Kingdom of Denmark Королівство Данія Królewstwo Duńskie icon

Kingdom of Denmark Королівство Данія Królewstwo DuńskieНазваKingdom of Denmark Королівство Данія Królewstwo Duńskie
Дата конвертації28.01.2013
Розмір52.1 Kb.
ТипДокументи
джерело

Kingdom of Denmark
Королівство Данія
Królewstwo Duńskie


Ministry of Food, Agriculture and Fisheries
Міністерство продовольства, сільського господарства та риболовства
Ministerstwo przemysłu spożywczego, rolnictwa oraz rybołóstwa


Danish Veterinary and Food Administration
Датський Ветеринарний та продовольчий директорат
Duński dyrektorat weterynaryjny i spożywczy


ВЕТЕРИНАРНИЙ СЕРТИФІКАТ № VETERINARY CERTIFICATE №

на експортовані в Україну корми для домашніх тварин

CERTYFIKAT WETERYNARYJNY nr

Na eksportowany na Ukrainę karma dla zwierząt domowych

I. Identification of petfood / Ідентифікація кормів / Identyfikacja karmów:

The petfood was produced from raw material
of the following species (animals, birds, fish)

^ Корми виготовлені із сировини із
зазначенням виду (тварини, птиця, риба)
:

Karma wyprodukowane z surowca
z wskazaniem rodzaju (zwierzęta, ptaki, ryba)

Nature of packaging / Упаковка / Opakowanie:

Number of parts or packages /

^ Кількість місць:

Liczba miejsc

Net weight / Вага нетто / Masa netto:

II. Origin of petfood / Походження кормів / Pochodzenie karmów

Full name, address and veterinary registration number
of the approved or registered producer of petfood

^ Назва, адреса та номер зареєстрованого ветеринарною
службою виробника корму для домашніх тварин


Nazwa, adres oraz numer zarejestrowanego przez służbę
weterynaryjną producenta karmu dla zwierząt domowych

III. Destination of petfood / ^ Місце прямування кормів / Miejsce skierowania
karmów:

The petfood will be sent from /

Корми відправляються із /Karmy odsyłane są z :

(place of loading) (місце завантаження) (miejsce załadowania)

to / y /do :

(country and place of destination) (країна та місце розвантаження) (państwo oraz miejsce rozładowania)

by the following means of transport /

таким видом транспорту / takim środkiem transportu :

Seal number (optional) /

^ Номер штампа (не обов'язково)

Numer stempla (nieobowiązkowo) :

Name and address of consignor /

Назва та адреса відправника

Nazwa oraz adres odprawiciela :

Name and address of consignee /

^ Назва та адреса одержувача

Nazwa oraz adres nabywcy :

IV. Health attestation / Підтвердження здоров'я / Potwierdzenie zdrowia

I, the undersigned veterinarian, certify that the petfood(s) described above:

^ Я, що підписався нижче ветеринарний лікар засвідчую, що:

Ja, podpisany niżej, lekarz weterynarii, poświadczam, że:

1. The above mentioned feeds of animal origin were manufactured in enterprises which fulfill the necessary veterinary requirements, licensed by the inspection service of animal feed and are under supervision of the Central Veterinary Service of the Danish Kingdom for supplying production for export and which are under control of an official authority of the Danish.

Вказані корми тваринного походження виготовлені на підприємствах, які повністю відповідають необхідним ветеринарним вимогам і мають дозвіл від служби інспекції кормів та знаходяться під наглядом Центральної ветеринарної служби Датського Королівства на поставку продукції на експорт, і знаходяться під контролем компетентних органів Данії.

Określone karma pochodzenia zwierzęcego wyprodukowane są na przedsiębiorstwach, które w całości odpowiadają niezbędnym wymogom weterynaryjnym, posiadają zezwolenie od służb inspekcji karmów na dostawę produkcji eksportowanej oraz znajdują się pod nadzorem Centralnej służby weterynaryjnej Królewstwa Duńskiego, i pod kontrolą organów kompetentnych Danii.

2. Feeds are obtained from materials derived from animals (including birds) from premises and administrative territories, officially free infectious animal (and birds) diseases namely:

Корми виготовлено із сировини тваринного походження (включаючи птицю) господарств та адміністративних територій, офіційне вільних від заразних хвороб тварин (включаючи птахів), таких, як:

Karma wyprodukowano z surowca pochodzenia zwierzęcego (w tym ptaków) gospodarstw oraz terytoriów administratywnych, oficjalnie swobodnych od chorób zakaźnych zwierząt (w tym ptaków), naprzykład:

  • african swine fever, african horse sickness and rinderpest - during the last 3 years in the country;

  • африканської чуми свиней, африканської чуми коней, чуми верблюдів - протягом 3 років на території країни;

  • dżumy afrykańskiej świni, dżumy afrykańskiej koni, dżumy wielblądów - w ciągu 3 lat na terytorium kraju;

  • sheep pox, goat pox, contagious bovine pleuropneumonia, vesicular stomatitis, classic swine fever and foot and mouth disease during 12 months in the administrative territories.

  • віспи овець, віспи кіз, інфекційної плевропневмонії великої рогатої худоби, везикулярного стоматиту, класичної чуми свиней та ящуру протягом 12 місяців на адміністративній території;

  • ospy owiec, ospy koz, infekcyjnej pneumonii opłucnej bydła rogatego, wezykulamego zapalenia jamy ustnej, dżumy klasycznej świni oraz pryszczycy w ciągu 12 misięcy na terytorium administratywnym.

3. Processed animal proteins used in the manufacture of the petfoods have been derived from materials which have been processed in an authorised inedible rendering plant and have been heated throughout its substance to a temperature of 133 degrees C for not less than 20 minutes at a pressure of 3 bars or processed according to an officially approved alternative heat treatment system achieving equivalent bacteriological security and random samples comply with the following standards (**).

Перероблені тваринні білки, які використовувалися для виготовлення кормів, отримано з сировини, переробленої на офіційно зареєстрованому підприємстві по переробці нехарчової тваринної сировини і яка пройшла повну термічну обробку при температурі 133 °С протягом не менше 20 хв. під тиском 3 бара чи термічну обробку по іншій офіційно затвердженій технології, що забезпечує також ступінь бактеріологічної безпеки і вибіркові проби відповідають таким стандартам:

Przetworzone białka pochodzenia zwierzęcego, wykorzystywane dla wyprodukowania karmów, otrzymano z surowca, przetworzonego na oficjalnie zarejestrowanym przedsiębiorstwie przeróbkowym niespożywczego surowca zwierzęcego, który odbył całkowitą obróbkę termiczną w temperaturze 133 °С w ciągu nie mniej 20 minut w ciśnieniu 3 bary lub obróbkę termiczną według innej oficjalnie zatwierdzonej technologii, która również zabiezpicza stopień bezpieczeństwa bakteriologicznego i próby fragmentaryczne odpowiadają takim standardom:

Clostridium perfringens: absence in 1 g (***)

Salmonella: absence in 25 g, n=5, c=0, M=0(****)

Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 in 1 g. (****)

^ Clostridium perfringens: немає у 1 г / nie ma w 1 g (***)

Salmonella: немає у 25 г, n=5, с=0, М=0/ nie ma w 25 g, п=5, c=0, M=0 (****)

Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 в 1г. (****)

4. The product was produced without using ruminant protein.

Для виробництва кормів не використовувалася сировина, що містить білок жуйних тварин.

Do wyprodukowania karmów nie wykorzystywano żadnego surowca, zawierającego białko zwierząt żujących.

6. Random samples of the finished product were found to comply with the following standards (**):

^ Вибіркові проби готового продукту відповідають таким стандартам (**):

Próbny fragmentaryczne produktu gotowego zgadzają się z takimi standardami: (**):

Salmonella: absence in 25 g, n=5, c=0, M=O(****)

Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 in 1 g. (****)

^ Salmonella: немає у 25 г, п=5, с=0, M=0(****)/nie ma w 25 g, n=5, c=0, М=0 (****)

Enterobacteriaceae: n=5, c=2, m=10, M=300 в 1г. (****)

7. The petfood was packed in new packaging material and satisfies the necessary sanitary requirements (*)

^ Готовий корм упакований в новий матеріал і відповідає необхідним санітарним вимогам(*)

Gotowy karm zapakowany w nowy materiał i zgadza się z niezbędnymi wymogami sanitarnymi (*)

or / або / lub:

in case of dispatch as bulk transport, containers or any other means of transport were thoroughly cleaned and disinfected with a disinfectant approved by the competent authority before use (*);

у випадку відправки великих партій, контейнери та інші транспортні засоби були ретельно вимиті та оброблені дезінфікуючнми речовинами, на використання яких є дозвіл компетентного органа (*);

w razie wysyłki wielkich partii, kontenery oraz inne środki transportu zostały starannie wymyte oraz poddane obróbce środkami dezinfekcyjnymi, na których wykorzystanie jest zezwolenie organu kompetentnego (*)

8. The petfood has undergone all precautions to avoid recontamination with pathogenic agents after treatment.

^ Вжито всіх необхідних заходів для уникнення повторного зараження готового корму патогенними бактеріями.

Wykorzystano wszystkich środków niezbędnych do uniknięcia zakażenie gotowego karmu bakteriami patogennymi.

9. Means of transport are treated and prepared in accordance with the rules approved in the Danish

^ Транспортні засоби оброблені і обладнані згідно норм прийнятих в Данії

Środki transportu poddane obróbce oraz urządzone zgodnie z obowiązującymi wymogami Danii.

Done at / Складено / Sporządzono:

On / Дата / Data:

Signature of the official veterinarian:

^ Підпис державного ветеринарного лікаря:

Podpis państwowego weterenarza:

Name in capital letters, rank and title:

Ім'я друкованими літерами, ранг і посада:

Imię literami drukowanymi, stopień oraz stanowisko

RVV stamp:

^ Печатка ветеринарної інспекції:

Pieczątka inspekcji weterynaryjnej:

(*) Delete as appropriate.

(*) Непотрібне викреслити.

(*) Niepotrzebne skreślić:

(**) Where:

n=number of units compromising the sample;

m=threshold value for the number of bacteria; the result is satisfactory if the number of bacteria

in all sample units does not exceed m;

M=maximum value for the number of bacteria; the result is considered satisfactory if the number

of bacteria in one or more sample units is M or more;

c=number of sample units the bacterial count of which may by between m and M, the sample still being considered acceptable if the bacterial count of the other sample is m or less.

(**)Де:

n=число елементів, що складають пробу;

m=результат вважається задовільним, якщо кількість бактерій у всіх пробах не

перевищує m

М=максимальне значення числа бактерій, результат вважається незадовільним,

якщо число бактерій в одному чи декількох елементах проби рівне чи більше М;

C=число елементів проби, в яких число бактерій знаходиться між m і М, проба при

цьому вважається прийнятою, якщо число бактерій і складових елементів менше чи

рівне m.

(**) Gdzie:

n=liczba elementów, składających próbę;

m=rezultat uważany za zadowalający, gdy liczba bakterii we wszystkich próbach nie przekracza

m;

M=maksymalna liczba bakterii, rezultat uważany jest za niezadowalający, gdy liczba bakterii w

jednym lub kilku elementach próby równa lub większa od M;

C= liczba elementów, w których liczba bakterii jest między m a M, przy tym próba jest uważana

za przyjętą, gdy liczba bakterii oraz składników mniejsza lub równa m.

(***) Sample taken after treatment

(***) Пробу взято після обробки.

(***) Próbę pobrano po obróbce.

(****) Sample taken during storage at the processing plant.

(****) Зразок взято на переробному заводі

(****) Wzorzec pobrano w zakładzie przeróbkowym.Схожі:

Kingdom of Denmark Королівство Данія Królewstwo Duńskie iconKingdom of denmark королівство данії карантинне свідоцтво на свіже м’ясо птиці та продукти його переробки, що експортуються з данії до україни
Номер для посилання: Номер свідоцтва
Kingdom of Denmark Королівство Данія Królewstwo Duńskie iconKingdom of denmark королівство данії карантинне свідоцтво на сухий білок, призначений для споживання населенням, вироблений із свинини, що експортується з данії до україни
...
Kingdom of Denmark Королівство Данія Królewstwo Duńskie iconKingdom of denmark королівство данії карантинне свідоцтво на молоко, що пройшло теплову обробку, молочні продукти, вироблені з молока, що пройшло теплову обробку,
Карантинне свідоцтво на молоко, що пройшло теплову обробку, молочні продукти, вироблені з молока, що пройшло теплову обробку, або...
Kingdom of Denmark Королівство Данія Królewstwo Duńskie iconKingdom of denmark королівство данії карантинне свідоцтво на м’ясні продукти включаючи продукти тривалого зберігання, ковбасні вироби та інші приготовлені продукти із свинини та м’яса птиці, що експортуються з данії до україни
Карантинне свідоцтво на м’ясні продукти включаючи продукти тривалого зберігання, ковбасні вироби та інші приготовлені продукти із...
Kingdom of Denmark Королівство Данія Królewstwo Duńskie iconКоролівство Бельгія

Kingdom of Denmark Королівство Данія Królewstwo Duńskie iconКоролівство Бельгія

Kingdom of Denmark Королівство Данія Królewstwo Duńskie iconAutodesk Software license agreement united Kingdom

Kingdom of Denmark Королівство Данія Królewstwo Duńskie iconKingdom of the netherlands
Ветеринарний сертифікат на корми для домашніх тварин, що експортуються з нідерландів в україну
Kingdom of Denmark Королівство Данія Królewstwo Duńskie iconKoninkrijk der nederlanden королівство нідерландів
Офіційний ветеринарний лікар, що підписався нижче, свідчить про те, що кишкова оболонка
Kingdom of Denmark Королівство Данія Królewstwo Duńskie iconKingdom of the netherlands
В країні походження не було зареєстровано протягом останніх 3 років до експортування випадків африканської чуми свиней
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи