Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали склопакети клеєні будівельного призначення технічні умови дсту б в 7-107-2001 icon

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали склопакети клеєні будівельного призначення технічні умови дсту б в 7-107-2001НазваДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали склопакети клеєні будівельного призначення технічні умови дсту б в 7-107-2001
Дата конвертації17.01.2013
Розмір187.76 Kb.
ТипДержавний стандарт
джерелоДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Будівельні матеріалиСКЛОПАКЕТИ КЛЕЄНІ БУДІВЕЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Технічні умови


ДСТУ Б В.2.7-107-2001

(ГОСТ 24866-99)


Видання офіційне


СТЕКЛОПАКЕТЫ КЛЕЕНЫЕ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Технические условия


ГОСТ 24866-99


Издание официально

е^ Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України

Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техничес­кому нормированию и сертификации

в строительстве

Київ 2001


ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99)

Передмова1 РОЗРОБЛЕНИЙ

ВАТ "Институт стекла", "ЦНИИпромзданий", Управлінням стандартизації, технічного нормування і сертифікації Держбуду Росії за участю "Glastechniche Industrie Peter Lisec GmbH" та ДУ "Федеральный научно-техни­ческий центр сертификации в строительстве"


ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії


2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації, технічного нормування та сертифікації в будівництві (МНТКБ) 2 грудня 1999р.


За прийняття проголосували

Найменування

держави

Найменування органу

державного управління

будівництвом

Республіка

Вірменія

Міністерство містобудування

Республіка

Казахстан

Комітет у справах будівництва Міністерства енергетики, індустрії і торгівлі

Киргизька

Республіка

Державна інспекція з архітек-тури і будівництва при Уряді


Республіка

Молдова

Міністерсво розвитку територій, будівництва і комунального господарства

Російська

Федерація

Держбуд

Республіка

Таджикистан

Комітет у справах архітектури і будівництва

Республіка

Узбекистан

Державний комітет будівництва, архітектури і житлової політики

Україна

Держбуд


3 ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ

Наказом Держбуду України від 31.08.2001 р. № 170 на заміну ГОСТ 24866-89

Предисловие1 РАЗРАБОТАН

ОАО "Институт стекла", "ЦНИИпромзда­-ний", Управлением стандартизации, тех­нического нормирования и сертификации Госстроя России с участием "Glastechniche Industrie Peter Lisec GmbH" и ГУ "Федераль­ный научно-технический центр сертифика­ции в строительстве"


ВНЕСЕН Госстроем России


2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической

комиссией по стандартизации, техническому

нормированию и сертификации в строи­

тельстве (МНТКС) 2 декабря 1999 г.


За принятие проголосовали

Наименование

Государства

Наименование органа государственного управления строительством

Республика

Армения

Министерство градостроительства

Республика

Казахстан

Комитет по делам строитель-ства Министерства энергетики, индустрии и торговли

Киргизкая

Республика

Государственная инспекция по архитектуре и строительству при правительстве

Республика

Молдова

Министерство развития территорий, строительства и коммунального хозяйства

Российская

Федерация

Госстрой

Республика

Таджикистан

Комитет по делам архитектуры и строительства

Республика

Узбекистан

Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики

Украина

Госстрой


3 ВЗАМЕН

ГОСТ 24866-89
ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99)


^ Зміст Содержание


1 Галузь використання 1

2 Нормативні посилання .1

3 Класифікація, основні параметри

і розміри .2

4 Загальні технічні вимоги .7

5 Правила приймання 13

6 Методи контролю 16

7 Транспортування і зберігання 25

8 Рекомендації з виготовлення, проекту-

вання, монтажу та експлуатації 26

9 Гарантії виготовлювача 28


Додаток А

Оптичні і теплотехнічні характеристики склопакетів 29


Додаток Б

Мінімальна товщина стекол 31


Додаток В

Визначення герметичності

cклопакетів 32

1 Область применения .1

2 Нормативные ссылки .1

3 Классификация, основные параметры и

размеры .2

4 Общие технические требования .7

5 Правила приемки 13

6 Методы контроля 16

7 Транспортирование и хранение 25

8 Рекомендации по изготовлению, проекти-рованию, монтажу и эксплуатации 26

9 Гарантии изготовителей 28


Приложение А

Оптические и теплотехничес-

кие характеристики стеклопакетов 29


Приложение Б

Минимальная толщина стекол 31


Приложение В

Определение герметичности

cтеклопакетов 32


^ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


Будівельні матеріали

Склопакети клеєні будівельного призначення Технічні умови

^ Строительные материалы

Стеклопакеты клееные строительного назначения Технические условия

Building materials

Sealed insulating glass units Specifications


ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99)Чинний від 2002-01-01


1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ


Даний стандарт розповсюджується на склопакети клеєні будівельного призначення (далі -склопакети), призначені для заскління світло-прозорих конструкцій віконних і дверних блоків, перегородок, зенітних ліхтарів та ін.

Стандарт не розповсюджується на спеціаль­ні види склопакетів, які застосовують у будівель­них конструкціях (кулестійкі, вогнетривкі, з по­лімерними плівками у міжскляному просторі, з криволінійними поверхнями тощо).

Вимоги даного стандарту є обов'язковими (крім застережених у тексті як рекомендовані або довідкові).

Стандарт може бути використаний для цілей сертифікації.


^ 2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


У даному стандарті наведені посилання на такі нормативні документи:

Дата введения 2002-01-01


1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Настоящий стандарт распространяется на стеклопакеты клееные строительного назначе­ния (далее - стеклопакеты), предназначенные для остекления светопрозрачных конструкций оконных и дверных блоков, перегородок, зенит­ных фонарей и др.

Стандарт не распространяется на специаль­ные виды стеклопакетов, применяемых в строи­тельных конструкциях (пулестойкие, огнестой­кие, с полимерными пленками в межстекольном пространстве, с криволинейными поверхностя­ми и т.п.).

Требования настоящего стандарта являются обязательными (кроме оговоренных в тексте как рекомендуемые или справочные).

Стандарт может быть использован для целей сертификации.


^ 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ


В настоящем стандарте приведены ссылки на следующие нормативные документы

:

ГОСТ 111-90


Стекло листовое. Технические условия


ГОСТ 166-89


Штангенциркули. Технические условия


ГОСТ 427-75


Линейки измерительные металлические. Технические условия


ГОСТ 577-68


Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия


ГОСТ 2768-84


Ацетон технический. Технические условия


ГОСТ 3749-77


Угольники поверочные 90°. Технические условия


ГОСТ 3956-76


Силикагель технический. Технические условия


ГОСТ 4295-80


Ящики дощатые для листового стекла. Технические условия

Видання офіційне

Издание официальное


ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99) С.2


ГОСТ 5244-79

Стружка древесная. Технические условия

ГОСТ 5533-86

Стекло листовое узорчатое. Технические условия

ГОСТ 6507-90

Микрометры. Технические условия

ГОСТ 6709-72

Вода дистиллированная. Технические условия

ГОСТ 7481-78

Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 7502-98

Рулетки измерительные металлические. Технические условия

ГОСТ 9805-84

Спирт изопропиловый. Технические условия

ГОСТ 10198-91

Ящики деревянные для грузов массой св. 200 до 20000 кг. Общие

технические условия

ГОСТ 12162-77

Двуокись углерода твердая. Технические условия

ГОСТ 14192-96

Маркировка грузов

ГОСТ 15102-75

Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 5,0 т. Технические условия

ГОСТ 20435-75

Контейнер универсальный металлический закрытый номинальной массой брутто 3,0 т. Технические условия

ГОСТ 22235-76

Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм.

Общие требования по обеспечению сохранности при производстве

погрузочно-разгрузочных и маневровых работ

ГОСТ 24104-88

Весы лабораторные общего назначения и образцовые. Общие технические условия

ГОСТ 25336-82

Посуда и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ 28498-90

Термометры жидкостные стеклянные. Общие технические требования. Методы испытаний

ДСТУ Б В.2.6-17-2000

(ГОСТ 26602.1-99)

Блоки віконні і дверні.

Методи визначення

опору теплопередачі

ГОСТ 26602.1-99

Блоки оконные и дверные.

Методы определения сопротивления теплопередаче

ДСТУ Б В.2.6-19-2000

(ГОСТ 26602.3-99)

Блоки віконні і дверні.

Метод визначення

опору звукоізоляції

ГОСТ 26602.3-99

Блоки оконные и дверные.

Метод определения сопротивления звукоизоляции

ДСТУ Б В.2.6-23-2001

(ГОСТ 23166-99)

Блоки віконні. Загальні технічні умови

ГОСТ 23166-99

Блоки оконные. Общие технические условия

ДСТУ Б В.2.7-13-95

(ГОСТ 26302-93)

Скло. Методи визначен-ня коефіцієнтів направ-леного пропускання і відбивання світла

ГОСТ 26302-93

Стекло. Методы определения коэффициентов направленного пропускания и отражения света

ДСТУ Б В.2.7-110-2001

(ГОСТ 30698-2000)

Скло загартоване буді-вельне. Технічні умови

ГОСТ 30698-2000

Стекло закаленное строитель-ное. Технические условия^

3 КЛАСИФІКАЦІЯ, ОСНОВНІ


ПАРАМЕТРИ І РОЗМІРИ


3.1 Склопакети повинні виготовлятися від­повідно до вимог даного стандарту за конструкторською та технологічною документацією, затвердженою у встановленому порядку.


3.2 Склопакети являють собою об'ємні виро­би, що складаються з двох або трьох листів скла, з'єднаних між собою за контуром з допомогою дистанційних рамок та герметиків, що утворюють герметично замкнуті камери, заповнені висушеним повітрям або іншим газом.


^ 3 КЛАССИФИКАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ

ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ


3.1 Стеклопакеты должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке.


3.2 Стеклопакеты представляют собой объемные изделия, состоящие из двух или трех листов стекла, соединенных между собой по контуру с помощью дистанционных рамок и герметиков, образующих герметически замкнутые камеры, заполненные осушенным воздухом или другим газом.


ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99) С.3


Склопакети у залежності від кількості камер підрозділяють на типи:

СПО - однокамерні;

СПД - двокамерні.

Типи і конструкція склопакетів наведена на рисунку 1.

Камери склопакетів можуть бути заповнені:

- висушеним повітрям;

- інертним газом (аргон - Аr, криптон - Кr та ін.);

- шестифтористою сіркою (SF6).

Допускається за узгодженням виготовлю­вача зі споживачем виготовляти склопакети з чотирьох та більше плоских листів скла, а також встановлювати декоративні рамки всередині склопакетів.

3.3 Склопакети у залежності від призначен­ня поділяються на види:

- склопакети загальнобудівельного призна­чення;

- склопакети будівельного призначення із спеціальними властивостями;

Стеклопакеты в зависимости от числа камер подразделяют на типы:

СПО - однокамерные;

СПД - двухкамерные.

Типы и конструкция стеклопакетов приве­дены на рисунке 1.

Камеры стеклопакетов могут быть заполнены:

- осушенным воздухом;

- инертным газом (аргон - Аг, криптон - Кг и др.);

- шестифтористой серой (SF6).

Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготавливать стеклопакеты из четырех и более плоских листов стекла, а также устанавливать декоративные рамки внутри стеклопакетов.

3.3 Стеклопакеты в зависимости от назначе­ния подразделяют на виды:

- стеклопакеты общестроительного назна­чения;

- стеклопакеты строительного назначения со специальными свойствами;1- скло; 2 – дистанційна рамка; 3- вологопоглинач; 4 – нетверднучий герметик; 5 – терднучий герметик; 6 – повітряний прошарок (міжскляна відстань); 7 – рекомендовані варіанти розташування низькоемісійного покриття у разі його застосування; 8 – дегрідаційні отвори: δ-товщина скла; h – товщина склопакета;hс – відстань між стеклами; D – глибина герметизуючого шару


Рисунок 1 - Типи і конструкції склопакетів

1 – стекло; 2 – дистанционная рамка; 3 – влагопоглотитель; 4 – нетвердеющий герметик; 5 – твердеющий герметик; 6 – воздушная прослойка (межстекольное расстояние); 7 – рекомендуемые варианты расположения низкоэмиссионного покрытия в случае его применения; 8 – дегидрационные отверстия: δ – толщина стекла; h – толщина стеклопакета; h – расстояние между стеклами; D – глубина герметизирующего слоя

Рисунок 1 - Типы и конструкции стеклопакето

в

ДСТУ Б В.2.7-107-2001 (ГОСТ 24866-99) С.4


- ударостійкі (Уд);

- енергозберігаючі (Е);

- сонцезахисні (С);

- морозостійкі (М);

- шумозахисні (Ш).

Вимоги, які ставляться до кожного виду склопакетів будівельного призначення, що допов­нюють вимоги даного стандарту, повинні бути викладені у НД (тут і далі за текстом - стандар­тах, технічних умовах, технічних свідоцтвах, до­говорах на поставку, затверджених у встановле­ному порядку) на відповідний вид склопакета.


3.4 Види скла, які застосовують при виго­товленні склопакетів, вказані у таблиці 1.

- ударостойкие (Уд);

- энергосберегающие (Э);

- солнцезащитные (С);

- морозостойкие (М);

- шумозащитные (Ш).

Требования, предъявляемые к каждому виду стеклопакетов строительного назначения, допол­няющие требования настоящего стандарта, дол­жны быть изложены в НД (здесь и далее по тек­сту - стандартах, технических условиях, техни­ческих свидетельствах, договорах на поставку, утвержденных в установленном порядке) на соответствующий вид стеклопакета.

3.4 Виды стекла, применяемые при изготовлении стеклопакетов, указаны в таблице 1.

.Схожі:

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали склопакети клеєні будівельного призначення технічні умови дсту б в 7-107-2001 iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло загартоване будівельне технічні умови дсту б в 7-110-2001
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали склопакети клеєні будівельного призначення технічні умови дсту б в 7-107-2001 iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло з низькоемісійним твердим покриттям технічні умови дсту б в 7-115-2002
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техничес­кому нормированию и сертификации в строительстве
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали склопакети клеєні будівельного призначення технічні умови дсту б в 7-107-2001 iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали суміші бетонні методи випробувань
Науково-дослідним, проектно-конструк-торським і технологічним інститутом бетону та залізобетону
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали склопакети клеєні будівельного призначення технічні умови дсту б в 7-107-2001 iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали добавки для бетонів методи визначення ефективності
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали склопакети клеєні будівельного призначення технічні умови дсту б в 7-107-2001 iconДержавний стандарт україни будівельні матеріали суміші асфальтобетонні І асфальтобетон дорожній та аеродромний технічні умови
Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом (хнаду), Національним транспортним університетом (нту) І державним дорожнім...
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали склопакети клеєні будівельного призначення технічні умови дсту б в 7-107-2001 iconДержавний стандарт України Будівельні матеріали

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали склопакети клеєні будівельного призначення технічні умови дсту б в 7-107-2001 iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали склопакети клеєні будівельного призначення технічні умови дсту б в 7-107-2001 iconДержавний стандарт україни будівельні матеріали добавки активні мінеральні для цементів методи випробувань дсту б в 7-100-2000 (гост 25094-94)
Державним інститутом цементної промисловості (ниицемент) І державним проектним та науково-дослідним інститутом цементної промисловості...
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали склопакети клеєні будівельного призначення технічні умови дсту б в 7-107-2001 iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Система проектной документации для строительства
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали склопакети клеєні будівельного призначення технічні умови дсту б в 7-107-2001 iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Система проектной документации для строительства
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи