Положення Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі купАП), Закону України \"Про ветеринарну медицину\" ( 2498-12 ). Інструкція встановлює порядок оформлення матеріалів про icon

Положення Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі купАП), Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ). Інструкція встановлює порядок оформлення матеріалів проНазваПоложення Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі купАП), Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ). Інструкція встановлює порядок оформлення матеріалів про
Дата конвертації28.01.2013
Розмір269.47 Kb.
ТипПоложення
джерело

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

ветеринарної медицини

України

18.09.2009 N 343


Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 січня 2010 р.

за N 15/17310


ІНСТРУКЦІЯ

з оформлення державними органами ветеринарної

медицини, підрозділами ветеринарної міліції

з проведення карантинних ветеринарних заходів

матеріалів про адміністративні правопорушення


1. Загальні положення


1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України

про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі -

КУпАП), Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ).


1.2. Інструкція встановлює порядок оформлення матеріалів про

адміністративні правопорушення посадовими особами державних

органів ветеринарної медицини, підрозділами ветеринарної міліції з

проведення карантинних ветеринарних заходів (далі - посадові особи

державної інспекції ветеринарної медицини) у разі виявлення

порушень правил карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних

вимог, а також оскарження та контролю за провадженням у справах

про адміністративні правопорушення.


1.3. У цій Інструкції терміни та поняття вживаються у

значеннях, визначених КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ), Законом

України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ), іншими

нормативно-правовими актами з питань ветеринарної медицини.


1.4. Відповідно до статей 107 та 238 КУпАП ( 80731-10,

80732-10 ) державні органи ветеринарної медицини, підрозділи

ветеринарної міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів

Міністерства внутрішніх справ України розглядають справи про

адміністративні правопорушення, пов'язані з порушеннями правил

щодо карантину тварин та інших ветеринарно-санітарних вимог.


2. Складання протоколу про адміністративне правопорушення


2.1. Відповідно до статті 254 КУпАП ( 80732-10 ) про вчинення

адміністративного правопорушення посадовою особою державної

інспекції ветеринарної медицини складається протокол про

адміністративне правопорушення (далі - протокол) (додаток 1).


2.2. Протокол складається у двох примірниках, один з яких під

розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної

відповідальності.


2.3. Посадові особи державної інспекції ветеринарної медицини

складають протоколи, передбачені статтями 42-1 - 42-3 та 188-22, а

їх розгляд відповідно до статті 221 КУпАП ( 80732-10 ) віднесено

до районних, районних у містах, міських чи міськрайонних судів

(суддів).


2.4. У протоколі зазначаються: дата і місце його складення,

посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол;

відомості про особу, яка притягається до адміністративної

відповідальності (у разі її виявлення); місце, час вчинення і суть

адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає

відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків

і потерпілих, якщо вони є; пояснення особи, яка притягається до

адміністративної відповідальності; інші відомості, необхідні для

вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну

шкоду, про це також зазначається в протоколі.


2.5. Протокол оформляється державною мовою.


2.6. Усі реквізити протоколу заповнюються розбірливим

почерком. Не допускається заповнення протоколу олівцем. У разі

здійснення виправлень вони засвідчуються підписами посадової особи

державної інспекції ветеринарної медицини, яка склала протокол, та

особи, на яку він складається.

Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка

притягається до адміністративної відповідальності; за наявності

свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими

особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної

відповідальності, від підписання протоколу в ньому робиться запис

про це.

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності,

має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які

додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від

його підписання.

При складенні протоколу особі, яка притягається до

адміністративної відповідальності, роз'яснюються її права і

обов'язки, передбачені статтею 268 КУпАП ( 80732-10 ), про що

робиться відмітка у протоколі.


2.7. Відповідно до статті 258 КУпАП ( 80732-10 ) протокол не

складається в разі вчинення адміністративних правопорушень,

передбачених статтею 107 (у випадках вчинення правопорушень,

перелічених у частині третій статті 238), якщо особа не оспорює

допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї

накладається.

У випадках, передбачених частиною першою статті 258 КУпАП

( 80732-10 ), посадовими особами державної інспекції ветеринарної

медицини на місці вчинення правопорушення виноситься постанова у

справі про адміністративне правопорушення відповідно до вимог

статті 283 КУпАП.

Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне

правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне

стягнення, що на неї накладається, то посадова особа державної

інспекції ветеринарної медицини зобов'язана скласти протокол

відповідно до вимог статті 256 КУпАП ( 80732-10 ). Цей протокол є

додатком до постанови у справі про адміністративне правопорушення.


3. Розгляд справ про адміністративне правопорушення та

порядок накладення адміністративних стягнень посадовими особами

державної інспекції ветеринарної медицини


3.1. Згідно зі статтями 276, 277 КУпАП ( 80732-10 ) справа

про адміністративне правопорушення розглядається за місцем його

вчинення у п'ятнадцятиденний строк з дня одержання протоколу та

інших матеріалів справи посадовою особою державної інспекції

ветеринарної медицини, уповноваженою розглядати справу.


3.2. Постанова у справі про адміністративне правопорушення

складається у двох примірниках, один з яких вручається особі, яка

притягається до адміністративної відповідальності.


3.3. Особа, яка притягається до адміністративної

відповідальності, має право:

знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, надавати

докази, заявляти клопотання;

при розгляді справи користуватися юридичною допомогою

адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право

на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної

особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами

перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження;

оскаржити постанову по справі.


3.4. Для сповіщення особи, яка притягається до

адміністративної відповідальності, про розгляд справи, про час і

місце її розгляду оформляється повідомлення про розгляд справи про

адміністративне правопорушення (додаток 2).


3.5. Справа про адміністративне правопорушення розглядається

в присутності особи, яка притягається до адміністративної

відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути

розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її

сповіщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не

надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.


3.6. Посадова особа державної інспекції ветеринарної медицини

при підготовці до розгляду справи про адміністративне

правопорушення вирішує такі питання:

1) чи належить до її компетенції розгляд цієї справи;

2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи

про адміністративне правопорушення;

3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи,

про час і місце її розгляду;

4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка

притягається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх

законних представників і адвоката.


3.7. За результатами розгляду справи про адміністративне

правопорушення посадова особа державної інспекції ветеринарної

медицини виносить одну з таких постанов:

про накладення адміністративного стягнення (додаток 3);

про закриття справи (додаток 4).


3.8. При накладенні стягнення враховуються характер вчиненого

правопорушення, особа порушника, ступінь його вини, майновий стан,

обставини, що пом'якшують або обтяжують відповідальність.


3.9. При вчиненні однією особою двох або більше

адміністративних правопорушень адміністративне стягнення

накладається за кожне правопорушення окремо. Якщо особа вчинила

кілька адміністративних правопорушень, справи про які одночасно

розглядаються однією і тією самою посадовою особою державної

інспекції ветеринарної медицини, стягнення накладається в межах

санкції, встановленої за більш серйозне правопорушення з числа

вчинених. До основного стягнення в цьому разі може бути приєднано

одне з додаткових стягнень, передбачених статтями про

відповідальність за будь-яке з вчинених правопорушень. При цьому

викладаються відомості про всі виявлені правопорушення та

обов'язково зазначаються посилання на всі законодавчі та

нормативно-правові акти, вимоги яких порушені, а також статті

КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ), які передбачають відповідальність за

виявлені порушення.


3.10. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш

як через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при

триваючому правопорушенні - два місяці з дня його виявлення.


3.11. Посадові особи державної інспекції ветеринарної

медицини, відповідно до статті 217 КУпАП ( 80732-10 ) уповноважені

розглядати справи про адміністративні правопорушення, можуть

накладати адміністративні стягнення, передбачені КУпАП у межах

наданих їм повноважень і лише під час виконання службових

обов'язків.


3.12. Провадження в справі про адміністративне правопорушення

не може бути розпочато, а розпочате підлягає закриттю за таких

обставин:

1) відсутність події і складу адміністративного

правопорушення;

2) недосягнення особою на момент вчинення адміністративного

правопорушення шістнадцятирічного віку;

3) неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи

бездіяльність;

4) вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або

необхідної оборони;

5) видання акта амністії, якщо він усуває застосування

адміністративного стягнення;

6) скасування акта, який встановлює адміністративну

відповідальність;

7) закінчення на момент розгляду справи про адміністративне

правопорушення строків, передбачених статтею 38 КУпАП

( 80731-10 );

8) наявність по тому самому факту щодо особи, яка

притягається до адміністративної відповідальності, постанови

компетентного органу (посадової особи) про накладення

адміністративного стягнення або нескасованої постанови про

закриття справи про адміністративне правопорушення, а також

порушення за даним фактом кримінальної справи;

9) смерть особи, щодо якої було розпочато провадження в

справі.


3.13. Адміністративна відповідальність за правопорушення,

передбачені КУпАП ( 80731-10, 80732-10 ), настає, якщо ці

порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до

закону кримінальної відповідальності. Якщо при розгляді справи

посадова особа державної інспекції ветеринарної медицини дійде

висновку, що в порушенні є ознаки злочину, вона передає матеріали

прокурору, органу досудового слідства або дізнання (стаття 253

КУпАП). У такому випадку виноситься постанова про закриття справи,

яка надсилається до вищезазначених органів разом з матеріалами

справи. До органів прокуратури, органів досудового слідства чи

дізнання направляються оригінали документів.


3.14. Відповідно до вимог статті 283 КУпАП ( 80732-10 ) та

статті 19 Закону України "Про виконавче провадження" ( 606-14 )

постанова повинна містити:

назву постанови (відповідно до вимог статті 284 КУпАП)

( 80732-10 );

повну назву посади посадової особи державної інспекції

ветеринарної медицини, яка винесла постанову, її прізвище, ім'я та

по батькові;

дату розгляду справи та номер постанови;

відомості про особу, щодо якої розглядається справа

(прізвище, ім'я, по батькові, дату і місце народження, місце

проживання/реєстрації та роботи або навчання, посаду (для

посадових осіб), ідентифікаційний номер фізичної особи (за

наявності));

опис обставин, установлених при розгляді справи;

зазначення нормативно-правового акта, який передбачає

відповідальність за це адміністративне правопорушення;

розмір шкоди, що підлягає стягненню, порядок та строк її

відшкодування;

прийняте по справі рішення;

порядок виконання постанови;

порядок і строк оскарження постанови;

дату набрання чинності постановою;

строк пред'явлення постанови до виконання.


3.15. Постанова оголошується негайно після закінчення

розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається

або надсилається особі, щодо якої її винесено.

Копія постанови вручається особі, яка притягається до

адміністративної відповідальності (потерпілому - на його

прохання), під розписку, а в разі якщо копія постанови

надсилається поштою, про це робиться відповідна відмітка у справі

(зазначаються реквізити поштової квитанції про відправлення та

прізвище і посада особи, яка її відправила).


3.16. Дата набрання чинності та строк пред'явлення до

виконання визначаються згідно з вимогами чинного законодавства із

урахуванням термінів, передбачених розділами 4 та 5 цієї

Інструкції, та вносяться в постанову посадовою особою державної

інспекції ветеринарної медицини з метою примусового виконання

після закінчення строків, зазначених у пункті 5.2 цієї Інструкції.

Строк пред'явлення постанови до виконання не може перевищувати

трьох місяців.


4. Оскарження і опротестування постанови у справі про

адміністративне правопорушення


4.1. Відповідно до статей 287 - 289 КУпАП ( 80732-10 )

постанову у справі про адміністративне правопорушення протягом

десяти днів з дня її винесення може бути оскаржено особою, щодо

якої її винесено, а також потерпілим у вищестоящої посадової особи

державної інспекції ветеринарної медицини або в суді. У разі

пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк за заявою

особи, щодо якої винесено постанову, може бути поновлено органом

(посадовою особою), правомочним розглядати скаргу.

Дотримання встановленого строку для подання скарги може бути

підтверджене квитанцією або датою на поштовому конверті

(обов'язково додається до скарги).


4.2. Згідно зі статтею 290 КУпАП ( 80732-10 ) постанову у

справі про адміністративне правопорушення може бути опротестовано

прокурором протягом десяти днів з дня винесення постанови.


4.3. Постанова у справі про адміністративне правопорушення

набирає законної сили після закінчення строку оскарження

(опротестування) цієї постанови, а в разі її оскарження або

опротестування з дня повідомлення про залишення скарги або

протесту без задоволення.


4.4. Протест і скарга на постанову у справі про

адміністративне правопорушення розглядаються правомочними органами

в десятиденний строк з дня їх надходження, якщо інше не

встановлено законами України.


4.5. Відповідно до статті 293 КУпАП ( 80732-10 ) правомочні

органи при розгляді скарги або протесту на постанову у справі про

адміністративне правопорушення перевіряють законність і

обґрунтованість винесеної постанови і приймають одне з таких

рішень:

залишають постанову без змін, а скаргу або протест без

задоволення;

скасовують постанову і надсилають справу на новий розгляд;

скасовують постанову і закривають справу;

змінюють захід стягнення в межах, передбачених нормативним

актом про відповідальність за адміністративне правопорушення, з

тим, однак, щоб стягнення не було посилено.


4.6. Копія рішення щодо скарги або протесту на постанову у

справі про адміністративне правопорушення протягом трьох днів

надсилається особі, щодо якої її винесено. Про результати розгляду

протесту повідомляється прокуророві.


5. Контроль за виконанням постанови про накладення

адміністративного стягнення


5.1. Постанова про накладення адміністративного стягнення є

обов'язковою для виконання посадовими особами і громадянами.


5.2. Відповідно до статті 307 КУпАП ( 80732-10 ) штраф має

бути сплачений порушником не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з

дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі

оскарження або опротестування такої постанови - не пізніше ніж

через п'ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги або

протесту без задоволення.

Штраф, накладений за вчинення адміністративного

правопорушення, вноситься порушником в установу банку України.


5.3. У разі несплати правопорушником штрафу у строк,

установлений частиною першою статті 307 КУпАП ( 80732-10 ),

постанова про накладення штрафу із заявою (додаток 5) надсилається

для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби

за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням

його майна в порядку, встановленому законом.

У порядку примусового виконання постанови про стягнення

штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з

правопорушника стягуються:

подвійний розмір штрафу, який накладений такою постановою;

витрати на облік зазначених правопорушень.


5.4. Постанова про накладення штрафу, за якою стягнення

штрафу проведено повністю, з відміткою про виконання повертається

посадовій особі державної інспекції ветеринарної медицини, яка її

винесла (стаття 310 КУпАП) ( 80732-10 ).


5.5. Не підлягає виконанню постанова про накладення

адміністративного стягнення, якщо її не було звернуто до виконання

протягом трьох місяців з дня її винесення (у цьому випадку справа

про адміністративне правопорушення підлягає закриттю).

У разі зупинення виконання постанови у зв'язку з розглядом

скарги або протесту перебіг строку давності зупиняється до

розгляду скарги чи протесту.


5.6. Контроль за правильним і своєчасним виконанням постанови

про накладення штрафу здійснюється посадовою особою державної

інспекції ветеринарної медицини, яка винесла постанову, та іншими

органами державної влади в порядку, встановленому законом.


5.7. При стягненні штрафу відповідно до статті 258 КУпАП

( 80732-10 ) на місці вчинення адміністративного правопорушення

порушникові видається квитанція, яка є документом суворої

фінансової звітності.

Бланки квитанцій виготовляються централізовано на замовлення

органів Держкомветмедицини, підрозділів ветеринарної міліції з

проведення карантинних ветеринарних заходів.

У разі несплати штрафу на місці вчинення адміністративного

правопорушення провадження в справі, а потім виконання постанови

здійснюються в порядку, передбаченому КУпАП ( 80731-10,

80732-10 ).


6. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення


6.1. Протокол, документи, що підтверджують факт вчинення

адміністративного правопорушення (заяви, пояснення), постанова та

інші документи формуються в одну справу з описом документів.

Сторінки справи нумеруються, прошиваються та скріплюються

підписом посадової особи та печаткою.

Протокол повинен бути пронумерований.

Облік бланків протоколів та їх видача ведуться у журналі

видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення

(додаток 6), прошнурованому, пронумерованому та скріпленому

печаткою.

Облік виданих та використаних бланків протоколів ведеться

особою, яка відповідає за облік адміністративних справ.

Зіпсовані бланки протоколів з відповідними письмовими

поясненнями повертаються на зберігання особі, яка здійснює облік

виданих та використаних бланків протоколів.


6.2. Винесені постанови реєструються в журналі обліку справ

про адміністративні правопорушення (далі - Журнал обліку) (додаток

7).


6.3. Журнал обліку оформлюється та заповнюється особою, яка

відповідає за облік адміністративних справ.

Журнали обліку повинні бути прошнуровані, сторінки

пронумеровані, підписані керівником та скріплені печаткою

відповідної особи.


6.4. Нумерація винесених постанов у справах про

адміністративні правопорушення проводиться в Журналі обліку,

починаючи з першого номера, в межах календарного року.

Після номера постанови через дріб вказується реєстраційний

номер вихідної кореспонденції.


6.5. Термін зберігання матеріалів про адміністративні

правопорушення становить три роки.


Начальник Управління державної

інспекції ветеринарної медицини М.В.Білоус


Додаток 1

до Інструкції з оформлення

державними органами

ветеринарної медицини,

підрозділами ветеринарної

міліції з проведення

карантинних ветеринарних

заходів матеріалів

про адміністративні

правопорушення


Державний комітет ветеринарної медицини України

_________________________________________________

(найменування державного органу ветеринарної медицини,

підрозділу ветеринарної міліції з проведення

карантинних ветеринарних заходів)

( Текст взятo з сайту Верховної Ради zakon1.rada.gov.ua )


ПРОТОКОЛ

про адміністративне правопорушення N ______

( Teкст підготовлено Відділом баз данних НПД УКС ВР )


"___"____________ 20__ року ____________________________________

(місце складання протоколу)


Я, _____________________________________________________________,

(повна назва посади, прізвище, ім'я, по батькові особи,

яка склала протокол)

склав(ла) цей протокол про те, що

Прізвище ________________________________________________________

Ім'я ____________________________________________________________

По батькові _____________________________________________________

Дата і місце народження _________________________________________

Місце проживання/реєстрації _____________________________________

_________________________________________________________________

Місце роботи/навчання ___________________________________________

Посада __________________________________________________________

Сімейний стан, кількість утриманців _____________________________


вчинив(ла) ______________________________________________________

(місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення,

_________________________________________________________________

нормативно-правовий акт, який передбачає відповідальність

_________________________________________________________________

за правопорушення, із посиланням на статті КУпАП)


Свідки:


1. ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання/реєстрації,

підпис, телефон)


2. ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання/реєстрації,

підпис, телефон)


Потерпілі:


1. ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання/реєстрації,

підпис, телефон)


2. ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання/реєстрації,

підпис, телефон)


Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду (збитки)


_________________________________________________________________

(назва та реквізити документа, який це підтверджує)


Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності,


_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

роз'яснено права і обов'язки, що передбачені статтею 268 КУпАП

(має право знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення,

надавати докази, заявляти клопотання, при розгляді справи

користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у

галузі права, який за законом має право на надання правової

допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати

рідною мовою і користуватись послугами перекладача, якщо не

володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову у

справі).


Особі, яка притягається до адміністративної відповідальності,

повідомлено, що розгляд справи про адміністративне правопорушення

відбудеться


о _____ год. _____ хв. "____" ___________ 20 ___ року


у приміщенні ____________________________________________________

(повне найменування органу,

у якому буде розглядатися справа)


за адресою ______________________________________________________

(повна поштова адреса місця, де буде розглядатися справа)


Пояснення особи, яка притягається до адміністративної

відповідальності

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________


_________________________________

(підпис особи, яка притягається

до адміністративної

відповідальності)


У разі відмови цієї особи від підписання протоколу про це

робиться запис.


До протоколу додаються __________________________________________

(акт перевірки, пояснення особи, яка притягається

до адміністративної

_________________________________________________________________

відповідальності, інші матеріали)


Державний інспектор ветеринарної медицини


________________________________ роб. тел. _______________

(підпис, ініціали, прізвище)


М.П.


Протокол про адміністративне правопорушення отриманий особою,

яка вчинила адміністративне правопорушення


"___"____________ 20__ року ____________________________________

(підпис, ініціали, прізвище)


Протокол про адміністративне правопорушення направлено

рекомендованим листом, квитанція від ___________ 20__ року N _____


Додаток 2

до Інструкції з оформлення

державними органами

ветеринарної медицини,

підрозділами ветеринарної

міліції з проведення

карантинних ветеринарних

заходів матеріалів

про адміністративні

правопорушення


(Державний Герб України)

Державний комітет ветеринарної медицини України

_______________________________________________________

(найменування державного органу ветеринарної медицини,

підрозділу ветеринарної міліції з проведення

карантинних ветеринарних заходів)

Teкст взято з сайта ВРУ - http://zakon1.rada.gov.ua


ПОВІДОМЛЕННЯ

про розгляд справи про адміністративне правопорушення

( Текст взятo з сайту ВPУ - http://zakon1.rada.gov.ua )


від "____" _____________ 20__ року N ___


Повідомляю, що згідно з Протоколом про адміністративне

правопорушення, складеним

_________________________________________________________________

(посада особи, яка склала протокол,


________________________________ від "___" ___________ 20__ року,

прізвище, ім'я, по батькові)


розгляд справи про ______________________________________________

(викладення обставин правопорушення)

_________________________________________________________________


відбудеться "__" ____________ 20_ року о _____ годині за адресою:

_________________________________________________________________


Прошу ___________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові особи, що викликається)


з'явитися на розгляд справи як __________________________________

(відповідач, представник, потерпілий,


_________________________________________________________________

свідок, експерт, перекладач)


У разі нез'явлення особи, яка притягається до

відповідальності, за наявності даних про її своєчасне повідомлення

про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло

клопотання про відкладення розгляду справи, справа

розглядатиметься у її відсутність.


__________________________________ _________________________

(посада особи державної служби (підпис)

ветеринарної медицини,

підрозділу ветеринарної міліції

з проведення карантинних

ветеринарних заходів)


Додаток 3

до Інструкції з оформлення

державними органами

ветеринарної медицини,

підрозділами ветеринарної

міліції з проведення

карантинних ветеринарних

заходів матеріалів

про адміністративні

правопорушення


Державний комітет ветеринарної медицини України

___________________________________________________

(найменування державного органу ветеринарної медицини,

підрозділу ветеринарної міліції з проведення

карантинних ветеринарних заходів)

( Текст документа підготовлено Відділом баз данних НПД УКС ВР )


ПОСТАНОВА

про накладення адміністративного стягнення N______


"___"____________ 20__ року _____________________________________

(місце винесення постанови)


Я, _____________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи,

яка склала постанову)


розглянувши матеріали справи громадянина ________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

_________________________________________________________________

(протокол про адміністративне правопорушення складено


"___"___________20__ року _____________________________________),

(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи,

яка склала протокол)


УСТАНОВИВ,


що ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада (для посадових осіб),

дата і місце народження, місце


_________________________________________________________________

проживання/реєстрації, місце роботи/навчання,

посада (для посадових осіб), ідентифікаційний номер


_________________________________________________________________

фізичної особи (за наявності), яка притягається

до адміністративної відповідальності, серія та номер


_________________________________________________________________

паспорта чи іншого документа, який посвідчує особу)


вчинив(ла) _____________________________________________________,

(указати суть порушень, стисле викладення обставин справи)


що є правопорушенням, передбаченим статтею _______________ КУпАП.


Враховуючи викладене, обставини та матеріали справи, а також

вимоги законодавства,

ПОСТАНОВИВ:


1. Притягнути _______________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові правопорушника)

до адміністративної відповідальності за статтею ______ КУпАП і

накласти на нього (неї) адміністративне стягнення у вигляді штрафу


в розмірі ________ грн. (_______________________________) гривень.

(цифрами) (словами)


2. З урахуванням частини другої статті 308 КУпАП у разі

несплати _________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові правопорушника)

штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, та

примусового виконання цієї постанови органами державної виконавчої

служби стягнути з правопорушника подвійний розмір штрафу в розмірі


___________ грн. (______________________________________) гривень.

(цифрами) (словами)


Постанова може бути оскаржена у 10-денний строк до

________________________________________________________ або суду.

(найменування державного органу ветеринарної медицини,

підрозділу ветеринарної міліції з проведення карантинних

ветеринарних заходів)


Відповідно до частини першої статті 307 КУпАП штраф має бути

сплачений порушником не пізніше ніж через 15 днів з дня вручення

йому цієї постанови, а в разі оскарження або опротестування цієї

постанови - не пізніше ніж через 15 днів з дня повідомлення про

залишення скарги або протесту без задоволення.


Зазначена сума штрафу перераховується на рахунок

N _______________________________________________________________

у банку _________________________________________________________

(реквізити банку, платіжні реквізити)


Копії платіжних документів, що свідчать про сплату штрафу,

подаються до _____________________________________________________

(найменування державного органу ветеринарної медицини,

підрозділу ветеринарної міліції з проведення

карантинних ветеринарних заходів)

в триденний термін з дня оплати. В разі несплати штрафу в

добровільному порядку до правопорушника будуть застосовані заходи

примусового стягнення, передбачені законодавством.


Постанову склав _________________________________ _______________

(посада, прізвище, ініціали) (підпис)


М.П.


Постанова мені оголошена, копію отримав(ла)

_________________________________________________________________

(дата та підпис порушника або відмітка про відправлення

постанови поштою за вихідним номером)


Дата набрання чинності_______________________________________

(заповняється у разі направлення цієї постанови на примусове

виконання до відповідного органу державної виконавчої служби)


Строк пред'явлення до виконання _______________________ року.

(заповняється у разі направлення цієї постанови на примусове

виконання до відповідного органу державної виконавчої служби)


Додаток 4

до Інструкції з оформлення

державними органами

ветеринарної медицини,

підрозділами ветеринарної

міліції з проведення

карантинних ветеринарних

заходів матеріалів

про адміністративні

правопорушення


Державний комітет ветеринарної медицини України

_________________________________________________

(найменування державного органу ветеринарної медицини,

підрозділу ветеринарної міліції з проведення

карантинних ветеринарних заходів)

( Документ отримано з офіційного джерела zakon1.rada.gov.ua )


ПОСТАНОВА

про закриття справи N ______

Oтримaно з офіційного джерела http://zakon1.rada.gov.ua


"___"____________ 20__ року _____________________________________

(місце винесення постанови)


Я, _____________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи,

яка склала постанову)


розглянувши матеріали справи громадянина


_________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада (для посадових осіб),

дата і місце народження, місце


_________________________________________________________________

проживання/реєстрації, місце роботи/навчання,

ідентифікаційний номер


_________________________________________________________________

фізичної особи (за наявності), яка притягається до

адміністративної відповідальності, серія та номер


_________________________________________________________________

паспорта чи іншого документа, який посвідчує особу)


(протокол про адміністративне правопорушення складено


"___"_____________20___року


_______________________________________________________________),

(посада, прізвище, ім'я, по батькові особи,

яка склала протокол)


враховуючи обставини та матеріали справи, а також вимоги

законодавства,

УСТАНОВИВ:

_________________________________________________________________

________________________________________________________________,

(обставини, що виключають провадження у справі)


ПОСТАНОВИВ:


Закрити справу на підставі пункту _____________ статті 247 КУпАП.

(вказати пункт)


_____________________________________

(посада особи, яка розглянула справу)


_______________________________

(підпис, ініціали, прізвище)


М.П.


"___" ___________ 20___ року


Копію постанови про закриття справи отримав


"___"___________ 20___ року


_______________________________

(підпис, ініціали, прізвище)


Копію постанови про закриття справи направлено рекомендованим

листом, квитанція від _____________ 20______ року N __________.


Додаток 5

до Інструкції з оформлення

державними органами

ветеринарної медицини,

підрозділами ветеринарної

міліції з проведення

карантинних ветеринарних

заходів матеріалів

про адміністративні

правопорушення


(Державний Герб України)

Державний комітет ветеринарної медицини України

___________________________________________________

(найменування органу або установи державної служби

ветеринарної медицини України, підрозділу ветеринарної

міліції з проведення карантинних ветеринарних заходів)

( Документ отримано з офіційного джерела - http://zakon1.rada.gov.ua )


ЗАЯВА


до ______________________________________________________________

(назва відділу державної виконавчої служби за місцем

проживання особи, що скоїла


_________________________________________________________________

правопорушення, роботи або місцезнаходженням її майна)


від _____________________________________________________________

(посада особи державної служби ветеринарної медицини,

підрозділу ветеринарної міліції з проведення

карантинних ветеринарних заходів)

_________________________________________________________________


від "____" ________________ 20__ року N ___


У зв'язку з несплатою у встановлений термін штрафу за

порушення законодавства у галузі ветеринарної медицини, на

підставі статті 308 Кодексу України про адміністративні

правопорушення направляється для утримання штрафу у примусовому

порядку постанова ________________________________________________

(посада особи, яка винесла постанову)

_________________________________________________________________


N ____ від ____________ 20__ року про накладення штрафу у розмірі


_________________________________________________________________

(сума цифрами та словами)


на _____________________________________________________________,

(прізвище, ім'я, по батькові громадянина)


що працює (навчається, отримує пенсію) в ________________________

________________________________________________________________,

(місце роботи, навчання, орган соціального захисту)


_________________________________________________________________

(мешкає за адресою)


Постанову, за якою стягнення штрафу проведено повністю, з

відміткою про виконання прошу повернути мені за адресою:

_________________________________________________________________


Додаток: постанова про накладення штрафу

N ___ від ___________ 20___ року


М.П.


_________________________________ ________________

(посада особи державної служби (підпис)

ветеринарної медицини, підрозділу

ветеринарної міліції з проведення

карантинних ветеринарних заходів)

( Джepeло документа - http://zakon1.rada.gov.ua )


Додаток 6

до Інструкції з оформлення

державними органами

ветеринарної медицини,

підрозділами ветеринарної

міліції з проведення

карантинних ветеринарних

заходів матеріалів

про адміністративні

правопорушення


ЖУРНАЛ

видачі бланків протоколів

про адміністративні правопорушення


_________________________________________________________________

(назва підрозділу державної служби ветеринарної медицини,

ветеринарної міліції з проведення карантинних

ветеринарних заходів)

{ Текст взято з сайта Bерховної Pади - zakon1.rada.gov.ua }


Почато "___" ___________ 20__ року

Закінчено "___" ________ 20__ року


--------------------------------------------------------------------

| N | Дата |Кількість|З N ____|Бланки |Відмітки про|Дата, |

|з/п| видачі | |по |отримав |прийняття |посада, |

| | | |N ______|(посада, |пошкоджених |прізвище, |

| | | | |прізвище,|(зіпсованих)|підпис |

| | | | |підпис) |бланків |особи, яка |

| | | | | | |прийняла |

| | | | | | |пошкоджені |

| | | | | | |(зіпсовані)|

| | | | | | |бланки |

|---+--------+---------+--------+---------+------------+-----------|

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

--------------------------------------------------------------------


Додаток 7

до Інструкції з оформлення

державними органами

ветеринарної медицини,

підрозділами ветеринарної

міліції з проведення

карантинних ветеринарних

заходів матеріалів

про адміністративні

правопорушення

Текст документа підготовлено Відділом баз данних НПД УКС ВР


ЖУРНАЛ

обліку справ про адміністративні правопорушення

( Текст документа підготовлено у Верховній Раді України )


Почато "___" ___________ 20__ року

Закінчено "___" ________ 20__ року


--------------------------------------------------------

|N |Дата |Посада, |Суть |Дата |Посада, |

|з/п|складання|прізвище,|порушення |винесення|прізвище,|

| |протоколу|ім'я, по |за |постанови|ім'я, по |

| |та його |батькові |протоколом|та номер |батькові |

| |номер |особи, | |постанови|особи, |

| | |яка | | |яка |

| | |склала | | |винесла |

| | |протокол | | |постанову|

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

| | | | | | |

|---+---------+---------+----------+---------+---------+

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

--------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------------------

Відомості про |Дата вручення |Результат|Дата |Результат |

особу, яка |постанови |розгляду |добровільної|оскарження або|

притягається до |(особисто, |справи: |сплати |опротестування|

відповідальності|надіслано |розмір |(номер |постанови |

|рекомендованим|штрафу |платіжного |(заповнюється |

|листом за |(санкції)|документа) |за наявності |

|адресою) |(грн) або|або |такого). |

| |відмітка |надіслання |Відомості про |

| |про |заяви про |результати |

| |закриття |примусове |розгляду |

| |справи |стягнення |справи судом: |

| | | |номер та дата |

| | | |винесеного |

| | | |судом рішення,|

| | | |відомості про |

| | | |суд, який |

| | | |прийняв |

| | | |рішення, |

| | | |результати |

| | | |розгляду |

| | | |справи |

----------------+--------------+---------+------------+--------------|

7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

----------------------------------------------------------------------Схожі:

Положення Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі купАП), Закону України \"Про ветеринарну медицину\" ( 2498-12 ). Інструкція встановлює порядок оформлення матеріалів про iconНаказ Державного комітету ветеринарної медицини
Порядок видачі ветеринарних документів (далі Порядок) розроблено на виконання вимог статті 32 Закону України "Про ветеринарну медицину"...
Положення Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі купАП), Закону України \"Про ветеринарну медицину\" ( 2498-12 ). Інструкція встановлює порядок оформлення матеріалів про iconПоложення Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан І доходи (далі Інструкція) розроблена відповідно до пункту 179. 9 статті 179 розділу ІV податкового кодексу України (далі Кодекс)
Подання податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – декларація) передбачено Конституцією України, Кодексом та іншими...
Положення Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі купАП), Закону України \"Про ветеринарну медицину\" ( 2498-12 ). Інструкція встановлює порядок оформлення матеріалів про iconПро затвердження Порядку зберігання вилучених під час здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення речей і документів Відповідно до статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України постановляє
Відповідно до статті 265 Кодексу України про адміністративні правопорушення Кабінет Міністрів України постановляє
Положення Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі купАП), Закону України \"Про ветеринарну медицину\" ( 2498-12 ). Інструкція встановлює порядок оформлення матеріалів про iconПовідомлення про оприлюднення Проекту наказу моз україни "Про внесення змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства України щодо забезпечення якості лікарських засобів" Аналіз регуляторного впливу
Проект наказу моз україни "Про внесення змін до Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення законодавства...
Положення Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі купАП), Закону України \"Про ветеринарну медицину\" ( 2498-12 ). Інструкція встановлює порядок оформлення матеріалів про iconПоложення > Дана Інструкція розроблена відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону Украї­ни «Про бібліотеки і бібліотечну справу» від 16 березня 2000 ро­ку №1561-111
Затверджено наказом Міністерства культури і мистецтв України від 23. 03. 2005 р. №152 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України...
Положення Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі купАП), Закону України \"Про ветеринарну медицину\" ( 2498-12 ). Інструкція встановлює порядок оформлення матеріалів про iconПравил а n 184/82 від 20. 09. 2000 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 жовтня 2000 р за n 738/4959
України "Про бджільництво" ( 1492-14 ), "Про племінну справу в тваринництві" ( 3691-12 ), "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 )
Положення Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі купАП), Закону України \"Про ветеринарну медицину\" ( 2498-12 ). Інструкція встановлює порядок оформлення матеріалів про iconПравила з питань додержання тиші на території Калинівської міської ради Загальні положення
України, Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України...
Положення Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі купАП), Закону України \"Про ветеринарну медицину\" ( 2498-12 ). Інструкція встановлює порядок оформлення матеріалів про iconРішення 07 березня 2013 року м. Ічня №21 Про надання повноважень посадовим особам на складання протоколів про адміністративні правопорушення
Кодексу України про адміністративні правопорушення та керуючись підпунктом 4 пункту «б» частини першої статті 38 Закону України «Про...
Положення Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі купАП), Закону України \"Про ветеринарну медицину\" ( 2498-12 ). Інструкція встановлює порядок оформлення матеріалів про iconПро затвердження Змін до Порядку видачі ветеринарних документів На виконання статті 32 Закону України "Про ветеринарну медицину" ( 2498-12 ) наказ у ю
Затвердити Зміни до Порядку видачі ветеринарних документів, затвердженого наказом Державного комітету ветеринарної
Положення Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10, 80732-10 ) (далі купАП), Закону України \"Про ветеринарну медицину\" ( 2498-12 ). Інструкція встановлює порядок оформлення матеріалів про iconРішення 20. 01. 2011 р. №5 Про затвердження переліку об’єктів та видів суспільно корисних робіт, де будуть відбувати
Керуючись ст., ст. 34, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 36 Кримінально-виконавчого кодексу України,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи