Робота №4 дослідження освітленості навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень icon

Робота №4 дослідження освітленості навчальних кабінетів, лабораторій, майстереньНазваРобота №4 дослідження освітленості навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень
Дата конвертації11.05.2013
Розмір94.83 Kb.
ТипДокументи
джерелоР О Б О Т А №4

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСВІТЛЕНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ КАБІНЕТІВ, ЛАБОРАТОРІЙ, МАЙСТЕРЕНЬ

Мета роботи: дати студентам основні поняття про природне і шту­чне освітлення; вивчити прилади і методи визначення освітленості в приміщеннях.

І. Цільова програма
з/п

Змістово-методичні орієнтири навчання

^ Рівень знань

Почат­ковий

Кін­цевий

Змістові

1.

Види світлових випромінювань. Захисту від шкід­ливих опромінень.

33

ПОЗ

2.

Природне та штучне освітлення. Світловий потік.

РО

П

Компетентнісно-світоглядні

3.

Підготовки люксметра до вимірювання.

не

У

4.

Оптимальне освітлення робочих місць.

РО

ПОЗ^ II. План практичного заняття

   1. Повторити навчальний матеріал, що стосується проблеми освіт­леності в навчальному приміщенні; будови люксметра; з'ясування причин, що впливають на рівень освітленості в лабораторіях.

   2. Діагностика початкового рівня знань:

    1. (ПОЗ). Поясніть з погляду БЖД такі поняття: випромінювання, освітленість, природне освітлення, штучне освітлення, коефіцієнт при­родного освітлення.

    2. (РО). Охарактеризуйте основні технічні особливості забезпечен­ня оптимального освітлення навчальних приміщень.

    3. (РО) Як в Україні регламентують норми щодо освітленості приміщень?

    4. (ЗЗ) Поясніть за допомогою яких приладів можна виміряти освітленість?

    5. (РО) Якої величини має бути освітленість для різних приміщень?


ІІІ.Теоретичні відомості


В навчальних приміщеннях парти і столи розміщують так, щоб світло падало з лівої сторони від учнів; висота підвіски світильників має бути не менше 2,5 м. Рщені перпендикулярно вікнам. Місцеве освітлення над верстаками здійснюють лампами розжарювання напругою до 42 В.

Люксметр Ю-117 (рис. 6.1) призначений для вимірювання освітле­ності, яка створюється природнім і штучним світлом, джерела якого розміщені довільно відносно приймача люксметра. Люксметр склада­ється з вимірювача та окремого фотоелемента з насадками. В пластма­совому корпусі вимірювача знаходиться прилад


магнітоелектричної системи, пі­дсилювач на мікросхемі, перемикач, ре­зистори та інші елементи електричних кіл, а також джерело живлення. На пе­редній панелі вимірювача розміщені ви­мірювальний прилад, коректор приладу, кнопки перемикача, ручка встановлення нуля, а також таблиця з схемою використання кнопок перемикача і по­значеннями насадок в залежності від найбільшого діапазону вимірю­вання. На боковій стінці корпусу вимірювача розміщене гніздо для під'єднання селенового фотоелемента.

магнітоелектричної системи, пі­дсилювач на мікросхемі, перемикач, ре­зистори та інші елементи електричних кіл, а також джерело живлення. На пе­редній панелі вимірювача розміщені ви­мірювальний прилад, коректор приладу, кнопки перемикача, ручка встановлення нуля, а також таблиця з схемою використання кнопок перемикача і по­значеннями насадок в залежності від найбільшого діапазону вимірю­вання. На боковій стінці корпусу вимірювача розміщене гніздо для під'єднання селенового фотоелемента.

Для підготовки люксметра до вимірювання встановіть вимірю­вач в горизонтальне положення. Перевірте чи знаходиться стрілка відліку приладу на нульовій поділці шкали, для чого фотоелемент від'єднайте від вимірювача люксметра. У випадку необхідності встановіть за допомогою коректора стрілку в нульове положення на шкалі. Під'єднайте фотоелемент до вимірювача. Перед вимірюван­ням освітленості в діапазонах, де працює підсилювач, тобто від 0,1 до 10 лк без насадок і від 2 до 100 лк з насадками КМ, перевірте напругу джерела живлення і встановлення на нуль стріли вимірю­вача. Для перевірки напруги живлення підсилювача натисніть кно­пку «Контроль живлення», при цьому стрілка повинна відхилитись на ділянку шкали, відмічену чорним сектором. При вимірюваннях не допускайте довготривалої дії освітлення, що перевищує кінцеве значення шкали (прилад замикає). Для того, щоб зберегти прилад від перевантажень починайте вимірювання ввімкнувши перемикач в положення 100 000 лк, а на фотоелемент поставте насадки К і Т. Якщо стрілка відхиляється менше ніж на 20 поділок, замініть наса­дку Т на насадку Р, а потім на насадку М. Використовуйте насадку К тільки з насадками М, Р, Т.

^ Виконання експериментів

     1. Вивчити основні теоретичні відомості про освітленість та сані­тарні норми щодо освітлення навчальних приміщень та робочих місць в навчальних закладах.

     2. Ознайомитися з правилами використання люксметра та послідо­вністю дій при проведенні вимірювань з його допомогою.

     3. За допомогою двох годинників з секундними стрілками визначи­ти момент часу (звірити годинники) і через встановлений період часу одночасно виміряти природну освітленість всередині приміщення на робочому місці (парта, стіл, верстат) — Ев і зовнішню освітленість, яка створюється відкритим небосхилом — Е3. Ев і Е3 потрібно вимірювати на однаковій висоті від рівня підлоги.

     4. Визначити коефіцієнт природної освітленості (КПО) Єфакт за фор­мулою (1)

     5. Порівняти отримане значення ефакт із тим, що вимагається за са­нітарними нормами етабл ДБН В.2.5.-28-2006: Природне і штучне освіт­лення.

     6. Використовуючи затемнення, визначити за допомогою люксмет­ра фактичну штучну освітленість Еш факт всередині приміщення на ро­бочому місці.

     7. Визначити розрахункову штучну освітленість Еш р03р всередині приміщення за формулою (2).

     8. Порівняти фактичне Еш факт і розрахункове значення Ешрозр освіт­леності з необхідним значенням штучної освітленості Етабл., пам'ята­ючи, що в навчальних приміщеннях штучна освітленість при викорис­танні люмінесцентних ламп має складати 300 лк, а при використанні ламп розжарювання — 150 лк.

     9. За вказівкою викладача включити місцеве освітлення, вимкнув­ши загальне. Визначити фактичну освітленість Ефакт на робочому місці і порівняти її значення з необхідним Етабл..

     10. Занести до протоколу дослідів результати вимірювань, розраху­нки і табличні дані {таблиця 6.2).

11.3а допомогою формули (5) визначте необхідну потужність ламп У кожному світильнику.

12. Розробіть рекомендації щодо покращення умов праці в кабінеті.Приміщення,

характер виконуваних в ньому робіт

^ Коефіцієнт природнього освітлення, в %

Штучне освітлення, лк

Загальне

Часткове

^ Факт, значен.

Табл. значен.

Факт, знач.

Розр. знач.

Табл. знач.

Факт, знач.

Табл. знач.Таблиця 6.2


Таблиця 6.3


^ Норми освітленості в навчальних приміщеннях^ Назва приміщення або робочої поверхні

Норми КПО

(ефмст), В %

Найменша

штучна освітленість

Е Ш. табл., в ЛК

^ Поверхня, до якої відноситься норма освітленості

Питома потуж­ність Вт/м2

Верхнє освітл.

Бокове освітл.

^ Люмініс- центне освітлення

Лампи розжа­рення

Аудиторії, класи, кабінети:

а) на дошці;

б) на роб. столах

5 5

1,6 1,6

300 300

150 150

Умовна робоча поверхня на від­стані 0,8 м від підлоги

48

Лабораторії

5

1,6

300

150

II—

48

Кабінети креслен­ня і малювання:

а) на дошці;

б) на роб. місцях

7 7

2 2

400 400

200 200

Умовна робоча поверхня на від­стані 0,8 м від підлоги

64 64

Коридори0,25

75

30

Площина під­логи
^ Актові і спорт, зали

5

1,6

200

100

II—
^ Майстерні для об­робки металу і де­ревини

5

1,6

500

500

II—

48

Стіл в приміщенні

75

30Сходи

20

10

^ V. Підсумковий контроль рівня фахової компетентності

      1. (У). Як знайти фактичну освітленість на робочому місці?

      2. (ПОЗ). Поясніть в чому відмінність між природнім освітленням та штучним?

      3. (ПОЗ). Назвіть основні переваги комбінованого освітлення?

      4. (П). Доведіть негативний вплив недостатньої або високої освіт­леності на людину?

      5. (У). Як визначається коефіцієнт природної освітленості?

      6. (ПОЗ). Мінімальні величини КПО при різних видах освітлення.

      7. (У). Як знайти штучну розрахункову освітленість?

      8. (ПОЗ). Як визначити необхідну потужність ламп у світильнику?

      9. (П). Якими нормативами характеризується штучна освітленість?

      10. (У). Які елементи приміщення впливають на освітленість при­міщення і як?

      11. (ПОЗ). Назвіть види джерел штучного освітлення, назвіть недо­ліки або переваги того чи іншого джерела світла.

      12. (У). Яким приладом вимірюється освітленість і який принцип його дії?

      13. (ПОЗ). Перерахуйте основні причини недостатнього освітлення в лабораторіях.

      14. (РО). Дайте характеристику методам і приладам для визначення освітленості.

      15. (РО). Що таке оптимальні умови освітленості приміщень?
Схожі:

Робота №4 дослідження освітленості навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень iconПоложення про паспортизацію лабораторій, кабінетів, інших об’єктів навчально-виробничого призначення вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації 2007 Укладачі
Омельчук О. В., заступник директора з навчально-вироб­ничої роботи Компаніївського технікуму ветеринарної медицини Білоцерківського...
Робота №4 дослідження освітленості навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень iconНаказ №43 Про підсумки районного огляду-конкурсу психологічних кабінетів дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів
Для проведення огляду-конкурсу було розроблено Положення про районний огляд-конкурс психологічних кабінетів
Робота №4 дослідження освітленості навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень iconЛабораторна робота №3 "Дослідження автогенераторів з індуктивним зв’язком і на тунельному діоді"
...
Робота №4 дослідження освітленості навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень iconЛабораторна робота №3 "Дослідження автогенераторів з індуктивним зв’язком і на тунельному діоді"
...
Робота №4 дослідження освітленості навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень iconШановні спеціалісти! Запрошуємо Вас відвідати V ювілейний міжнародний форум «комплексне забеспечення лабораторій»
Орум «комплексне забеспечення лабораторій», який відбудеться з 25 по 27 вересня 2012 року у Виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза»,...
Робота №4 дослідження освітленості навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень iconЛабораторна робота №2 Дослідження р-п-переходу в напівпровідниковому діоді Прізвище Група Дата Мета роботи: дослідження залежності опору переходу
Мета роботи: дослідження залежності опору переходу від величини та полярності напруги; дослідження переходу як випрямляча змінного...
Робота №4 дослідження освітленості навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень iconКурсова робота
Предмет дослідження пам’ять як психічний процес. Об’єкт дослідження особливості психодіагностики та психокорекціі пам’яті дітей мо­лодшого...
Робота №4 дослідження освітленості навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень iconЛабораторна робота №2 дослідження колодкового гальма
Закріпити знання, одержані після теоретичного вивчення гальмових обладнань, прищепити навички до самостійного дослідження діючих...
Робота №4 дослідження освітленості навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень iconЛабораторна робота №2 "Дослідження помножувачів частоти"
Мета роботи: Ознайомлення з основними схемами помножувачів частоти радіопередавача. Дослідження їх основних характеристик і методів...
Робота №4 дослідження освітленості навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень iconЛабораторна робота №2 "Дослідження помножувачів частоти"
Мета роботи: Ознайомлення з основними схемами помножувачів частоти радіопередавача. Дослідження їх основних характеристик і методів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи