Загальні вимоги icon

Загальні вимогиНазваЗагальні вимоги
Сторінка2/5
Дата конвертації26.03.2013
Розмір487.6 Kb.
ТипДокументи
джерело
1   2   3   4   5


^ 4 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


В кінці текстового документа після останнього розділу наводиться список літератури, використаної при його складанні. Виконання списку і посилання на нього в тексті – за ГОСТ 7.32 (дивись приклад).

Список літератури включають до змісту документа.
^ 4 ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1 Кондрашова Н.Г., Лашутина Н.Г. Холодильно-компрессорные

машины и установки . - М.: Высшая школа, 1984 - 135 с.

2 Лашутина Н.Г. Холодильная техника в мясной и молочной

промышленности . - М.: Агропромиздат , 1989 – 115с.

3 Мальгина Е.В., Мальгин Ю.В., Суедов В.П. Холодильные машины

и установки . - М.: Пищевая промышленность , 1980 – 126с.

4 Явнель Б.К. Курсовое и дипломное проектирование холодильных

установок и систем кондиционирования воздуха. - М.: Агропром-

издат, 1989 245с.

5 Буренин В.А. ,Ливчак И.В., Иванова Н.В. Основы промышленного

строительства и санитарной техники. - М.: Высшая школа, 1974 – 234с.  1. ^ ПРАВИЛА ВИКЛАДЕННЯ ТЕКСТУ


5.1 Викладення тексту документів

5.1.1 Повне найменування виробу на титульному аркуші, в основному написі і при першому згадуванні в тексті документа, повинно бути однаковим з найменуванням його в основному конструкторському документі.

^ У наступному тексті порядок слів повинен бути прямим, тобто на першому місці повинне бути визначення ( прикметник), а потім – назва виробу ( іменник).

Найменування, що наводяться в тексті документа і на ілюстраціях, повинні бути однаковими.

^ 5.1.2 Текст документа повинен бути коротким, чітким і не допускати різних тлумачень.

При викладенні обов'язкових вимог у тексті повинні застосовуватися слова «повинен», «випливають», «необхідно» і похідні від них.

У документах повинні застосовуватися науково–технічні терміни, позначення і визначення, встановлені відповідними стандартами, а при їх відсутності – загальноприйняті в науково–технічній літературі.

^ 5.1.3 В тексті документа не допускається:

- застосовувати для одного і того ж поняття різні науково – технічні терміни, близькі за змістом (синоніми), а також іноземні слова і терміни при наявності рівнозначних слів і термінів в українській мові;

- скорочувати позначення одиниць фізичних величин, якщо вони вживаються без цифр, за винятком одиниць фізичних величин у заголовках і боковиках таблиць і в розшифровках літерних позначень, що входять до формул;

- застосовувати скорочення слів, крім установлених правилами української орфографії, пунктуації, а також відповідними державними стандартами;

- вживати математичні знаки без цифр, наприклад: ( менше чи дорівнює), ( більше чи дорівнює), (не дорівнює), а також знаки № (номер), % (відсоток);

- застосовувати індекси стандартів (ДСТУ, ДСТ, ОСТ, СТ) без реєстраційного номера .

5.1.4 Якщо в документі наводяться пояснювальні написи, нанесені безпосередньо на виготовлений виріб (наприклад, на планки, таблички до елементів управління і т.п.), то їх виділяють шрифтом (без лапок), наприклад, ВКЛ., ВІДКЛ., чи лапками – якщо напис складається з цифр і (чи) знаків.

Найменування команд, режимів, сигналів і т.п. у тексті слід виділяти лапками, наприклад, «Сигнал +27 включено»;


5.2 Формули


5.2.1 В документі слід застосовувати стандартні одиниці фізичних величин, їх найменування і позначення відповідно до ДСТ 8.417

5.2.2 В тексті документа числа з розмірністю слід писати цифрами, а без розмірності – словами, наприклад: «Зазор – не більше 2 мм», «Котушку просочити двічі».

У тексті документа числові значення величин з позначенням одиниць фізичних величин і одиниць лічби слід писати цифрами, а числа без позначення одиниць фізичних величин і одиниць лічби від одиниці до дев'яти – словами.

Приклади

1 Провести випробування труб, кожна довжиною 5м.

2 Відібрати 15 труб для випробування на тиск.

5.2.3 Одиниця фізичної величини того самого параметра в межах одного документа повинна бути постійною. Якщо в тексті документа наводиться ряд числових значень, виражених в одній і тій же одиниці фізичної величини, то її вказують тільки після останнього числового значення, наприклад: 1,50; 1,75; 2,00 м, від 1 до 5 мм, від плюс 10 до мінус 40°С.

5.2.4 У формулах символи слід застосовувати як позначення, установлені відповідними державними стандартами.

5.2.5 Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, повинні бути наведені безпосередньо під формулою. Значення кожного символу дають з нового рядка в тій послідовності, в якій вони наведені у формулі. Перший рядок розшифровки повинен починатися зі слова «де» без двокрапки після нього (дивись приклад).

Літерні позначення одиниць, що входять у добуток, слід відокремлювати крапками на середній лінії, як знаками множення. У машинописних текстах допускається не ставити крапку, а відокремлювати пробілами.

^ Формули в тексті слід записувати посередині рядка. Вище і нижче кожної формули слід залишити не менше одного вільного рядка (10 мм).

Якщо рівняння не вміщується в один рядок, воно повинно бути перенесене після знака дорівнює (=) чи після знака плюс (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:).

^ Якщо підряд йде кілька рівнянь, формул чи розрахунків по цих формулах, то в кінці кожного з них ставлять кому, а після останнього – крапку.

5.2.6 Усі формули, якщо їх у документі більше однієї, нумерують арабськими цифрами в межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, розділених крапкою. Номер указують з правого боку аркуша на рівні формули в круглих дужках.

^ Приклад - Амплітуда нормальних напруг у в мегапаскалях обчислюються за формулою:


(5.1)


де v – амплітуда циклу нормальних напруг, МПа;

мах – найбільша напруга вигину, МПа;

W – осьовий момент опору, мм3, розраховується за формулою:(5.2)
Товщина ізоляційної кулі огородження в міліметрах, розраховуються за формулою:


(5.3)


де із,i-- коефіцієнти теплопровідності ізоляційного і будівельних

матеріалів, що входять до складу конструкції огородження, Вт/(м2К), вибираємо з таблиці 8.1 [2];

-- потрібний коефіцієнт теплопередачі огородження, що приймається в залежності від характеру огородження та температур по обидва боки від нього, Вт/(м2К), таблиця 8.2 [2];

з -- коефіцієнт тепловіддачі з зовнішнього, чи більш теплого боку огородження, Вт/(м2К), таблиця 8.1 [2];

в -- коефіцієнт тепловіддачі з внутрішнього, або більш холодного боку огородження, Вт/(м2К), таблиця 8.1 [2];

i -- товщина окремих шарів конструкції огородження, м, вибираємо з таблиці 8.5 [2].

Приймаємо товщину ізоляційної кулі ізд, мм, із стандартного ряду, дивись ПЗ стор. 209 [2].

^ Дійсне значення коефіцієнта теплопередачі огородження, k в ватах на добуток квадратного метру на кельвін, знаходять за формулою:


(5.4)


5.2.7 В примітках до тексту і таблиць указують тільки довідкові і пояснювальні дані.

Якщо є одна примітка, то її не нумерують і пишуть з великої букви з абзацу, після слова «Примітка» ставлять тире і примітку пишуть з великої букви.

Якщо приміток небагато, то після слова «Примітки» не ставлять розділовий знак. Примітки нумерують арабськими цифрами без крапок.

Приклади

Примітка - ________________

_______________________________

Примітки

1____________________________

2____________________________

5.2.8 В текстових документах допускаються посилання на стандарти і технічні умови вказують тільки їх позначення.

^ Посилання на джерело, що зазначене у списку літератури, вказують тільки його порядковий номер зі списку літератури в квадратних дужках. (дивись приклад).

Приклад - Приймаємо коефіцієнт тепловіддачі поверхні огородження н=23 Вт/(м2 К), таблиця 8.1 [2].


5.3 Оформлення ілюстрацій і додатків


5.3.1 Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для пояснення викладеного тексту. Ілюстрації можуть бути розташовані по тексту документа (можливо ближче до відповідних частин тексту), так і в кінці його.

Ілюстрації слід виконувати відповідно до вимог стандартів ЕСКД і СПДБ.

Назва рисунка друкують з першої великої літери и розташовують під ним так як наведено нижче в прикладі.

Всі ілюстрації, якщо їх у документі більше одної, нумерують у межах розділу арабськими цифрами. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою, наприклад: Рисунок 1.1, Рисунок 1.2. Посилання на ілюстрації дають за типом: «...Відповідно до Рисунку 1.1 ».

Ілюстрації при необхідності можуть мати найменування і пояснюючі дані (текст під малюнком). Слово "Рисунок" і найменування розміщують після пояснювальних даних – під ілюстрацією. Номер ілюстрації розміщують нижче пояснювальних даних.


5.3.2 Якщо в тексті документа є посилання на складові частини виробу, то на ілюстрації повинні бути зазначені номери позицій цих складових частин у межах даної ілюстрації, що розташовують у зростаючому порядку за винятком повторюваних позицій, а для електро- і радіоелементів – позиційні позначення, встановлені в схемах даного виробу.

Виняток складають електро- і радіоелементи, що є органами регулювання чи настроювання, для яких (крім номера позиції) додатково вказують у тексті під малюнком, призначення кожного регулювання і настроювання, позиційне позначення і написи на відповідній планці чи панелі.

  1. компресор СНД

  2. компресор СВД

  3. конденсатор

  4. проміжна судина

  5. регулюючий вентиль

  6. випарник

Рисунок 3.4 – Принципова схема двоступінчатої холодильної машини
^

Рисунок 3.5 – Цикл двоступінчатого стиску
Для схем розташування елементів конструкцій і архітектурно – будівельних креслень будинків (споруд) указують марки елементів.

При посиланні в тексті на окремі елементи деталей (отвори, пази, канавки, буртики та ін.) їх позначають великими буквами кирилиці.

Зазначені дії наносять на ілюстрації відповідно до ГОСТ 2.109-73.


5.4 Побудова таблиць

5.4.1 Цифровий матеріал, як правило, оформляють у вигляді таблиць.


Приклад

Таблиця_________ _______________________

номер назва таблиці

^

Заголовок граф


^ Підзаголовки граф

^ Рядки

(горизонтальні ряди)

1   2   3   4   5Схожі:

Загальні вимоги iconЗагальні вимоги щодо кваліфікаційних категорій та педагогічних звань
Присвоєння кваліфікаційних категорій за результатами атестації здійснюється послідовно
Загальні вимоги iconЗагальні вимоги до стендової доповіді
Стендова доповідь — це спосіб представлення результатів роботи в обмеженому просторі шляхом комбінації кольорового текстового та...
Загальні вимоги iconТехнічне завдання на розробку мвв № п/п Вихідні дані Вимоги
Вимоги щодо діапазону вимірювань, похибок вимірювань або приписані характеристики похибок вимірювань
Загальні вимоги iconТехнічні вимоги до рекламних макетів у щотижневику «Український тиждень» Вимоги до файлів До верстки
Растрові зображення повинні відповідати реальним розмірам та мати розподільчу здатність 300dpi. Вони повинні бути підготовлені з...
Загальні вимоги iconПовідомлення про відступлення права вимоги м. " " 20 р. Повідомляємо, що підприємство
Договором про відступлення права вимоги n від " " 20 р., відступило підприємству
Загальні вимоги iconОбласть назви і відомостей про відповідальність
З 1 липня 2007 року в Україні набув чинності дсту гост 1: 2006 "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила...
Загальні вимоги iconВимоги до кандидатського іспиту з іноземної мови в Чернігівському державному інституті економіки І управління
До складання кандидатського іспиту з іноземної мови допускаються аспіранти та здобувачі, що мають відповідний рівень підготовки та...
Загальні вимоги iconДоговір відступлення права вимоги (цесії)
Сторони", а кожна окремо "Сторона") керуючись ст ст. 512 519 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір відступлення права вимоги...
Загальні вимоги iconПосадові обов’язки мийщика посуду загальні вимоги
Не покидати робоче місце без дозволу завідуючої їдальні; працює в режимі робочого тижня згідно з графіком, складеним виходячи з 40-годинного...
Загальні вимоги iconПоложення про фотоконкурс «Зроблено з любов’ю» І. Загальні положення
Положення про фотоконкурс «Зроблено з любов’ю» далі – (Положення) визначає організаційні та фінансові основи проведення заходу, його...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи