Щодо поточного І підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Аудит” для студентів іу курсу спеціальність 6106/4 “Облік та аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» icon

Щодо поточного І підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Аудит” для студентів іу курсу спеціальність 6106/4 “Облік та аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»НазваЩодо поточного І підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Аудит” для студентів іу курсу спеціальність 6106/4 “Облік та аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк»
Дата конвертації06.02.2013
Розмір300.48 Kb.
ТипДокументи
джерело

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. Вадима Гетьмана


ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ АПК


КАФЕДРА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В АПК


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з навчальної роботи

___________ А.М.Колот

“____” _______________ 200_ р.


Методичні матеріали


щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів

з навчальної дисципліни “Аудит”

для студентів ІУ курсу спеціальність 6106/4 “Облік та аудит”

спеціалізація «Облік і аудит в АПК»


Укладач: к.е.н. доцент Бондар М.І.


Декан факультету

_____________М.М.Коцупатрий

“____”________________200_ р.


Завідувач кафедри

_____________ В.Г.Лінник

“____”____________200_ р.


КИЇВ -2006

1. Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми

 1. Суть аудиту. Історичні аспекти становлення та розвитку аудиту.

 2. Необхідність аудиту.

 3. Спеціальні вимоги до аудиторів.

 4. Відмінність аудиту від ревізії та судово-бухгалтерської експертизи.

 5. Мета і основні завдання аудиту.

 6. Призначення аудиту.

 7. Види аудиту, їх ціль і завдання.

 8. Предмет, об’єкт та метод аудиту.

 9. Нормативна база існування аудиту в Україні.

 10. Організація і регулювання аудиторської діяльності в Україні.

 11. Функції Аудиторської палати України.

 12. Спілка аудиторів України, її призначення та основні функції.

 13. Національні нормативи аудиту та їх класифікація.

 14. Аудиторські фірми та порядок їх створення.

 15. Порядок сертифікації аудиторів та включення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм.

 16. Права, обов’язки та відповідальність аудиторів та аудиторських фірм.

 17. Професійна етика аудиторів.

 18. Документальне оформлення аудиту.

 19. Робочі документи аудитора.

 20. Підсумкова документація, додаткова підсумкова документація.

 21. Аудиторські докази.

 22. Процедури одержання аудиторських доказів.

 23. Відношення аудитора до початкових залишків по рахунках обліку підприємства при першій аудиторській перевірці.

 24. Основні методи та прийоми проведення аудиту.

 25. Вибіркова перевірка в аудиті.

 26. Інформація, що надається аудиторові керівництвом підприємства.

 27. Суть аудиторського ризику. Порядок визначення аудиторського ризику.

 28. Фактори, що впливають на величину аудиторського ризику.

 29. Поняття власного ризику. Поняття ризику контролю. Поняття ризику невиявлення помилок.

 30. Визначення мети та загальних принципів аудиту.

 31. Вибір замовника на проведення аудиту.

 32. Договір на проведення аудиту.

 33. Продовження договору із попереднім замовником.

 34. Отримання дозволу на контакт з попереднім аудитором. Отримання матеріалів попереднього аудиту.

 35. Відмова від укладання договору на проведення аудиту.

 36. Вибір форм та методів аудиту.

 37. Послідовність проведення аудиту і його стадії.

 38. Планування аудиторської перевірки.

 39. Мета планування аудиту. Техніка і методика розробки планів та програми аудиту.

 40. Планування роботи аудиторської фірми.

 41. Основні етапи планування аудиту.

 42. Використання результатів планування аудиту.

 43. Необхідність складання загального плану аудиту. Зміст загального плану аудиту.

 44. Зміст програми аудиту.

 45. Мета і завдання внутрішнього контролю та аудиту.

 46. Основні функції внутрішнього аудиту.

 47. Суть внутрішнього аудиту, його організація і необхідність.

 48. Внутрішній адміністративний контроль, внутрішній бухгалтерський контроль.

 49. Тестування системи внутрішнього контролю.

 50. Поняття та зміст аудиторського звіту.

 51. Структура аудиторського звіту.

 52. Порядок складання аудиторського висновку.

 53. Використання роботи іншого аудитора та фахівців внутрішнього аудиту.

 54. Аудиторський висновок.

 55. Види аудиторських висновків та їх суть.

 56. Аудит активів підприємства.

 57. Аудит капіталу та зобов’язань.

 58. Аудит фінансових результатів.

 59. Аудит показників фінансового стану підприємств.

 60. Організація аудиту в умовах комп’ютеризації.

 61. Аудит динаміки валюти балансу та його структура.^ 2. Приклади типових завдань, що виносяться на поточний контроль


 1. Під час проведення аудиту підприємства “Колос”, аудиторами виявлено порушення по сплаті податків. Директор підприємства вручив кожному аудитору путівки для відпочинку і попросив дати позитивний аудиторський висновок, пообіцявши виправити порушення в слідуючому періоді.

 2. Аудит підприємства “Колос” проводять два аудитори, один з яких є близьким другом директора перевіряємого підприємства. Оцінити ситуацію, дати рекомендації по усуненні порушень.

 3. Під час проведення аудиту, аудитор узнав, про те, що його замовник збирається купити конкуруюче підприємство. Якщо даний факт стане відомим, то підніметься курс акцій конкуруючого підприємства. Аудитор не відмовляється від можливості за допомогою посередника придбає акції цього підприємства, і таким чином, завдяки цьому отримує прибутки.

 1. Підприємство “Колос” 30.06. звітного року, отримало безкоштовно від підприємства “Пакет” програмне забезпечення, справедлива вартість на дату отримання становила 1500 грн. Очікуваний строк використання 3 роки, обрано прямолінійний метод нарахування амортизації. Програмне забезпечення використовується в бухгалтерії підприємства. На підприємстві “Колос” операції по отриманню програмного забезпечення відображено слідуючими бухгалтерськими записами:

Дт 125 Кт 745 1500 грн. - оприбутковано програмне забезпечення;

Дт 133 Кт 91 250 грн. - нараховано знос за 2 півріччя.

Оцінити ситуацію, вказати суть порушення, та дати рекомендації по їх виправленню.

5. Під час проведення перевірки аудитором виявлено, що в грудні місяці звітного року проведено списання автомобіля ГАЗ 53А - 1995 року випуску, пробіг автомобіля - 200 тис.км. В акті на списання автомобіля вказано причину вибуття - як неефективність проведення ремонту.

Первісна вартість автомобіля - 50000 грн.

Сума нарахованого зносу - 35000 грн.

Витрати по розбиранню автомобіля: оплата праці - 300 грн.;

нарахування на соціальні заходи - 112,50 грн.

Оприбутковано металолом на суму- 500 грн.

В бухгалтерії підприємства, ці операції відображено слідуючим чином:

Дт 131 Кт 105 - 50000 грн. списано автомобіль;

Дт 209 Кт 746 - 500 грн. оприбутковано металолом;

Дт 235 Кт 65,66 - 412,50 грн. витрати по оплаті праці слюсарям за розбирання автомобіля.

Оцінити ситуацію, та дати рекомендації по виправленню помилок.

6. Під час аудиту встановлено, що при проведенні річної інвентаризації на складі паливно-мастильних матеріалів підприємства було виявлено:

а).лишки дизпалива - 400 л., ціна 1,80 грн.за л.

б).нестача бензину АИ -95 -150 л., ціна 2,05 грн. за л.

в).нестача бензину АИ-76 - 200 л., ціна 1,70 грн. за л.

В пояснювальній записці, зав. складом причин відхилень не назвав. В бухгалтерії підприємства лишки оприбутковано, а нестачі списано на собівартість реалізованої продукції, пояснюючи це тим, що сума лишків, перевищує суму нестач. Необхідно вказати суть порушень, їх наслідки та шляхи усунення цих порушень.

7. Під час аудиту встановлено, що згідно звіту касира підприємством “Колос” 5 серпня звітного року, було отримано по чеку №350025 для виплати заробітної плати 21000 грн., 6 серпня видано по платіжній відомості №41 - 16000 грн., 7 серпня видано по платіжній відомості №42 - 3800 грн., 8 серпня за видатковим касовим ордером № 365 видано Іванову В.С. - 135 грн., 12 серпня за видатковим касовим ордером №366 видано Петренку К.М. - 80 грн. Невиплачена сума, що отримана для виплати зарплати в сумі 900 грн здана за видатковим касовим ордером в банк 13 серпня.

Оцінити ситуацію, вказати суть порушення, та дати рекомендації по їх виправленню.


^ 3. Самостійна робота студентів

Самостійна робота є важливим засобом оволодіння навчального матеріалу під час позааудиторної навчальної роботи студентів.

Змістом самостійної роботи з дисципліни “Аудит” є опрацювання нормативних та інструктивних документів, вивчення теоретичних питань, прослуханого лекційного матеріалу, вивчення теоретичних питань, не розглянутих на лекціях, а також виконання практичних завдань (оформлення калькуляційних листів, розрахунків). Перелік завдань для самостійної роботи студентів з дисципліни "Аудит" наведені в Карті самостійної роботи (табл. 1).

Таблиця 1

Карта самостійної роботи студента

з дисципліни _____”Аудит”______

для студентів спеціальності ____6106/4 “Облік, аналіз, аудит в АПК”_____________


Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

1

2

3

4
^

Денна форма навчання


1. Обов’язкові

Систематичність та активність роботи на семінарських (практичних) заняттях

1.1 Систематичність відвідування студентом лекційних та семінарських занять

Протягом семестру

Контроль проводиться згідно журналу відвідувань студентів

10

1.2 Вивчення обов’язко­вої та додаткової літера­тури, текстів лекцій

Протягом семестру

Активна участь студента в аудиторних заняттях

10
^

Виконання модульних (контрольних) завдань


1.3 Виконання модульних контрольних робіт

На VІІІ, XVІ навчальних тижнях

Написання контрольних робіт

5 за 1 модуль

5*2=10
^

Виконання завдань самостійного опрацювання


1.4 Виконання домашніх (індивідуальних) завдань студентом

Протягом VІІІ-XІІ навчальних тижнів

Перевірка правильності виконання домашніх завдань

10

^ Разом балів за обов’язкові види СРС

30

Написання курсової роботи

Протягом IV-XIV навчальних тижнів

Захист курсової роботи

100

2. Вибіркові

2.1 Участь у наукових студентських конференціях

У строки, встановлені КНЕУ для проведення конференцій

Доповіді на наукових студентських конференціях

10

2.2 Написання реферату (есе) за заданою тематикою1

Протягом IV-XIV навчальних тижнів

Захист матеріалів реферату (есе) під час ІКР

10

2.3 Аналітичний розгляд наукової публікації2

Протягом X-XIV навчальних тижнів

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять

10

^ Разом балів за вибіркові види СРС

10

Всього балів за СРС

40
^
Заочна форма навчання

1. Обов’язкові

Виконання завдань самостійного опрацювання


1.1 Написання реферату за заданою проблематикою1

Протягом I-XIV навчальних тижнів

Захист матеріалів реферату під час аудиторних занять

10

1.2 Виконання домашньої контрольної роботи3

Протягом I-XIV навчальних тижнів

Захист матеріалів контрольної роботи

10

1.3 Виконання аудиторної контрольної роботи

На практичних заняттях

Написання контрольних робіт

10

^ Разом балів за обов’язкові види СРС

30

Написання курсової роботи

Протягом I-XIV навчальних тижнів

Захист курсової роботи

100

2. Вибіркові
^

Виконання завдань самостійного опрацювання


2.1 Аналітичний (критичний) огляд наукових публікацій2

Протягом XVІ- XVІІІ навчальних тижнів

Обговорення результатів під час ІКР

10

2.2 Пошук, підбір та огляд літературних джерел за заданою тематикою2

Протягом XVІ- XVІІІ навчальних тижнів

^ Розгляд підготовлених матеріалів під час ІКР

10

Разом балів за вибіркові види СРС

10

^ Всього балів за СРС

40

1Теми рефератів


 1. Аудиторські послуги (АП) по проведенню перспективного аналізу фінансової звітності.

 2. АП по визначенню фінансової стабільності підприємства.

 3. Вплив внутрішнього аудиту і контролю на обсяг зовнішнього аудиту.

 4. Структура внутрішнього аудиту і система внутрішнього контролю підприємства.

 5. Залучення аудитором до аудиторської перевірки експертів та інших спеціалістів.

 6. Планування роботи аудитора та аудиторської фірми.

 7. Контроль якості праці та робочого часу аудитора.

 8. Міжнародні та європейські професійні організації аудиторів і їх діяльність.

 9. Особливості проведення аудиту в комп’ютерному середовищі.

 10. Міжнародні нормативи аудиту, їх значення та застосування.

 11. Оцінка аудитором подій, що сталися після складання фінансової звітності.

 12. Вибіркове дослідження в аудиті.

 13. Аудит процесу виробництва.

 14. Аудит процесу постачання та розрахунків з постачальниками.

 15. Аудит запасів підприємства.

 16. Аудит основних засобів.

 17. Аудит нематеріальних активів.

 18. Аудит грошових коштів.

 19. Аудит дебіторської заборгованості.

 20. Аудит фінансових результатів.

 21. Аудит кредиторської заборгованості (довгострокової).

 22. Аудит розрахунків по оплаті праці.

 23. Внутрішній контроль і аудит, його структура та порядок виконання.

 24. Концепція діючого підприємства в аудиті.

 25. Відповідальність аудиторів, їх види та суть.

 26. Особливості аудиту інвестицій підприємств та інвестиційних фондів.

 27. Особливості аудиту капітальних вкладень.

 28. Суть і зміст інформаційного і технічного забезпечення аудиторської діяльності.


^ Порядок написання реферату:

Реферат виконується на аркушах паперу формату А4 які скріплюються та підписуються студентом за загальновстановленою формою (назва навчального закладу, кафедри, тема роботи, ПІБ викладача, ПІБ студента, спеціальність та курс на якому навчається студент, рік виконання роботи).

Обсяг реферату не може бути меншим ніж 10 аркушів машинописного тексту, полуторним інтервалом, розміром кегля - 14.

При написанні реферату повинно бути використано не менше 10 літературних джерел, з обов’язковим посиланням на список використаної літератури. Реферат повинен бути побудований за такою структурою:

 • актуальність обраної теми реферату;

 • основні літературні джерела, де вивчались дані питання;

 • основний зміст даної теми;

 • постановка проблеми та розробка шляхів їх вирішення або альтернативних варіантів рішень.

Виконаний реферат подається на кафедру в перший день екзаменаційної сесії студентів заочної форми навчання або термін, визначений навчальним графіком. Реферати рецензує викладач кафедри, який веде практичні заняття. Якщо рецензія схвальна, то реферат допускається до захисту.

Якщо робота не відповідає вимогам методичних вказівок, її повертають студенту на доопрацювання. До другого (допрацьованого) варіанту роботи студент обов’язково додає рецензію на перший варіант.


2Перелік тем для виконання вибіркових завдань:

 1. Аудит адміністративних витрат підприємства.

 2. Аудиту витрат виробництва.

 3. Аудит витрат і виконаних робіт автомобільного парку.

 4. Аудит витрат і виконаних робіт машинно-тракторного парку.

 5. Аудит розрахунків з підзвітними особами.

 6. Аудит розрахунків з позабюджетними фондами.

 7. Аудит розрахунків з покупцями та замовниками.

 8. Аудит розрахунків за іншими операціями.

 9. Аудит фінансових результатів.

 10. Аудит валютних коштів та валютних операцій.

 11. Аудит витрат і виконаних робіт в ремонтній майстерні.

 12. Аудит експортних операцій.

 13. Аудит розрахунків з постачальниками та підрядчиками.

 14. Аудит інших необоротних матеріальних активів.

 15. Аудит капітальних інвестицій.

 16. Аудит касових операцій.

 17. Аудит надходження запасів на підприємство.

 18. Аудит наявності та стану основних засобів.

 19. Аудит нематеріальних активів.

 20. Аудит переміщення та вибуття запасів.

 21. Аудит розрахунків з оплати праці та виконаних робіт працівниками підприємства.

 22. Аудит розрахунків з бюджетом.

 23. Аудит розрахунків з іншими дебіторами.

 24. Аудит розрахунків з органами соціального страхування

Кожен студент роздруковує для себе Карту самостійної роботи студентів з «Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань», що розміщені на сайті університету, вписуючи обрану вибіркову складову самостійної роботи, виконує обов’язкові і вибіркові завдання і відповідно до вказаних термінів звітує викладачу щодо їх виконання.


3Перелік тем для виконання контрольної роботи:

 1. Аудит адміністративних витрат підприємства.

 2. Аудиту витрат виробництва.

 3. Аудит витрат і виконаних робіт автомобільного парку.

 4. Аудит витрат і виконаних робіт машинно-тракторного парку.

 5. Аудит розрахунків з підзвітними особами.

 6. Аудит розрахунків з позабюджетними фондами.

 7. Аудит розрахунків з покупцями та замовниками.

 8. Аудит розрахунків за іншими операціями.

 9. Аудит фінансових результатів.

 10. Аудит валютних коштів та валютних операцій.

 11. Аудит витрат і виконаних робіт в ремонтній майстерні.

 12. Аудит експортних операцій.

 13. Аудит розрахунків з постачальниками та підрядчиками.

 14. Аудит розрахунків за імпортними о за імпортними о інших грошових документів.

 15. Аудит інших необоротних матеріальних активів.

 16. Аудит капітальних інвестицій.

 17. Аудит касових операцій.

 18. Аудит надходження запасів на підприємство.

 19. Аудит наявності та стану основних засобів.

 20. Аудит нематеріальних активів.

 21. Аудит переміщення та вибуття запасів.

 22. Аудит розрахунків з оплати праці та виконаних робіт працівниками підприємства.

 23. Аудит розрахунків з бюджетом.

 24. Аудит розрахунків з іншими дебіторами.

 25. Аудит розрахунків з органами соціального страхування


Порядок виконання контрольної роботи:

Контрольна робота виконується на аркушах паперу формату А4 які скріплюються та підписуються студентом за загальновстановленою формою (назва навчального закладу, кафедри, тема роботи, ПІБ викладача, ПІБ студента, спеціальність та курс, на якому навчається студент, рік виконання роботи).

Виконана контрольна робота подається на кафедру в термін, визначений навчальним графіком. Контрольні роботи рецензує викладач кафедри, який веде практичні заняття. Якщо рецензія схвальна, то робота допускається до захисту.

Якщо робота не відповідає вимогам методичних вказівок, її повертають студенту на доопрацювання. До другого (допрацьованого) варіанту роботи студент обов’язково додає рецензію на перший варіант.

^ Зміст виконання контрольної роботи:

Для виконання контрольної роботи з даної дисципліни студенту потрібно на основі вимог Стандартів аудиту розробити та підготовити робочі наступні документи для тематичної аудиторської перевірки підприємства:

 1. Анкета для опитування керівника підприємства-замовника при проведенні аудиторської перевірки;

 2. Договір на виконання аудиторських послуг;

 3. Тестові питання для оцінки системи внутрішнього контролю господарських операцій відповідно до обраної теми контрольної роботи;

 4. Загальний план тематичної аудиторської перевірки;

 5. Програма перевірки;

 6. Перелік аудиторських доказів, що є необхідні для аудиту окремих (відповідно до теми контрольної роботи) операцій.

 7. Визначити перелік документів, що підлягають аудиторській перевірці відповідно обраної теми. При цьому вказати на які питання звертає аудитор при перевірці кожного документу та їх взаємозв’язок з іншими документами.

 8. Відповідно до Міжнародного стандарту аудиту 700 " Аудиторський висновок про фінансову звітність" розробити приклад безумовно-позитивного, умовно-позитивного, негативного аудиторських висновків та обґрунтувати відмову від надання аудиторського висновку.

Номер теми виконання контрольної роботи обирається студентом самостійно відповідно до порядкового номера його прізвища в списку академічної групи.


^ 4. Індивідуально-консультативна робота

Індивідуально-консультативна робота з дисципліни “Аудит” здійснюється у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання та захисту навчальних завдань, перевірки засвоєння матеріалу, винесеного на самостійне опрацювання.

На індивідуальних заняттях студенти захищають виконані практичні завдання, здають матеріал з пропущених тем. На консультаціях студенти можуть отримати відповіді на питання, які


Таблиця 2

Графік проведення індивідуально-консультативної роботи

з дисципліни “Аудит”

№ п/п

Форми інди–відуально-консультативної роботи

Навчальні тижні, дата, час, місце проведення ІКР

Кількість годин

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII
^ Денна форма навчання

1.

Індивідуальні заняття1
1
1
1

0,5

0,5

1

1

1

1
1
9

2.

Консультації

1
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1
0,5

0,5

1
1

0,58

3.

Перевірка виконання завдань СРС


2


2

1
5

Разом

11

1

1

1,5

3

1

1

1

2

1

1

2,5

3

1
22

^ Заочна форма навчання

1.

Індивідуальні заняття0,50,5
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

05

6

2.

Консультації

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1,5

1

1

1

0,5

0,5

0,5

15

3.

Перевірка виконання завдань СРС

1

1

2

2

1

1

8

Разом

0,5

0,5

1,5

0,5

1

1,5

1

1,5

1

1,5

1,5

1,5

2,5

2,5

3,5

3

2

2

29


викликали труднощі при вивченні; пояснення окремих теоретичних положень або їх практичного застосування.

Індивідуально-консультативна робота зі студентами проводиться згідно графіка, затвердженого кафедрою, з яким студенти ознайомлюються на початку вивчення дисципліни (табл.2).


^ 5. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з дисципліни “Аудит”


5.1 Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань з дисципліни “Аудит” денної форми навчання

Головною метою вивчення даної дисципліни є засвоєння студентами теоретичних основ аудиту і аудиторської діяльності в Україні, а також набуття основ практичних навичок методики проведення аудиту фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарської діяльності.

Згідно навчального плану спеціальності 6106 "Облік і аудит" підсумковий контроль з вивчення дисципліни “Аудит” передбачається у формі іспиту.

Важливим елементом навчального процесу при вивченні дисципліни “Аудит ” є поточний модульний контроль рівня знань студентів, що свідчить про засвоєння вивченого матеріалу, рівень підготовки студентів для виконання передбачених завдань. Поточний модульний контроль здійснюється шляхом опитування студентів, проведення контрольних робіт, прийняття виконаних індивідуальних завдань та робіт на практичних заняттях.

Оцінювання поточного модульного контролю дозволить врахувати таку оцінку в загальний підсумковий результат визначення рівня засвоєння знань студентами даної дисципліни. Це є також одним з важливих елементів методики викладання дисципліни, що дозволяє стимулювати студентів за добросовісність вивчення матеріалу, виконання практичних завдань та їх захисту протягом семестру.

Завдання поточного контролю оцінюються в межах від 0 до 40 балів (включно).

Об’єктом оцінювання поточного контролю студента є:

1) систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни;

2) самостійна робота студентів;

3) рівень виконання модульних завдань.

За систематичну роботу та активність студентів протягом семестру студент може отримати 10 балів із 40, якими оцінюється вся поточна робота і має експертний характер.

Вказані 10 балів студент може отримати протягом семестру за таких умов:

1. За систематичність та активність роботи протягом семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни:

а) 5 балів за відвідування не менше 75% практичних (семінарських) занять, але у випадку, коли решта 25% занять відпрацьовані студентом на індивідуальних заняттях, що проводяться викладачем згідно встановленого кафедрою графіку.

б) 5 балів за умови виконання вимог п.п. а), але при наявності позитивних оцінок, що отримав студент безпосередньо на практичних (семінарських) заняттях.

Студент має право відпрацювати незадовільну оцінку на індивідуальних заняттях, що проводяться викладачем згідно встановленого кафедрою графіку індивідуальних занять.

Кількість годин, що відпущено на самостійне вивчення курсу коливається від 43-45% (в залежності від форми навчання) від загального навантаження, тому сама самостійна робота студентів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом дисципліни.

^ Змістом самостійної роботи є вивчення теоретичних питань, виконання практичних завдань.

1. Самостійна робота з підготовки до семінарських та практичних занять провадиться за поданим викладачем або наведених у навчальних завданнях з дисципліни “Аудит”.

Контроль самостійної роботи студентів здійснюється на практичних, семінарських та індивідуальних заняттях у формі поточного контролю та перевірки якості виконання домашніх завдань згідно розробленої карти самостійної роботи студента та графіку проведення індивідуально-консультативної роботи (табл. 1 та табл. 2).

Основним видом самостійної роботи для студентів під час вивчення дисципліни є виконання домашніх (індивідуальних) завдань студентом та захист виконаних завдань на практичних заняттях.

Виконані домашні завдання оцінюються за 4-х бальною системою (від “2” до “5”). Максимальна кількість балів за виконання домашніх завдань становить 10 балів.

Оцінка за домашні завдання виставляється на основі проведених вже оцінок кожного питання контрольної завдання домашньої роботи.

Оцінка 10 балів ставиться в тому разі, коли:

а) студент отримав за виконані домашні завдання “4” або “5”

б) отримав позитивну оцінку при захисті всіх домашніх завдань.

Оцінка 5 балів ставиться в тому разу, якщо:

а) студент отримав за виконані домашні завдання “3”

б) отримав позитивну оцінку при захисті всіх домашніх завдань.

Оцінка 0 балів ставиться в тому випадку, коли хоча б одне завдання не було здано і захищено.


Індивідуальна робота студентів (за будь-яким з видів самостійної роботи на вибір) оцінюється за такими критеріями:

а) 10 балів за індивідуальне виконання у встановлений термін обраного виду самостійної роботи та його захист, якщо у викладача не було суттєвих зауважень щодо його змісту та оформлення;

б) ^ 5 балів за виконану, але не захищену індивідуальну роботу без суттєвих зауважень з боку викладача

б) 0 балів за невиконання або неналежне виконання (в разі наявності суттєвих зауважень).


2. З метою перевірки засвоєння студентами матеріалу по важливіших розділах дисципліни “Аудит”, а також для надання студентам можливості набути практичних навичок письмового викладу навчального матеріалу з точки зору його повноти, правильності, логічної послідовності та оформлення, передбачено обов’язково виконати дві контрольні роботи проміжного контролю, за результатами яких студент може отримати 10 балів .

Контрольна робота № 1 проводиться з метою узагальнення підсумків про набуті знання студентів теоретичного матеріалу основ аудиторської діяльності в Україні, що розглядається з 1 по 5 тему включно згідно програми.

Контрольна робота № 2 проводиться по закінченню вивчення методики проведення аудиту активів підприємства та його виробничої діяльності, на основі матеріалу, що розглядається в 6 - 8 темах згідно програми дисципліни “Аудит”.

Проведення контрольної роботи здійснюється згідно встановленого порядку проведення іспиту в університеті.

Здані роботи для перевірки оцінює керівник курсу та викладач, який веде практичні заняття. Результати оголошуються на наступному практичному занятті. Контрольні роботи повертаються студентам.

Оцінювання виконаних студентами контрольних завдань здійснюється за 5-ти бальною шкалою. Зокрема, кожне питання контрольної роботи оцінюється за шкалою 10, 5, і 0 балів.

10 балів виставляється за повну і вичерпну та правильну відповідь на питання, з чітко обгрунтованими і сформульованими поняттями і термінами з автоматизованих інформаційних систем обліку.

5 балів виставляється за вірну відповідь, але питання розкрито поверхнево і не в повному обсязі, з припущенням помилок.

0 балів оцінюється за невірну відповідь, або її (відповіді) відсутність.

В цілому, за контрольну роботу виставляється оцінка за такими критеріями:

^ 5 балів –за контрольну роботу (містить 5 питань) студент набрав в сумі 25-50 балів;

0 балів - за контрольну роботу (містить 5 питань) студент набрав в сумі меньше 25 балів;

В разі невиконання завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студент має право за дозволом декана скласти їх до останнього практичного (семінарського) заняття. Порядок складання визначає викладач.


^ 5.2 Порядок поточного та підсумкового оцінювання знань з дисципліни “Аудит” заочної форми навчання


Об’єктом поточного контролю знань студентів заочної форми навчання є:

 • виконання рефератів згідно обраної та погодженої з керівником курсу теми;

 • виконання контрольної роботи в аудиторії під контролем викладача.

Підготовка рефератів передбачає закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення курсу, вироблення навичок самостійно працювати зі спеціальною літературою та також робити узагальнення й висновки.

При написанні реферату студенти повинні вив­чити законодавчі акти, нормативні та інструктивні матеріали, стандарти аудиту, а та­кож літературні джерела, в яких висвітлюються питання обраної теми.


Другою частиною підсумкового контролю знань студентів є виконання домашньої контрольної роботи. Виконання такої контрольної роботи оцінюється в межах 20 балів, в тому числі:

 • за своєчасність виконання контрольної роботи за умови її зарахування -5 балів;

 • за зміст виконання контрольної роботи - 10 балів;

 • за захист виконаних контрольних робіт – 5 балів.

У контрольній роботі студенти повинні показати добрі знання законодавчих актів, нормативних та інструктивних матеріалів.

При виконанні роботи слід звернути особливу увагу на порядок оформлення робочих документів аудитора, розробки ефективної програми проведення аудиту окремих об’єктів перевірки, узагальнення результатів перевірки та правильність підготовки аудиторського висновку.

Третьою частино підсумкового контролю знань студентів є аудиторна контрольна робота. Виконання аудиторної контрольної контрольної роботи під контролем викладача оцінюється в межах 10 балів і включає 5 завдань. Оцінювання здійснюється за критеріями, що наведені для оцінювання модульної контрольної роботи, яка виконується студентами денної форми навчання.

^ 6. Зразок завдання проміжного контролю


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ В АПК


^

ПРОМІЖНИЙ КОНТРОЛЬ №1
Контрольне завдання №1


 1. Зміст та форма робочої документації аудиту

 2. Методи вибіркової перевірки.

 3. Відповідальність аудиторів і аудиторських фірм.

4. Дати відповіді на поставлені запитання:

4.1. Аудиторські докази – це....

4.2. Хто визначає порядок припинення чинного сертифікату аудитора в Україні?

а) Міністерство фінансів України;

б) Верховна Рада України;

в) Спілка аудиторів України;

г) Аудиторська палата України;

д) Арбітражний суд.

5. Назвати обставини, за яких безумовно-позитивний висновок модифікованим і мати пояснювальний параграф та навести конкретний приклад.


Зав.кафедри Лінник В.Г.


^

7. Зразокекзаменаційного білетаМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ


КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


КАФЕДРА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ В АПК


^ ЕКЗАМЕНАЦІЙНЕ ЗАВДАННЯ


для складання іспиту з дисципліни “Аудит”

для студентів спец. 6106 “Облік і аудит”

Види аудиту, їх ціль і задачі.

Оцінка системи внутрішнього контролю запасів підприємства.

Послідовність проведення аудиту розрахунків з оплати праці.

1. На етапі завершення аудиту, аудитор повинен оцінити суттєвість:

^ Варіанти відповідей:

а) усіх помилок і відхилень, виявлених під час аудиту;

б) помилок і відхилень, що виправлені замовником під час аудиту;

в) помилок і відхилень, які замовник не виправив у ході аудиту;

г) усіх помилок і відхилень, виявлених під час аудиту, а також фінансовими органами.

4.2. Аудит – це …….

5. Ситуація У балансі підприємства “А” на 01.01.2004 р. відображено: за статтею “Векселі одержані” (р. 150) – 181 тис. грн., за статтею “Дебіторська заборгованість за виданими авансами” (р.180) – 100 тис. грн.

За результатами перевірки встановлено, що підприємство "А" виписало вексель на суму 181,0 тис. грн. підприємству "Б" 01.12.2003 р. за отримані товари з оплатою 26.05 2004 р. 25 січня 2004 р. підприємством "А" на підставі платіжного доручення № 25 перераховано підприємству "В" аванс 120 000 грн. в т.ч. ПДВ - 20 000 грн.

В бухгалтерському обліку підприємства "А" вказані операції відображені так:

Дт 34 “Векселі одержані” Кт 70 “Доходи від реалізації ” – 181 000 грн.

Дт 641 "Розрахунки за податками" Кт 311 "Рахунки в банку в національній валюті" - 20 000 грн.

Дт 371 "розрахунки за виданими авансами" Кт 311 "Рахунки в банку в національній валюті" - 100 000 грн.

Оцінити ситуацію, вказати суть можливих порушень, та дати рекомендації щодо їх виправлення


Ситуація Аудиторською перевіркою встановлено, що підприємством на основі кредитного договору було отримано короткостроковий кредит у банку на суму 55000 грн. Як забезпечення кредиту підприємством передано у заставу будівлю з первісною вартістю - 87000 грн., та нарахованим зносом – 15000 грн. Оціночна вартість будівлі 110000 грн. нараховано відсотки за користування кредитом – 5000 грн.

Вказані операції відображені такими бух. записами:

Дт 311 Кт 601 – 55000 грн.

Дт 951 Кт 601– 5000 грн.

Дт 601 Кт 311 – 60000 грн.

Дт 791 Кт 951 – 5000 грн.

Дт 05 – 55000 грн.

Кт 05– 55000 грн.
^

Оцінити ситуацію, вказати суть можливих порушень, та дати рекомендації щодо їх виправлення.8. Список рекомендованої літератури

основна

 1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні. Затверджено постановою Верховної Ради України від 16 липня 199 р. № 996.

 2. Закон України “Про аудиторську діяльність” Затверджено постановою Верховної Ради України від 22 квітня 1993 р №3125-ХІІ.

 3. Стандарти аудиту та етики. - К.: ТОВ "Паритет-інформ", 2003.- 712 с.

 4. Савченко В.Я. Аудит – навчальний посібник. К.:КНЕУ, 2002.

 5. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. – К. КНЕУ, 2003. – 628 с.


додаткова

 1. Давидов Г.М. Аудит: навч.посіб.– 2-ге вид., перероб.і доп. –К.: Т-во Знання, КОО, 2001. – 263 с.

 2. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти.– К.: Каравелла; Львів: Новий світ – 2000, 2002. – 504 с.

8. Аудит. Методика документування: Кол. авторів. за заг. ред. академіка АЕНУ, д.е.н. проф. І.І.Пилипенка. – К.: Інформаційно-видавничий центр Держкомстату України. – 2003. – 457 с.Схожі:

Щодо поточного І підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Аудит” для студентів іу курсу спеціальність 6106/4 “Облік та аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconФ. Ф. Бутинець Т. В. Давидюк Н. М. Малюга Л. В. Чижевська Бухгалтерський управлінський облік підручник
...
Щодо поточного І підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Аудит” для студентів іу курсу спеціальність 6106/4 “Облік та аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconІндивідуальна робота студентів з дисципліни «Організація обліку»
Галузь підготовки: 0501 "Економіка та підприємництво", напрямам підготовки: 050106 “Облік і аудит”
Щодо поточного І підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Аудит” для студентів іу курсу спеціальність 6106/4 “Облік та аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconМетодичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу „безпека життєдіяльності
Для студентів денної форми навчання спеціальностей: 050100 – Фінанси; 50100 – Економіка підприємства; 050100 – Облік І аудит
Щодо поточного І підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Аудит” для студентів іу курсу спеціальність 6106/4 “Облік та аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconПвнз «Європейський університет» Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін завдання для індивідуальної роботи студентів з дисципліни «Психологія» на період з 30. 10. 09 по 22. 11. 09 Галузь підготовки: 0305 «Економіка та підприємництво»
Напрям підготовки: 030504 «Економіка підприємництва», 030507 «Маркетинг», 030508 «Фінанси і кредит», 030509 «Облік і аудит»
Щодо поточного І підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Аудит” для студентів іу курсу спеціальність 6106/4 “Облік та аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconРейтингова шкала пОточного та підсумкового контролю модулю по оперативній хірургії та топографічній анатомії для студентів 2 курсу стоматологічного факультету

Щодо поточного І підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Аудит” для студентів іу курсу спеціальність 6106/4 “Облік та аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconОблік І аудит (на базі вищої освіти)

Щодо поточного І підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Аудит” для студентів іу курсу спеціальність 6106/4 “Облік та аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconПрограма для студентів 1 курсу з напряму Геологія 040103, спеціалізацій «гідрогеологія»,
Форма підсумкового контролю – залік. За умови успішного опанування дисципліни студенту присвоюється 3,0 кредитів ects
Щодо поточного І підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Аудит” для студентів іу курсу спеціальність 6106/4 “Облік та аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconЗатверджую:: Проректор кдавт зорька О. В. “ ” 2013 р
Менеджмент організацій”, “Облік та аудит”, „Програмна інженерія”, „Транспортні технології”, „Економіка підприємства”
Щодо поточного І підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Аудит” для студентів іу курсу спеціальність 6106/4 “Облік та аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconПодатковий облік і аудит Войнаренко М. П., Пухальська Г. В
Порядок складання і подання відомості приросту (убутку) балансової вартості матеріальних цінностей
Щодо поточного І підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни “Аудит” для студентів іу курсу спеціальність 6106/4 “Облік та аудит” спеціалізація «Облік І аудит в апк» iconНапрям підготовки 03050901; Напрям: облік і аудит; Денна Бюджет. Кількість місць 15

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи