Обласної держадміністрації icon

Обласної держадміністраціїНазваОбласної держадміністрації
Сторінка1/8
Дата конвертації19.01.2013
Розмір1.16 Mb.
ТипІндивідуальний план
джерело
  1   2   3   4   5   6   7   8
1. /Регламетуюч_ документи/_нд_в_дуальний план ВХ 2010.doc
2. /Регламетуюч_ документи/В_ДОМ_СТЬ первинна атест.doc
3. /Регламетуюч_ документи/Внутр_шн_ хвороби.doc
4. /Регламетуюч_ документи/ДОКУМЕНТИ БАЗОВОГО КЕР_ВНИКА.doc
5. /Регламетуюч_ документи/Метод розробка для базових кер_вник_в.doc
6. /Регламетуюч_ документи/Перел_к практичних навичо1.doc
7. /Регламетуюч_ документи/Перел_к практичних навичо2.doc
8. /Регламетуюч_ документи/наказ 291.doc
Обласної держадміністрації
Відомість обліку результатів первинної атестації знань та практичних навичок лікарів-інтернів з фаху „Внутрішні хвороби” в базових лікувальних установах
Спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів акредитації із спеціальності
Програма з фаху «Внутрішні хвороби»
Протокол № Зав кафедрою внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів
Перелік практичних навичок, якими лікарі-інтерни повинні оволодіти під час навчання в інтернатурі (1 рік навчання)
Перелік практичних навичок, якими лікарі-інтерни повинні оволодіти під час навчання в інтернатурі (2 рік навчання)
Положення про спеціалізацію (інтернатуру) випускників вищих медичних І фармацевтичних закладів освіти III-IV рівня акредитації медичних факультетів університетів


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ВИЩИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКРАЇНИ

„УКРАЇНСЬКА МЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА АКАДЕМІЯ”

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ПОЛТАВСЬКОЇ

ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Кафедра внутрішніх хвороб та медицини невідкладних станів факультету післядипломної освіти«УЗГОДЖЕНО»

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Головний лікар


____________________________

„___”_______________200 р.

Завідуючий кафедри

проф. Скрипник І.М.

___________________________

„____”________________200 р.ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН НАВЧАННЯ

лікаря-інтерна за фахом : „Внутрішні хвороби”


__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________


Клінічна база_______________________________________________________


Базовий керівник ___________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові, посада)


Полтава –2010 рік

Пояснювальна записка


Первинна спеціалізація (інтернатура) є обов’язковою формою післядипломної підготовки випускників усіх факультетів вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації незалежно від підпорядкування та форм власності, яка закінчується присвоєнням кваліфікації лікаря-спеціаліста з певного профілю.

Метою інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки випускників вищих медичних (фармацевтичних) закладів освіти III-IV рівнів акредитації, медичних факультетів університетів, їх професійна адаптація до самостійної лікарської діяльності.

Основним завданням інтернатури із спеціальності „Внутрішні хвороби” є набуття знань, професійних умінь і навичок за кваліфікаційною характеристикою лікаря-спеціаліста-терапевта.

Інтернатура проводиться в очно-заочній формі в закладах медичної післядипломної освіти, на факультетах післядипломної освіти ВНЗ III-IV рівнів акредитації, а також в базових установах закладів охорони здоров'я. В якості клінічних установ очного навчання використовуються, крім стаціонарних, і заклади амбулаторної допомоги (поліклініки, амбулаторії).

Під час навчання в інтернатурі лікарі-інтерни можуть одночасно навчатися в магістратурі з такої ж спеціальності, як і спеціальність інтернатури. Навчання в магістратурі проводиться на тій же кафедрі вищого закладу освіти, на якій лікар-інтерн проходить очну форму навчання в інтернатурі. Вступ до магістратури та навчання в ній регламентуються відповідними директивними документами.

Підготовка лікарів-інтерністів проводиться за індивідуальними навчальними планами, які розробляються на підставі типового навчального плану і програми інтернатури.

Типовим навчальним планом підготовки лікаря-інтерна за спеціальністю «Внутрішні хвороби» упродовж 2 років (22 місяці) передбачено: 6 місяців (з вересня по лютий) упродовж першого року і 5 місяців (з лютого по червень) упродовж другого року навчання на кафедрі терапії і на суміжних кафедрах (разом 11 місяців – 1716 годин).

На базах стажування підготовка інтернів буде здійснюватися за перший рік упродовж 5 місяців і за другий рік – відповідно 6 місяців (разом 11 місяців).


Рік навчання

Місяці

VIII

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

VII

1 рік

б

к

к

к

к

к

к

б

б

б

б

в

2 рік

б

б

б

б

б

б

к

к

к

к

к

в


Примітки: б-стажування на базі;

к-навчання на профільній та суміжних кафедрах 11 місяців;

в-відпустка

Даний навчальний план розрахований на 36-годинний робочий тиждень.

Теоретична підготовка передбачає, крім лекцій, активну участь у семінарських заняттях, науково-практичних, клінічних і патологоанатомічних конференціях, тощо. Проведення науково-практичних конференцій, конференцій молодих вчених та лікарів-інтернів відбувається за рахунок часу, відведеного на викладання розділів, підчас проведення яких проводяться дані заходи.

Основним видом навчання в інтернатурі є практична лікарська підготовка під керівництвом куратора. Особливий наголос під час занять робиться на засвоєння практичних навичок.

В переліку практичних навичок передбачено три рівні засвоєння матеріалу: 1-ий рівень (+) – ознайомлення з даними питаннями, 2-й (++) – знання методів та інтерпретації даних при курації хворих, виконання окремих маніпуляцій, 3-й (+++) – уміння самостійно застосовувати набуті знання та навички в обстеженні, діагностиці і лікуванні хворих. Перелік практичних навичок, якими повинен оволодіти лікар-інтерн-терапевт поданий окремо. З метою узагальнення результатів практичної підготовки слід максимально впроваджувати клінічні розбори-семінари. Така організація навчального процесу максимально готує лікаря-інтерна до самостійної практичної роботи, особливо в структурі надання первинної медико-санітарної допомоги.

При проходженні заочної частини інтернатури лікар-інтерн підпорядковується адміністрації базової лікувально-профілактичної установи. На нього поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, права та пільги, що встановлені для медичних працівників даної установи. Підчас проходження інтернатури при здійсненні функції лікаря інтерн володіє правами і несе відповідальність за свої вчинки на рівні з іншими лікарями.

Заочна частина інтернатури проводиться на базі терапевтичних чи відповідних спеціалізованих відділень стаціонарних закладів, поліклінік, амбулаторних закладів. Час проходження заочної частини первинної спеціалізації за окремими курсами навчальної програми на базі амбулаторних закладів повинен становити не менше третини часу, відведеного для вивчення курсу.

Відповідно до чинного положення про інтернатуру, лікар-інтерн повинен самостійно забезпечувати діагностичний та лікувальний процес під керівництвом безпосереднього керівника.

Лікарі-інтерни чергують 2 рази в місяць у стаціонарі під керівництвом відповідального чергового лікаря і звітують про результати чергування на ранкових конференціях, оперативних нарадах у відділенні.

Самостійна робота лікаря-інтерна над засвоєнням навчального матеріалу поза аудиторією може виконуватися у бібліотеці вищого навчального закладу, навчальних кабінетах кафедр, комп’ютерних класах, клініці тощо.

Для визначення початкового рівня знань і практичних навиків на початку першого року навчання на базі проводиться базовий контроль знань, який складається з двох етапів. Перший етап – перевірка рівня оволодіння практичними навиками, який проводиться у відділенні біля ліжка хворого із заповненням відповідних атестаційних листків, другий етап – співбесіда Результати базового контролю враховуються при складанні індивідуального плану підготовки в інтернатурі.

Практична частина підсумкового контролю знань лікарями інтернами може розпочинатись заздалегідь, шляхом їх участі в клінічних, інструментальних, санітарно-епідеміологічних обстеженнях, виробничих процесах тощо у присутності викладача.

Повторне нескладання підсумкового контролю кваліфікується як невиконання навчального плану.

По закінченні терміну підготовки в інтернатурі лікарі-інтерни підлягають атестації для визначення знань і практичних навиків з присвоєнням звання лікаря-спеціаліста із спеціальності «Внутрішні хвороби».

За період навчання в інтернатурі лікар-інтерн повинен скласти ліцензований іспит “Крок-3”, що визначено відповідними регламентуючими документами.

Атестація лікарів-інтернів включає в себе:

  • контроль знань та вмінь за комп'ютерними тестуючими програмами;

  • оцінку державною атестаційною комісією володіння практичними навиками;

  • співбесіду чи іншу форму підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми інтернатури.

Комп'ютерний контроль знань та вмінь проводиться за тестовими комп’ютерними програмами, затверджених Міністерством охорони здоров'я України, в присутності членів державної атестаційної комісії.

При проведенні оцінки володіння практичними навиками лікарі-інтерни підлягають обов’язковому контролю вміння провести обстеження хворого, тлумачити результати допоміжних досліджень, провести диференційний діагноз, виставити клінічний діагноз, призначити лікування конкретному хворому, надати невідкладну допомогу (включаючи проведення серцево-легеневої реанімації на тренажері), вирішити питання експертизи працездатності.

Співбесіда чи інша форма підсумкової оцінки рівня засвоєння навчальної програми інтернатури проводиться з кожним лікарем-інтерном. За результатами співбесіди з урахуванням оцінок попередніх етапів приймається рішення про рівень підготовки лікаря-інтерна і присвоєння йому звання лікаря-спеціаліста.


Графік навчального процесуРік навчання

Місяці

200 /200

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

І

ІІ

ІІІ

ІV

VVІІ

І рік


В

Базовий контроль_____________________________

Піврічна атестація________________________

Річна атестація___________________________

ІІ рік


В

Півторарічна атестація_________________________

Державна атестація____________________________


Навчальний план

практичної лікарської діяльності лікарів-інтернів за спеціальністю

Внутрішні хвороби” на базі стажування (заочна частина інтернатури).


Тривалість 11 місяців (1716) годин.

1-ий рік навчання – 5 місяців (780 годин)

2-ий рік навчання – 6 місяців (936 годин)


Назва курсу навчальної програми

1 рік навчання

2 рік навчання

Всього

години

тижні

години

тижні

години

тижні

Організація терапевтичної допомоги населенню

36

1

36

1

72

2

Хвороби органів дихання та професійні хвороби

108

3

108

3

216

6

Хвороби серцево-судинної системи

144

4

144

4

288

8

Хвороби органів травлення

108

3

108

3

216

6

Хвороби нирок

72

2

-

-

72

2

Клінічна алергологія36

1

36

1

Хвороби органів кровотворення

-

-

72

2

72

2

Хвороби ендокринної системи та обміну речовин

72

2

36

1

108

3

Ревматичні захворювання

72

2

36

1

108

3

Онкологічні захворювання

36

1

-

-

36

1

Інтенсивна терапія. Невідкладні стани

72

2

180

5

252

7

Фтизіатрія

-

-

72

2

72

2

Інфекційні хвороби. СНІД

36

1

36

1

72

2

Клінічна неврологія

-

-

72

2

72

2

Проміжна атестація

24
-

-

24

-

Всього

780

21

936

26

1716

47
  1   2   3   4   5   6   7   8Схожі:

Обласної держадміністрації iconПоложення про відділ у справах сім'ї та молоді районної державної адміністрації
України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мінсім'ямолодьспорту, розпорядженнями голови обласної...
Обласної держадміністрації iconРозпорядження голови районної державної адміністрації 06. 02. 2013 №32/2013-р положення про управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної державної адміністрації Хмельницької області
Управління агропромислового розвитку Чемеровецької районної держадміністрації Хмельницької області (далі управління) є її структурним...
Обласної держадміністрації iconПоложення про відділ ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації
Реєстру є: у районі – структурний підрозділ апарату районної держадміністрації, який утворюється головою місцевої держадміністрації,...
Обласної держадміністрації iconБажаємо Вам міцного здоров’я, благополуччя і щастя, успішного здійснення задумів, тепла і любові рідних та підтримки друзів
Перечинська міська рада щиро вітає із Днем народження заступника голови обласної держадміністрації Івана Івановича Качура
Обласної держадміністрації iconВідкриті міжнародні змагання з танцювального спорту Відкритий Кубок Житомирської області з танцювального спорту 2012 року
Управління у справах сім’ї, молоді та спорту Житомирської обласної держадміністрації
Обласної держадміністрації iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників шановні колеги!
«Шкільний підручник суспільно-гуманітарного змісту з погляду учителя та громадськості»
Обласної держадміністрації iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Управління освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників шановні колеги!
Суспільно-політичні умови, реалізації особистісного потенціалу представників етносів, що проживають на теренах Вінниччини
Обласної держадміністрації iconРозпорядження голови райдержадміністрації від 19 липня 2010 року №226 (зі змінами від 6 травня 2011 року №181) положення про управління праці та соціального захисту населення Красноградської районної державної адміністрації
Головному управлінню праці та соціального захисту населення Харківської обласної держадміністрації
Обласної держадміністрації iconМіністерство освіти і науки України Департамент освіти та науки Вінницької обласної держадміністрації Вінницький обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Лабораторія корекційної педагогіки Прибузька спеціальна загальноосвітня
«Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», Державною цільовою програмою впровадження у навчально-виховний...
Обласної держадміністрації iconМіжнародна науково-практична конференція «методологічні засади художньо-творчого розвитку особистості в контексті міжкультурного спілкування в системі освіти»
У вінницькій області за підтримки управління освіти І науки Вінницької обласної держадміністрації було організовано та проведено...
Обласної держадміністрації iconРішення м. Луганськ № Про скасування статусу ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Віковий дуб-І»
«Про клопотання про скасування статусу ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Віковий дуб-І», експертний висновок Луганського...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи