Конспект лекцій з предмета icon

Конспект лекцій з предметаНазваКонспект лекцій з предмета
Сторінка6/6
Дата конвертації30.01.2013
Розмір0.73 Mb.
ТипКонспект
джерело
1   2   3   4   5   6
Тема 17. Економічна безпека підприємства.

1. Характеристика економічної безпеки підприємства та її складових.

2. Ознаки рівня економічної безпеки.


Економічна безпека фірми (підприємства, організації) це такий стан корпоративних ресурсів (ресурсів капіталу, персоналу, інформації і технології, техніки та устаткування, прав) і підприємницьких можливостей, за якого гарантується найбільш ефективне їхнє використання для стабільного функціонування та динамічного науково-технічного й соціального розвитку, запобігання внутрішнім і зовнішнім негативним впливам (загрозам).

Джерелами негативних впливів на економічну безпеку підприємства (організації) можуть бути:

1) свідомі чи несвідомі дії окремих посадових осіб і суб’єктів господарювання (органів державної влади, міжнародних організацій, конкурентів);

2) збіг об’єктивних обставин (стан фінансової кон’юнктури на ринках даного підприємства, наукові відкриття та технологічні розробки, форс-мажорні обставини тощо).

Залежно від суб’єктної обумовленості негативні впливи на економічну безпеку можуть бути об’єктивними і суб’єктивними. Об’єктивними вважаються такі негативні впливи, що виникають не з вини самого підприємства або його окремих працівників. Суб’єктивні впливи мають місце внаслідок неефективної роботи підприємства в цілому або його окремих працівників (передовсім керівників і функціональних менеджерів).


Головна та функціональна цілі економічної безпеки підприємства

Типова структура функціональних складових економічної безпеки підприємства
Рівень економічної безпеки підприємства пропонується оцінювати на підставі визначення сукупного критерію з допомогою зважування й підсумовування окремих функціональних критеріїв, які розраховуються через порівняння (зіставлення) величини загрози економічній безпеці та ефективності заходів для її відвернення.

Сукупний критерій економічної безпеки підприємства (Kсебп) можна розрахувати за формулою:де ki – величина окремого (поодинокого) критерію за i-ю функціональною складовою;

di – питома вага значущості i-ї функціональної складової;

n – кількість функціональних складових економічної безпеки підприємства.


Тема 18. Реструктуризація та санація підприємства.

1. Характеристика процесу реструктуризації підприємства.

2. Санація суб’єктів господарювання.


Реструктуризація — процес здійснення взаємозв’язаних у часі організаційно-економічних, правових і технічних заходів, спрямованих на зміну виробничо-господарської та управлінської структури підприємств чи організацій, а також форми власності та організаційно-правового статусу з метою перетворення їх на повноцінних суб’єктів підприємницької діяльності, які здатні ефективно функціонувати за умов ринкової економіки.


Основні завдання реструктуризації підприємства та організації:

-- забезпечити їхнє виживання на певний час;

-- відновити їхню конкурентоспроможність на тривалу перспективу.


Основні форми, види і масштаби (глибина) реструктуризації підприємств та організаційРозроблювана стратегія реструктуризації конкретного підприємства має передбачати:

• зменшення витрат і підвищення продуктивності праці, зниження енергоємності виробництва, посилення контролю якості продукції;

• запровадження ретельно обґрунтованої нової технології виготовлення виробів;

• модернізацію або заміну виробничого устаткування.


^ Реструктуризація підприємств (організацій) здійснюється після занесення їх до Реєстру неплатоспроможних суб’єктів господарювання і поглибленого аналізу фінансово-господарської діяльності з висновками про можливі напрямки фінансового оздоровлення.


Загальновживаний порядок реструктуризації підприємства (організації)

Варіанти проведення реструктуризації суб’єктів господарювання

Санація (фінансове оздоровлення) — це комплекс послідовних взаємозв’язаних заходів фінансово-економічного, виробничо-технічного, організаційного та соціального характеру, спрямованих на виведення суб’єкта господарювання з кризи і відновлення або досягнення ним прибутковості та конкурентоспроможності.


Комплекс організаційно-економічних заходів із реструктуризації підприємств (організацій)
^ Модель процесу фінансового оздоровлення підприємства (організації)

Критерії вибору підприємств (організацій)

для державної фінансової підтримки

Тема 19. Банкрутство та ліквідація підприємства.

1. Банкрутство підприємства та його причини.

2. Ліквідація підприємства.


Банкрутство є неодмінною властивістю ринкових відносин і характеризує настання періоду в діяльності суб’єкта господарювання (фірми, підприємства, банку, іншої подібної організації"), коли останній стає повністю неплатоспроможним, тобто нездатним задовольнити вимоги кредиторів І виконати фінансові зобов’язання перед державним і місцевим бюджетами.


Основні причини банкрутства підприємств (організацій)

Сукупність симптомів,

що свідчать про наближення банкрутства підприємстваВідповідно до чинного в країні законодавства суб’єктом банкрутства може стати будь-яка юридична особа (зареєстрована як суб’єкт бізнесової діяльності), котра не спроможна своєчасно задовольнити вимоги кредиторів і сплатити податки.


Основні причини ліквідації збанкрутілих підприємств (організацій):

1) вартість майна боржника продовжує знецінюватися і бракує будь-якої можливості її відновлення;

2) жодна юридична чи фізична особа не звернулася до відповідного органу із заявою про проведення реструктуризації або санації фірми-боржника;

3) жодний із поданих реструктуризаційних чи санаційних планів не було схвалено кредиторами;

4) запропонований план виходу підприємства (організації-) з кризового стану з тих чи інших причин неможливо реалізувати.


Рішення про ліквідацію боржника може бути ухвалене судом з власної ініціативи чи на клопотання розпорядника майна або кредиторів.


За впорядкованої ліквідації продаж майнових активів підприємства (організації) здійснюється протягом певного (розумного) строку з метою збереження якнайбільшої вартості наявного майна. Для найбільш неліквідних активів цей строк (період) може становити близько двох років.


Примусова ліквідація передбачає негайний розпродаж активів, як правило, усіх одночасно (на одному аукціоні).


етапи технологічної послідовності процесу розрахунку впорядкованої ліквідаційної вартості підприємства:

перший етап — розробка календарного графіка ліквідації активів підприємства;

другий етап — оцінка поточної вартості активів з урахуванням витрат на їхню ліквідацію;

третій етап — обчислення обсягів зобов'язань підприємства (організації);

четвертий етап — визначення різниці між поточною вартістю активів і величиною зобов'язань підприємства (організації).

Список використаної літератури:


Основна:


 1. Господарський кодекс України// Відомості Верховної Ради України, - 2003. –

№ 18-22.

 1. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 49.

 2. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 47.

 3. Закон України «Про оплату праці» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 17.

 4. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 4.

 5. Методичні рекомендації з формування собівартості (робіт, послуг) (наказ Державного комітету промислової політики України від 2 лютого 2001 року № 47).

 6. Покропівний С. Ф. “Економіка підприємства” К. 2001.Р.1, Р.3

 7. Бондар Н.М. „Економіка підприємства” – К: АСК, 2004 р.

 8. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчан М.І. Економіка підприємств. Навч. посібник вид 2-ге, доповнене і перероблене. – К:, Атіка, 2006.

 9. Осипов В.І., Економіка підприємства: Підручник.- Одеса: Маяк, 2005.Додаткова:


 1. Горфінкель В. Я. “Економіка підприємства”.М.1996.

 2. М.В. Володькіна „Економіка промислового підприємства” – К.: Центр навчальної літератури, 2004 р.

 3. Й.М. Петрович „Економіка підприємства” – Л.: Магнолія плюс, 2004 р.

 4. Волков О. І. “Економіка підприємства (фірми)”. М. 2002.

 5. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. «Економіка підприємства»: Навч. посібник: Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.

 6. Шваб Л.І. Економіка підприємства: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2007.

 7. Економіка підприємства. Збірник задач і тестів. / Навч. посіб. 3-тє видання, перероб. та допов. / Харів П.С. – К.: «Знання», 2008.
1   2   3   4   5   6Схожі:

Конспект лекцій з предмета iconРобоча програма Конспект лекцій ВступРобоча програма Конспект лекцій Тема Загальна оцінка діяльності комерційних банків
ВступРобоча програма Конспект лекцій Тема Загальна оцінка діяльності комерційних банків
Конспект лекцій з предмета iconКонспект лекцій стане в нагоді для студентів спеціальності 09. 0704 «Констрування, ремонт та технічне обслуговування побутової радіоапаратури»
Розглянуто і затверджено на засіданні циклової комісії радіотехнічних дисциплін Вінницького технічного коледжу як конспект лекцій...
Конспект лекцій з предмета iconКонспект лекцій на правах рукопису. Вінниця: Технічний коледж, 2012
Метелиця Артем Олександрович. Сигнали І процеси в радіотехніці.
Конспект лекцій з предмета iconКонспект лекцій з предмету "Органічна хімія" для студентів ІІ курсу
Циклова комісія хімічних дисциплін Одеського технічного коледжу одеська національна академія харчових технологій
Конспект лекцій з предмета iconКонспект лекцій на правах рукопису. Вінниця: Технічний коледж, 2011
П – провідник, перетворювач, посилювач/послаблювач, поширювач, приймач сигналу тощо; S1 – вхідний сигнал; S2 – вихідний сигнал
Конспект лекцій з предмета iconКонспект лекцій на правах рукопису. Вінниця: Технічний коледж, 2011
Для проектування засобів вимірювальної техніки, планування вимірювальних експериментів та оцінювання похибок вимірювань необхідно...
Конспект лекцій з предмета iconПередмова Конспект лекцій на правах рукопису. Вінниця: Технічний коледж, 2013 Приклади впорядкування сигналів: графіками
Метелиця Артем Олександрович сигнали І процеси в радіотехніці. Тема «Передмова»
Конспект лекцій з предмета iconКонспект лекцій з дисциплини «соціальне страхування»
Всі ці показники повинні, у першу чергу, відобразити підвищення життєвого рівня та со­ціальних гарантій для народу України. Проте...
Конспект лекцій з предмета iconЦифрові сигнали Конспект лекцій на правах рукопису. Вінниця: Технічний коледж, 2011 Цифра
Микола Ілліч Форманчук. Сигнали І процеси в радіотехніці. Тема «Цифрові сигнали»
Конспект лекцій з предмета iconЦифрові сигнали Конспект лекцій на правах рукопису. Вінниця: Технічний коледж, 2011 Старогрецька нумерація
Микола Ілліч Форманчук. Сигнали І процеси в радіотехніці. Тема «Цифрові сигнали»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи