В. Балабанов програма творчого конкурсу для вступників за окр «Бакалавр» за напрямом 030301 – Журналістика Затверджено icon

В. Балабанов програма творчого конкурсу для вступників за окр «Бакалавр» за напрямом 030301 – Журналістика ЗатвердженоНазваВ. Балабанов програма творчого конкурсу для вступників за окр «Бакалавр» за напрямом 030301 – Журналістика Затверджено
Дата конвертації01.01.2013
Розмір124.17 Kb.
ТипПрограма
джерело

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ЗАТВЕРДЖЕНО:

Голова приймальної комісії

________________ К. В. Балабанов


ПРОГРАМА

творчого конкурсу

для вступників за ОКР «Бакалавр»

за напрямом 6.030301 – Журналістика


Затверджено:

на засіданні Вченої ради

філологічного факультету

протокол № 6 від 21.12.2011 р.


Затверджено:

на засіданні Вченої ради МДУ

протокол № 4 від 25.01.2012 р.


Маріуполь – 2012


Пояснювальна записка


Творчий конкурс ― професійно зорієнтоване випробування вступника, під час якого він демонструє знання й навички, що засвідчують його готовність до опанування журналістського фаху й здатність виконувати творчі завдання.


Вступник повинен продемонструвати уміння точно й повно відображати подію, викладати свої думки логічно й грамотно.


Аналізує результати випробування фахова комісія методом експертної оцінки й колегіального прийняття рішення та рекомендує до зарахування тих вступників, чиї результати є найкращими. Оцінювання результатів складання творчого конкурсу відбувається за шкалою від 100 до 200 балів. Максимальна кількість балів, яку може отримати вступник – 200 балів, мінімальна кількість – 100 балів. Прохідний бал -124.


Творчий конкурс ― це процес написання журналістського твору за результатами прес-конференції, організованої для вступників.

Вимоги до рівня підготовки вступника


Під час творчого конкурсу вступники повинні продемонструвати:

 • загальну ерудицію, фахову зацікавленість;

 • зорієнтованість у системі мас-медіа, знання особливостей різних типів та видів засобів масової інформації;

 • здатність аналізувати та коментувати історичні, суспільно-політичні події, духовно-культурну ситуацію;

 • уміння спостерігати й аналізувати факти, події і явища сучасного життя, визначати найактуальніше, висловлювати власні судження на основі викладених фактів;

 • здатність творчо мислити, логічно, послідовно і правильно викладати свої думки;

 • спроможність робити ґрунтовні висновки, прогнозувати наслідки їх реалізації;

 • вміння аргументувати свою думку, відрізняти головне від другорядного;

 • культуру спілкування, спроможність вести діалог;

грамотність, знання правил українського (російського) правопису.


^ Журналістський твір


Для вступників за напрямом 6.030301 ― Журналістика моделюється певна професійна ситуація: прес-конференція. Спілкування вступників з учасниками чи учасником розмови відбувається протягом тридцяти хвилин. Вступники можуть фіксувати на папері хід розмови, запитання та відповіді. При цьому їм забороняється користуватися записувальною технікою. Використання будь-яких друкованих джерел інформації довідкового чи іншого характеру під час написання письмової роботи також заборонено.

За зібраними матеріалами вступники протягом півтори години пишуть журналістський твір у довільно обраному жанрі обсягом до двох аркушів формату А4.

Журналістський твір – це невеликий за обсягом прозовий твір, написаний в одному з журналістських жанрів за підсумками прес-конференції. Його мета полягає у виявленні навичок самостійного творчого мислення й письмового послідовного викладу власних думок. Пишучи журналістський твір, вступник має показати вміння чітко, логічно й грамотно формулювати думки, структурувати інформацію, точно і повно відтворювати факти та аналізувати їх, виділяти причинно-наслідкові зв’язки, ілюструвати поняття відповідними прикладами, аргументувати свої висновки.

Письмова робота повинна містити: чіткий виклад суті поставленої проблеми, самостійно проведений аналіз цієї проблеми, висновки, що узагальнюють авторську позицію з поставленої проблеми. Журналістський твір дає можливість творчо, нестандартно, оригінально висвітлити матеріал, уможливлює елементи імпровізації.

До твору обов’язково додається заголовок, який повинен привернути увагу читача і разом із тим не спотворити ідей чи думок учасників або учасника розмови.


Орієнтовані теми прес-конференції: 1. Вища освіта в Україні та світі: сучасний вимір.

 2. Журналістська освіта як необхідна складова професіоналізму майбутнього фахівця.

 3. Національна спілка журналістів України: структура, функції, діяльність.

 4. Роль журналістики в сучасному світі.

 5. Портрет сучасного журналіста.

 6. Світ театру очима молоді.

 7. Основні аспекти успіху у фотожурналістиці.

 8. Сучасна журналістика і культура.

 9. Молодіжні організації міста: проблеми та перспективи.

 10. Сучасне українське телебачення і його глядач.

 11. Інтернет у житті сучасної людини: погляд журналіста.

 12. Роль масової інформації в сучасному суспільстві.

 13. Найактуальніша проблема сьогодення.

Критерії оцінювання

Оцінювання творчого конкурсу здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів. Мінімальна кількість балів – 100, максимальна – 200, прохідний бал – 124. Нарахування балів здійснюється відповідно до наступної таблиці:

^ За шкалою ECTS

За національною

шкалою

Кількість

балів

А

Відмінно

190-200

B

Добре

180-189

C

Добре

175-179

D

Задовільно

169-174

E

Задовільно

124-168

FX

Незадовільно

100-123Оцінювання журналістського твору здійснюється за наступними параметрами:

^ Елемент оцінювання

Рівень

оцінкиКількість

балів


Точність відтворення фактів

Високий

20

Добрий

15

Середній

10

Низький

5

Дуже низький

(неправдивість)

0

Повнота відтворення фактів

Високий

20

Добрий

15

Середній

10

Низький

5

Дуже низький (не

відтворено)

0

Уміння логічно викладати думки

Високий

20

Добрий

15

Середній

10

Низький

5

Дуже низький (алогічний

виклад)

0

Уміння грамотно викладати думки

Високий

20

Добрий

15

Середній

10

Низький

5

Дуже низький (безграмотно)

0

Заголовок

Високий

20

Добрий

15

Середній

10

Низький

5

Дуже низький (заголовок

відсутній)

0

Всього
100^ Рівні оцінки:

 • високий — усе зроблено правильно, є повнота відтворення, аргументованість коментарів тощо;

 • добрий — трохи неповно відтворено ситуацію, але правдиво; якийсь коментар подано без аргументів; наявна невелика кількість граматичних та стилістичних помилок;

 • середній — частково неповно й упереджено відтворено ситуацію; коментарі подано без аргументів наполовину; виклад наполовину ненормативний тощо;

 • низький — елементи оцінювання виконано майже неправильно;

 • дуже низький — елементи оцінювання виконано неправильно.^

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 1. Антонов Ю. Принципы формирования новой системы жанров журналистики [Электронный ресурс] / Ю. Антонов. – Режим доступа: http://www.lomonosovsu.ru/archive/Lomonosov_2009/diskurs/antonov.pdf.

 2. Бакулев Г. П. Конвергенция медиа и журналистика / Г. П. Бакулев. Институт повышения квалификации работников телевидения и радиовещания. – М., 2002. – 110 с.

 3. Беляев М. В. Рекламное інтерв’ю как гибридный жанр современной журналистики. / М. В. Беляев // Материалы XIV Международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов». Секция «Филология». – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2007. – 448 с. – Режим доступа : http://www.philol.msu.ru/~smu/work/science-day/2007/.

 4. Буряк В. Д. Інформаційний кайф чисвітоглядно-інформаційна катастрофа? (Філософія жанротворення у контексті інформаційного впливу) / В. Д. Буряк // Культура народов Причерноморья : научный журнал. − Симферополь : Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – 2007. − № 101. – С. 14-17.

 5. Буряк В. Д. Поетика інформаційно-художньої свідомості. Еволюція форм і методів вираження інформації (факту) у контексті інтелектуалізації творчої свідомості : монографія / В.Д. Буряк − Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2001. − 390 с.

 6. Василенко М. К. Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра філол. наук : спец. 10.01.08 «Журналістика» / М. К. Василенко. – К., 2007. – 36 с.

 7. Васьків М. С. До проблеми журналістської генології та її зв’язку з сучасним станом практичної журналістики в Україні / М. С. Васьків // Соціальні комунікації сучасного світу : науково-теоретичний збірник / [гол. ред. О. М. Холод]. – 2009. – С. 55–57.

 8. Владимиров В. М. Історія української журналістики (1917-1997 рр.) [Електронний ресурс] : навч. посібник / В. М. Владимиров. – Режим доступа : http://www.nbuv.gov.ua/books/19/98vvmiuz.zip

 9. Воронова О. А. Динамика типологической структуры региональной прессы // Вестник Московского университета. – Серия 10. Журналистика. – 2000. – №5. – С. 3-23.

 10. Гетьманець М. Ф., Михайлін І. Л. Сучасний словник літератури і журналістики / М. Ф. Гетьманець, І. Л. Михайлін. – Х. : Прапор, – 2009. – 384 с.

 11. Голік О. В. Взаємокореляція та взаємозбагачення жанрів: новітні тенденції розвитку журналістської творчості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій : спец. 27.00.04. ‒ теорія та історія журналістики / О. В. Голік. ‒ К., 2009. ‒ 17 с.

 12. Грабська А. В. Інтерв’ю в журналі культурного супротиву «Шо» [Електронний ресурс] / А. В. Грабська. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nzizh/2008_32/Grabska%20A.%20V..pdf

 13. Гриценко О. М., Шкляр В. І. Основи теорії міжнародної журналістики / О. М. Гриценко, В. І. Шкляр. – К. : Виданичо-поліграфічний центр «Київський університет», 2002. – 304 с.

 14. Гуревич С. М. Газета: Вчера, сегодня, завтра: Учебное пособие для вузов / С. М. Гуревич. ‒ М. : Аспект Пресс, 2004. ‒ 288 с.

 15. Гурьєва С. А. Типологія сучасної преси Східної України : дис. кандидата філол. наук : 10.01.08 / Гурьєва Сніжана Анатоліївна. – Дніпропетровськ, 2006. – 191 с.

 16. Еверетт Д. Навчальний посібник репортера / Д. Еверетт. – К. : 2002. – 26 с.

 17. Здоровега В. Й. та ін. Теорія і практика радянської журналістики (Основи майстерності. Проблеми жанрів) // [В. Й. Здоровега, О. А. Сербенська, Д. С. Григораш та ін.; відп. ред. В. Й. Здоровега]. – Львів : Вид-во при Львів. ун-ті, 1989. ‒ 328 с.

 18. Іващук А. А. Варіативність та взаємоперехід інформаційних жанрів у сучасній українській пресі / автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій : спец. 27.00.04. – теорія та історія журналістики /А. А. Іващук. – К., 2009. – 17 с.

 19. Карпенко В. Основи професіональної комунікації / В. Карпенко. – К. : Нора-прінт, 2002. – 348 с.

 20. Ким М. Н. Жанры современной журналистики / М. Н. Ким. – СПб. : Изд-во Михайлова В.А., 2004. – 336 с.

 21. Кройчик Л. Е. Система журналистских жанров / Л. Е. Кройчик. – Режим доступа : http://evartist.narod.ru/text5/64.htm#%D0%B7_01.

 22. Кройчик Л. Е. Система журналістських жанрів / В кн.: Основи творчої діяльності журналіста / Під ред. С. Г. Корконосенко. СПб. , 2000. – С. 124-167.

 23. Ламбет Эдмунд. Приверженность журналистскому долгу. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.librery.mgu.ru.

 24. Мантуло Н. Б.Проблеми жанрової ідентифікації текстів масової комунікації [Электронный ресурс] / Н. Б. Мантуло. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr/gn/2009_1-2/files/GN_01-02_09_Mantulo.pdf.

 25. Михайлин І. Л. Сенсація в тоталітарній журналістиці / І. Л. Михайлин // Пресознавчі студії: історія, теорія, методологія: збірник праць кафедри української преси і Дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – Вип. 8. – С. 188–190.

 26. Никитин Н. Вариант роботы – негласный // Журналист. – К., 1997. – № 2., 390 с.

 27. Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для студ. вузов по спец. «Журналистика» / [ред.-сост. С. Г. Корконосенко]. ‒ СПб. : Знание, СПбИВЭСЭП, 2000. ‒ 272 с.

 28. Пельт В. Д. Дифференциация жанров газетной публіцистики : уч.-метод. пособ. / В. Д. Пельт. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – 47 с.

 29. Пінчук О. Ф. Про один новий підхід до класифікації жанрів журналістики // Журналістика. Республіканський міжвідомчий науковий збірник. Випуск 13. – К. : Вид-во при Київському державному ун-ті видавничого об’єднання «Вища школа». – 1982. – С. 67-77.

 30. Публіцистика. Масова комунікація : Медіа-енциклопедія / [за загал. ред. В. Ф. Іванова]. – К. : Академія Української Преси, Центр Вільної Преси, 2007. – 780 с.

 31. Романюк М. Українське пресознавство на порозі ХХІ століття / М. Романюк. – Львів, 2000. – 110 с.

 32. Слінчук В. В. Мовностилістичні засоби творення гендерних образів молоді (за матеріалами друкованих мас-медіа) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.08 – журналістика / Слінчук В. В. – Київ, 2006. – 15 с.

 33. Словник журналіста: Терміни, мас-медіа, постаті / [заг. ред. Ю. М. Бадзілі]. – Ужгород : ВАТ «Видавництво «Закарпаття», 2007. – 224 с.

 34. Социальная практика и журналистский текст / [под ред. Я. Н. Засурского, Е. И. Пронина]. – М., 1990. ‒ 256 с.

 35. Теория и практика советской периодической печати: учеб. пособ. для вузов / [под. ред. В. Д. Пельта]. ‒ М. : Высшая школа, 1980. – 376 с.

 36. Теорія і практика радянської журналістики (Основи майстерності. Проблеми жанрів): Навч. посіб. для студ. ф-тів ж-ки ун-тів / Авт. кол.: В. И. Здоровега та ін.; За ред. В. Й. Здоровеги. – Л. : Вид-во при Львів, ун-ті, 1989. – 328 с.

 37. Тертычный А. А. Жанры периодической печати: учеб. пособие / А. А. Тертычный.  2-е изд., испр. и доп.  М. : Аспект Пресс, 2002.  320 с.

 38. Тертычный А. А. Трансформация жанровой структуры современной периодической печати / А. А. Тертычный // Вестник МГУ. Серия «Журналистика». – 2002. – № 2. – С. 54–63.

 39. Техніка інтерв’ю // Інститут масової інформації. – 2-ге вид., фінансоване програмою СОСОР Міністерства закордонних справ Франції. – К. : 2003. – 368 с.

 40. Управління у справах преси та інформації Донецької облдержадміністрації. Друковані ЗМІ [Електронний ресурс]. – Режим доступа : http://infopress.dn.ua/dsmi.php

 41. Черникова Е. В. Литературная работа журналиста: ученик для студентов вузов / Е. В. Черникова. – М. : Гардарики, 2007. – 187 с.

 42. Черникова Е. В. Основы творче ской деятельности журналиста: учебное пособие / Е. В. Черникова. – М. : Гардарики, 2005. – 287 с.

 43. Шибаева Л. Жанры в теории и практике журналистики / Л. Шибаева. – Режим доступа : http://www.library.cjes.ru/online/?a=con&b_id=458.

 44. Шкляр В.І. Українська журналістика: вчора, сьогодні, завтра: Історико-теоретичний нарис / В. І. Шкляр,  О. К. Мелещенко, О. Г. Мукомела, І. С. Паримський. – К., 1996. – 168 с.
Схожі:

В. Балабанов програма творчого конкурсу для вступників за окр «Бакалавр» за напрямом 030301 – Журналістика Затверджено iconПрограма творчого конкурсу для вступників за окр «Бакалавр» за напрямом 010203 Здоров’я людини
Творчий конкурс з основ здоров’я базується на шкільний програмі з предмету «Основи здоров’я», затвердженою Міністерством освіти і...
В. Балабанов програма творчого конкурсу для вступників за окр «Бакалавр» за напрямом 030301 – Журналістика Затверджено iconПрограма для студентів спеціальності 040103 геологія Затверджено
Є складовою циклу професійної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» з геології. Вона є базовою для вивчення...
В. Балабанов програма творчого конкурсу для вступників за окр «Бакалавр» за напрямом 030301 – Журналістика Затверджено iconКафедра геоінформатики
Дисципліна “Основи геофізики” є базовою нормативною дисципліною для підготовки фахівців за окр «бакалавр геології», що викладається...
В. Балабанов програма творчого конкурсу для вступників за окр «Бакалавр» за напрямом 030301 – Журналістика Затверджено iconSheet 1: Фінанси і кредит
Назви навчальних дисциплін, які будуть вивчати студенти у 2012-2013 н р з напряму підготовки "Фінанси І кредит" окр "Бакалавр" для...
В. Балабанов програма творчого конкурсу для вступників за окр «Бакалавр» за напрямом 030301 – Журналістика Затверджено iconПрограма Фахового вступного випробування зі спеціальності 030508 «Фінанси і кредит», напрям підготовки 0305 «Економіка і підприємництво», освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр
Ця програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти України «Засоби діагностики якості вищої освіти молодшого спеціаліста...
В. Балабанов програма творчого конкурсу для вступників за окр «Бакалавр» за напрямом 030301 – Журналістика Затверджено iconМ.І. Пирогова Кафедра загальної гігієни та екології " затверджую " Проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи проф. Ю. Й. Гумінський " " 2012 р. Робоча програма
Робоча програма патентознавство для студентів за напрямом підготовки  1202 фармація, спеціальністю  12020101 “Фармація”
В. Балабанов програма творчого конкурсу для вступників за окр «Бакалавр» за напрямом 030301 – Журналістика Затверджено iconРобоча програма з гігієни та екології для студентів за напрямом підготовки 1201 Медицина, спеціальністю 12010004 "Медична психологія"
...
В. Балабанов програма творчого конкурсу для вступників за окр «Бакалавр» за напрямом 030301 – Журналістика Затверджено iconРобоча програма гігієна та екологія для студентів за напрямом підготовки  1201 медицина, спеціальністю  110110 "Медична психологія"
...
В. Балабанов програма творчого конкурсу для вступників за окр «Бакалавр» за напрямом 030301 – Журналістика Затверджено iconКафедра геоінформатики
Окр «бакалавр геології», що викладається на 4 курсі у і-му семестрі в обсязі 108 годин (36 годин – лекції, 18 годин – лабораторні...
В. Балабанов програма творчого конкурсу для вступників за окр «Бакалавр» за напрямом 030301 – Журналістика Затверджено iconРобоча програма з гігієни у фармації для студентів за напрямом підготовки 1202 Фармація, спеціальністю 12020101 " Фармація"
Робоча програма з гігієни у фармації для студентів за напрямом підготовки 1202 Фармація, спеціальністю 12020101 “ Фармація”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи