного життя, визначати найактуальніше, висловлювати власні судження на основі викладених фактів;

 • здатність творчо мислити, логічно, послідовно і правильно викладати свої думки;

 • спроможність робити ґрунтовні висновки, прогнозувати наслідки їх реалізації;

 • вміння аргументувати свою думку, відрізняти головне від другорядного;

 • культуру спілкування, спроможність вести діалог;

 • грамотність, знання правил українського (російського) правопису.Журналістський твір


Для вступників за напрямом 6.030301  Журналістика моделюється певна професійна ситуація: прес-конференція. Спілкування вступників з учасниками чи учасником розмови відбувається протягом тридцяти хвилин. Вступники можуть фіксувати на папері хід розмови, запитання та відповіді. При цьому їм забороняється користуватися записувальною технікою. Використання будь-яких друкованих джерел інформації довідкового чи іншого характеру під час написання письмової роботи також заборонено.

За зібраними матеріалами вступники протягом півтори години пишуть журналістський твір у довільно обраному жанрі обсягом до двох аркушів формату А4.

Журналістський твір – це невеликий за обсягом прозовий твір, написаний в одному з журналістських жанрів за підсумками прес-конференції. Його мета полягає у виявленні навичок самостійного творчого мислення й письмового послідовного викладу власних думок. Пишучи журналістський твір, вступник має показати вміння чітко, логічно й грамотно формулювати думки, структурувати інформацію, точно і повно відтворювати факти та аналізувати їх, виділяти причинно-наслідкові зв’язки, ілюструвати поняття відповідними прикладами, аргументувати свої висновки.

Письмова робота повинна містити: чіткий виклад суті поставленої проблеми, самостійно проведений аналіз цієї проблеми, висновки, що узагальнюють авторську позицію з поставленої проблеми. Журналістський твір дає можливість творчо, нестандартно, оригінально висвітлити матеріал, уможливлює елементи імпровізації.

До твору обов’язково додається заголовок, який повинен привернути увагу читача і разом із тим не спотворити ідей чи думок учасників або учасника розмови.


Орієнтовані теми прес-конференції: 1. Кафедра соціальних комунікацій Маріупольського державного університету  10 років.

 2. Радіо Маріуполя в інформаційному просторі міста.

 3. Цифрові медіа в університетах.

 4. Журналістська освіта в Україні та світі: сучасний вимір.

 5. «Універсальний» журналіст: вимоги сучасності.

 6. Національна спілка журналістів України: структура, функції, діяльність.

 7. Роль журналістики в сучасному світі.

 8. Портрет сучасного журналіста.

 9. Світ театру очима молоді.

 10. Основні аспекти успіху у фотожурналістиці.

 11. Сучасна журналістика і культура.

 12. Молодіжні організації міста: проблеми та перспективи.

 13. Сучасне українське телебачення і його глядач.

 14. Роль масової інформації в сучасному суспільстві.

 15. Найактуальніша проблема сьогодення.Критерії оцінювання

Оцінювання творчого конкурсу здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальна кількість балів – 100, максимальна – 200, прохідний бал – 124. Нарахування балів здійснюється відповідно до наступної таблиці:

^ За шкалою ECTS

За національною

шкалою

Кількість

балів

А

Відмінно

190-200

B

Добре

182-189

C

Добре

174-181

D

Задовільно

164-173

E

Задовільно

124-163

FX

Незадовільно

100-123Оцінювання журналістського твору здійснюється за наступними параметрами:

^ Елемент оцінювання

Рівень

оцінкиКількість

балів


Точність відтворення фактів

Високий

20

Добрий

15

Середній

10

Низький

5

Дуже низький

(неправдивість)

0

Повнота відтворення фактів

Високий

20

Добрий

15

Середній

10

Низький

5

Дуже низький (не

відтворено)

0

Уміння логічно викладати думки

Високий

20

Добрий

15

Середній

10

Низький

5

Дуже низький (алогічний

виклад)

0

Уміння грамотно викладати думки

Високий

20

Добрий

15

Середній

10

Низький

5

Дуже низький (безграмотно)

0

Заголовок

Високий

20

Добрий

15

Середній

10

Низький

5

Дуже низький (заголовок

відсутній)

0

Всього
100^ Рівні оцінки:

 • високий  усе зроблено правильно, є повнота відтворення, аргументованість коментарів тощо;

 • добрий  трохи неповно відтворено ситуацію, але правдиво; якийсь коментар подано без аргументів; наявна невелика кількість граматичних та стилістичних помилок;

 • середній  частково неповно й упереджено відтворено ситуацію; коментарі подано без аргументів наполовину; виклад наполовину ненормативний тощо;

 • низький  елементи оцінювання виконано майже неправильно;

 • дуже низький  елементи оцінювання виконано неправильно.^

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 1. Антонов Ю. Принципы формирования новой системы жанров журналистики [Электронный ресурс] / Ю. Антонов. – Режим доступа: http://www.lomonosovsu.ru/archive/Lomonosov_2009/diskurs/antonov.pdf.

 2. Бакулев Г. П. Конвергенция медиа и журналистика / Г. П. Бакулев. Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. – М., 2002. – 110 с.

 3. Беляев М. В. Рекламное інтерв’ю как гибридный жанр современной журналистики. / М. В. Беляев // Материалы XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Секция «Филология». – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2007. – 448 с. – Режим доступа : http://www.philol.msu.ru/~smu/work/science-day/2007/.

 4. Буряк В. Д. Інформаційний кайф чи світоглядно-інформаційна катастрофа? (Філософія жанротворення у контексті інформаційного впливу) / В. Д. Буряк // Культура народов Причерноморья : научный журнал. − Симферополь : Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – 2007. − № 101. – С. 14-17.

 5. Буряк В. Д. Поетика інформаційно-художньої свідомості. Еволюція форм і методів вираження інформації (факту) у контексті інтелектуалізації творчої свідомості : монографія / В.Д. Буряк − Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2001. − 390 с.

 6. Василенко М. К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.08 «Журналістика» / М. К. Василенко. – К., 2007. – 36 с.

 7. Васьків М. С. До проблеми журналістської генології та її зв’язку з сучасним станом практичної журналістики в Україні / М. С. Васьків // Соціальні комунікації сучасного світу : науково-теоретичний збірник / [гол. ред. О. М. Холод]. – 2009. – С. 55–57.

 8. Владимиров В. М. Історія української журналістики (1917-1997 рр.) [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. М. Владимиров. – Режим доступа : http://www.nbuv.gov.ua/books/19/98vvmiuz.zip

 9. Воронова О. А. Динамика типологической структуры региональной прессы // Вестник Московского университета. – Серия 10. Журналистика. – 2000. – №5. – С. 3-23.

 10. Гетьманець М. Ф., Михайлін І. Л. Сучасний словник літератури і журналістики / М. Ф. Гетьманець, І. Л. Михайлін. – Х. : Прапор, – 2009. – 384 с.

 11. Голік О. В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів: новітні тенденції розвитку журналістської творчості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій : спец. 27.00.04. ‒ теорія та історія журналістики / О. В. Голік. ‒ К., 2009. ‒ 17 с.

 12. Грабська А. В. Інтерв’ю в журналі культурного супротиву «Шо» [Електронний ресурс] / А. В. Грабська. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nzizh/2008_32/Grabska%20A.%20V..pdf

 13. Гриценко О. М., Шкляр В. І. Основи теорії міжнародної журналістики / О. М. Гриценко, В. І. Шкляр. – К. : Виданичо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. – 304 с.

 14. Гуревич С. М. Газета: Вчера, сегодня, завтра: Учебное пособие для вузов / С. М. Гуревич. ‒ М. : Аспект Пресс, 2004. ‒ 288 с.

 15. Гурьєва С. А. Типологія сучасної преси Східної України : дис. кандидата філол. наук : 10.01.08 / Гурьєва Сніжана Анатоліївна. – Дніпропетровськ, 2006. – 191 с.

 16. Еверетт Д. Навчальний посібник репортера / Д. Еверетт. – К. : 2002. – 26 с.

 17. Здоровега В. Й. та ін. Теорія і практика радянської журналістики (Основи майстерності. Проблеми жанрів) // [В. Й. Здоровега, О. А. Сербенська, Д. С. Григораш та ін.; відп. ред. В. Й. Здоровега]. – Львів : Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. ‒ 328 с.

 18. Іващук А. А. Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській пресі / автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій : спец. 27.00.04. – теорія та історія журналістики /А. А. Іващук. – К., 2009. – 17 с.

 19. Карпенко В. Основи професіональної комунікації / В. Карпенко. – К. : Нора-прінт, 2002. – 348 с.

 20. Ким М. Н. Жанры современной журналистики / М. Н. Ким. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2004. – 336 с.

 21. Кройчик Л. Е. Система журналистских жанров / Л. Е. Кройчик. – Режим доступа : http://evartist.narod.ru/text5/64.htm#%D0%B7_01.

 22. Кройчик Л. Е. Система журналістських жанрів / В кн.: Основи творчої діяльності журналіста / Під ред. С. Г. Корконосенко. СПб. , 2000. – С. 124-167.

 23. Ламбет Эдмунд. Приверженность журналистскому долгу. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.librery.mgu.ru.

 24. Мантуло Н. Б. Проблеми жанрової ідентифікації текстів масової комунікації [Электронный ресурс] / Н. Б. Мантуло. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr/gn/2009_1-2/files/GN_01-02_09_Mantulo.pdf.

 25. Михайлин І. Л. Сенсація в тоталітарній журналістиці / І. Л. Михайлин // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія: збірник праць кафедри української преси і Дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 8. – С. 188–190.

 26. Никитин Н. Вариант роботы – негласный // Журналист. – К., 1997. – № 2., 390 с.

 27. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для студ. вузов по спец. «Журналистика» / [ред.-сост. С. Г. Корконосенко]. ‒ СПб. : Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. ‒ 272 с.

 28. Пельт В. Д. Дифференциация жанров газетной публіцистики : уч.-метод. пособ. / В. Д. Пельт. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 47 с.

 29. Пінчук О. Ф. Про один новий підхід до класифікації жанрів журналістики // Журналістика. Республіканський міжвідомчий науковий збірник. Випуск 13. – К. : Вид-во при Київському державному ун-ті видавничого об’єднання «Вища школа». – 1982. – С. 67-77.

 30. Публіцистика. Масова комунікація : Медіа-енциклопедія / [за загал. ред. В. Ф. Іванова]. – К. : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2007. – 780 с.

 31. Романюк М. Українське пресознавство на порозі ХХІ століття / М. Романюк. – Львів, 2000. – 110 с.

 32. Слінчук В. В. Мовностилістичні засоби творення гендерних образів молоді (за матеріалами друкованих мас-медіа) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.08 – журналістика / Слінчук В. В. – Київ, 2006. – 15 с.

 33. Словник журналіста: Терміни, мас-медіа, постаті / [заг. ред. Ю. М. Бадзілі]. – Ужгород : ВАТ «Видавництво «Закарпаття», 2007. – 224 с.

 34. Социальная практика и журналистский текст / [под ред. Я. Н. Засурского, Е. И. Пронина]. – М., 1990. ‒ 256 с.

 35. Теория и практика советской периодической печати: учеб. пособ. для вузов / [под. ред. В. Д. Пельта]. ‒ М. : Высшая школа, 1980. – 376 с.

 36. Теорія і практика радянської журналістики (Основи майстерності. Проблеми жанрів): Навч. посіб. для студ. ф-тів ж-ки ун-тів / Авт. кол.: В. И. Здоровега та ін.; За ред. В. Й. Здоровеги. – Л. : Вид-во при Львів, ун-ті, 1989. – 328 с.

 37. Тертычный А. А. Жанры периодической печати: учеб. пособие / А. А. Тертычный.  2-е изд., испр. и доп.  М. : Аспект Пресс, 2002.  320 с.

 38. Тертычный А. А. Трансформация жанровой структуры современной периодической печати / А. А. Тертычный // Вестник МГУ. Серия «Журналистика». – 2002. – № 2. – С. 54–63.

 39. Техніка інтерв’ю // Інститут масової інформації. – 2-ге вид., фінансоване програмою СОСОР Міністерства закордонних справ Франції. – К. : 2003. – 368 с.

 40. Управління у справах преси та інформації Донецької облдержадміністрації. Друковані ЗМІ [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://infopress.dn.ua/dsmi.php

 41. Черникова Е. В. Литературная работа журналиста: ученик для студентов вузов / Е. В. Черникова. – М. : Гардарики, 2007. – 187 с.

 42. Черникова Е. В. Основы творче ской деятельности журналиста: учебное пособие / Е. В. Черникова. – М. : Гардарики, 2005. – 287 с.

 43. Шибаева Л. Жанры в теории и практике журналистики / Л. Шибаева. – Режим доступа : http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=458.

 44. Шкляр В.І. Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра: Історико-теоретичний нарис / В. І. Шкляр,  О. К. Мелещенко, О. Г. Мукомела, І. С. Паримський. – К., 1996. – 168 с.
Схожі:

Конкурс  професійно зорієнтоване випробування вступника, під час якого він демонструє знання й навички, що засвідчують його готовність до опанування журналістського фаху й здатність виконувати творчі завдання iconВ. Балабанов програма творчого конкурсу для вступників за окр «Бакалавр» за напрямом 030301 – Журналістика Затверджено
Творчий конкурс ― професійно зорієнтоване випробування вступника, під час якого він демонструє знання й навички, що засвідчують його...
Конкурс  професійно зорієнтоване випробування вступника, під час якого він демонструє знання й навички, що засвідчують його готовність до опанування журналістського фаху й здатність виконувати творчі завдання iconПеревіряються в усній або письмовій формі
Об'єктами перевірки й оцінювання навчальних досягнень учнів з математики є знання, уміння та навички, засвоєння яких передбачено...
Конкурс  професійно зорієнтоване випробування вступника, під час якого він демонструє знання й навички, що засвідчують його готовність до опанування журналістського фаху й здатність виконувати творчі завдання iconТренінг громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади
Опишіть, будь ласка, як Ви плануєте використовувати отримані під час тренінгу знання та навички?
Конкурс  професійно зорієнтоване випробування вступника, під час якого він демонструє знання й навички, що засвідчують його готовність до опанування журналістського фаху й здатність виконувати творчі завдання iconНаказ №9 Про готовність закладів та установ освіти району до дій під час несприятливих погодних умов
Освіти і науки облдержадміністрації від 21. 01. 2014 р. №03-05/195 «Про готовність до дій під час несприятливих погодних умов», з...
Конкурс  професійно зорієнтоване випробування вступника, під час якого він демонструє знання й навички, що засвідчують його готовність до опанування журналістського фаху й здатність виконувати творчі завдання iconДля Вас, батьки! Вправи для корекції порушень постави
Запропоновані вправи слід виконувати дітям щоденно. Вони застосовуються під час занять з фізичної культури, ранкової та гігієнічної...
Конкурс  професійно зорієнтоване випробування вступника, під час якого він демонструє знання й навички, що засвідчують його готовність до опанування журналістського фаху й здатність виконувати творчі завдання icon12-річна школа Друга Іноземна мова
Розвивати здатність учня самостійно навчатися. Підтримувати увагу під час уроку, розуміти завдання; бути здатним працювати у парі,...
Конкурс  професійно зорієнтоване випробування вступника, під час якого він демонструє знання й навички, що засвідчують його готовність до опанування журналістського фаху й здатність виконувати творчі завдання iconВласні назви в сучасному мистецтві (концептуальний аналіз)
Перший (знання самої цієї назви та її змісту), до якого може долучитися другий (ширша інформація про відповідний мистецький об’єкт),...
Конкурс  професійно зорієнтоване випробування вступника, під час якого він демонструє знання й навички, що засвідчують його готовність до опанування журналістського фаху й здатність виконувати творчі завдання iconПравила: 1) тур (команди заробляють гроші) Запитання з торбинки
Мета: Поглибити знання з природи. Розвивати навички самостійної і колективної інтелектуальної праці;навчити цікаво і корисно проводити...
Конкурс  професійно зорієнтоване випробування вступника, під час якого він демонструє знання й навички, що засвідчують його готовність до опанування журналістського фаху й здатність виконувати творчі завдання iconПрактична робота №1 Тема: Мовлення та його особливості. Культура мовлення під час дискусії Мета
Мета: вивчити основні критерії професійної майстерності, особливості мовленнєвого етикету, ознайомити студентів з дискусією як формою...
Конкурс  професійно зорієнтоване випробування вступника, під час якого він демонструє знання й навички, що засвідчують його готовність до опанування журналістського фаху й здатність виконувати творчі завдання iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни пвнз «європейський університет» кафедра інформаційних систем та технологій
Фахове вступне випробування з галузі 0501 Інформатика та обчислювальна техніка носить комплексний характер, оскільки має на меті...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи