Дсту б в 7-17-95 державний стандарт україни icon

Дсту б в 7-17-95 державний стандарт україниНазваДсту б в 7-17-95 державний стандарт україни
Сторінка1/4
Дата конвертації14.01.2013
Розмір444.89 Kb.
ТипДержавний стандарт
джерело
  1   2   3   4

 

                                          ДСТУ Б В.2.7-17-95

                    ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

                       Будівельні матеріали

                      ГРАВІЙ, ЩЕБІНЬ І ПІСОК

                          ШТУЧНІ ПОРИСТІ

                          Технічні умови

                         Видання офіційне

                   Держкоммістобудування України

                            Київ - 1995

                                       ДСТУ Б В.2.7-17-95

     Передмова

     1 РОЗРОБЛЕНО

                    Українським науково-дослідним та

                    проектно-конструкторським інститутом

                    будівельних матеріалів та виробів (НДІБМВ)

     2 ВНЕСЕНО

                    Управлінням будівельної індустрії, механі-

                    зації і промисловості будівельних матеріалів

                    Державного комітету України у справах

                    містобудування і архітектури

     3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ

                    наказом Держкоммістобудування України від

                    6.04.95 N 67

     4 ВВОДИТЬСЯ ВПЕРШЕ

     3 наданням чинності даному стандарту дія

     ГОСТ 9757-90 "Гравий, щебень и песок

     искусственные пористые. Технические условия"

     на території України припиняється.

     Цей стнндарт не ноже бути повністю чи частково

     відтворений, тиражований і розповсюджений без

     дозволу Держкоммістобудувинни України

                                       ДСТУ Б В.2.7-17-95

                               Зміст

                                                        С.

І Галузь застосування .................................. 1

2 Нормативні посилання ................................. 2

3 Технічні вимоги ...................................... 3

4 Вимоги безпеки і охорони навколишнього

  природного середовища ...............................  8

5 Правила приймання ...................................  9

6 Методи контролю ..................................... 11

7 Транспортування і зберігання ........................ 11

                                       ДСТУ Б В.2.7-17-95

                    ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

                       Будівельні матеріали

               Гравій, щебінь і пісок штучні пористі

                          Технічні умови

                     Строительные материалы

               Гравий, щебень и песок искусственные

                             пористые

                        Технические условия

                        Вuilding mаtеrіаls

             Аrtіfісіаl роrоus grаvеl, сrushed stoune

                             аnd sand

                          Sресіfiсаtіоn

---------------------------------------------------------------

                                          Чинний від 1995-07-01

                                                     ----------

     1 Галузь застосування

     Цей стандарт поширюється на пористi штучні неорганічні  гравій,

щебінь і пісок, які  використовуються  як  заповнювачі  для  легких

бетонів, збірних та монолітних бетонних і залізобетонних виробів  і

конструкцій, дрібноштучних  бетонних  виробів,  а  також  тепло-  і

звукоізоляційних засипок.

     До штучних пористих заповнювачів відносяться:

     - гравій керамзитовий, перлітовий, шлаковий, аглопори-

       товий, сланцепоритовий, гермолітовий, глинозольний;

     - щебінь шлакопемзовий, аглопоритовий, термолітовий,

       керамзитовий, пернітовий і вермикулітовий, із шлаків

       теплових еиектростанцій, із доменного шлаку, сланце-

       поритовий, глинозольний;

------------------------------------------------------

Видання офіційне

                               - 2 -

                                       ДСТУ Б В.2.7-17-95

     - пісок керамзитовий  дроблений  і  випалений,  аглопоритовий,

шлакопемзовий, спучений перлітовий і вермикулітовий,  термолітовий,

із шлаків теплових електростанцій, глинозольний.

     Приклад умовного позначення при замовленні:

"Гравій штучний пористий 5-10/300/2 ДСТУ Б В.2.7-17-95", де

     5-10 - фракція, мм;

     300  - насипання густина, кг/м3;

     2    - міцність на стиск, МПа.

     Обов'язкові вимоги викладені за п.п.3.3-3.20 (за винятком п.п.

3.4; 3.11) і повинні виконуватися усіма підприємствами незалежно

від форм власності.

     За п.п.3.4; 3.11; 3.21; 3.22 вимоги стандарту є рекомендова-

ними.

     Стандарт придатний для цілей сертифікації.

     2 Нормативні посилання

     У цьому стандарті використані посилання на такі документи:

     ГОСТ 12.0.001-82       ССБТ. Основные положения

----------------------------------------------------------------

     ГОСТ 12.0.003-88       ССБТ. Шум. Общие требования

                            безопасности

----------------------------------------------------------------

     ГОСТ 12.1.005-88       ССБТ. Общие санитарно-гигиенические

                            требования к воздуху рабочей зоны

----------------------------------------------------------------

     ГОСТ 12.1.013-86       ССБТ. Пожарная бсзопасность.

                            Злектрическая искробезопасность.

                            Общие требования.

----------------------------------------------------------------

     ГОСТ 12.2.061-81       ССБТ. Оборудование производственное.

                            Общие требования безопасносги к

                            рабочим местам

----------------------------------------------------------------

     ГОСТ 12.3.002-75       ССБТ. Процессы производственные.

                            Общие требования безопасности

----------------------------------------------------------------

     ГОСТ 12.3.009-76       ССБТ. Работы погрузочно-разгрузочные.

                            Общие требования безопасносги

----------------------------------------------------------------

     ГОСТ 12.4.011-88       ССБТ. Средства защиты работающих.

                            Общие требования и классификация

----------------------------------------------------------------

     ГОСТ 12.4.021-75       ССБТ. Системы вентиляционные.

                            Общие требования

----------------------------------------------------------------

     ГОСТ 5382-91           Цементы и материалы цементного

                            производства. Методы химического

                            анализа

----------------------------------------------------------------

     ГОСТ 7076-87           Материалы и изделия строительные.

                            Мегоды определения теплопроводности

----------------------------------------------------------------

                               - 3 -

                                       ДСТУ Б В.2.7-17-95

     ГОСТ 8269-76           Щебень из природного камня, гравий и

                            щебень из гравия для строительных

                            работ. Методы испытаний

----------------------------------------------------------------

     ГОСТ 9758-86           Заполнители пористые неорганические

                            для строительных работ. Методы

                            испытаний

----------------------------------------------------------------

     РСН 356-91             Положення про радіаційний контроль на

                            об'єктах будівництва та підприємствах

                            будіндустрії і будматеріалів України

     3 Технічні вимоги

     3.1 Штучні пористі гравій, щебінь і пісок  (далі  -  гравій,

щебінь і пісок) виготовляють згідно з вимогами  цього  стандарту  і

технічних умов на окремі види знповнювачів за технологічними регла-

ментами, що затверджені у встановленому порядку.

     Крупні пористі заповнювачі за  формою  зерен  поділяються:  на

гравій  шаруватої  форми,  який  отримують  спучуванням  спеціально

підготовлених гранул і він не підпягає  дробленню  після  термічної

обробки; на щебінь кутастої (неправильної форми,  який  отримують

спучуванням зерен вихідної сировини або подрібненням термічно оброб-

леного матеріалу.

     3.2 Гравій і щебінь випускаються таких фракцій:

     - від 5 до 10 мм;

     - від 10 до 20 мм;

     - від 20 до 40 мм.

     За узгодженням виробника із споживачем допускається виго-

товлення гравію і щебеню від 2,5 до 10 мм і суміш фракцій від 5 до

20 мм, для тепло- і звукоізоляційних зааипок -- від 5 до 40 мм.

     3.3 Зерновий склад гравію і щебеню кожної фракції повинен

відповідати такому, який наведений у таблиці 1.

                                                      Таблиця 1

-------------------------------------------------------------------

|    Діаметр отвору      |             |            |             |

| контрольного сита, мм  |      d      |      D     |     2D      |

|------------------------|-------------|------------|-------------|

| Повний залишок на ситі,|             |            |             |

| %, за масою            |             |            |             |

|-----------------------------------------------------------------|

| Примітка: D, d - відповідно найбільший і найменший номінальні   |

|           діаметри контрольних сит.                             |

-------------------------------------------------------------------

     3.4 Пористі піски поділяють на такі, які одержують безпосеред-

ньо у випалювальних агрегатах чи дробленням пористих гравію і щебе-

ню.

     Зерновий склад піску повинен відповідати такому, який  наведе-

ний у таблиці 2.

                               - 4 -

                                       ДСТУ Б В.2.7-17-95

                                                     Таблиця 2

------------------------------------------------------------------

|    Розмір отвору контрольного   |       Повний залишок на       |

|            сита, мм             |       контрольному ситі,      |

|                                 |         % за об'ємом          |

|---------------------------------|-------------------------------|

|               5                 |           0 - 10              |

|---------------------------------|-------------------------------|

|               2,5               |          10 - 40              |

|---------------------------------|-------------------------------|

|               1,25              |          20 - 60              |

|---------------------------------|-------------------------------|

|               0,63              |          30 - 70              |

|---------------------------------|-------------------------------|

|               0,315             |          45 - 80              |

|---------------------------------|-------------------------------|

|               0,16              |          70 - 100             |

|---------------------------------|-------------------------------|

|     Прохід через сито 0,16      |           До 30               |

------------------------------------------------------------------

     У піщано-щебеневій суміші крупністю зерен до 10 мм вміст

фракції від 5 до 10 мм повинен бути не більше 50% за об'ємом.

     3.5 В залежності від насипної густини гравій, щебінь і пісок

поділяють на марки, які наведені у таблиці 3.

                                             Таблиця 3

-----------------------------------------------------------------

|     Марка за насипною   |      Насипна густина, кг/м3         |

|         густиною        |                                     |

|-------------------------|-------------------------------------|

|           100           |            До  100 включно          |

|           160           |         Понад  100 до 150 включно   |

|           200           |  - " - 150 до  200 - " -            |

|           250           |  - " - 200 до  250 - " -            |

|           300           |  - " - 250 до  300 - " -            |

|           350           |  - " - 300 до  350 - " -            |

|           400           |  - " - 350 до  400 - " -            |

|           450           |  - " - 400 до  450 - " -            |

|           500           |  - " - 450 до  500 - " -            |

|           600           |  - " - 500 до  600 - " -            |

|           700           |  - " - 600 до  700 - " -            |

|           800           |  - " - 700 до  800 - " -            |

|           900           |  - " - 800 до  900 - " -            |

|          1000           |  - " -1000 до 1100 - " -            |

|          1100           |  - " -1000 до 1100 - " -            |

-----------------------------------------------------------------

     3.6 Граничні значення марок за насипною  густиною  для  різних

видів пористих гравію, щебеню і піску повинні відповідати таким, що

наведені в таблиці 4. При цьому фактична марка за насипною густиною

не повинна перебільшувати максимального значення, а мінімальні зна-

чення наведені як довідкові.

                               - 5 -

                                       ДСТУ Б В.2.7-17-95

                                                Таблиця 4

-----------------------------------------------------------------

| Найменування матеріалу        |  Марка за насипною густиною   |

|                               |-------------------------------|

|                               |  мінімальна  |  максимальна   |

|-------------------------------|--------------|----------------|

| Гравiй i щебiнь перлiтовi     |     100      |      500       |

| Гравiй i щебiнь термолiтовi   |     250      |      600       |

| Гравiй i щебiнь шлаковi       |     200      |      600       |

| Гравiй i щебiнь сланцепоритовi|     250      |      600       |

| Гравiй i щебiнь глинозольнi   |     400      |      600       |

| Гравiй i щебiнь керамзитовi   |     250      |      600       |

| Гравiй i щебiнь аглопоритовi  |     400      |      900       |

| Щебiнь вермикулiтовий         |     200      |      600       |

| Щебiнь шлакопемзовий          |     300      |      800       |

| Щебiнь iз доменного шлаку     |     700      |     1100       |

| Щебiнь iз шлакiв ТЕС          |     600      |     1000       |

| Пiсок вермикулiтовий          |     100      |      700       |

| Пiсок перлiтовий              |     100      |      600       |

| Пiсок термолiтовий            |     500      |     1000       |

| Пiсок шлаковий                |     400      |      800       |

| Пiсок сланцепоритовий         |     400      |      800       |

| Пiсок керамзитовий            |     600      |     1000       |

| Пiсок глинозольний            |     500      |     1100       |

| Пiсок аглопоритовий           |     600      |     1100       |

| Пiсок шлакопемзовий           |     700      |     1000       |

| Пiсок iз шлакiв ТЕС           |     600      |     1100       |

|---------------------------------------------------------------|

|Примітка. Допускається за узгодженням виробника із споживачем  |

|          для приготвування конструкційних легких бетонів кла- |

|          сів В20 і вище виготовлення керамзитових, глинозоль- |

|          них, шлакових, сланцепоритових, термолітових гравію і|

|          щебеню марок 700 і 800.                              |

-----------------------------------------------------------------

     3.7 В залежності від міцності, яка визначається випробуванням

у ціліндрі, гравій і шебінь поділяють на марки за міцністю, які

наведені у таблиці 5.

                                                     Таблиця 5

-----------------------------------------------------------------

| Марка заповнювача за мiцнiстю |     Мiцнiсть при стисненні    |

|                               |        у цилiндрi, МПа        |

|-------------------------------|-------------------------------|

|              П 15             |        До 0,5 включно         |

|              П 25             |     Понад 0,5 до 0,7 включно  |

|              П 35             |      -"-  0,7 Д0 1,0  -"-     |

|              П 50             |      -"-  1,0 до 1,5  -"-     |

|              П 75             |      -"-  1,5 до 2,0  -"-     |

|              П 100            |      -"-  2,0 до 2,5  -"-     |

|              П 125            |      -"-  2,5 до 3,5  -"-     |

|              П 150            |      -"-  3,5 до 4,5  -"-     |

|              П 200            |      -"-  4,5 до 5,5  -"-     |

|              П 250            |      -"-  5,5 до 6,5  -"-     |

|              П 300            |      -"-  6,5 до 8,0  -"-     |

|              П 350            |      -"-  8,0 до 1,0  -"-     |

|              П 400            |      -"- 10,0                 |

-----------------------------------------------------------------

                               - 6 -

                                       ДСТУ Б В.2.7-17-95

     3.8 Марки за міцністю гравію і щебеню в залежності  від  марок

за насипною густиною повинні відповідати вимогам тяблиць 6 і 7.

     3.9 Гравій і щебінь повинні бути  морозостійкими  і  забезпе-

чувати  потрібну  марку  легкого   бетону   за   морозостійкістю.

Втрати маси після 15 циклів заморожування і відтавання не повинна

перевищувати 8%.

     3.10 У гравію, щебеню та піску, які використовуються як запов-

нювачі для армованих бетонів, вміст водорозчинних  сірчаних  i

сірчанокислих  сполук   у   перерахуванні   на   SO3   не   повинен

перевищувати 1% за масою.

     3.11  Крупні  пористі   заповнювачі,   які   виготовляють  у

вiдповідності з цим стандартом, повинні бути однорідними. Показники

неоднорідності за насипною густиною і міцнiстю,  що  характери-

зуються коефіцієнтом варіації, для кожної фракції не повинні пере-

вищувати за 12 попередніх місяців відповiдно 5 і 15%.

                                                     Таблиця 6

-------------------------------------------------------------------

|Найменування |    Марка гравію за міцністю  в залежності від     |

| матеріалу   |          марок за насипною густиною               |

|             |-------------------------------------------------- |

|             |100|150|200|250|300|350|400|450:500 |600 |700 |800 |

|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|

|Гравій       |П15|П15|П15|П25|П35|П35|П50|П50|П75 | -  | -  | -  |

|перлітовий   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--- |

|Гравій       | - | - |П25|П35|П35|П50|П50|П75|П75 |П100| -  | -  |

|шлаковий     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--- |

|Гравій       | - | - | - |П15|П25|П25|П35|П35|П50 |П75 |П100|П125|

|сланцепори-  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

|товий        |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|--- |

|Гравій       | - | - | - |П25|П35|П50|П50|П75|П100|П125| -  | -  |

|керамзитовий |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |

  1   2   3   4Схожі:

Дсту б в 7-17-95 державний стандарт україни iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло загартоване будівельне технічні умови дсту б в 7-110-2001
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию и сертификации
Дсту б в 7-17-95 державний стандарт україни iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали склопакети клеєні будівельного призначення технічні умови дсту б в 7-107-2001
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техничес­кому нормированию и сертификации
Дсту б в 7-17-95 державний стандарт україни iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали скло з низькоемісійним твердим покриттям технічні умови дсту б в 7-115-2002
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техничес­кому нормированию и сертификации в строительстве
Дсту б в 7-17-95 державний стандарт україни iconДержавний стандарт україни
Дсту б в 7-34-95 Щебінь із вміщуючих гірських порід та відходів сухого магнітного
Дсту б в 7-17-95 державний стандарт україни iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти затверджено постановою Кабінету Міністрів України (від 23 листопада 2011 р. №1392)
Цей Державний стандарт базової І повної загальної середньої освіти (далі — Державний стандарт) спрямований на виконання завдань загальноосвітніх...
Дсту б в 7-17-95 державний стандарт україни iconДержавний стандарт базової І повної середньої освіти
Державний стандарт визначає вимоги до освіченості учнів і випускників основної та старшої школи, гарантії держави у її
Дсту б в 7-17-95 державний стандарт україни iconДсту 4163-2003 національний стандарт україни
Цей стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи (далі документи)
Дсту б в 7-17-95 державний стандарт україни iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт

Дсту б в 7-17-95 державний стандарт україни iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали добавки для бетонів методи визначення ефективності
Межгосударственная научно-техническая комиссия по стандартизации, техническому нормированию
Дсту б в 7-17-95 державний стандарт україни iconДержавний стандарт україни межгосударственный стандарт будівельні матеріали суміші бетонні методи випробувань
Науково-дослідним, проектно-конструк-торським і технологічним інститутом бетону та залізобетону
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©razom.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи