Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло загартоване будівельне технічні умови дсту б в 7-110-2001 icon

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло загартоване будівельне технічні умови дсту б в 7-110-2001НазваДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло загартоване будівельне технічні умови дсту б в 7-110-2001
Дата конвертації17.01.2013
Розмір448.22 Kb.
ТипДержавний стандарт
джерело
ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ


Будівельні матеріалиСКЛО ЗАГАРТОВАНЕ БУДІВЕЛЬНЕ


Технічні умови


ДСТУ Б В.2.7-110-2001

(ГОСТ 30698-2000)


Видання офіційне


СТЕКЛО ЗАКАЛЕННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ


Технические условия


ГОСТ 30698-2000


Издание официальное
^ Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики

України


Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации

в строительстве
Київ 2001


ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000)


Передмова


1 РОЗРОБЛЕНИЙ

ВАТ "Институт стекла" за участі НИУПЦ "Межрегиональный институт стекла", Науково-дослідного інституту будівельної фізики РААСН та фірми "Tamglass"


ВНЕСЕНИЙ Держбудом Росії


2 ПРИЙНЯТИЙ

Міждержавною науково-технічною комісією із стандартизації, технічного нормування і сертифікації в будівництві (МНТКБ) 17 травня 2000 p.


За прийняття проголосували:

Найменування

держави

^ Найменування органу

державного управління

будівництвом


Республіка

Вірменія

Міністерство містобудування

Республіка

Казахстан

Комітет у справах будівництва Міністерства енергетики, індустрії і торгівлі

Киргизька

Республіка

Державна інспекція з архітектури і будівництва при Уряді

Республіка

Молдова

Міністерсво розвитку територій, будівництва і комунального господарства

Російська

Федерація

Держбуд

Республіка

Таджикистан

Комітет у справах архітектури і будівництва

Республіка

Узбекистан

Державний комітет будівництва, архітектури і житлової політики

Україна

Держбуд^ 3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ

Наказом Держбуду України від 26.09.2001 р.

Предисловие


1 РАЗРАБОТАН

ОАО “Институт стекла” с участием НИУПЦ “Межрегиональный институт стекла”, Научно-исследовательского института строительной физики РААСН и фирмы “Tamglass”


ВНЕСЕН Госстроем Росии


2 ПРИНЯТ

Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) 17 мая 2000 г.


За принятие проголосовали:

Наименование

государства

^ Наименование органа государственного управления строительством

Республика

Армения

Министерство градостроительства

Республика

Казахстан

Комитет по делам строительства Министерства энергетики, индустрии и торговли

Киргизкая

Республика

Государственная инспекция по архитектуре и строительству при правительстве

Республика

Молдова

Министерство развития территорий, строительства и коммунального хозяйства

Российская

Федерация

Госстрой

Республика

Таджикистан

Комитет по делам архитектуры и строительства

Республика

Узбекистан

Государственный комитет строительства, архитектуры и жилищной политики

Украина

Госстрой^ 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ


ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000)


Зміст Содержание


1 Галузь використання 1

2 Нормативні посилання 1

3 Основні параметри і розміри 2

4 Технічні вимоги 4

5 Правила приймання 7

6 Методи контролю 10

7 Транспортування, зберігання і

експлуатація 14

8 Гарантії виготовлювача 16

Додаток А

Перелік документів

на загартоване скло 17

1 Область применения 1

2 Нормативные ссылки 1

3 Основные параметры и размеры 2

4 Технические требования 4

5 Правила приемки 7

6 Методы контроля 10

7 Транспортирование, хранение и

эксплуатация 14

8 Гарантии изготовителя 16

Приложение А

Перечень документов

на закаленное стекло 17


ДСТУ Б.В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000) С.1


^ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

МЕЖГОСУДАРСТВЕННИЙ СТАНДАР

Т

Будівельні матеріали

Скло загартоване будівельне

^ Технічні умови


Строительные материалы

Стекло закаленное строительное

Технические условия


Building materials

Glass tempered for building

Specifications


ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000)


Чинний від 2002-01-01


^ 1 ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ


Цей стандарт поширюється на скло загар­товане (далі - скло), що призначене для безпеч­ного заскління світлопрозорих будівельних конструкцій (віконних і дверних блоків, віт­рин, елементів обгородження лоджій, балко­нів, структурного заскління фасадів тощо).


Скло може використовуватись як складо­вий елемент складних скляних конструкцій:

багатошарових, із застосуванням протиос-колкових плівок, а також для інших цілей у відповідності з технічними характеристиками, що встановлені в цьому стандарті.

Вимоги стандарту є обов'язковими (крім застережених в тексті як рекомендовані або довідкові).


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ


В цьому стандарті наведенні посилання на такі стандарти:

Дата введения 2001 -07-01
^
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Настоящий стандарт распространяется на стекло закаленное (далее - стекло), предназна­ченное для безопасного остекления светопрозрачных строительных конструкций (оконных и дверных блоков, витрин, элементов ограж­дения лоджий, балконов, структурного остек­ления фасадов и т.д.).

Стекло может применяться как составной элемент сложных стекольных конструкций:

многослойных, с использованием противоос-колочных пленок, а также для других целей в соответствии с техническими характеристи­ками, установленными в настоящем стандарте.

Требования стандарта являются обяза­тельными (кроме оговоренных в тексте как рекомендуемые или справочные).
^ 2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ


В настоящем стандарте приведены ссылки на следующие стандарты:


ГОСТ 111-90


Стекло листовое. Технические условия


ГОСТ 427-75


Линейки измерительные металлические. Технические условия


ГОСТ 1908-88


Бумага конденсаторная. Общие технические условия


ГОСТ 4295-80


Ящики дощатые для листового стекла. Технические условия


ГОСТ 5244-79


Стружка древесная. Технические условия


ГОСТ 5533-86


Стекло листовое узорчатое. Технические условия


ГОСТ 7376-89


Картон гофрированный. Общие технические условия


ГОСТ 7502-98


Рулетки измерительные металлические. Технические условия


ГОСТ 8026-92


Линейки поверочные. Технические условия


ГОСТ 8273-75


Бумага оберточная. Технические условия


ГОСТ 9416-83


Уровни строительные. Технические условияВидання офіційне

Издание официальное


ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000) С.2


ГОСТ 1.4192-96

Маркировка грузов

ГОСТ 16711-84

Основа парафинированной бумаги. Технические условия

ГОСТ 20403-75

Резина. Метод определения твердости в международных единицах (от 30 до 100IRHD)

ГОСТ 25535-82

Изделия из стекла. Методы определения термической стойкости^

3 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ


І РОЗМІРИ


3.1 Скло повинно виготовлятись згідно з вимогами даного стандарту за конструкторсь­кою і технологічною документацією, затверд­женою у встановленому порядку.


Перелік документів на загартоване скло наведений у додатку А.


3.2 Номінальні довжину і ширину листів скла встановлюють у договорі (замовленні) на виготовлення. Граничні відхилення від номі­нальних довжини і ширини повинні відпові­дати вказаним у таблиці 1.


3.3 Форма, розміри і допуски розмірів скла складної конфігурації повинні відпові­дати робочим кресленням або шаблонам, уз­годженим виготовлювачем і споживачем.

Граничні відхилення розмірів скла, яке виготовляється за шаблонами, повинні відпо­відати вимогам таблиці 1.

^ 3 ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

И РАЗМЕРЫ


3.1 Стекло должно изготавливаться в со­ответствии с требованиями настоящего стан­дарта по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установлен­ном порядке.

Перечень документов на закаленное стек­ло приведен в приложении А.


3.2 Номинальные длину и ширину листов стекла устанавливают в договоре (заказе) на изготовление. Предельные отклонения от но­минальных длины и ширины должны соответ­ствовать указанным в таблице 1.


3.3 Форма, размеры и допуски размеров стекла сложной конфигурации должны соот­ветствовать рабочим чертежам или шабло­нам, согласованным изготовителем и потре­бителем.

Предельные отклонения размеров стекла, изготавливаемого по шаблонам, должны со­ответствовать требованиям таблицы 1.


Таблиця 1 У міліметрах

Таблица 1 В миллиметрах

Номінальна довжина (ширина) скла

Номинальная длина (ширина) стекла
^

Граничні відхилення


Предельные отклонения

До 500 вкл.±1,0*

Понад 500 до 1000 вкл.

Св. 500 до 1000 вкл.


±1,5*

-"- 1000 -"- 1500 -"-


±2,0

-"- 1500 -"- 2500 -"-


±2,5

-"- 2500 -"- 3000 -"-


±3,0

-"- 3000 -"- 3500 -"-


±3,0


Понад 3500

Св. 3500
± 4,0

* для скла товщиною ≥ 8 мм граничні відхилення ± 2 мм

* для стекла толщиной ≥ 8 мм предельные отклонения ± 2 мм
3.4 Товщина і граничні відхилення товщи­ни листів скла повинні відповідати вказаним у таблиці 2.

3.4 Толщина и предельные отклонения толщины листов стекла должны соответство­вать указанным в таблице 2.

ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000) С.3


Таблиця 2

Таблица 2


^ Товщина скла

Толщина стекла

Граничні відхилення для

Предельные отклонения для

листового скла

листового стекла

візерунчастого скла

узорчатого стекла

3

±0,2

±0,5

4

±0,2

±0,5

5

±0,2

±0,5

6

±0,2

±0,5

7

±0,3

±0,5

8

±0,3

+0,8; -0,5

10

±0,4

±1,0

12

±0,4
15

±0,5
19

±1,0
25

±1,0
Примітка. Граничну товщину стекол (наприклад, 3,5 мм) слід відносити до найменшого номінального значення (3,0 мм)

Примечание. Граничную толщину стекол (например, 3,5 мм) следует относить к наименьшему номиналь-ному значению (3,0 мм)


3.5 Відхилення від площинності листів скла (крім візерунчастих стекол) не повинні перевищувати значень, вказаних у таблиці 3. Величину відхилень встановлюють у відсотках від довжини найменшої сторони скла. Відхи­лення від площинності листів візерунчастих стекол встановлюють у договорі між виготов­лювачем і споживачем.

3.5 Отклонения от плоскостности листов стекла (кроме узорчатых стекол) не должны превышать значений, указанных в таблице 3. Величину отклонений устанавливают в про­центах от длины наименьшей стороны стекла. Отклонение от плоскостности листов узорча­тых стекол устанавливают в договоре между изготовителем и потребителем.


Таблиця 3

Таблица 3


Товщина скла, мм

Толщина стекла, мм

^ Відхилення від площинності, що допускаються, %, не більше

Допускаемые отклонения от плоскостности, %, не более

для скла без покриття

для стекла без покрытия

для скла з покриттям

для стекла с покрытием

3-5

0,3

0,4

6-25

0,2

0,3
3.6 Відхилення від прямолінійності кро­мок скла повинні знаходитись у полі гранич­них відхилень, вказаних у таблиці 1.


3.7 Різниця довжин діагоналей стекол, які мають прямокутну форму, не повинна переви­щувати значень, вказаних у таблиці 4.

3.6 Отклонения от прямолинейности кро­мок стекла должны находиться в поле пре­дельных отклонений, указанных в таблице 1.


3.7 Разность длин диагоналей стекол, име­ющих прямоугольную форму, не должна пре­вышать значений, указанных в таблице 4

.

Таблиця 4 У міліметрах

Таблица 4 В миллиметрах
^

Довжина діагоналей листів скла


Длина диагоналей листов стекла

Різниця довжин діагоналей

Разность длин диагоналей

До 1600 включ.

3

Понад 1600 до 2500 вкл.

Св. 1600 до 2500 вкл.

4

-“- 2500 -"- 3200 -"-

5

-“- 3200

6


ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000) С.4


3.8 Форму і допуски розмірів кромок скла (наприклад, розміри фасок), а також отворів у склі встановлюють у робочих кресленнях, узгоджених між виготовлювачем і спожива­чем.


3.9 Умовне позначення загартованого скла повинно включати:

- літерне позначення загартованого скла (3);

- позначення вихідного скла за норматив­ною

документацією (наприклад, М1 за ГОСТ 111);


- довжину, ширину і товщину листа скла, мм;

- клас захисту (за 4.1.7);

- позначення даного стандарту.

Приклад умовного позначення скла за­гартованого, виготовленого з листового скла марки М1 за ГОСТ 111 завдовжки 1400 мм, завширшки 800 мм і завтовшки 5 мм, клас захисту CM 2, виготовленого за даним стан­дартом:

ЗМ1 - 1400-800-5 - CM 2

ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000)


У замовленні на виготовлення стекол по­винні бути вказані відомості про вихідне скло (вид скла, марка, характеристики), вимоги до обробки кромок, кольору, а також інші вимо­ги, узгоджені між виготовлювачем і спожива­чем.


^ 4 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ


4.1 Характеристики


4.1.1 Кромки листів скла по усьому пери­метру повинні бути притуплені; торці стекол, як правило, повинні бути прошліфовані. Ви­моги до обробки кромок встановлюють у ро­бочих кресленнях і (або) згідно зі зразками-еталонами, затвердженими у встановленому порядку.


4.1.2 Тріщини, грубі подряпини, відколки, ущерблення на кромках і пошкодження кутів скла не допускаються.


4.1.3 За показниками зовнішнього вигля­ду, які нормуються: вадам (пузирі, інородні включення, волосяні подряпини, звилини та ін.) і кольору скло повинно відповідати вимо­гам, які ставлять до вихідного скла, і умовам договору на поставку. За узгодженням між ви­готовлювачем і споживачем допускається оці­нювання кольору за зразками-еталонами.

3.8 Форму и допуски размеров кромок стекла (например, размеры фасок), а также от­верстий в стекле устанавливают в рабочих чер­тежах, согласованных между изготовителем и потребителем.


3.9 Условное обозначение закаленного стекла должно включать:

- буквенное обозначение закаленного стекла (3);

- обозначение исходного стекла по норма­ -

тивной документации (например, М1 по ГОСТ 111);

- длину, ширину и толщину листа стекла, мм;

- класс защиты (по 4.1.7);

- обозначение настоящего стандарта.

Пример условного обозначения стекла за­каленного, изготовленного из листового стек­ла марки M1 по ГОСТ 111 длиной 1400 мм, шириной 800 мм и толщиной 5 мм, класс защи­ты СМ 2, изготовленного по настоящему стан­дарту:

ЗМ1 - 1400-800-5 - CM 2 ГОСТ 30698-2000


В заказе на изготовление стекол должны быть указаны сведения об исходном стекле (вид стекла, марка, характеристики), требова­ния к обработке кромок, цвету, а также другие требования, согласованные между изготови­телем и потребителем.
^

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ4.1 Характеристики


4.1.1 Кромки листов стекла по всему пери­метру должны быть притуплены; торцы сте­кол, как правило, должны быть прошлифо­ванными. Требования к обработке кромок ус­танавливают в рабочих чертежах и (или) со­гласно образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке.


4.1.2 Трещины, грубые царапины, сколы, щербины на кромках и повреждения углов сте­кла не допускаются.


4.1.3 По нормируемым показателям внеш­него вида: порокам (пузыри, инородные вклю­чения, волосяные царапины, свили и др.) и цвету стекло должно соответствовать требо­ваниям, предъявляемым к исходному стеклу, и условиям договора на поставку. По согласова­нию между изготовителем и потребителем допускается оценка цвета по образцам-этало­нам.


ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000) С.5


4.1.4 Скло повинне бути механічно міцним і витримувати без руйнування удар сталевої кулі масою (227 ± 2) г (довідково - діаметр кулі 38 мм), яка падає з висоти, вказаної у таблиці 5.


4.1.4 Стекло должно быть механически прочным и выдерживать без разрушения удар стального шара массой (227 ±2) г (справочно - диаметр шара 38 мм), падающего с высоты, указанной в таблице 5.

Таблиця 5

Таблица 5

Номінальна товщина скла, мм
^

Номинальная толщина стекла, мм


Висота падіння кулі, м

Высота падения шара, м

До 4 вкл.

2,0

Понад 4 до 6 вкл.

Св. 4 до 6 вкл.

2,5

Понад 6

Св. 6

3,0


4.1.5 Скло повинне бути термостійким і витримувати перепад температур не менше 120°С.


4.1.6 Скло при руйнуванні не повинно ут­ворювати крупні (більше 3 см2) уламки. Число уламків скла при випробуванні на характер руйнування у квадраті 50 х 50 мм повинно бути:

- від 15 до 400 при номінальній товщині скла 3 мм;

- від 20 до 400 при номінальній товщині скла 4-12 мм;

- від 30 до 400 при номінальній товщині скла 15-25 мм.


Уламки не повинні мати загострених кін­ців; кут, що утворюється двома суміжними сторонами, не повинен бути менше 45°, при цьому довжина уламків не повинна перевищу­вати 75 мм, а число уламків довжиною від 60 до 75 мм не повинно перевищувати 5 шт.


4.1.7 Скло повинно витримувати без руй­нування удар м'якого тіла масою (45 ± 1) кг. Клас захисту скла у залежності від висоти па­діння тіла наведено у таблиці 6.


4.1.5 Стекло должно быть термостойким и выдерживать перепад температур не менее 120°С.


4.1.6 Стекло при разрушении не должно образовывать крупные (более 3 см2) осколки. Число осколков стекла при испытании на ха­рактер разрушения в квадрате 50 х 50 мм до­лжно быть:

- от 15 до 400 при номинальной толщине стек-

ла 3 мм;

- от 20 до 400 при номинальной толщине стек-­

ла 4-12 мм;

- от 30 до 400 при номинальной толщине стек­-

ла 15-25 мм.


Осколки не должны иметь заостренных концов; угол, образованный двумя смежны­ми сторонами, не должен быть менее 45°, при этом длина осколков не должна превышать 75 мм, а число осколков длиной от 60 до 75 мм не должно превышать 5 шт.


4.1.7 Стекло должно выдерживать без раз­рушения удар мягкого тела массой (45 ± 1) кг. Класс защиты стекла в зависимости от высоты падения тела приведен в таблице 6

.Таблиця 6

Таблица 6
^

Клас захисту скла

Класс защиты стекла


Висота падіння тіла, мм

Высота падения тела, мм

СМ1

300

CM 2

450

СМ 3

1200

CM 4

2000
4.1.8 Оптичні викривлення скла, які видно у світлі, що проходить під кутом більше або рівним 60°, при перегляді екрану типу "цег­ляна стіна" не допускаються. Для візерунчас­того скла оптичні викривлення не нормують­ся.


4.1.8 Оптические искажения стекла, види­мые в проходящем свете под углом более или равным 60°, при просмотре экрана типа "кир­пичная стена" не допускаются. Для узорчато­го стекла оптические искажения не нормируются.


ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000) С.6


4.1.9 Оптичні характеристики (колір, спек­тральні коефіцієнти пропускання і відбиван­ня світла) загартованого скла повинні відпо­відати вимогам, які ставлять до оптичних ха­рактеристик вихідного скла.


4.1.10 Скло, яке застосовують для зовніш­нього заскління, повинно витримувати наван­таження згідно з діючими будівельними нор­мами і правилами.

Довідкові значення розрахункового опо­ру скла на розтяг при вигині: листового -120 МПа, візерунчастого - 90 МПа.


4.2 Вимоги до матеріалів


4.2.1 Матеріали, які застосовують для ви­готовлення скла, повинні відповідати вимо­гам стандартів, технічних умов, технічних сві­доцтв і контрактів (договорів) на поставку (далі - НД).


4.2.2 При виготовленні загартованого скла використовують такі види плоских сте­кол:

- листове за ГОСТ 111 марок М1, М2, М3,М7;

- візерунчасте прокатне за ГОСТ 5533;

- з покриттям за НД;

- пофарбоване у масі за НД.

Допускається за узгодженням зі спожива­чем застосовувати інші види стекол за умови, що загартоване скло, виготовлене з їх вико­ристанням, відповідає вимогам даного стан­дарту.

Стекла, які застосовують для виготовлен­ня загартованого скла, повинні витримувати вплив температури до 630°С без зміни фізич­них, хімічних і оптичних властивостей.


4.3 Маркування, упакування


4.3.1 На кожне скло наносять маркування, яке не змивається, що містить:

- найменування і/або товарний знак підпри­ємства-виготовлювача;

- літерне позначення загартованого скла -3.

Стекла з покриттям маркують у лівому нижньому куті зі сторони, де покриття від­сутнє.

4.3.2 Транспортне маркування - за ГОСТ 14192 з нанесенням на тару маніпуляційних знаків: "Крихке. Обережно", "Берегти від вологи", "Верх".

4.1.9 Оптические характеристики (цвет, спектральные коэффициенты пропускания и отражения света) закаленного стекла должны соответствовать требованиям, предъявляемым к оптическим характеристикам исходного стекла.


4.1.10 Стекло, применяемое для наружно­го остекления, должно выдерживать нагрузки согласно действующим строительным нормам и правилам.

Справочные значения расчетного сопро­тивления стекла на растяжение при изгибе: листового - 120 МПа, узорчатого - 90 МПа.


4.2 Требования к материалам


4.2.1 Материалы, применяемые для изго­товления стекла, должны отвечать требовани­ям стандартов, технических условий, техни­ческих свидетельств и контрактов (договоров) на поставку (далее - НД).


4.2.2 При изготовлении закаленного стек­ла используют следующие виды плоских сте­кол:

- листовое по ГОСТ 111 марок m1, М2, М3, М7;

- узорчатое прокатное по ГОСТ 5533;

- с покрытием по НД;

- окрашенное в массе по НД.

Допускается по согласованию с потреби­телем применять другие виды стекол при усло­вии, что закаленное стекло, изготовленное с их применением, отвечает требованиям насто­ящего стандарта.

Стекла, применяемые для изготовления закаленного стекла, должны выдерживать воздействие температуры до 630°С без изме­нения физических, химических и оптических свойств.


4.3 Маркировка, упаковка


4.3.1 На каждое стекло наносится несмы­ваемая маркировка, содержащая:

- наименование и/или товарный знак пред­приятия-изготовителя;

- буквенное обозначение закаленного стекла -3.

Стекла с покрытием маркируют в левом нижнем углу со стороны, где покрытие отсут­ствует.

4.3.2 Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 с нанесением на тару манипуляционных знаков: "Хрупкое. Осторожно", "Бе­речь от влаги", "Верх".


ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000) С.7


4.3.3 При упакуванні скло перекладають по усій поверхні папером за ГОСТ 16711, ГОСТ 1908, ГОСТ 8273 або іншими матеріа­лами або прокладками, які не містять вклю­чень, що дряпають (наприклад, корковими або еластомірними прокладками, порошко­вими матеріалами на основі полімерів або м'я­кою деревиною, яка не містить смоли).


4.3.4 Скло упаковують у ящики за ГОСТ 4295, контейнери або інший вид тари – за НД.


Простір між стеклами, дном і стінками ящика або контейнера повинен бути заповне­ний деревинною стружкою за ГОСТ 5244 або іншим ущільнювальним матеріалом (гоф­рованим картоном за ГОСТ 7376, профіль­ною гумою, листовою гумою, повстю або ін­шими матеріалами, що забезпечують схорон­ність скла).

Допускається інший вид упакування скла, узгоджений зі споживачем, за умови забезпе­чення схоронності скла при зберіганні і транс­портуванні.


4.3.5 На кожну одиницю тари наклеюють ярлик, у якому вказують:

- найменування і/або товарний знак підпри­ємства-виготовлювача;

- умовне позначення скла;

- кількість скла у штуках і/або м2;

- відомості про сертифікацію;

- дату упакування і штамп технічного конт­ролю.


^ 5 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ


5.1 Скло повинно бути прийнято техніч­ним контролем підприємства-виготовлювача. Скло приймають партіями. Партією вважа­ють кількість скла, оформлену одним доку­ментом про якість. До складу партії повинно входити скло одного класу захисту, виготовле­не з одного виду вихідного скла, на одній тех­нологічній лінії протягом робочої зміни.


5.2 Споживач має право проводити конт­рольну перевірку якості скла, дотримуючись при цьому встановленого порядку відбирання зразків і методів випробувань, встановлених у даному стандарті.

За домовленістю сторін приймання виро­бів споживачем може проводитись на складі виготовлювача, на складі споживача або в ін­шому, обумовленому у договорі на поставку, місці.

4.3.3 При упаковке стекло перекладывают по всей поверхности бумагой по ГОСТ 16711, ГОСТ 1908, ГОСТ 8273 или другими материа­лами или прокладками, не содержащими ца­рапающих включений (например, пробковы­ми или эластомерными прокладками, порош­ковыми материалами на основе полимеров или мягкой, не содержащей смолы древесины).


4.3.4 Стекло упаковывают в ящики по ГОСТ 4295, контейнеры или другой вид тары

- по НД.

Пространство между стеклами, дном и стенками ящика или контейнера должно быть заполнено древесной стружкой по ГОСТ 5244 или другим уплотняющим материалом (гоф­рированным картоном по ГОСТ 7376, про­фильной резиной, листовой резиной, войло­ком или другими материалами, обеспечиваю­щими сохранность стекла).

Допускается другой вид упаковки стекла, согласованный с потребителем, при условии обеспечения сохранности стекла при хранении и транспортировании.


4.3.5 На каждую единицу тары наклеива­ют ярлык, в котором указывают:

- наименование и/или товарный знак пред-

приятия-изготовителя;

- условное обозначение стекла;

- количество стекла в штуках и/или м2;

- сведения о сертификации;

- дату упаковки и штамп технического конт­- роля.


^ 5 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ


5.1 Стекло должно быть принято техни­ческим контролем предприятия-изготовителя. Стекло принимают партиями. Партией счита­ют количество стекла, оформленное одним до­кументом о качестве. В состав партии должно входить стекло одного класса защиты, изго­товленное из одного вида исходного стекла, на одной технологической линии в течение рабо­чей смены.

5.2 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку качества стекла, соб­людая при этом установленный порядок отбо­ра образцов и методы испытаний, установлен­ные в настоящем стандарте.

По договоренности сторон приемка изде­лий потребителем может производиться на складе изготовителя, на складе потребителя или в ином, оговоренном в договоре на пос­тавку, месте.


ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000) С.8


Скло піддають приймально-здавальним і періодичним випробуванням згідно з табли­цею 7.

Стекло подвергают приемо-сдаточным периодическим испытаниям согласно таблице7


Таблиця 7

Таблица 7


^ Найменування показника Наименование показателяНомер пункту вимоги

Номер пункта требования
Вид випробувань Вид испытаний
^ Періодичність Периодичность
Число зразків, Число образцов, шт.


Номер пункту методу випробувань Номер пункта метода испытаний

Товщина

Толщина

3.3
Приймально-здавальні


Приемо­сдаточные

Кожна партія одного розміру, але не рідше 4

рази за зміну


Каждая партия одного размера, но не реже 4 раз

в смену3


6.3


Довжина, ширина Длина, ширина

3.2


3


6.2


Різниця довжини діагоналей Разность длин диагоналей

3.7


3


6.2


Відхилення від площинності Отклонение от плоскостности

3.5


3


6.14


Відхилення від прямолінійності Отклонение от прямолинейности

3.6


3


6.15


Відхилення від форми і розмірів Отклонение от формы и размеров

3.4, 3.8


3


6.4, 6.5


Вимоги до якості кромок і кутів Требования к качеству кромок и углов

4.1.1 -4.1.2
Суцільний контроль


Сплошной контроль

Кожне скло у партії


Каждое стекло в партии6.6, 6.7


Зовнішній вигляд Внешний вид

4.1.3


6.8


Маркування Маркировка

4.3.1


6.17


Характер руйнування Характер разрушения

4,1.6


1 раз на добу

1 раз в сутки


3


6.10


Оптичні викривлення Оптические искажения

4.1.8
Періодичні


Периодические

1 раз на добу

1 раз в сутки

3

6.12

Механічна міцність Механическая прочность

4.1.4


1 раз на тиждень 1 раз в неделю

3

6.9

Термостійкість Термостойкость

4.1.5


1 раз за квартал 1 раз в квартал

3

6.11

Клас захисту

Класс защиты

4.1.7

1 раз за квартал 1 раз в квартал

3

6.13

Оптичні характеристики Оптические характеристики

4.1.9

1 раз за квартал 1 раз в квартал

3

6.16


ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000) С.9


5.3 Приймально-здавальні випробування


5.3.1 Стекла на відповідність вимогам 4.1.1- 4.1.3,4.3.1 піддають суцільному візуаль­ному контролю. Стекла, які не відповідають встановленим вимогам, бракують.

5.3.2 Приймально-здавальним випробу­ванням за 3.2 - 3.8, 4.1.6 (кількість і розмір уламків) піддають 3 скла з числа прийнятих за 5.3.1.

При одержанні незадовільних результатів хоча б на одному склі проводять повторні вип­робування на подвоєному числі стекол. При одержанні незадовільних результатів хоча б на одному склі при повторних випробуваннях партію скла бракують.

5.4 Періодичні випробування

5.4.1 Періодичні випробування проводять відповідно до вимог, вказаних у таблиці 7.

5.4.2 При одержанні незадовільних ре­зультатів хоча б на одному склі проводять пов­торні випробування на подвоєному числі сте­кол. Результати повторних випробувань по­ширюються на всю партію.

При одержанні незадовільних результатів повторних випробувань хоча б на одному склі партію бракують і переводять випробування з даного показника у приймально-здавальні до одержання позитивних результатів не менше ніж на двох партіях підряд.

5.4.3 Показники механічної міцності, тер­мостійкості, клас захисту і оптичних характе­ристик скла повинні підтверджуватись резуль­татами випробувань у випробувальних цент­рах, акредитованих на право їх проведення, не рідше одного разу на рік, а також при зміні технології їх виготовлення.

5.5 Кожну партію скла супроводжують до­кументом про якість, у якому вказують:

- найменування і/або товарний знак підпри­ємства-виготовлювача;

- умовне позначення скла;

- відомості про сертифікацію;

- номер договору про поставку;

- кількість скла у штуках і м;

- кількість ящиків або контейнерів, шт.;

- дату відправлення;

- штамп технічного контролю.

При експортно-імпортних операціях зміст супроводжувального документа про якість уточнюють у договорі на поставку ви­робів.

5.3 Приемо-сдаточные испытания


5.3.1 Стекла на соответствие требованиям 4.1.1 - 4.1.3, 4.3.1 подвергают сплошному ви­зуальному контролю. Стекла, не отвечающие установленным требованиям, бракуют.

5.3.2 Приемо-сдаточным испытаниям по 3.2 - 3.8, 4.1.6 (количество и размер осколков) подвергают 3 стекла из числа принятых по 5.3.1.

При получении неудовлетворительных результатов хотя бы на одном стекле проводят повторные испытания на удвоенном числе сте­кол. При получении неудовлетворительных результатов хотя бы на одном стекле при пов­торных испытаниях партию стекла бракуют.

5.4 Периодические испытания

5.4.1 Периодические испытания проводят в соответствии с требованиями, указанными в таблице 7.

5.4.2 При получении неудовлетворитель­ных результатов хотя бы на одном стекле про­водят повторные испытания на удвоенном числе стекол. Результаты повторных испыта­ний распространяются на всю партию.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний хотя бы на одном стекле партию бракуют и переводят ис­пытания по данному показателю в приемо­сдаточные до получения положительных ре­зультатов не менее чем на двух партиях под­ряд.

5.4.3 Показатели механической прочнос­ти, термостойкости, класс защиты и оптичес­ких характеристик стекла должны подтверж­даться результатами испытаний в испытатель­ных центрах, аккредитованных на право их проведения, не реже одного раза в год, а также при изменении технологии их изготовления.

5.5 Каждую партию стекла сопровождают документом о качестве, в котором указывают:

- наименование и/или товарный знак пред­приятия-изготовителя;

- условное обозначение стекла;

- сведения о сертификации;

- номер договора на поставку;

- количество стекла в штуках и м;

- количество ящиков или контейнеров, шт.;

- дату отправки;

- штамп технического контроля.

При экспортно-импортных операциях со­держание сопроводительного документа о ка­честве уточняют в договоре на поставку изделий.


ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000) С.10


^ 6 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ


6.1 Перед випробуваннями зразки витри­мують при температурі (20 ± 4)°С. Час витри­мування зразків перед приймально-здаваль­ними випробуваннями встановлюють у техно­логічній документації, а перед періодичними випробуваннями - не менше 12 год.

Зразки, які випробовують на оптичні вик­ривлення і характеристики, повинні відпові­дати вимогам 4.1.3. Зразки, які випробовують на механічну міцність, термостійкість і клас захисту, повинні відповідати вимогам 4.1.1 -4.1.3.

6.2 Довжину, ширину і довжину діагона­лей прямокутних стекол вимірюють метале­вою рулеткою за ГОСТ 7502 або іншим ви­мірювальним інструментом з ціною поділки не більше 1 мм.

6.3 Товщину скла вимірюють за ГОСТ 111, візерунчастого - за ГОСТ 5533.

6.4 Розміри стекол складної конфігурації допускається перевіряти накладання шабло­ну, атестованого у встановленому порядку.

6.5 Порядок вимірювання форми і розмі­рів кромок (наприклад, розміру фаски кром­ки) встановлюють у технологічній докумен­тації.

6.6 Якість обробки кромок перевіряють шляхом порівняння із зразками-еталонами при освітленості не менше 300 лк з відстані 300 - 600 мм.

6.7 Наявність тріщин, відколків, щербин на кромках і ушкодження кутів перевіряють візуально при освітленості не менше 300 лк з відстані 300 - 600 мм.


6.8. Зовнішній вигляд (вади) і колір загар­тованого скла визначають за НД на відпо­відний вид вихідного скла.

6.9 Випробування на механічну міцність

6.9.1 Метод полягає у визначенні міні­мальної механічної міцності при ударі стале­вою кулею.

6.9.2 Випробування проводять на зразках розміром [(1100 х 900) ± 5] мм, виготовлених разом з партією, яку випробовують.

6.9.3 Засоби випробування

Сталева куля з твердістю поверхні не мен­ше 60 HRC і масою (227 ± 2) г.

Стенд для проведення випробувань.

^ 6 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ


6.1 Перед испытаниями образцы выдер­живают при температуре (20 ± 4)°С. Время выдержки образцов перед приемо-сдаточными испытаниями устанавливают в технологи­ческой документации, а перед периодически­ми испытаниями - не менее 12 ч.

Образцы, испытываемые на оптические искажения и характеристики, должны отве­чать требованиям 4.1.3. Образцы, испытывае­мые на механическую прочность, термостой­кость и класс защиты, должны отвечать требо­ваниям 4.1.1 - 4.1.3.

6.2 Длину, ширину и длину диагоналей прямоугольных стекол измеряют металличес­кой рулеткой по ГОСТ 7502 или другим мери­тельным инструментом с ценой деления не бо­лее 1 мм.

6.3 Толщину стекла измеряют по ГОСТ 111, узорчатого - по ГОСТ 5533.

6.4 Размеры стекол сложной конфигура­ции допускается проверять наложением шаб­лона, аттестованного в установленном поряд­ке.

6.5 Порядок измерения формы и размеров кромок (например, размера фаски кромки) устанавливают в технологической документа­ции.

6.6 Качество обработки кромок проверя­ют путем сравнения с образцами-эталонами при освещенности не менее 300 лк с расстоя­ния 300 - 600 мм.

6.7 Наличие трещин, сколов, щербин на кромках и повреждения углов проверяют ви­зуально при освещенности не менее 300 лк с расстояния 300 - 600 мм.


6.8 Внешний вид (пороки) и цвет закален­ного стекла определяют по НД на соответст­вующий вид исходного стекла.

6.9 Испытания на механическую проч­ность

6.9.1 Метод состоит в определении мини­мальной механической прочности при ударе стальным шаром.

6.9.2 Испытания проводят на образцах размером [(1100 х 900) ± 5] мм, изготовленных вместе с испытываемой партией.

6.9.3 Средства испытания

Стальной шар с твердостью поверхности не менее 60 HRC и массой (227 ± 2) г.

Стенд для проведения испытаний.

ДСТУ Б В.2.7-110-2001 (ГОСТ 30698-2000) С.11Схожі:

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло загартоване будівельне технічні умови дсту б в 7-110-2001 iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло з низькоемісійним твердим покриттям технічні умови дсту б в 7-115-2002
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техничес­кому нормированию и сертификации в строительстве
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло загартоване будівельне технічні умови дсту б в 7-110-2001 iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали склопакети клеєні будівельного призначення технічні умови дсту б в 7-107-2001
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техничес­кому нормированию и сертификации
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло загартоване будівельне технічні умови дсту б в 7-110-2001 iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали добавки для бетонів методи визначення ефективності
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло загартоване будівельне технічні умови дсту б в 7-110-2001 iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали суміші бетонні методи випробувань
Науково-дослідним, проектно-конструк-торським і технологічним інститутом бетону та залізобетону
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло загартоване будівельне технічні умови дсту б в 7-110-2001 iconДержавний стандарт україни будівельні матеріали суміші асфальтобетонні І асфальтобетон дорожній та аеродромний технічні умови
Харківським національним автомобільно-дорожнім університетом (хнаду), Національним транспортним університетом (нту) І державним дорожнім...
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло загартоване будівельне технічні умови дсту б в 7-110-2001 iconДержавний стандарт України Будівельні матеріали

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло загартоване будівельне технічні умови дсту б в 7-110-2001 iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт

Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло загартоване будівельне технічні умови дсту б в 7-110-2001 iconДержавний стандарт україни будівельні матеріали добавки активні мінеральні для цементів методи випробувань дсту б в 7-100-2000 (гост 25094-94)
Державним інститутом цементної промисловості (ниицемент) І державним проектним та науково-дослідним інститутом цементної промисловості...
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло загартоване будівельне технічні умови дсту б в 7-110-2001 iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Система проектной документации для строительства
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве
Державний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло загартоване будівельне технічні умови дсту б в 7-110-2001 iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт система проектної документації для будівництва Система проектной документации для строительства
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации и техничес­кому нормированию в строительстве
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи